Uczelnia Pedagogiczna Kraków

Uczelnia Pedagogiczna Kraków

Uczelnia Pedagogiczna Kraków

Uczelnia Pedagogiczna Kraków

Nie od razu Kraków zbudowano, ale wciągu trzech lat zbudować można niezłą wiedzę pedagogiczną. Miejscem budowy będzie krakowska publiczna uczelnia pedagogiczna, czyli Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.

 

Uczelnia pedagogiczna realizuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. A studenci maja do wyboru studia licencjackie (pierwszego stopnia, 3-letnie), magisterskie (drugiego stopnia, 2-letnie) oraz studia doktoranckie (trzeciego stopnia).

Prestiż, profesjonalizm i nowoczesność trzy słowa którymi można opisać UP w Krakowie. Studenci mogą podjąć naukę na jednym z sześciu wydziałów.

Pierwszy z nich Wydział Humanistyczny oferuje m.in. studia na kierunku Nauk o polityce. Podczas nauki studenci przyswoją wiedzę z zakresu procesów politycznych, które zachodzącą nie tylko w skali lokalnej lub krajowej, ale także globalnej. Obce nie będą mu także współczesne mechanizmy, które istnieją w systemach politycznych w obecnych systemach politycznych. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona o zajęcia z zakresu umiejętności miękkich, gdzie nacisk będzie kładziony na zdolności autoprezentacji czy retoryki.

Druga jednostka edukacyjna to Wydział Filologiczny, gdzie naukę podjąć można na specjalności: filologia polska, filologia hiszpańska, filologia rosyjska czy filologia włoska i filologia niemiecka. Dodatkowo na Wydziale Filologicznym można zdobyć tytuł doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinach: językoznawstwo i literaturoznawstwo.

Trzeci w kolejności jest Wydział Pedagogiczny. Tematyka badawcza Wydziału koncentruje się wokół szeroko rozumianych zagadnień pedagogicznych i społecznych. Nauka obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki ogólnej i porównawczej, historii i teorii wychowania, pedagogiki społecznej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także pedagogiki specjalnej.

Kolejna jednostka akademicka to Wydział Geograficzno- Biologiczny. Podział na dwa Instytuty umożliwiają naukę zarówno w dziedzinach geograficznych (geomorfologii, geologii, hydrologii, geografii ekonomicznej, geografii społecznej, przedsiębiorczości, gospodarki przestrzennej, ochrony i kształtowania środowiska geograficznego, turystyki oraz dydaktyki geografii, przyrody i przedsiębiorczości) oraz biologicznych (botaniki, fizjologii roślin, fizjologii zwierząt, ekologii, badań łowieckich, parazytologii, genetyki, cytologii, zoologii oraz dydaktyki biologii, chemii i biochemii.).

Piątym Wydziałem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacyjnej jest Wydział Matematyczno- Fizyczno- Techniczny. Wydział podzielony na trzy Instytuty umożliwia zdobycie tytuły doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki oraz doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Ostatnia jednostka akademicka to Wydział Sztuki, który prowadzi 5 kierunków studiów I i II stopnia: animacja kultury w przestrzeni społecznej (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), digital design, grafika, wzornictwo, studia 5-letnie malarstwo oraz studia doktoranckie. Posiada także ofertę studiów podyplomowych i moduł kształcenia nauczycielskiego.

 

Rekrutacja na uczelnię pedagiczną w Krakowie

Od czego zacząć rekrutację na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie? Pierwszy krok to założenie indywidualnego konta w Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym. Konto to wymaga uzupełnieni podstawowych informacji o kandydacie. Zgodnie z zaleceniem Władz Uczelni jako login podaj numer PESEL, a jako hasło numer dowodu osobistego. Ułatwi to późniejszą identyfikację kandydata. Aby konto było w pełni aktywne kandydat musi pamiętać o wgraniu zdjęcia zgodnego z wymaganiami dowodu osobistego oraz uiszczeniu opłaty rekrutacyjne

Drugim krokiem jest uzupełnienie informacji o wynikach egzaminu maturalnego oraz wybór kierunku na jaki aplikuje kandydat. Każdy z przedmiotów maturalnych ma swoją wartość rekrutacyjną, czyli czynnik liczbowy przez który mnożony jest wynik maturalny w celu uzyskania prawidłowej ilości punktów rekrutacyjnych. Przedmioty maturalne możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich „przedmioty kierunkowe”, czyli takie które są niezbędne podczas rekrutacji. Zaliczamy do nich matematykę, język polski oraz język obcy. Drugą grupą są „przedmioty dodatkowe”, czyli takie które dostarczają kandydatowi dodatkowych punktów podczas rekrutacji. Nie jest konieczne ich zdawanie, jednak należy pamiętać, że to one mogą zadecydować o przyjęciu na studia. Podczas rekrutacji na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaliczamy do nich: geografię, biologię, fizykę, chemię, informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie. Ostatnia grupa to tak zwana grupa językowa. Osoby które na egzaminie maturalnym zdawały język obcy jako język dodatkowy mogą swobodnie podać wynik podczas rekrutacji na studia wyższe. Na uczelni ekonomicznej punktowane są język włoski, hiszpański, rosyjski, francuski, niemiecki oraz łaciński.

Po wypełnieniu wszystkich wirtualnych formalności nadchodzi czas na pierwsze spotkanie z Komisją Rekrutacyjną. Spotkanie to możliwe jest dla kandydatów, którzy pomyślnie przeszli pierwsze dwa etapy, a ich nazwiska pojawiły się na wstępnej liście osób zakwalifikowanych na studia. Podczas spotkania należy dostarczyć kompletną teczkę kandydata, która powinna zawierać: świadectwo maturalne- kopia oraz oryginał, dwa zdjęcia formatu dowodowego (zgodne z tym wgranym do Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego), kopię dowodu osobistego oraz formularz aplikacyjny wydrukowany z ISR uczelni.

 

Praca po studiach na uczelni pedagogicznej

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest uczelnią która kształci specjalistów poszukiwanych we wszystkich branżach. Jego wszechstronne Wydziały stają się gwarantem dobrej pracy. Na krakowskim rynku absolwentów UP znajdziemy pośród pracowników: Hitachi Data Systems odpowiedzialnego za tworzenie rozwiązań do zarządzania informacjami i rozwiązania Social Innovation dla biznesu i dobra społecznego oraz rozwiązań IT i usług napędzających strategiczne zarządzanie i analizy światowych danych. Kolejnym pracodawcą jest Firma Merkury która od lat zajmuje się dystrybucją materiałów budowlanych oraz artykułów wyposażenia wnętrz oraz IBM BTO BCS, które w Krakowie ma centrum świadczące usługi księgowo-finansowe dla klientów zagranicznych. Firmy poszukują młodych ludzi którzy oprócz wiedzy wnoszą zaangażowanie, motywację do podejmowania wyzwań oraz pogłębiania wiedzy naukowej.

Wiele specjalności daje możliwość zdobycia kompetencji umożliwiających podjęcie pracy w roli rzecznika broniącego praw osób niepełnosprawnych, lidera walczącego o ich miejsce w społeczeństwie i o zmianę postaw społecznych, zaangażowanego w przygotowanie mediów do promocji osób niepełnosprawnych, specjalistę działającego w społecznościach lokalnych.

Absolwent Wydziału Sztuki jest w pełni przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności twórczej jako artysta, zarządzania kulturą i promocją sztuki w instytucjach państwowych oraz na rynku artystycznym (kurator, marszand), indywidualnej działalności pedagogicznej, terapeutycznej czy usługowej (warsztaty plastyczne, arteterapia, coaching, zamówienia indywidualne).

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)