Uczelnia rolniczo/przyrodnicza Kraków

Uczelnia rolniczo/przyrodnicza Kraków

uczelnia rolnicza Kraków ur

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczelnia Rolnicza

Kraków jest drugim co do wielkości, zaraz po Warszawie, ośrodkiem akademickim w Polsce. Na terenie miasta funkcjonują uczelnie wyższe o charakterze humanistycznym, ekonomicznym, artystycznym czy pedagogicznym. Jest również uniwersytet o którym znajdziemy wzmianki w wielu specjalistycznych periodykach traktujących o naukach przyrodniczych. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, bo to o nim mowa, jest to czwarta pod względem prestiżu uczelnia przyrodnicza w Polsce (po SGGW w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym).

Uczelnia prowadzi naukę na 24 kierunkach w 54 specjalnościach realizowanych w ramaach studiów pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Decydując się na pozostanie na Uniwersytecie rolniczym masz możliwość podjęcia nauki na studiach doktoranckich. Tytuł doktora nauk technicznych można zdobyć w zakresie geodezji i kartografii. Nauk rolniczych w zakresie: agronomii, zootechniki, kształtowania środowiska, ogrodnictwa, inżynierii rolniczej, technologii żywności i żywienia. Uczelnia daje możliwość uzyskania tytułu doktora również w dziedzinie nauk leśnych w zakresie leśnictwa.

Na zostanie studentem uniwersytetu co roku decyduje się około 11 tysięcy młodych ludzi pragnących poszerzać swoją wiedzę na jednym z ośmiu wydziałów.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR to międzyuczelniana jednostka prowadzona we współpracy Uniwersytetu Rolniczego z Uniwersytetem Jagiellońskim. Studenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu, co pozwala na prowadzenie prywatnej praktyki weterynaryjnej, prace w lecznicach i klinikach weterynaryjnych oraz da możliwość zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej. Podczas nauki studenci uczęszczać będą na zajęcia takie jak: biologia, chemia, anatomia, histologia i embriologia, fizjologia oraz zajęcia przedkliniczne jakimi są: farmakologia, parazytologia, mikrobiologia; przedmioty kliniczne i z zakresu higieny żywności. Wydział prowadzi szereg badań naukowych w których czynny udział biorą studenci. Dziedzinami badań są m.in. morfologia ssaków i ptaków domowych oraz dziko żyjących; fizjologiczne mechanizmy i regulacja wzrostu, rozwoju homeostazy organizmów zwierzęcych oraz uwarunkowań ich zdrowia czy badania nad patogennością i diagnostyką wybranych czynników zakaźnych i inwazyjnych oraz nad mechanizmami odpornościowymi u zwierząt.

Uczelnia dysponuje Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Krynicy Zdroju, zajmującym się prowadzeniem bazy do realizacji działalności dydaktycznej i naukowo, wdrażaniem do gospodarki leśnej wyników badań naukowych oraz nowoczesnych zasad zagospodarowania lasu w terenach górskich. Dodatkowo Uniwersytet Rolniczy patronuje Europejskiemu Centrum Badawczemu Drobnych Gospodarstw Rolnych. Celem Centrum jest koordynowanie i realizacja badań, wykonywanie analiz, ekspertyz i opracowań oraz prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie funkcjonowania i przemian drobnych gospodarstw rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich w Europie, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest uczelnią przyrodniczą otwartą na wyjazdy, stypendia oraz współprace międzynarodowe. Dzięki temu, że Uniwersytet Rolniczy jest częścią programu Erasmus+ studenci mają możliwość spędzenia semestru, a nawet całego roku akademickiego na zagranicznej uczelni partnerskiej. Umowy podpisane z uczelniami takimi jak: Universität für Bodenkultur (BOKU), Vienna (Austria), Universidad Politecnica de Madrid (Hiszpania), Technische Universität München (Niemcy), Universita degli Studi di Padova (Włochy) czy Inverness College (Wielka Brytania), dają studentom możliwość rozwijania umiejętności profesjonalnych pod okiem najlepszych profesorów na świecie.

 

Rekrutacja na uczelnię rolniczą

Od czego zacząć rekrutację na studia realizowane na Uniwersytecie Rolniczym? Pierwszym krokiem jest rejestracja w uczelnianym systemie internetowej rekrutacji. Rejestracja konta umożliwia kontakt na linii kandydat- uczelnia. Kandydat zobowiązany jest do uzupełnienia danych kontaktowych, a także wyników maturalnych. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się ustaloną listą przedmiotów kierunkowych uwzględnianych w rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia w roku akademickim. Lista ta może ulec zmianie, aktualizowana jest corocznie przez Władze Uczelni. Wykaz przedmiotów kierunkowych odnaleźć można na stronie internetowej uczelni. Uczelnia Przyrodnicza dużą wagę przykłada do wiedzy kandydata z zakresu biologii, chemii oraz matematyki, dlatego też te trzy przedmioty są filarem rekrutacji na każdy z kierunków.

 

Praca po studiach na uczelni rolniczej w Krakowie

Absolwenci oraz studenci Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie posiadają wiedzę kierunkową, odnoszącą się do dziedzin i specjalności podjętych studiów. Wiedza z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody, pozwala na zatrudnienie w placówkach państwowych takich jak: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Instytut Badawczy Leśnictwa. Absolwenci Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego zdobywają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Charakteryzują się ponadto umiejętnościami wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- oraz makroekonomicznej w warunkach współczesnej gospodarki, otwartej na konkurencję międzynarodową i globalną. Posiadają oni również umiejętności w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej. Praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego to jedna z umiejętności która stać się może ścieżką kariery. Dodatkowo absolwenci przygotowani są do pracy w usługach i doradztwie rolniczym. Posiadają kompetencje w zakresie wykorzystywania technik informatycznych, zarządzania produkcją rolniczą i jej kontroli oraz wykorzystywania i funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Wiedzę zdobytą w trakcie studiów wykorzystywać mogą podczas pracy zawodowej w agrobiznesie, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej, firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się marketingiem środków ochrony roślin, firmach agrokonsultingowych, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, inspekcjach ochrony środowiska, stowarzyszeniach ekologicznych i jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne, redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)