Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

uniwersytet przyrodniczy POZNAŃ

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Poznań jest miastem w którym swoje miejsce znajdą zarówno osoby zainteresowane historią sztuki, filologią bałkańską oraz leśnictwem, dietetyką czy ochroną środowiska. A wszystko za sprawą szerokiej oferty uczelni wyższych. Na terenie Poznania funkcjonuje osiem publicznych uczelni wyższych. Wśród nich znajdziemy Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet Przyrodniczy.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to dwadzieścia kierunków realizowanych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz siedemnaście kierunków pierwszego stopnia realizowanych w trybie niestacjonarnym. Uniwersytet daje możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich) w ramach trzynastu kierunków studiów stacjonarnych oraz dziesięciu kierunków niestacjonarnych. Ponadto z zakresie ośmiu dyscyplin naukowych prowadzone są studia III stopnia. Uczelnia prowadzi także studia anglojęzyczne, liczne studia podyplomowe oraz kursy dokształcające. Całość kształcenia odbywa się w ramach ośmiu wydziałów. W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i europejskim. Na poziomie międzynarodowym wymiana studentów jest organizowana m.in. dzięki programom Erasmus i Leonardo da Vinci.

Oba programy opierają się na wymianie studenckiej realizowanej między uczelniami, które podpisane mają umowy o współpracy międzynarodowej. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Daje on możliwość pogłębianie wiedzy na zagranicznej uczelni w ramach stypendium semestralnego lub całorocznego. Celem wyjazdów, realizowanych jako część programu Leonardo da Vinci, jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Poznańska uczelnia przyrodnicza zapewnia swoim studentom szereg możliwości rozwoju. Jedną z nich są wspomniane wcześniej, stypendia międzynarodowe. Kolejną formą rozwoju jest uczestnictwo w pracach kół naukowych, których pod skrzydłami Uniwersytetu Przyrodniczego działa aż szesnaście. Członkowie Kół mogą ujawniać swoje różnorodne zainteresowania i próbować je rozwijać korzystając z dorobku i doświadczenia nauczycieli akademickich. Z problematyki tych zainteresowań mogą wyłonić się tematy przyszłych prac magisterskich. Dzięki temu przystępując do realizacji tej pracy, będzie ona już w pewnym stopniu zaawansowana.

Dodatkowym atutem działalności w kołach naukowych są między innymi referaty wygłaszane podczas krajowych oraz międzynarodowych spotkań w ramach studenckiego ruchu naukowego. Ponadto podczas pracy w kole naukowym masz możliwość organizacji konferencji, zjazdów oraz sympozjów naukowych. Koła naukowe łączą praktykę z teorią i przygotowują studenta do podjęcia pracy zawodowej.

 

Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ubieganie się o status studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu należy rozpocząć już na etapie edukacji w szkole ponadgimnazjalnej. To właśnie wybrane podczas drugiego roku nauki przedmioty mogą ułatwić pretendentowi, drogę po indeks uczelni przyrodniczej. Podczas rekrutacji na studia pod uwagę brane są wyniki maturalne z biologii, chemii, geografii, matematyki oraz fizyki. W zależności od kierunku na jakim postanawiamy rozpocząć naukę, pod uwagę brane są różne przedmioty, a także każdy z nich ma inną wartość rekrutacyjną. Każdorazowo określana jest ona w rozporządzeniu Władz Uniwersytetu w sprawie rekrutacji.

Rekrutacja zamyka się w trzech krokach. Pierwszy z nich to zarejestrowanie się jako kandydat w Serwisie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Podczas rejestracji należy wypełnić kwestionariusze osobowe potrzebne do utworzenia indywidualnego konta kandydata. Uzupełnienie internetowego konta o najważniejsze informacje kontaktowe, otwiera drzwi do dalszej rekrutacji, której kolejnym etapem jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienie informacji o wynikach egzaminu maturalnego. Ostatni etap to złożenie przez kandydata kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Wypełnienie wszystkich wyżej wymienionych etapów zmienia status osoby z kandydata na studenta Uniwersytet Przyrodniczego w Poznaniu.

Praca po studiach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Ukończenie Uniwersytetu Przyrodniczego daje studentowi uprawnienia do podjęcia pracy w branżach bliżej lub dalej związanych z przyrodą. Każdy ze studentów posiada interdyscyplinarną wiedzę umożliwiającą podjęcie pracy w branży przemysłu spożywczego, instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych, laboratoriach i instytucjach kontrolnych, jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności, w placówkach upowszechniających wiedzę, w firmach doradczych i audytujących oraz w innych instytucjach łańcucha żywnościowego. Kierunki takie jak: Architektura Krajobrazu czy Medycyna Roślin dają studentom i absolwentom możliwość podjęcia pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, przetwórstwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie. Konkretnie rzecz biorąc, firmami zatrudniającym absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego są: Syngenta Polska, BASF Polska, AgroFresh Polska, Arysta LifeScience Polska, Belchim Crop Protection Poland, Koppert Polska, Lasland, Konexim s.c., Mykoflor. Zatrudnienie znaleźć można również w jednostkach administacji piblicznej, takich jak: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)