Ochrona środowiska - Wrocław

Studia we Wrocławiu

ochrona środowiska

Odkryj kierunek ochrona środowiska we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.08.2023

Ochrona środowiska studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Ochrona środowiska we Wrocławiu to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 4 różne specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej). 

Studia na kierunku ochrona środowiska w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ochrona środowiska w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Ochrona środowiska Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku ochrona środowiska poświęcone są zagadnieniom z zakresu ekologii, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. W trakcie nauki studenci poznają potrzeby środowiskowe wielu ekosystemów oraz uczą się jak wdrażać działania prewencyjne. Absolwenci tego kierunku potrafią projektować i wdrażać technologie oczyszczania wód i powietrza oraz wiedzą jak zarządzać energią. W programie studiów znajdują się zajęcia praktyczne, dzięki którym studenci zyskają doświadczenie z narzędziami, które wykorzystają w przyszłej pracy w terenie oraz laboratoriach.

Absolwenci ochrony środowiska mogą szukać pracy w placówkach, które odpowiadają za działania związane z ochroną przyrody. Są wśród nich urzędy i służby ochrony środowiska, organy kontrolne oraz placówki naukowe.
 

Uczelnie

We Wrocławiu ochronę środowiska możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim oraz Politechncie Wrocławskiej.

 

Specjalności

Współczesne studia z ochrony środowiska charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu: ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanychocena oddziaływania na środowiskoanalityka środowiskowazarządzanie ryzykiem środowiskowym.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Ochrona środowiska +

Wydział Nauk Biologicznych UWr stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie ochrona środowiska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Inżynieria surowców mineralnych stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria surowców mineralnych

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

Absolwenci szkół średnich, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu nauki na kierunku ochrona środowiska, swoje przygotowania do egzaminu maturalnego powinni zacząć już dziś. Liczba chętnych bowiem zawsze przewyższa liczbę dostępnych miejsc.

By stać się jednym ze studentów tego prestiżowego kierunku, musisz szczególny nacisk położyć na naukę przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Pamiętaj, że twoje doskonałe wyniki uzyskane podczas matury będą nie tylko bronią podczas procedury rekrutacyjnej, lecz także wpłyną na jakość twojej nauki w przyszłości.

 

Ochrona środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek ochrona środowiska w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z języka polskiego i języka obcego. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów wśród przedmiotów maturalnych powinni także uwzględnić jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uwzględnia także ewentualne wyniki z egzaminu zawodowego. dowiedz się więcej


* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w mieście Wrocławiu

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek ochrona środowiska zdobędą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych oraz ekologii. Studenci nauczą się podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym ochrony gleb i wód. Co więcej, nauczą się monitoringu środowiska orz wykorzystywania technologii stosowanych w ochronie przyrody. Dowiedzą się także jak dokonywać analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz poznają zasady planowania przestrzennego.

 

Praca po studiach

Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z instytucjami administracji państwowej i samorządowej. Ponadto znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się monitoringiem środowiska, instytucjami finansowymi, instytucjami naukowo-badawczymi, czy firmami konsultingowymi.

Współcześnie coraz większą wagę przywiązujemy do tego, czy żyjemy w zgodzie z naturą. Dziś świadomi ekolodzy stają się dla nas inspiracją, wyznaczają trendy i pokazują, że wystarczy dbać o własną przestrzeń, by miało to zbawienny wpływ na naturę. Absolwenci kierunku ochrona środowiska mogą znaleźć stabilne zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, instytucjach pożytku publicznego i organach administracji samorządowej i rządowej

Przyszli ekolodzy mogą także podejmować aktywną współpracę z przedsiębiorstwami, które w znacznym stopniu ekspolatują środowisko naturalne. Ich wykształcenie sprawia, że mogą oni wdrażać nowe technologie, które oprócz tego, że usprawniają produkcję, to także chronią środowisko naturalne. Każdy absolwent tego kierunku może podejmować pracę laboratoryjną i badawczą, dzięki której będziemy mogli świadomie czuwać nad kondycją natury. Praca absolwentów ochrony środowiska ma zatem wyjątkowo przyszłościowy charakter.

Studia we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska możesz rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Polskie ośrodki akademickie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest umożliwienie wszystkim zdolnym i chętnym do poszerzania swojej wiedzy kandydatom. Studia dzienne (stacjonarne) są najczęściej wybierane przez absolwentów szkół średnich, ponieważ na państwowych uczelniach nie wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne oraz mają formę regularnych spotkań w trakcie trwania tygodnia. Z kolei studia zaoczne wybierane są przez te osoby, którym zależy na rozwoju intelektualnym, a z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w regularnych zajęciach. Wtedy spotkania odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. Należy jedynie pamiętać, że studia zaoczne są na ogół płatne.

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci ochrony środowiska w trakcie nauki poznają m.in.: zasady gospodarowania i urządzania terenów wiejskich lub miejskich; rodzaje zagrożeń środowiska powiązanych z działalnością człowieka; zasady waloryzacji środowiska oraz sporządzania oceny oddziaływania na środowisko. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np.: oceniania możliwości stosowania technologii ochrony środowiska; projektowania działań na rzecz ochrony atmosfery; zarządzania gospodarką komunalną lub gospodarką wodną.

Interdyscyplinarny charakter ochrony środowiska pozwala studentom tego kierunku zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie np.: botaniki, zoologii, geologii, mikrobiologii, biochemii, ekologii czy hydrologii. Ponadto w programie ochrony środowiska znajdują się również przedmioty poświęcone m.in. zagrożeniom cywilizacyjnym, zrównoważonemu rozwojowi, technologiom bioenergetycznym, przepisom prawnym w ochronie środowiska czy różnorodnym formom finansowania ochrony środowiska w Polsce i na świecie.

Absolwenci ochrony środowiska są kompleksowo przygotowani do pracy np. w organach administracji państwowej i samorządowej w działach związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska przyrodniczego czy w firmach realizujących inwestycje techniczne oddziałujące na środowisko. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, cenione są także m.in. w firmach monitorujących środowisko lub w instytucjach finansujących inwestycje ekologiczne. Absolwenci ochrony środowiska nabytą w trakcie studiów wiedzę mogą także wykorzystać np. w mediach.

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie we Wrocławiu przygotowały taką ofertę kształcenia na kierunku ochrona środowiska, która będzie atrakcyjna dla wszystkich osób zainteresowanych podjęciem nauki. W stolicy dolnego śląska przygodę z tym kierunkiem możesz rozpocząć albo na Uniwersytecie Wrocławskim, albo Uniwersytecie Przyrodniczym. Każdy z tych ośrodków akademickich kształci wyłącznie najlepszych specjalistów, jednak ich oferty edukacyjne nieznacznie różnią się od siebie. Zastanów się zatem, która z tych propozycji bliższa jest twoim oczekiwaniom.

Studenci ochrony środowiska muszą otrzymać bardzo rozległą wiedzę, która pozwoli im na świadome stawianie czoła problemom, jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny. Większość przedmiotów na tym kierunku ma charakter ścisły. Pasjonaci ekologii muszą zatem przygotować się na intensywną naukę matematyki, różnorodnych odmian biologii, czy chemii. Studenci będą uczęszczać zarówno na wykłady, ćwiczenia praktyczne, jak i skomplikowane laboratoria, czy nawet zajęcia terenowe.

 

Program studiów i przedmioty

Pasjonaci ekologii muszą być przygotowani na to, że czas ich studiów będzie wyjątkowo intensywny. Każda osoba, która decyduje się bowiem na kształcenie na kierunku ochrona środowiska, będzie musiała uczestniczyć w wielu wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych, czy zajęciach terenowych, które powinny stanowić nieodłączną część nauki. Podstawą edukacji na tym kierunku są zagadnienia oparte na fizyce, chemii oraz biologii, więc studenci muszą od samego początku dysponować rozległą wiedzą z tych dziedzin. Oprócz tego każdy pasjonat ekologii będzie się stykać z przedmiotami takimi jak:

  • metrologia;
  • klimatologia;
  • technologia ochrony atmosfery;
  • zagrożenia cywilizacyjne itd.

Studenci mogą liczyć na bardzo dużą różnorodność, która towarzyszyć będzie ich nauce. Wszystkie osoby, decydujące się na kształcenie na tym kierunku, będą poznawać najpierw podstawy związane z ekologią, różnorodnością biologiczną, by później płynnie przejść do zagadnień ochrony przyrody.

Działaniu każdego ekologa powinna towarzyszyć rozbudowana wiedza, jednak w tej pracy liczą się przede wszystkim umiejętności. Oprócz tego osoby, kończące ten kierunek, muszą wykształcić szereg kompetencji miękkich, a one są niezbędne w tej pracy. Ekologowie bowiem muszą niejednokrotnie uczestniczyć w różnego rodzaju negocjacjach, które wymagają nie tylko kierunkowej wiedzy, lecz także bardzo dobrych umiejętności komunikacji.

Bardzo ważnym aspektem w pracy przyszłych ekologów jest także doskonała znajomość przepisów prawnych obowiązujących nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Pasjonaci ochrony środowiska muszą bowiem działać zgodnie z normami oraz muszą czujnie obserwować działania podejmowane przez rządzących, czy prywatne koncerny, zajmujące się eksploatacją środowiska naturalnego.

 

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim oraz jako specjalność na Politechnice Wrocławskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Wrocławski oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia stacjonarne oferuje również Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Kierunek ochrona środowiska - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc – liczba osób, które uczelnie mogą przyjąć na poszczególne kierunki studiów, jest ograniczona, dlatego kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej, utworzonej w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu:

  • Uniwersytet Wrocławski: 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni nie muszą płacić za naukę – o ile studiują na uczelni publicznej. Studia w prywatnych szkołach wyższych z reguły są płatne, podobnie do studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie publikują terminy ogłoszenia wyników rekrutacji an poszczególne studia. Kandydaci otrzymują wszystkie niezbędne informacje w systemach IRK oraz ERK – w prywatnych profilach użytkowników udostępniane są dane dotyczące m.in. decyzji uczelni o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata do osób zakwalifikowanych, liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 14.07.2023
  • Uniwersytet Wrocławski – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w siedzibie wybranej uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej czy tradycyjnej). Preferowana forma doręczenia pliku może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji danej szkoły wyższej, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej zaraz po opublikowaniu przez daną uczelnię wyników rekrutacji – oznacza to, że termin przeznaczony na dostarczenie plików jest ustalany indywidualnie przez szkołę. Kandydaci mają na to zazwyczaj kilka dni. Należy pospieszyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności, ponieważ spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – od 17.07.2023 do 19.07.2023
  • Uniwersytet Wrocławski – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek ochrona środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Biologicznych UWr) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska we Wrocławiu?

Studia na kierunku ochrona środowiska przeznaczone są przede wszystkim dla ludzi z pasją.

Maria, studentka trzeciego roku, mówi:

Musimy wspierać naturę i dbać o nią. Studia na tym kierunku wpływają bardzo na świadome podejście do ochrony środowiska. Od zawsze natura była dla mnie ważna, więc nauka na tym kierunku do strzał w dziesiątkę!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Wrocław studia i stopnia

Ochrona środowiska Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Mieście wrocławiu

Popularne kierunki ochrona środowiska w mieście Wrocławiu

Kierunki ochrona środowiska w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia