Fizjoterapia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Fizjoterapia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Fizjoterapia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

na kierunku fizjoterapia

Odkryj fizjoterapię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Fizjoterapia studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

W Trójmieście fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMED) oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (AWF) w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Fizjoterapia to wymagające studia medyczne, których celem jest wykształcenie specjalistów, zajmujących się leczeniem lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. W trakcie trwającego wykształcenia nabędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Absolwenci pracują w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie niepełnosprawności, w placówkach sportowych, takich jak klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo-lekarskie i centralne ośrodki sportu.
 
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrana była przez ponad 10 tys. kandydatów. W Trójmieście najwięcej kandydatów (ponad 600 osób) chciało studiować fizjoterapię w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek fizjoterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Żeby dostać się na Fizjoterapię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, będziesz musiał zmierzyć się z konkurencją, która może okazać się trudnym przeciwnikiem. Aby zwiększyć swoje szanse na odniesienie sukcesu w tej intelektualnej bitwie, powinieneś solidnie przygotować się z następujących przedmiotów maturalnych: biologii, chemii, języka obcego nowożytnego.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • język obcy.

 

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni i ulegać zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego aby uniknąć przykrych niespodzianek, powinieneś śledzić ustalenia władz wybranej przez siebie uczelni za pośrednictwem jej strony internetowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W TRÓJMIEŚCIE?

Kierunek fizjoterapia w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie najważniejszej wiedzy i umiejętności odnoszących się do leczenia i sposobów łagodzenia skutków choroby i ich następstw. Studenci uczą się zapobiegać i przywracać sprawność człowieka na przestrzeni całego życia. Realizowane zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są niezbędne do udzielania różnego typu świadczeń zdrowotnych.

Studia medyczne w zakresie fizjoterapii umożliwią Ci zdobycie umiejętności i praktycznych doświadczeń w zakresie diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. Zdobywana wiedza pozwoli Ci prowadzić działania fizjoprofilaktyczne, a także zapobiegające niepełnosprawności. Zawód fizjoterapeuty to forma samodzielnego zawodu medycznego. Absolwenci mają wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci fizjoterapii poznają i uczą się opisywać procesy metaboliczne, które zachodzą w komórkach, narządach i ustroju w aspekcie regulacji hormonalnej, procesów starzenia się organizmu oraz pod wpływem wysiłku fizycznego. Opisują i interpretują zjawiska biofizyczne, które zachodzą w organizmie pod wpływem zewnętrznych czynników fizycznych.

W trakcie realizowanych zajęć poznasz i będziesz w stanie opisać biochemiczne mechanizmy funkcjonowania organizmu, a także poznasz prawidłową funkcję i właściwości organizmu ludzkiego na poziomie komórek, tkanek, narządów oraz układów. Zdobędziesz wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu ruchu (kostny, mięśniowy), a także odnoszącą się do anatomii rentgenowskiej i innych metod obrazowych do analizy budowy aparatu ruchu. Studenci rozróżniają i charakteryzują metody oceny postaw ciała, wzorców i nawyków ruchowych.

 

Umiejętności

Kierunek fizjoterapia w Trójmieście umożliwi Ci wykonywanie zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego i terapii manualnej. Studenci uczą się rozpoznawać stany zagrożenia życia i stosować czynności z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wykorzystują podstawowe metody oraz techniki pomiarowe do oceny stanu pacjenta, a także obsługują podstawowy sprzęt oraz aparaturę stosowaną w fizjoterapii oraz do badań laboratoryjnych i funkcjonalnych.

Nauczysz się komunikatywnie wyjaśniać pacjentowi i jego rodzinie istotę jego dolegliwości i proponować odpowiednie sposoby usprawniania. Będziesz komunikował/a się ze specjalistami w zakresie fizjoterapii, a także nauczysz się pracować w zespole specjalistycznym w celu zapewnienia właściwej opieki nad pacjentem. Studenci uczą się także, w jaki sposób udzielić porad i nauczyć pacjenta w zakresie postępowania i trybu życia w stanach nieodwracalnej dysfunkcji lub przewlekłej choroby.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci fizjoterapii mają świadomość, że tego typu studia medyczne wymagają nieustannego dokształcania. Wyznaczają kierunek rozwoju i poszerzają w jego zakresie kompetencje. Jednocześnie są świadomi własnych ograniczeń i zwracają się o pomoc do innych ekspertów w trosce o dobro pacjenta. Oceniają krytycznie działania własne i innych, a także akceptują opinie innych specjalistów.

Po ukończeniu studiów w tym zakresie powinieneś respektować prawa pacjenta, mieć świadomość przestrzegania tajemnicy zawodowej w zakresie stanu zdrowia pacjenta, a także przebiegu całego procesu fizjoterapii. Będziesz wykazywał/a zrozumienie dla potrzeb pacjenta, które będą spowodowane chorobą, niepełnosprawnością lub wiekiem lub też uwarunkowaniami społecznymi, kulturowymi czy religijnymi. Będziesz w stanie pracować w grupie, a także będziesz przestrzegać zasad etycznych, które obowiązują w pracy fizjoterapeuty.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia, który tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, uzależnione są od uczelni i wybranej specjalizacji w zakresie fizjoterapii. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie nauk podstawowych, takich jak na przykład anatomia czy fizjologia, a także w ramach przedmiotów kierunkowych i klinicznych.

Wiedzę i umiejętności będziesz miał/a okazję zdobywać i poszerzać na zajęciach fakultatywnych i klinicznych praktykach zawodowych, które dobierane są do specjalizacji i zainteresowań studentów. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i laboratoryjnych. Prowadzone są przez praktyków, którzy chętnie przekazują wiedzę odnoszącą się do nauk o zdrowiu, a także zagadnień pokrewnych.

 

W programie studiów na kierunku Fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia
 • fizjoterapia ogólna
 • kinezjologia
 • fizykoterapia
 • masaż leczniczy
 • terapia manualna
 • fizjoterapia w ortopedii
 • neurologia
 • onkologia
 • reumatologia

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia w Trójmieście na kierunku fizjoterapia przeznaczone są dla osób, które chcą zajmować się kształtowaniem i podtrzymywaniem sprawności, a także przywracaniem utraconych funkcji osobom w różnym wieku. Kandydaci powinni odznaczać się zdolnościami manualnymi, komunikatywnością i otwartością. Jest to kierunek dla cierpliwych i empatycznych, zwłaszcza że cały proces rehabilitacyjny to dążenie wraz z pacjentem do progresu w trakcie leczenia wymuszonego chorobą lub niepełnosprawnością.

Nie możesz mieć problemu z nauką przedmiotów ścisłych i medycznych. Od kandydatów wymaga się odporności na stres i odpowiedniej reakcji w sytuacji kryzysowej.

Ile trwają studia na kierunku Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku fizjoterapia w Trójmieście trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Jedną z ważniejszych rzeczy, którą należy zgłębić tuż przed zdecydowaniem się na podjęcie dowolnego kierunku studiów, jest czas potrzebny na jego ukończenie. Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie odbywają się w trybie jednolitym magisterskim oraz niejednolitym. Fizjoterapia należy do tego pierwszego, a co to oznacza w praktyce?

Żeby zdobyć wyższe wykształcenie kierunkowe na Fizjoterapii, należy przystąpić do nauki w ramach pięcioletnich studiów jednolitych, zwieńczonych uzyskaniem tytułu magistra. Dokładne ustalenia warto sprawdzić na stronie internetowej wybranej uczelni.

Jaka praca po studiach na kierunku Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Jaka praca po studiach na kierunku Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Absolwenci fizjoterapii zatrudniani są w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, klubowych gabinetach odnowy biologicznej, przychodniach sportowo-lekarskich, centralnych ośrodkach sportu, a także w ośrodkach TKKF, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, centrach fitness, wellness i spa.

Po ukończeniu kształcenia zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, ułatwiające rozpoczęcie pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Fizjoterapia:

 • szpitale o różnym profilu
 • specjalistyczne przychodnie
 • poradnie rehabilitacyjne i gabinety fizjoterapeutyczne
 • przychodnie wielospecjalistyczne oraz uzdrowiska
 • ośrodki gimnastyki korekcyjnej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
 • ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze
 • zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej
 • publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalność w zakresie niepełnosprawności
 • podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną
 • placówki sportowe

Miejsce zatrudnienia i obejmowane stanowisko pracy uzależnione jest od realizowanej specjalizacji i zdobytych uprawnień.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Fizjoterapia:

 • fizjoterapeuta
 • doradca zawodowy
 • menedżer
 • specjalista ds. promocji zdrowia

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Fizjoterapia?

Po ukończeniu kierunku studiów Fizjoterapia i zdaniu egzaminu zawodowego uprawniającego do pracy fizjoterapeuty, absolwenci mogą szukać swojej pierwszej pracy związanej z ukończonym kierunkiem. Mogą oni znaleźć zatrudnienie m.in. w szpitalach, poradniach, klubach sportowych, ośrodkach rehabilitacyjnych lub mogą zadecydować się na poprowadzenie własnej działalności. Absolwenci Fizjoterapii mogą pracować m.in. jako fizjoterapeuci, masażyści oraz rehabilitanci. Ile średnio zarabiają miesięcznie i czym zajmują się na co dzień?

 

Fizjoterapeuta

Absolwenci kierunku Fizjoterapia po zdaniu egamiznu zawaodowego mogą podjąć pracę fizjoterapeuta m.in. w szpitalach, ośrodkach specjalistycznych, a także mogą prowadzić własną działalność i świadczyć usługi z zakresu fizjoterapii we własnym gabinecie lub może dojeżdżać do pacjenta. Zajmuje się on prowadzeniem zabiegów z zakresu fizjoterapii i opracowywaniem planów ćwiczeń, które pacjenci mogą wykonywać samodzielnie w domu, aby wspomóc efekty fizjoterapii. Mediana zarobków fizjoterapeuty wynosi około 3530 zł brutto miesięcznie.

 

Masażysta

Osoby po ukończeniu Fizjoterapii i dodatkowych kursów z zakresu masażu mogą pracować na stanowisku masażysty np. w salonach SPA oraz masażu. Czym zajmuje się masażysta? Odpowiada on za wykonywanie różnego rodzaju masaży w zależności od potrzeb klientów, najczęściej są to masaże rehabilitacyjne lub relaksacyjne. Mediana zarobków masażysty wynosi około 3120 zł brutto miesięcznie.

 

Rehabilitant

Rehabilitant, podobnie jak fizjoterapeuta, może pracować w szpitalach, prywatnych ośrodkach lub może prowadzić własny gabinet. Rehabilitant zajmuje się prowadzeniem ćwiczeń oraz zabiegów leczniczych, które mają na celu pomoc w powrocie do pełnej lub częsciowej sprawności pacjenta. Może także przygotowywać pacjentów do wykonywania ćwiczeń w zaciszu domowym, które przyśpieszą zakończenie rehabilitacji i powrót do zdrowia. Mediana zarobków rehabilitanta wynosi około 3180 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2021/2022, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia oferuje również Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK FIZJOTERAPIA W TRÓJMIEŚCIE?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować fizjoterapię, musisz wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ warszawskie uczelnie ustalają je indywidualnie.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Wymagane dokumenty

Kandydaci muszą przejść badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do podjęcia edukacji w zakresie fizjoterapii. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

FIZJOTERAPIA - ważne informacje

fizjoterapia studia

studia medyczne w Trójmieście

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Fizjoterapia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Młody wiek i brak doświadczenia życiowego związanego ze szkolnictwem wyższym powodują, że wybór przyszłego kierunku studiów dla większości jest bardzo trudny. Często opinie starszych kolegów, mających proces decyzyjny już za sobą, rozwiewają większość wątpliwości.

Stanisław, student pierwszego roku Fizjoterapii w Trójmieście, mówi:

„Fizjoterapia to ciekawy kierunek studiów. Szczerze mówiąc przez długi czas w ogóle go nie rozważałem, jednak przekonała mnie jego interdyscyplinarność. Od zawsze też lubiłem biologię. Obecnie nie wyobrażam sobie studiowania czegokolwiek innego, polecam wszystkim te studia!”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Komentarze (0)