Co robić podczas studiów, aby dostać pracę?

Co robić podczas studiów, aby dostać pracę?

18.06.2021

co robić podczas studiów aby dostać pracę

Co robić podczas studiów, aby dostać dobrą pracę?

Co powinniśmy robić, by po studiach płynnie przejść do zatrudnienia? Nobla temu, kto trafnie i ze stuprocentową skutecznością odpowie na to pytanie…

W liceum żyjemy w cudownym przeświadczeniu, że wy­brany przez nas kierunek studiów jednoznacznie określa, co będziemy robić później w życiu. Wybieramy finanse, zostaniemy finansistą, idziemy na filologię angielską, by uczyć angielskiego, a po politologii od ręki dostaniemy stanowisko w strukturach Unii Europejskiej. Rzeczywi­stość wygląda nieco inaczej. Na rynku jest więcej chęt­nych niż miejsc pracy, konkurencja czyha na każdą wolną posadę, a wygrywają tylko najlepsi. Zamiast zastanawiać się, gdzie znaleźć pracę po studiach, powinniście raczej zapytać: co zrobić, by zostać „tym najlepszym”?

Aktywność to podstawa

To, ile osiągniemy podczas naszego pobytu na wyższej uczelni, zależy tak naprawdę tylko od nas. Możemy przeimprezować pięć lat, na koniec napisać znośną pracę i zostać magistrem. Możemy też uczyć się, robić wszyst­kie projekty oraz prace domowe i pobierać stypendium za wyniki w nauce. Żadna z tych dróg nie gwarantuje nam jednak znalezienia pracy po dyplomie. Bramka nu­mer trzy wymaga od nas najwięcej wysiłku i kreatywno­ści, ale też wspomoże w osiągnięciu sukcesu w życiu. Ta bramka to aktywność. Na studiach jest wiele sposobów na to, by dać się zauważyć, rozwinąć skrzydła i poznać świat i ludzi. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, a czasa­mi zasięgnąć języka. Ponieważ, żeby poznać życie – jak mówi Indiana Jones – trzeba wyjść z biblioteki. W przy­padku studenta, również z pubu.

Najpopularniejsze formy działalności studenckiej:

  • uczestniczenie w praktykach i stażach,
  • udział w wolontariatach,
  • aktywność w kołach naukowych,
  • korzystanie z wymian studenckich,
  • działalność w organizacjach studenckich.

Praktyki i staże

Uczestniczenie w praktykach i stażach to najlepszy spo­sób na poznanie rynku pracy i sprawdzenie, w jakich zawodach czujemy się najlepiej. Dzięki temu możemy zmienić nieco nasze zainteresowania, a czasami także kierunek studiów. To również niezły sposób na zarobie­nie paru groszy.

Wolontariat

Wolontariat to przede wszystkim przygoda, dzięki któ­rej możemy „od kuchni” poznać działanie niektórych firm i instytucji, ale równie często różnych wydarzeń kulturalnych. Pomoc przy festiwalach podróżniczych, fotograficznych czy filmowych pozwala na stanie się nie­widzialnym człowiekiem, obsługą, która niezauważenie przemyka wśród wielkich tego świata, mając jednocze­śnie szansę na zobaczenie rzeczy niszowych, przedpre­mierowych i takich, które nigdy nie dotrą do zwyczajnej publiczności.

Koła naukowe

Aktywna działalność w wybranym kole (lub kołach na­ukowych) to także świetny sposób na spędzenie studiów. Zalety? Pracodawcy łaskawym okiem patrzą na ludzi, którzy rozwijają się i robią „więcej”. Poza tym, będąc w kole, można oczekiwać dodatkowych przywilejów: znajomości z osobami z branży, wyjazdów naukowo-in­tegracyjnych, uczestniczenia w konferencjach, tworzenia konkursów, możliwości wstępu do niedostępnych na pierwszy rzut oka miejsc..., wszystko zależy od tego, jak prężnie rozwija się koło i czego oczekują od niego będą­cy w nim członkowie. W końcu tworzą niewielką, eksklu­zywną społeczność, a czy ich hobby polega na wydawa­niu gazety, badaniu ludzkich czaszek czy przebieraniu się w średniowieczne stroje, zależy tylko od nich.

Wymiany międzyuczelniane

Wymiana studencka to coś, czego każdy powinien spró­bować. Dla tych, którzy chcieliby sprawdzić, jak wyglą­dałoby ich życie na innej uczelni, na przykład w Krako­wie czy Gdańsku, stworzono program wymiany, a może raczej program mobilności MOST. Porozumienie na Rzecz Jakości Kształcenia, podpisane przez krajowe uczelnie, pozwala każdemu studentowi (po ukończeniu drugiego semestru na jednolitych studiach magisterskich, stu­diach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia) przez semestr lub dwa studiować na innej niż macierzysta uczelni.

Na tych samych zasadach działa Erasmus, choć tu poprzeczka postawiona jest nieco wyżej. Stu­dent spędza semestr lub dwa na podobnym kierunku, ale w zupełnie innym kraju. Najbardziej znane programy międzynarodowej wymiany studentów to Erasmus, Era­smus Mundus, nowy Erasmus+ czy też program współ­pracy z Chinami „2+2”. Zalety? Przez kilka miesięcy można żyć w zupełnie obcym kraju, mając w domu bezpieczną przystań. Poznaje się ludzi z całego świata, tak mieszkań­ców danego kraju, jak i innych „Erasmusów”. Niejeden wracając do Polski, miał w kieszeni pakiet zaproszeń do wykorzystania, brzmiących: „koniecznie przyjedź do Portugalii, Norwegii, Japonii”. I niejeden z nich skorzystał, kontynuując zawartą na studiach znajomość.

Organizacje studenckie

Na koniec warto przyjrzeć się istniejącym w Łodzi orga­nizacjom studenckim. Większość z nich zrzesza niewielką grupę osób, zawieszonych gdzieś w połowie drogi mie­dzy zwyczajną bracią studencką a gronem profesorskim. Osoby działające w organizacjach mają wpływ na ogól­nouczelniane wydarzenia sportowe i rozrywkowe, a ich głos liczy się przy podejmowaniu decyzji na wydzia­łach. Do najpopularniejszych należą: NZS-y (Niezależne Zrzeszenia Studentów, działające przy każdej większej placówce naukowej), Samorządy Osiedla Akademickiego, Samorządy Studenckie, Stowarzyszenie Inicjatyw StudenckichStudenckie Towarzystwa Nauko­we, AIESEC, Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Studentów BEST, Erasmus Student Network, Europejskie Forum Studentów AEGEE, a także skupione na bardziej konkretnej tematyce Akademickie Związki Sportowe, Koła Turystyczne i Żeglarskie, Europejskie Stowarzyszenie Stu­dentów Prawa ELSA czy Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA. Czego chcieć więcej?!

 

Anna SzuamcherTEMATY POWIĄZANE

 

Co robić podczas studiów, aby dostać pracę?

Jakie pytania zadać ubiegając się o staż?

Jak Zaplanować Karierę Zawodową

Jaka powinna być twoja pierwsza praca?

 

 

Komentarze (0)