Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wrocław jest jednym w większych ośrodków akademickich w Polsce. Jego położenie w zachodniej części Polski daje mu miano największej uczelni przyrodniczej w tym regionie. Na mapie całego kraju, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zajmuje czołową pozycję w rankingu uczelni specjalistycznych. Uczelnia ta jest drugą w Polsce uczelnią pod względem uzyskanych patentów.

 

Uniwersytet składa się z 5 wydziałów, 28 katedr,10 instytutów na których naukę pobiera około 10 tysięcy studentów rocznie. 27 kierunków studiów, 50 specjalności realizowanych jest w ramach studiów pierwszego (licencjackie lub inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) oraz jednolitych magisterskich. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prowadzi również studia podyplomowe na 35 kierunkach. Wszystkie te działania mają na celu wykształcenie jak największej ilości specjalistycznej kadry.

Każdy ze studentów ma możliwość uczestnictwa w pracy jednego z 49 kół naukowych. Współpraca ta owocuje licznymi konferencjami, szkoleniami, sympozjami oraz publikacjami w specjalistycznej prasie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Strona naukowo- doświadczalna wrocławskiej uczelni przyrodniczej, może pochwalić się znaczną ilością (61) projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Trzy spośród pięciu wydziałów (Medycyny Weterynaryjnej, Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Nauk o Żywności) może poszczycić się Statusem KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) przyznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Władze uniwersytetu co roku powołują nowe kierunki studiów takie jak, np. żywienie człowieka, biologia człowieka, stosowana psychologia zwierząt, gospodarka zasobami przyrodniczymi. Działania te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na studia oraz uwzględniają potrzeby gospodarcze regionu.

Wykształcenie wyższe oraz możliwość zdobycia doświadczenia, to nie tylko siedzenie na wykładach czy uczestnictwo w ćwiczeniach. To także wyjazdy, których celem jest rozwinięcie umiejętności komunikacji oraz współpracy. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to 58 umów o dwustronnej współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi z 25 krajów świata. Umowy te dają szansę najzdolniejszym współpracy z najlepszymi światowymi autorytetami w dziedzinie.

Szansą na rozbudowanie swoich umiejętności są również stypendialne wyjazdy zagraniczne w ramach programów partnerskich, takich jak Erasmus+. Taki rodzaj współpracy łączy z UP 116 uczelni rozmieszczonych w 23 krajach.

Studenci mają możliwość pracy w jednym z jedenastu zamiejscowych zakładów doświadczalnych i stacji badawczo-dydaktycznych. W skład tego organu uczelni wchodzą m.in. Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego w Swojczycach, Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowego w Pawłowicach, Centrum Biologii Stosowanej mieszczące się w Biskupinie oraz Klinika dużych zwierząt w Swojczycach.

 

Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest uczelnią wyższą, która ogromną wagę przykłada do poziomu kształcenia. Poziom ten zależy, w dużej mierze od wiedzy i doświadczenie wykładowców, ale także od wiedzy jaką ze szkół ponadgimnazjalnych wyniosą i wniosą na uniwersytet uczniowie. Dlatego też chcąc zostać studentem UP we Wrocławiu o swojej edukacji wyższej należy myśleć już na poziomie szkoły średniej.

Podczas rekrutacji na studia wyższe, pod uwagę brane są wyniki maturalne z biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz geografii. Na każdy kierunek obowiązuje inny przedmiot wiodący, czyli taki za który podczas rekrutacji można uzyskać nawet czterokrotną ilość punktów (ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu maturalnego mnożona jest przez odpowiedni współczynnik rekrutacyjny, ustalany corocznie przez Władze Wydziału). Dodatkowe punkty zdobywane są za przedmioty dodatkowe, nieobligatoryjne. Kandydat może, ale nie musi zdawać danego przedmiotu na egzaminie maturalnym. Niektóre kierunki mogą mieć więcej niż jeden przedmiot wiodoący. Lista jest corocznie uaktualniana.

Rekrutacja przewiduje trzy kroki prowadzące do otrzymania statusu Studenta Uniwersytetu Przyrodniczego. Pierwszy z nich to założenie konta kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym. Podczas tego procesu należy uzupełnić informacje niezbędne to komunikacji na linii kandydat- uczelnia. Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która jednocześnie jest potwierdzeniem chęci podjęcia studiów. Spełnienie dwóch pierwszych etapów rekrutacji plasuje kandydata na liście wstępnie zakwalifikowanych. Aby uzyskać status studenta, należy w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną dostarczyć komplet dokumentów., w którego skład wchodzą: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na uczelni przyrodniczej, kopia świadectwa dojrzałości, dwa zdjęcia for,atu dowodowego oraz kopia dowodu osobistego.

 

Praca po studiach na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Absolwent po ukończeniu studiów realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na kierunku biotechnologia stosowana roślin, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin uprawnych oraz produkcji roślinnej. Jest przygotowany do organizacji pracy w laboratoriach, przedsiębiorstwach oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z przepisami prawnymi dotyczącymi biotechnologii, ochrony własności intelektualnej, monitoringu produktów GMO oraz w odniesieniu do działalności gospodarczej.  

Studia na kierunku Żywienie Człowieka przygotowują do pracy w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem. Pozwalają także podjąć indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.

 Absolwenci architektury krajobrazu znajdują zatrudnienie w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach developerskich i wykonawczych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych, wojewódzkich biurach geodezji i terenów rolnych, oraz ich oddziałach jak również w szkolnictwie zawodowym. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)