Uczelnia Pedagogiczna Warszawa

Uczelnia Pedagogiczna Warszawa

uczelnia pedagogiczna Warszawa

Uczelnia Pedagogiczna Warszawa

Warszawa jako miasto akademickie oferuje kandydatom na studia uczelnie publiczne o różnych profilach. Wiele z nich jest najstarszymi uczelniami w Polsce. Jedną z takich uczelni jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Najstarsza w Polsce uczelnia pedagogiczna znajduje się przy ulicy Szczęśliwickiej. Nazwa ulicy nie jest przypadkowa. Głównym celem uczelni było, przygotowanie kadr do pracy z osobami niepełnosprawnymi wymagającymi specjalnej opieki i pomocy.

Obecnie uczelnia kształci swych studentów na dwóch wydziałach. Pierwszy z nich Wydział Nauk Pedagogicznych kształci studentów na cztery kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Ostatnim, czwartym, kierunkiem realizowanym na wydziale są interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością. Innowacyjny, jedyne w Polsce kierunek zapewnia studentom zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do rozumienia i wyjaśniania niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Program studiów stwarza studentom praktyczną możliwość projektowania działań skierowanych do niepełnosprawnych i ich środowisk. Przygotowuje także do podejmowania i realizacji badań, dotyczących problematyki niepełnosprawności z interdyscyplinarnej perspektywy nauk społecznych oraz nauk humanistycznych.

Drugim wydziałem działającym pod szyldem Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest Wydział Stosowanych Nauk Społecznych na którym znajdziemy kierunki takie jak: praca socjalna, psychologia i socjologia.

Niemal wszystkie kierunki prowadzone są zarówno jako studia pierwszego, jaki i drugiego stopnia. A nauka odbywa się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Wyjątkiem są interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością. Kierunek ten prowadzony jest jedynie jako studia drugiego stopnia, czyli magisterskie.

Na uczelni działa Katedra UNESCO, powołana na mocy porozumienia pomiędzy UNESCO - Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Celem programu jest wspomaganie rozwoju badań naukowych, kształcenia oraz rozwój współpracy między uczelniami wyższymi poprzez tworzenie sieci instytucji naukowych działających w priorytetowych dla UNESCO dziedzinach. Tematyka organizowanych wydarzeń dotyczy zrównoważonego rozwoju, różnorodności kulturowej, praw człowieka (praw dziecka), międzykulturowości i edukacji międzykulturowej, jak również współczesnych wyzwań psychologii, pedagogiki i socjologii.

Warszawska uczelnia pedagogiczna ma podpisane umowy o współpracy międzynarodowej. Umożliwiają one zarówno studentom, jak i kadrom wyjazd na stypendia zagraniczne. Stypendia te trwają od trzech do dwunastu miesięcy i odbywać się mogą w takich placówkach jak: LIMBURG CATHOLIC UNIVERSITY COLLEGE, UNIVERSITY of APPLIED SCIENCES POTSDAM, UNIVERSITAT DE BARCELONA, INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA, PARIS DESCARTES UNIVERSITY czy UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO, UNIVERSITÁ DEGLI STUDI ROMA TRE.

Rekrutacja na uczelnię pedagogiczną w Warszawie

Rekrutacja na studia realizowane w ramach Akademii Pedagogiki Specjalnej, odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów, czyli uczelnianego systemu IRK. Po utworzeniu konta należy wprowadzić do systemu niezbędne dane potrzebne w dalszych etapach rekrutacji. Dane podzielone są na moduły. Jednym z nich są podstawowe dane, gdzie kandydat wpisuje informacje takie jak: imię, drugie imię, nazwisko, data urodzenia, oraz umieścić informacje o stopniu niepełnosprawności (jest to pole obowiązkowe, ale kandydat ma prawo nie podawać tych informacji lub podać inną niż stan faktyczny, czyli „nie”, jeżeli kandydat nie chce informować o swojej niepełnosprawności). Kolejny bardzo ważny moduł to wykształcenie, który zawiera jedne z istotniejszych informacji. Tu kandydat m.in. określa dokumenty uprawniające do pojęcia studiów oraz nazwę ukończonej szkoły średniej (można wybrać z listy lub wpisać ręcznie), rok uzyskania matury, numer indeksu – tylko osoby które ukończyły APS i ubiegają się o przyjęcie na studia II lub III stopnia, dokumenty uprawniające do podjęcia studiów.

Kolejny punkt rekrutacji to wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego. Osoby, które zdają maturę w bieżącym roku i wyraziły zgodę na przekazywanie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne wyników matur uczelniom, nie muszą wpisywać swoich ocen do formularza (pozostawiają „0%” jako wynik egzaminów), wskazują jedynie przedmioty, które zdawali na nowej maturze w części pisemnej i zaznaczają ich poziom. Natomiast osoby posiadające tzw. „nową maturę” z roku 2005 oraz osoby, które nie wyraziły zgody na przekazanie danych osobowych przez OKE, wpisują swoje oceny z matury do formularza. To samo dotyczy również osób posiadających „starą maturę”. One również muszą wpisać oceny w egzaminów maturalnych. Wyniki te stanowią podstawę przyjęcia na studia.

Po uzupełnieniu wyników przychodzi czas na wybranie kierunku. W IRK możliwe jest to za pomocą kilku podstron: „Moje kierunki studiów” poprzez kliknięcie na „Katalog studiów” lub pozycję „Wybierz kierunki studiów” z menu „Rejestracja – krok po kroku”. Zapisy na wybrany kierunek studiów zatwierdzane są przyciskiem „Zapisz się!”. Po dokonaniu zapisu należy dokonać opłaty rekrutacyjnej, która określona jest dla każdego z kierunków przez Władze Wydziału.

Na niektóre kierunki obowiązuje rozmowa wstępna. Listę oraz terminy rozmów kwalifikacyjnych znaleźć można na stronie Wydziału.

Po przejściu pierwszego etapu rekrutacji należy dostarczyć dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. W tzw. teczce kandydata powinna znajdować się: kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z wszystkimi wystawionymi do niego aneksami, wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką oraz 2 fotografie zgodne z wymaganiami jak do dowodów osobistych, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL na odwrocie.

Praca po studiach na uczelni pedagogicznej

Kogo widzisz słysząc „Ukończyłem Akademię Pedagogiki Specjalnej.”? Zapewne jak 90 procent społeczeństwa absolwentów uczelni pedagogicznych z kadrą pedagogiczną. Nie jest to błędne skojarzenie. Głównym miejscem pracy pedagogów są placówki oświatowe, kulturalno-oświatowe, opiekuńcze i zdrowotne, gdzie wykorzystywane są umiejętności kierunkowe. Ukończenie specjalizacji psychopedagogika kreatywności na Akademii Pedagogiki Specjalnej, po której można prowadzić treningi twórczości, warsztaty rozwijające kreatywność u dzieci i młodzieży, opiniować nowinki pedagogiczne, projektować nowe pomoce dydaktyczne. Daje możliwość nierozpoczęcia samodzielnej działalności.

Pedagogów możemy znaleźć jako pracowników działu marketingu, promocji lub Public Relations; jako dziennikarzy, reporterów, felietonistów w agencjach prasowych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, zespołach prowadzących portale internetowe itp.; jako pracowników administracyjno- biurowych w urzędach i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych oraz w prywatnych przedsiębiorstwach. Na powyższych stanowiskach wymagane są i cenione umiejętności społeczne, organizacyjne, negocjacyjne, a także komunikatywność i kultura osobista, z założenia będące atrybutem każdego dobrego pedagoga.

Jeśli jednak nie chcesz oddalać się od pracy z dziećmi i młodzieżą, ale nie dane Ci jest realizowanie w zawodzie nauczyciela czy pedagoga swoimi umiejętnościami wesprzeć możesz firmy zajmujące się produkcją i/lub dystrybujcą zabawek, pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych i dziecięcych, sprzętu rehabilitacyjnego, a także wydawców podręczników, poradników, czasopism, książek dla nauczycieli, rodziców, dzieci itp.

Anna Sobolewska



TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)