Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

18.06.2021

Uniwersytet ekonomiczny Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Uczelnia ekonomiczna

Druga Stolica Polski. Miasto Smoka oraz smogu. Miasto w którym nie ma Starówki, ale jest Rynek. Miasto w którym ekonomiści zdobywają wykształcenie na jednym z najlepszych Uniwersytetów Ekonomicznych w Polsce oraz Europie. Kraków, bo to o nim mowa dla kandydatów na uczelnie ekonomiczne przygotował szeroką ofertę Uniwersytetu Ekonomicznego z siedzibą przy ulicy Rakowickiej.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to druga najstarsza uczelnia ekonomiczna na terenie naszego kraju, a jednocześnie największa tego typu uczelnia w Polsce (pod względem liczby studentów). Każdego roku naukę rozpoczyna około 21 000 studentów. Do wyboru mają oni osiemnaście kierunków studiów licencjackich (pierwszego stopnia trwających 3 lata) oraz magisterskich (studia drugiego stopnia, które trwają 2 lata), realizowanych na 5 wydziałach (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Wydział Finansów i Prawa, Wydział Towaroznawstwa,Wydział Zarządzania).

Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę jeszcze bardzie uczelnia przygotowała studia doktoranckie (trzeciego stopnia). Studia te realizowane są w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie: ekonomii, nauk o zarządzania, towaroznawstwa. Po ukończeniu trzeciego etapu studiów wyższych, absolwent otrzymuje tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie, kolejno, ekonomii, nauk o zarządzania oraz towaroznawstwa.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie posiada Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne w Dębicy, gdzie realizowane są studia zarówno zaoczne, jak i dzienne, oraz Ośrodki w których realizowane są tylko studia zaoczne takie jak: ZOD w Gorlicach, Nowym Targu oraz Tarnowie.

Pośród wszystkich kierunkó realizowanych na uczelni należy wyróżnić dwa, które są autorskimi kierunkami krakowskiej uczelni. Pierwszy z nich: Organizacja i Zarządzanie, realizowany jest jako studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studenci posiądą umiejętności w zakresie analizy determinant międzynarodowego i globalnego kontekstu funkcjonowania organizacji, opracowania i wdrażania strategii jednostek biznesu, a także kształtowania wizji strategicznego rozwoju. W ramach kierunku funkcjonują trzy specjalności: Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zintegrowane zarządzanie korporacyjne, oraz ostatnia Projektowanie systemów zarządzania.

Drugim innowacyjnym kierunkiem jest Gospodarka i Administracja Publiczna realizowany w ramach Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej. Kierunek został stworzony w celu kształcenia ekonomistów dla sektora publicznego i jego otoczenia, jak również specjalistów pracujących dla biznesu (m.in. kształtując kompetencje w kierunku prawa pracy, zamówień publicznych, zarządzania projektami).

Uzupełnienie podstawowego programu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym stanowi rozbudowana oferta różnorodnych zajęć, w tym wykłady gościnne uznanych specjalistów (ekonomistów, polityków, menedżerów). Kadra dydaktyczna uczelni tworzy doskonałe warunki do rozwoju osobistego poprzez możliwość uczestnictwa w szeregu przedsięwzięć organizowanych w ramach poza edukacyjnej działalności Uniwersytetu. Podstawową działalnością są koła naukowe, działające przy każdej z katedr uczelni. Studenci oraz absolwenci mają szansę na współpracę nie tylko na poziomie uczelni. Organizowane studenckie rajdy, zajęcia i obozy sportowe to dobry sposób na zdobycie cennych doświadczeń oraz poszerzenie grona znajomych. Interesującą propozycję stanowią projekty związane z mediami i produkcją telewizyjną.

 

Rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Osoby chcące podjąć studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie muszą spełnić kilka warunków. Pierwszy z nich polega na założeniu profilu kandydata w Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym. Konto to umożliwia kontakt na linii Kandydat- Uczelnia. Jest ono również źródłem podstawowych informacji na temat kandydata. Podczas zakładania konta należy wypełnić kwestionariusze osobowe oraz informacje odnośnie ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej. Po założeniu konta system wygeneruje numer konta bankowego na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej. Opłata ta jest ustalana przez Władze Wydziału i może nieznacznie różnić się między pojedynczymi kierunkami, a także Wydziałami. Opłata rekrutacyjna, jaką ponosi kandydat jest potwierdzeniem chęci rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ostatni krok to dostarczenie kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Edukacyjnej. Teczka kandydata powinna zawierać kopię świadectwa maturalnego, dwa zdjęcia formatu dowodowego, kopię dowodu osobistego oraz wydrukowane z Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego podanie o przyjęcie na studia wyższe. Podczas składania dokumentów kandydat powinien posiadać przy sobie oryginały świadectw oraz dowód osobisty w celu stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

Rekrutacja na studia ekonomiczne realizowane na krakowskim uniwersytecie, opiera się na wynikach maturalnych z przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka oraz geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka czy informatyka. Przedmioty te, w zależności od kierunku na jaki decyduje się kandydat możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to tak zwane przedmioty kierunkowe, czyli takie które są niezbędne do podjęcia nauki na kierunku. Przedmioty kierunkowe są też wyżej punktowane (wyniki maturalne z tego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym mnożone są przez wyższy współczynnik rekrutacyjny, w niektórych przypadkach jest to nawet czterokrotność wyniku pierwotnego). Drugą grupą są przedmioty dodatkowe, czyli takie które kandydat może, ale nie musi zdawać na egzaminie maturalnym. Punkty zgromadzone mogą być walorem podczas rekrutacji, a niejednokrotnie decydują o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

 

Praca po studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Studenci i Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, to specjaliści z wiedzą poszukiwaną w każdej z branży gospodarki. Twoja ścieżka kariery uzależniona jest wyłącznie od wybranego przez Ciebie kierunku. Absolwenci specjalności Ekonomia Menedżerska będą przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej zarówno przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych, jak i instytucji publicznych czy organizacji non-profit. Jako osoby profesjonalnie przygotowane do podejmowania decyzji na różnych szczeblach gospodarowania mogą oni znaleźć zatrudnienie jako: menedżerowie firm, specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa, dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwie, analitycy w bankach i innych instytucjach finansowych, stratedzy gospodarczy, doradcy ekonomiczni, eksperci w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych, a także eksperci w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i przedsiębiorstwach działających na rynkach unijnych.

Rynek pracy otwarty jest również dla absolwentów Zarządzania i doradztwa personalnego. Popularność tej specjalności związane jest z szerokim i stale rozwijającym się znaczeniem kapitału ludzkiego w walce konkurencyjnej nowoczesnych przedsiębiorstw. Mogą oni znaleźć pracę w małych, średnich i dużych firmach działających lokalnie, na rynku krajowym i na arenie międzynarodowej, a ponadto w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pracodawców oraz firmach doradczych i szkoleniowych. Praca czeka również w przedsiębiorstwach przemysłowych, developerskich, handlowych, w bankach, agrobiznesie, firmach konsultingowych.

Na polskim rynku istnieje szereg firm zainteresowanych współpracą ze studentami i absolwentami krakowskiej uczelni ekonomicznej. Wśród niech wyróżnić można: Orange, Lotos Petrobaltic, PZU, PGNiG, BGK, Ministerstwo Finansów czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)