Poland. Business Harbour — program mający ściągnąć programistów do Polski

Poland. Business Harbour — program mający ściągnąć programistów do Polski

Poland. Business Harbour

Poland. Business Harbour — program mający ściągnąć programistów do Polski

Poland. Business Harbour” (dalej również: PBH) to jeden z czołowych programów polskiego rządu mający na celu ułatwienie podjęcia pracy w Polsce przez zagranicznych specjalistów oraz przedsiębiorców (głównie z szeroko pojmowanej branży IT). Jest to rozwiązanie – w właśnie pakiet udogodnień, cieszące się niezmiennie (od 2020 roku) wielką popularnością. Wedle danych z połowy 2022 roku, skorzystało z niego już około 47 tys. cudzoziemców. Należy odpowiedzieć sobie na dwa główne pytania: co jest w tym programie takiego wyjątkowego, oraz jakie korzyści mogą liczyć jego beneficjenci?

 

Założenia programu Poland. Business Harbour

Aktualnie PBH kierowany jest do obywateli Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu, Mołdawii i Armenii. Należy pamiętać jednak, że PBH zostało niejako „skrojone” dla naszych wschodnich sąsiadów. Program powstał bowiem jako odpowiedź na sytuację na Białorusi – miał zapewniać bezpieczne schronienie obywatelom tego kraju i dawać szansę rozwoju białoruskiej branży IT. Nic zatem dziwnego, że to właśnie obywatele Białorusi są głównymi beneficjentami PBH.

 

Kogo PBH dotyczy?

Jak wynika z założeń programu, Poland. Business Harbour jest przeznaczony dla trzech kategorii podmiotów:

 1. dla indywidualnych specjalistów IT, 

 2. dla startupów 

 3. funkcjonujących już firm (małych, średnich i dużych przedsiębiorstw).

 

Ułatwienia wynikające z PBH

Do najważniejszych benefitów przysługujących osobom korzystającym z programu należą:

 1. możliwość skorzystania ze specjalnego typu wizy, który jako jedyny:

  1. pozwala na pracę bez konieczności uzyskania pozwolenia,

  2. umożliwia zakładanie działalności gospodarczych

  3. oraz pozwala na zabranie ze sobą najbliższej rodziny;

 2. priorytetowa ścieżka uzyskania wspomnianej wizy – okres oczekiwania od momentu złożenia wniosku do uzyskania wizy wynosi średnio kilkanaście dni a załączniki wniosku wizowego są okrojone w porównaniu do klasycznej procedury wizowej;

 3. wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz grantów na działalność B+R;

 4. wsparcie w formule business concierge w ramach współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

 

Skupmy się jednak ściślej na pracownikach indywidualnych – jakich formalności należy dochować aby móc skorzystać z programu Poland. Business Harbour?

Warunkiem uczestnictwa w ułatwionej procedurze wizowej PBH jest przede wszystkim posiadanie dowodu zainteresowania zatrudnieniem od jednej z firm partnerskich (aktualna lista umieszczona na stronie rządowej - gov.pl/pbh). Dodatkowo wnioskodawca musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w branży IT lub wykształcenie techniczne w kierunku IT.

Po dokonaniu formalności i uzyskaniu wizy, jej posiadacze mogą pracować w Polsce bez uzyskania zezwolenia na pracę. Proces zatrudnienia takich pracowników jest wówczas analogiczny jak w przypadku obywateli Polski.

Również cudzoziemcy korzystający z programu a chcący pracować na podstawie kontraktów B2B, mają taka możliwość- mogą zakładać w Polsce działalność gospodarczą na warunkach zbliżonych do osób posiadających obywatelstwo polskie.

 

Na jaki czas wydawana jest wiza i czy jest możliwość jej przedłużenia?

Wizy uzyskiwane przez beneficjentów programu Poland. Business Harbour są czasowe – są wydawane na okres jednego roku. Po tym okresie cudzoziemiec może albo opuścić Polskę i uzyskać nową wizę albo rozpocząć procedurę legalizacji swojego pobytu i pracy w Polsce.

Mając na względzie długość tego typu procedur, zalecane jest złożenie stosownych wniosków z pewnym wyprzedzeniem – nawet kilkumiesięcznym. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację obywateli Azerbejdżanu. Od kilku miesięcy, mogą być oni beneficjantami PBH jednak w ich przypadku nie można złożyć oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

W odniesieniu do tej grupy cudzoziemców, upływ ważności wizy, bez uzyskania zezwolenia na pracę, oznaczać będzie brak możliwości kontynuowania zatrudnienia.

Na zakończenie należy podkreślić, że przepisy specustawy covidowej, wydłużyły ważność wiz krajowych – a zatem również wizy Poland. Business Habour. Termin ważności tych dokumentów ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (epidemiczny, epidemii), który obowiązywał jako ostatni.

Do tego dnia posiadacz wizy krajowej z adnotacją PBH może przebywać w Polsce legalnie, może również podejmować zatrudnienie oraz prowadzić działalność gospodarczą. Jak zostało jednak wskazane, stan tego wydłużenia ważności wiz jest jedynie czasowy.

Zatem procedura legalizacji pracy i pobytu beneficjentów PBH, którzy nie rozpoczęli jej dotychczas, powinna zostać wszczęta jak najszybciej.

 

Autor: r. pr. Joanna Kegler odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad działem Mobility&HR kancelarii prawnej CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k.

Komentarze (0)