42-200 Częstochowa

al. Armii Krajowej 36a

tel. 34 361-14-25

e-mail: wfh@ajd.czest.pl

www.wfh.ajd.czest.pl

 

42-200 Częstochowa

al. Armii Krajowej 36a

tel. 34 361-14-25

e-mail: wfh@ajd.czest.pl

www.wfh.ajd.czest.pl

 

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
  Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo narodowe posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych (w tym głównie nauk politycznych), ogólnie rozumianej humanistyki oraz zdolność do samodzielnego i twórczego myślenia. Kierunek Bezpieczeństwo narodowe umożliwia nabycie wiedzy ogólnej związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (w zakresie teoretycznym, z uwzględnieniem zastosowania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa, w aspekcie politycznym oraz strategicznym), z zarządzaniem kryzysowym (o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym). Wiedza zdobyta na kierunku Bezpieczeństwo narodowe ma zapewnić zdolność prognozowania, analizy oraz rozwiązywania problemów grupowych (w obrębie organizacji, w wymiarze lokalnym, zawodowym, w życiu prywatnym) z uwzględnieniem zasad etyki, zdolności komunikacyjnych, uczestniczenia w pracy zespołowej, współpracy i organizacji. Umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne jakie powinien posiadać absolwent Bezpieczeństwa narodowego, są adekwatne dla sylwetki absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych. Zgodnie w wytycznymi dla tego obszaru, absolwent Bezpieczeństwa narodowego to także osoba działająca aktywnie w grupie (społeczeństwie, organizacji itp.), wyposażona w zasób wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o polityce oraz dążąca do samokształcenia, samodoskonalenia, nastawiona na działalność publiczną o różnej skali i na różnych poziomach struktur społecznych i politycznych. Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe zdobywa także poszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania i administracji z uwzględnieniem znajomości mechanizmów działania i wymiarów administracji. Potrafi samodzielnie poszukiwać, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ze znajomością specjalistycznej terminologii i fachowego słownictwa. Absolwent powinien dysponować także biegłą znajomością dwóch języków obcych, z których jeden będzie kontynuacją.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia angielska
  Absolwent filologii angielskiej - specjalizacja nauczycielska:
  • posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie; osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • posiada wiedzę w zakresie historii, literatury i kultury anglojęzycznej, szeroką wiedzę pedagogiczną oraz umiejętności w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania języka angielskiego;
  • jest przygotowany do pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej
  Absolwent filologii angielskiej - specjalizacja tłumaczenia i języki specjalistyczne posiada:
  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa, strategii tłumaczeniowych i specyfiki języków specjalistycznych;
  • znajomość słownictwa specjalistycznego w takich dziedzinach, jak: język biznesu, korespondencja handlowa i urzędowa, turystyka i rekreacja, marketing i reklama;
  • podstawowe umiejętności tłumaczenia języka mówionego w formie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji, np. w charakterze asystenta dyrektora, tłumacza korespondencji, tłumacza tekstów w zakresie biznesu itp.
  Absolwent filologii angielskiej - specjalność tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego posiada:
  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wiedzę i umiejętności w zakresie języka chińskiego, pozwalające na poprawnie używanie języka w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych oraz formułowanie wypowiedzi na tematy ogólnospołeczne. Zna różne style i rejestry językowe. Ma podstawową wiedzę o wybranych elementach kultury Chin, o strukturach i relacjach społecznych oraz o zachowaniach społeczno-kulturowych w chińskim obszarze językowym.
  • wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych;
  • podstawowe umiejętności tłumaczenia języka mówionego, w zakresie języka angielskiego, w formie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji, np. w charakterze asystenta dyrektora, tłumacza korespondencji, tłumacza tekstów w zakresie biznesu itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język angielski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska przebiega na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Brany pod uwagę będzie wynik  rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magisterskiej (50% punktów)

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia germańska
  Absolwent filologii germańskiej - specjalizacja nauczycielska:
  • posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • posiada wiedzę w zakresie historii, literatury i kultury niemieckojęzycznej, szeroką wiedzę pedagogiczną oraz umiejętności w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania języka niemieckiego;
  • jest przygotowany do pracy nauczyciela języka niemieckiego w przedszkolu i szkole podstawowej.
  • Perspektywy zawodowe:
  • Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi studiów I stopnia o specjalizacji nauczycielskiej podjęcie pracy zawodowej w charakterze nauczyciela języka niemieckiego w przedszkolu i szkole podstawowej.
  • Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.
  Absolwent filologii germańskiej - specjalizacja tłumaczenia i języki specjalistyczne posiada:
  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie wybranych aspektów kultury europejskiej oraz przygotowanie specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckojęzycznych;
  • wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa, strategii tłumaczeniowych i specyfiki języków specjalistycznych;
  • znajomość słownictwa specjalistycznego w takich dziedzinach, jak: język biznesu, korespondencja handlowa i urzędowa, turystyka i rekreacja, marketing i reklama;
  • podstawowe umiejętności tłumaczenia języka mówionego w formie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji, np. w charakterze asystenta dyrektora, tłumacza korespondencji, tłumacza tekstów w zakresie biznesu itp.
  Absolwent filologii germańskiej - specjalność tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego posiada:
  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie wybranych aspektów kultury europejskiej oraz przygotowanie specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckojęzycznych;
  • wiedzę i umiejętności w zakresie języka chińskiego, pozwalające na poprawnie używanie języka w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych oraz formułowanie wypowiedzi na tematy ogólnospołeczne. Zna różne style i rejestry językowe. Ma podstawową wiedzę o wybranych elementach kultury Chin, o strukturach i relacjach społecznych oraz o zachowaniach społeczno-kulturowych w chińskim obszarze językowym.
  • wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych;
  • podstawowe umiejętności tłumaczenia języka mówionego, w zakresie języka niemieckiego, w formie tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji, np. w charakterze asystenta dyrektora, tłumacza korespondencji, tłumacza tekstów w zakresie biznesu itp.
  Absolwent filologii germańskiej - specjalizacja język niemiecki w obszarach zawodowych posiada:
  • wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie; absolwent osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka;
  • wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie wybranych aspektów kultury europejskiej oraz przygotowanie specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckojęzycznych;
  • znajomość słownictwa specjalistycznego w takich dziedzinach, jak: ekonomia, korespondencja handlowa i urzędowa, hotelarstwo i gastronomia, marketing i reklama, turystyka i rekreacja, praktyka medyczna;
  • przygotowanie do pracy w gospodarce i administracji w charakterze specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz biurach podróży, firmach produkcyjnych, hotelach i jednostkach medycznych, gastronomicznych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język niemiecki

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska przebiega na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Brany pod uwagę będzie wynik  rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim, podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów) oraz znajomość problematyki wybranej specjalizacji magisterskiej (50% punktów)

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Filologia polska
  Dzięki studiom pierwszego stopnia absolwent otrzymuje ogólne wykształcenie humanistyczne, uzyskując zarazem gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy o literaturze, językoznawstwa oraz podstawy wiedzy na temat kultury polskiej i europejskiej. Kształcenie podstawowe dostarcza wiedzy ogólnopolonistycznej i - szerzej - ogólnohumanistycznej zgodnie ze standardami nauczania kierunkowego oraz z koncepcją nowoczesnej polonistyki. Absolwent studiów zawodowych uzyskuje umiejętności: analizy tekstu literackiego, wypowiedzi językowej, tekstu kultury w szerokim kontekście oraz samodzielnego wartościowania tychże zjawisk i procesów w aspekcie synchronicznym i diachronicznym; potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w zakresie pozyskiwania i twórczego przetwarzania informacji; uzyskuje podstawy do indywidualnego rozwijania zainteresowań humanistycznych, twórczej aktywności; dostrzega i rozwiązuje problemy zawodowe; jest przygotowany do aktywnego, kreatywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Absolwent studiów zawodowych jest otwarty na rozwój i doskonalenie własnego warsztatu badawczego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Historia
  Absolwent studiów historycznych pierwszego stopnia powinien posiąść wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, w tym:
  • faktografii,
  • wiedzy o procesach historycznych i faktach „długiego trwania",
  • wyznaczników czasowo- przestrzennych i ujęć komparatystycznych faktów i procesów historycznych,
  • analizy tych procesów w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.
  Ponadto absolwenta obowiązuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu historii - oraz umiejętności wykorzystywania w pracy historyka technologii informatycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, historia lub inny przedmiot wskazany przez kandydata (WOS, geografia lub inny przedmiot o profilu humanistycznym ew. nauk społecznych)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO EUROPEJSKIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Kulturoznawstwo europejskie
  Dzięki studiom pierwszego stopnia absolwent otrzymuje ogólne wykształcenie humanistyczne, uzyskując zarazem gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy o kulturze, antropologii, filozofii, teorii i historii  kultury polskiej i europejskiej; oraz na temat różnych praktyk i dyskursów kulturowych i ich wpływu na rozwój różnych dziedzin europejskiej kultury artystycznej dawnej i współczesnej z uwzględnieniem form sztuki współczesnej i mediów. Po ukończeniu kształcenia na kierunku kulturoznawstwo europejskie absolwent dysponuje wiedzą z zakresu teorii i historii komunikacji, sposobów reprezentacji i systemów znaczeniowych obecnych w społeczeństwach niemieckojęzycznych lub społeczeństwach obszaru Wielkiej Brytanii lub społeczeństwach obszaru regionalnego oraz znajomością (zależnie od wybranej specjalności) języka niemieckiego lub języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie swobodnej komunikacji. Ponadto, posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych dziedzin kultury, dającą mu możliwość pracy naukowej w określonej specjalności. Absolwent studiów zawodowych uzyskuje umiejętności: analizy tekstu kultury w szerokim kontekście oraz samodzielnego wartościowania zjawisk i procesów kulturowych w aspekcie synchronicznym i diachronicznym; potrafi posługiwać się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi w zakresie pozyskiwania i twórczego przetwarzania informacji; uzyskuje podstawy do indywidualnego rozwijania zainteresowań humanistycznych, twórczej aktywności; dostrzega i rozwiązuje problemy zawodowe; jest przygotowany do aktywnego, kreatywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Absolwent studiów zawodowych jest otwarty na rozwój i doskonalenie własnego warsztatu badawczego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo europejskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LITERATUROZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Literaturoznawstwo
  W czasie czteroletnich studiów doktorant uczestniczy w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez najlepszych specjalistów z zakresu literaturoznawstwa polskiego i obcego. Zajęcia obejmują podstawowe przedmioty ogólnohumanistyczne i szczegółowe przedmioty literaturoznawcze, których program uwzględnia najnowsze osiągnięcia nauki.Wśród przedmiotów na studiach w dyscyplinie literaturoznawstwo znajdują się m.in.: komparatystyka kulturowa, komparatystyka literacka oraz teoria i metodologia badao w zakresie literaturoznawstwa. Doktorant otrzymuje w programie także blok zajęć fakultatywnych, które przygotowują go do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. Zajęcia te prowadzone są przede wszystkim w formie praktyk jako hospitacje zajęd i prowadzenie zajęć. W czasie praktyk zawodowych doktorant rozwija umiejętności dydaktyczne oraz zdobywa kwalifikacje w zakresie nowoczesnych metod i technik w kształceniu studentów. Przez cztery lata studiów doktorant przygotowuje się do napisana rozprawy doktorskiej, zdobywając wiedzę z zakresu metodologii literaturoznawstwa oraz metodyki pisania pracy naukowej. Doktorant nabywa umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych z zakresu literaturoznawstwa oraz współpracy naukowej w zespołach badawczych. Przygotowany jest także do pisania publikacji naukowych, w tym również w formie monografii, zdobywa wiedzę o sposobie upowszechniania badao naukowych poprzez publikowanie wyników w czasopismach wydawanych przez Instytuty Wydziału i w innych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także dzięki uczestniczeniu w konferencjach naukowych oraz w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Literaturoznawstwo jest ukończenie studiów II stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Częstochowa - kierunek Politologia
  Politologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, dająca dobre i szerokie perspektywy zawodowe. Wymaga ona od maturzystów nie tylko podstaw wiedzy z zakresu współczesnej historii oraz wiedzy o społeczeństwie, ale również zainteresowań z dziedziny polityki i wiedzy o aktualnych wydarzeniach zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Potrzebna jest także znajomość języków obcych. Studenci Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskują wiedzę i kwalifikacje porównywalne z tymi, które zapewniają najlepsze uczelnie w kraju. Studenci politologii zapoznawani są z podstawową wiedzą z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, systemów politycznych oraz partyjnych, samorządu i wspólnot lokalnych, marketingu politycznego, historii, ekonomii, finansów, ale również z dziedziny socjologii, psychologii społecznej oraz zarządzania.
  W trakcie trwania studiów uzyskują przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, które w znacznym stopniu umożliwiają start w karierze politycznej czy dziennikarskiej. Wprowadzenie punktów kredytowych (ECTS) umożliwia studentom politologii poszerzanie wiedzy na innych kierunkach studiów. System ten daje również możliwość podjęcie nauki na uniwersytetach europejskich oraz wyjazdy na stypendia zagraniczne. Możliwość podjęcia studiów w innych ośrodkach w Polsce oraz kontynuowania nauki na studiach podyplomowych. Studiowanie politologii umożliwia opanowanie języków obcych, jak również podstaw obsługi komputera (Word, Excel). Do dyspozycji studentów są: biblioteka, czytelnia politologiczna, pracownia komputerowa, sala wykładowa wyposażone w sprzęt multimedialny. Absolwenci kierunku Politologia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stają się cenionymi reprezentantami obecnie niezwykle popularnej dziedziny wiedzy. Mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:
  • w instytucjach państwowych, samorządowych, w organizacjach społecznych,
  • jako dziennikarze prasowi, telewizyjni i radiowi,
  • w organizacjach politycznych, (studiowanie i ukończenie politologii daje doskonały start w przyszłej karierze politycznej),
  • w szkolnictwie
  • w nauce (uczelnie, instytuty),
  • jako specjaliści w dziedzinie nauk politycznych w krajach Unii Europejskiej oraz USA, gdzie istnieje szeroki wachlarz możliwości dalszego kształcenia się.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia z politologii lub innych kierunków studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)