Uczelnia Pedagogiczna Częstochowa

Uczelnia Pedagogiczna Częstochowa

uczelnia pedagogiczna Częstochowa

Uczelnia Pedagogiczna Częstochowa

Częstochowa miasto które chrześcijańskiej części Polski kojarzy się z sierpniowymi pieszymi pielgrzymkami ukierunkowanymi na Klasztor wybudowany na wzgórzu. Są też tacy którzy kojarzą ją w sportowym świecie przez pryzmat drużyn klasyfikujących się na czołowych miejscach lig.

Dla akademickiej braci Częstochowa to miasto w którym funkcjonuje jedna z najlepszych uczelni pedagogicznych w Polsce. Mowa tu o Akademii im. Jana Długosza, która to już od kilkudziesięciu lat kształci osoby odpowiedzialne za wiedzę i rozwój najmłodszych, a także tych starszych mieszkańców regionu oraz całego kraju.

Akademia im. Jana Długosza kształci młodych ludzi na pięciu wydziałach: Wydział Filologiczno- Historyczny, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Sztuki oraz ostatni, ale nie najmniej ważny, Wydział Pedagogiczny.

To właśnie ten ostatni daje możliwość zdobycia wykształcenie wykorzystywanego w placówkach oświaty. Najstarszy Wydział Akademii tworzą trzy Instytuty: Instytut Pedagogiki, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej oraz Instytut Wychowania Fizycznego, Turystki i Fizjoterapii. Trzy Instytuty dają możliwość studiowania na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych realizowanych w ramach studiów pierwszego (3-letnich licencjackich) i drugiego (2- letnich magisterskich) studiów.

Kandydaci na studia do wyboru mają: Pedagogikę ze specjalnościami: Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna, Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna, Doradztwo Zawodowe i Personalne, Pedagog szkolny z doradztwem zawodowym, Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna + Moduł Język Obcy, Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Wychowanie Fizyczne w ramach którego student może wybrać ścieżkę kariery kierującą go w stronę specjalności nauczycielskiej. Kolejnym kierunkiem jest Turystyka i Rekreacja na którym studenci pozyskują wiedzę z zakresu  nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i nauk społecznych. Kierunek pozwala na praktyki w różnych ośrodkach mających na celu relaksacje, umacnianie zdrowia i działalność poznawczą  różnych obszarów turystycznych podsumowują praktycznie zakres zdobywanej wiedzy, prowadzą do zdobywania nowych umiejętności i kompetencji społecznych. Praca socjalna to interdyscyplinarna wiedza z zakresu pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, ekonomii i zarządzania oraz wiedzę specjalistyczną niezbędną w zawodzie pracownika socjalnego. Fizjoterapia realizowana w ramach częstochowskiej uczelni pedagogicznej daje, absolwentom studiów pierwszego stopnia, zawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie rehabilitacji człowieka chorego, profilaktyki, metod usprawniania ruchowego i metod fizykalnych wykorzystywanych w fizjoterapii.

Ostatnim kierunkiem kształcenia jest Psychoprofilaktyka, to nowy praktyczny kierunek na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia licencjackie dają możliwość zdobycia wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej i filozoficznej, a także ekonomicznej i wiedzy dotyczącej promocji zdrowia. Tej innowacyjny kierunek daje możliwość elastycznego wyboru interesujących Cię przedmiotów, okazję do pracy z indywidualnym nauczycielem – tutorem, bogate praktyki zawodowe, zajęcia w małych grupach. Odbyte ćwiczenia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości czy poradnictwa zawodowego pozwolą studentowi odnaleźć się na rynku pracy, rozpocząć działania zmierzające do samo zatrudnienia i założenia organizacji pozarządowej.

Rekrutacja na uczelnię pedagogiczną w Częstochowie

Rekrutacja na studia realizowane w ramach częstochowskiej Akademii im. Jana Długosza rozpoczyna się w drugiej połowie maja. Podzielona ona jest na kilka etapów realizowanych, głównie za pośrednictwem Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego.

Pierwszy krok, który rozpoczyna starania o uzyskanie statusu studenta częstochowskiej uczelni to założenie indywidualnego konta w Internetowym Serwisie Rekrutacyjnym. Konto to wymaga uzupełnieni podstawowych informacji o kandydacie. Zgodnie z zaleceniem Władz Uczelni jako login podaj numer PESEL, a jako hasło numer dowodu osobistego. Ułatwi to późniejszą identyfikację kandydata. Aby konto było w pełni aktywne kandydat musi pamiętać o wgraniu zdjęcia zgodnego z wymaganiami dowodu osobistego oraz uiszczeniu opłaty rekrutacyjne

Drugim krokiem jest uzupełnienie informacji o wynikach egzaminu maturalnego oraz wybór kierunku na jaki aplikuje kandydat. Każdy z przedmiotów maturalnych ma swoją wartość rekrutacyjną, czyli czynnik liczbowy przez który mnożony jest wynik maturalny w celu uzyskania prawidłowej ilości punktów rekrutacyjnych. Przedmioty maturalne możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich „przedmioty kierunkowe”, czyli takie które są niezbędne podczas rekrutacji. Zaliczamy do nich matematykę, język polski oraz język obcy. Drugą grupą są „przedmioty dodatkowe”, czyli takie które dostarczają kandydatowi dodatkowych punktów podczas rekrutacji. Nie jest konieczne ich zdawanie, jednak należy pamiętać, że to one mogą zadecydować o przyjęciu na studia. Podczas rekrutacji na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie zaliczamy do nich: geografię, biologię, fizykę, chemię, informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie. Ostatnia grupa to tak zwana grupa językowa. Osoby które na egzaminie maturalnym zdawały język obcy jako język dodatkowy mogą swobodnie podać wynik podczas rekrutacji na studia wyższe.

Po wypełnieniu wszystkich wirtualnych formalności nadchodzi czas na pierwsze spotkanie z Komisją Rekrutacyjną. Spotkanie to możliwe jest dla kandydatów, którzy pomyślnie przeszli pierwsze dwa etapy, a ich nazwiska pojawiły się na wstępnej liście osób zakwalifikowanych na studia. Podczas spotkania należy dostarczyć kompletną teczkę kandydata, która powinna zawierać: świadectwo maturalne- kopia oraz oryginał, dwa zdjęcia formatu dowodowego (zgodne z tym wgranym do Internetowego Serwisu Rekrutacyjnego), kopię dowodu osobistego oraz formularz aplikacyjny wydrukowany z ISR uczelni.

Praca po studiach na uczelni pedagogicznej

Wielość kierunków kształcenia i specjalności oferowanych przez Wydział Pedagogiczny daje możliwość podjęcia pracy zawodowej w zróżnicowanych branżach. Podstawową branżą jest ta związana z edukacją. Absolwent po pedagogice jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej w wymiarze sprawiedliwości.

Praca socjalna to interdyscyplinarny i praktyczny kierunek po ukończeniu którego absolwent będzie posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania analizy i oceny zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup, społeczności lokalnych. Specjaliści w tej dziedzinie poszukiwani są w organizacjach pozarządowych a także wiele publicznych agendach zajmujących się pomocą społeczną. Można je odnaleźć na niemal każdym szczeblu administracji. Miejsca pracy dla absolwentów Pracy socjalnej znajdą się zarówno w urzędach, jak i w gminnych centrach pomocy społecznej.

Absolwentów Akademii im. Jana Długosza znajdziemy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach psychoprofilaktyki i psychoedukacji, w świetlicach socjoterapeutycznych czy środowiskowych, klubach profilaktyki środowiskowej, instytucjach wsparcia osób zmarginalizowanych, punktach konsultacyjno-doradczych, instytucjach pomocy osobom doświadczającym kryzysu, domach pomocy społecznej, interdyscyplinarnych zespołach interwencyjnych, centrach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy domowej, domach samotnej matki, domach matki i dziecka, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach pomocy rodzinie, biurach bądź urzędach pośrednictwa pracy itp.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)