Uniwersytet Medyczny Warszawa

Uniwersytet Medyczny Warszawa

uniwersytet medyczny Warszawa

Uniwersytet Medyczny Warszawa

Warszawa, czyli największy ośrodek akademicki w Polsce. Miasto w którym kierunek dla siebie znajdzie każdy, nie ważne czy jego zainteresowania skupiają się wokół mechatroniki, budownictwa lub transportu czy psychologii, obrony narodowej lub prawa. Największe miasto akademickie naszego kraju swoją szeroką ofertę edukacyjną przyciąga studentów pragnących w przyszłości dbać o nasze zdrowie i życie.

Warszawski Uniwersytet Medyczny to największa polska, publiczna uczelnia kształcąca kadrę medyczną. Tworzona ona jest przez niemal dziesięć tysięcy studentów, którzy edukację wyższą podejmują na jednym z pięciu Wydziałów. Każdy z Wydziałów prowadzi badania i działalność dydaktyczną w różnych dziedzinach nauk medycznych i farmaceutycznych. Wydziały prowadzą studia na dwunastu kierunkach pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie, trwają 3 lata. Ich kontynuacją są studia magisterskie- drugiego stopnia. Studenci mogą również korzystać z oferty studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających i specjalizacyjnych. Trwają one 2 lata. Studenci każdego z kierunków, na obu poziomach muszą odbyć praktykę zawodową. Praktyki studenckie trwają od 4 do 13 tygodni.

Warszawska uczelnia medyczna patronuje pięciu szpitalom w których prowadzi się działalność leczniczą, dydaktyczną oraz badania naukowe. Są to: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej. Uniwersytet Medyczny korzysta także z bazy obcej, czyli szpitali publicznych zlokalizowanych w Warszawie i okolicach, w których znajdują się katedry, kliniki i zakłady uczelni.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest członkiem kilku organizacji międzynarodowych: UNESCO, Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), Association for Medical Education in Europe (AMEE) i European Credit Transfer and Accumulation System – Medical Association (ECTS-MA). W ramach programu Erasmus+ uczelnia współpracuje z 106, a w ramach programu Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) z 15 uczelniami zagranicznymi.

Uczelnia realizuje wymianę stypendialną dla studentów i wykładowców oraz projekty wielostronne. Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są nie tylko partnerami w międzynarodowych konsorcjach, ale partycypują również w procesie oceny projektów w Komisji Europejskiej.

Ważnym przedsięwzięciem Uczelni jest włączenie Polski do European Clinical Research Infrastructures Network (ECRIN), której celem jest koordynacja europejskich klinicznych badań naukowych. Polska zaistniała w strukturach sieci z ramienia Ogólnopolskiej Akademickiej Platformy Medycznej jako POLCRIN, w którym Warszawski Uniwersytet Medyczny pełni rolę koordynatora.

Rekrutacja na uniwersytet medyczny w Warszawie

Rekrutacja na Warszawski Uniwersytet Medyczny opiera się na wynikach egzaminów maturalnych z biologii, chemii, matematyki i/lub fizyki. Każdy z wyników uzyskanych na poziomie rozszerzonym jest mnożony przez odpowiedni współczynnik, a wynik to właściwa ilość punktów którą kandydat zdobył podczas rekrutacji.

Cała procedura rekrutacyjna zaczyna się od założenia indywidualnego konta na platformie rekrutacyjnej. Kandydat proszony jest o uzupełnienie wszystkich niezbędnych informacji, które umożliwiają kontakt na linii uczelnia- kandydat. Następny krok rekrutacji to uiszczenie opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni. Po wypełnieniu tych dwóch punktów, kandydat może wpisać wyniki egzaminu maturalnego do odpowiedniego kwestionariusza na portalu rekrutacyjnym. Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na studia, należy niezwłocznie dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na konkretnym kierunku.

Podczas rekrutacji na Warszawski Uniwersytet Medyczny należy pamiętać, że limit przyjęć nowych studentów na kierunek lekarski i lekarsko- dentystyczny dla konkretnej uczelni określa corocznie minister zdrowia w rozporządzeniu, dlatego też bardzo ważne są jak najlepsze wyniki maturalne.

Praca po studiach na uniwersytecie medycznym

Zadając pytanie, gdzie znajdziemy absolwentów Uniwersytetu Medycznego? Odpowiedź nasuwa się sama. Szpitale, przychodnie i kliniki. Te trzy miejsca są bez wątpienia najpopularniejszymi miejscami pracy wśród absolwentów kierunków medycznych. Jednak nie tylko tam możemy ich spotkać. Lekarze, położne, pielęgniarki dbają o nasze zdrowie i życie przez całą dobę. Absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoznają stan zagrożenia życia, szybko i sprawnie. Posiadają wiedzę umożliwiającą właściwe zastosowanie postępowania lekarskiego mającego na celu utrzymanie podstawowych funkcji życiowych oraz przeprowadzanie akcji ratunkowych w przypadku zagrożenia.

Miejscami w których zatrudnienie znajdą absolwenci Uniwersytetu Medycznego są również koncerny farmaceutyczne, które zajmują się ulepszaniem oraz dystrybucją medykamentów. Studenci kierunków medycznych bardzo często zatrudniani są jako specjaliści od jakości w firmach zajmujących się produkcją sprzętu medycznego.

Na terenie Warszawy i okolic firmami takimi są: Sanofi- Aventis Sp. z o.o., Jannsen- Cilag Polska Sp. z o.o. czy Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA. Firmy w sektorze farmaceutycznym najczęściej poszukują osób z wykształceniem medycznym bądź biologicznym, posiadającym doświadczenie w lecznictwie zamkniętym i w przetargach. Ważna dla pracodawców jest znajomość języka angielskiego, w tym terminologii medycznych. Firmy nastawione są na intensywny rozwój – szkolenia zagraniczne, konferencje, kontakty z zagranicznymi producentami. Jeżeli dany kandydat posiada doświadczenie w pracy w przetargach, ale brakuje mu wykształcenia kierunkowego, firma daje mu szansę rozwoju. Rozpoczyna on zatem od sprzedaży jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych i obłożeń pola operacyjnego. Aby wraz z rozwojem osobistym piąć się po szczeblach kariery.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)