Niebieska Karta UE – dla kogo i kiedy może być korzystnym rozwiązaniem?

Niebieska Karta UE – dla kogo i kiedy może być korzystnym rozwiązaniem?

niebieska karta ue

Niebieska Karta UE – dla kogo i kiedy może być korzystnym rozwiązaniem?

W ostatnich latach w Polsce pojawia się coraz większa ilość cudzoziemców chcących rozpocząć tutaj pracę. Napływ ten powoli zmienia jednak swoją charakterystykę. Coraz częściej wśród obcokrajowców przybywających do Polski znajdują się osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie oraz bogate doświadczenie zawodowe. To właśnie dla takich cudzoziemców przewidziana jest tzw. Blue Card – Niebieska Karta UE. Ta forma legalizacji pobytu i pracy wiąże się z pewnymi przywilejami dla jej posiadacza, a także jego bliskich. Warto zatem wiedzieć, kiedy i w jakich przypadkach przepisy ją regulujące mogą znaleźć zastosowanie.

 

Podstawa prawna niebieskiej karty UE

Rozwiązanie to po raz pierwszy pojawiło się w przepisach unijnych, a konkretnie w dyrektywie Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wysokich kwalifikacji.

Celem wprowadzenia Blue Card było przede wszystkim przyciągnięcie na teren UE wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich, umożliwienie ich łatwiejszego  zatrudniania oraz elastyczności w zmianie miejsca pracy.

Dyrektywa została wdrożona do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. Obecnie podstawą do wydania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji są artykuły od 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

Kto może się ubiegać o Blue Card? I co to właściwie są „wysokie kwalifikacje”?

O uzyskanie Blue Card mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. wykonują pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;

  2. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (lub umowy o pracę nakładczą albo umowy cywilnoprawnej) zawartej przynajmniej na okres 1 roku

  3. otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości nie mniejszej niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w roku 2022 jest to kwota 8 493,80 zł brutto).

Natomiast przez samo określenie „wysokie kwalifikacje” rozumiemy kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, niezbędne do wykonywania określonej pracy.

 

Jakie korzyści płyną z uzyskania Blue Card?

Cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może zarówno pracować na rzecz pracodawcy wskazanego w decyzji, jak i zmienić decyzję w zakresie pracodawcy bez konieczności złożenia nowego wniosku pobytowego. Co więcej, przez pierwsze 2 lata wykonywania pracy na podstawie Niebieskiej Karty UE cudzoziemiec będzie mógł zmienić rodzaj umowy i wymiar czasu pracy, informując jedynie o tym fakcie urząd. Po przepracowaniu na Blue Card 2 lat również zmiana pracodawcy czy też stanowiska pracy nie będzie wymagała (przy spełnieniu pewnych warunków) zmiany zezwolenia.

 

Cudzoziemiec legitymujący się zezwoleniem tego typu może ponadto:

  1. ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na korzystniejszych warunkach - posiadacz Niebieskiej Karty UE po zmianie kraju zamieszkania i pracy w obrębie Unii Europejskiej nie traci okresu pobytu w innych krajach Wspólnoty zaliczanego do otrzymania rezydenta długoterminowego UE,

  2. ubiegać się o zalegalizowanie pobytu swoich bliskich na korzystniejszych warunkach - członkowie rodziny cudzoziemca posiadającego Blue Card będą mogą otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną już w trakcie pierwszego postępowania legalizacyjnego w Polsce. A ponadto, co jak się wydaje stanowi niezwykle korzystny element tej procedery, na podstawie takiego zezwolenia członek rodziny uzyska dostęp do rynku pracy. Oznacza to, że będzie mógł wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę;

  3. ubiegać się w Polsce o przyznanie świadczenia rodzinnego.

 

Legalizacja pobytu dla pracowników o wysokich kwalifikacjach

Nie da się ukryć, że Blue Card jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym dla cudzoziemców – szczególnie tych, którzy planują migrować razem ze swoimi bliskimi. Inżynierowie, informatycy czy programiści, pochodzący chociażby zza naszej wschodniej granicy, coraz częściej i chętniej są zatrudniani w Polsce. Należy się spodziewać, że z biegiem czasu Blue Card stanie się jeszcze bardziej popularną drogą legalizacji pobytu i pracy – ciągle obserwujemy bowiem rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którego rynek rodzimy nie wypełnia w całości.

Autor: r. pr. Joanna Kegler odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad działem Mobility&HR kancelarii prawnej CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k.

 

Komentarze (0)