Praktyki i staże w Poznaniu

Praktyki i staże w Poznaniu

praktyki i staże poznań

Praktyki i staże w Poznaniu

Studia to nie tylko czas nauki, zabawy i poznawania nowych ludzi. To również okres, w którym należy podjąć dalsze decyzje co do życia, kariery i przyszłości. Wiecie już co was interesuje – mówi o tym wybrana przez was uczelnia i kierunek studiów. Kolejnym krokiem jest znalezienie pierwszej pracy, a w tym bardzo często pomagają obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki, wyjazdy zagraniczne na wymiany studenckie czy płatne staże. Obecnie, by mieć szanse na rynku pracy, trzeba być aktywnym, znajdować się zawsze jeden krok przed innymi. Sama nauka nie wystarczy, potrzebne jest doświadczenie, a to można zdobyć tylko podczas procesu wdrażania wiedzy teoretycznej w życie.

KROK 1 - BIURA KARIER

Uczelnie starają się pomagać swoim studentom i absolwentom podczas robienia pierwszych kroków w życiu zawodowym. Takim miejscem, w którym można zdobyć wiedzę dotyczącą znalezienia pracy i gdzie można stworzyć profesjonalne CV, czy znaleźć oferty praktyk i staży są na uczelniach Biura Karier.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada Biuro Karier i Relacji z Absolwentami. Jego celem jest łączenie studentów, absolwentów i pracodawców. Celem BKiR jest współpraca z biznesem, pośredniczenie między studentami, a firmami poszukującymi pracowników oraz pomoc dla studentów zainteresowanych praktykami i stażami. Wśród najczęstszych działań Biura Karier Uniwersytetu Ekonomicznego można wymienić: Organizowanie Targów Pracy; Organizowanie warsztatów, szkoleń i wykładów dla studentów i absolwentów prowadzonych przez praktyków biznesu; Pozyskiwanie od firm ofert pracy i praktyk, i zamieszczanie ich na stronie UEP; Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych; Doradztwo zawodowe; Organizacja absolutoriów oraz Monitoring karier absolwentów.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do swojego Biura Karier i Praktyk. W jego ofercie znajdują się między innymi takie działania jak: Pośrednictwo pracy i staży dla studentów i absolwentów WSB; Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym; Konsultacje na każdym etapie procesu poszukiwania pracy; Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; Organizacja bezpłatnych szkoleń pomagających w wejściu na rynek pracy; Tworzenie bezpłatnych sesji coachingowych, których celem jest wyrobienie nowych nawyków, zmiana ograniczających przekonań, motywowanie, świadome planowanie przyszłości, formułowanie celów życiowych i realizowanie zamierzeń.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w swoim Biurze Karier zajmuje się przede wszystkim gromadzeniem i aktualizowaniem ofert pracy oraz organizowaniem szkoleń i warsztatów.

Biuro Karier przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstało w 1997 roku, jako jedno z pierwszych takich biur w Polsce. Działalność Biura wzorowano na brytyjskim modelu Careers Service. Od tego czasu Biuro Karier UAM wypracowało własne metody pracy, adaptując działanie do potrzeb studentów, pracodawców oraz absolwentów. Głównym celem BK UAM jest: Pozyskiwanie ofert praktyk, staży i wolontariatu; Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z pracodawcami oraz Organizowanie projektów i przedsięwzięć umożliwiających bezpośredni kontakt studentów i pracodawców. BK UAM jest także inicjatorem współpracy Biur Karier w Wielkopolsce, a także współpracownikiem Biur Karier w wielu krajach europejskich, m. in.: Estonii, Chorwacji, Niemczech, Malcie oraz Islandii.

Politechnika Poznańska zamiast Biura Karier posiada Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów. Zostało powołane w celu promowania studentów i absolwentów Politechniki na rynku pracy. Głównym zadaniem biura jest pośredniczenie w relacjach pracodawca - student oraz pracodawca – absolwent. Wśród działań CpiKSiA można wymienić: Pośrednictwo pracy, praktyk i staży, tworzenie i sprawdzanie CV i listów motywacyjnych oraz przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych. Do tej pory CPK zrealizowało poniższe projekty: Kierunek Sukces, Leonardo da Vinci, Era Inżyniera, Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej oraz Wiedza dla Gospodarki. Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów współpracuje z licznymi organizacjami studenckimi: IAESTE, CPI, ENACTUS, AIESEC, ERASMUS Student Network, Samorządem studenckim oraz Stowarzyszeniem Kół Naukowych PP.

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu posiada Biuro Karier, którego zadaniami są: Prowadzenie doradztwa zawodowego i szkoleń; Gromadzenie i udostępnianie informacji o rynku pracy; Opracowanie planu działania i sposobu realizacji zamierzonego celu zawodowego (tzw. Coaching); Opracowanie dokumentów aplikacyjnych; Informowanie o metodach rekrutacji; Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; Tworzenie informatorów o rynku pracy oraz pośrednictwo pracy. Dzięki BK studenci i absolwenci mogą liczyć na spotkania z doradcami zawodowymi oraz z ewentualnymi pracodawcami. Innymi celami Biura Karier WSPiA są: Promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców; Informowanie na temat realizowanych projektów dotyczących rynku pracy; Aktywizacja zawodowa Studentów i Absolwentów; Poradnictwo zawodowe oraz Realizowanie projektów, imprez oraz przedsięwzięć skierowanych do studentów, absolwentów i pracodawców.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Handlu i Usług W Poznaniu powstało w 2004 roku. Działa na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Celem działania Biura Karier WSHiU jest przygotowanie studentów i absolwentów uczelni do wejścia w świat pracy zawodowej i efektywnego poruszania się na rynku pracy. Do jego głównych zadań można zaliczyć: Gromadzenie i udostępnianie nowych ofert pracy, praktyk i staży; Powiększanie bazy ofert pracy; Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego), Świadczenie usług doradczych; Pomoc w pokonywaniu procesów rekrutacyjnych; Zapoznanie z technikami autoprezentacji; Nawiązywanie współpracy z instytucjami rynku pracy i pracodawcami; Zamieszczanie informacji o ofertach wyjazdów zagranicznych; Organizowanie szkoleń i warsztatów podnoszących i poszerzających kwalifikacje zawodowe oraz przekazywanie informacji na temat technik prowadzenia działalności gospodarczej.

Biuro Karier w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania działa od 2005 r. Jego celem jest informowanie o tym jak w miarę bezboleśnie przejść przez proces rekrutacji, stworzyć dokumenty aplikacyjne i znaleźć pracę w wymarzonym zawodzie. Biuro Karier gromadzi także oferty praktyk i staży oferowanych przez poznańskie firmy i instytucje oraz organizuje wykłady otwarte z udziałem przedstawicieli biznesu oraz konsultantów doradztwa personalnego. Organizuje również szereg szkoleń: z metod i sposobów prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowywania CV i listu motywacyjnego. Biuro organizuje także zajęcia szkoleniowe dające praktyczne umiejętności w zakresie prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa pracy. Biuro Karier współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Biur Karier w Polsce oraz z Powiatowym Urzędem Pracy. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania odpowiada także za organizowanie wydarzeń związanych z karierą. Są to m. in.: Zdobądź Rynek Pracy, Warsztaty Kariery, Dni Pracy WSKiZ, Prezentacja ofert pracy z Arvato Services, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Wmiksuj się w fundusze europejskie z AIP, Grasz o staż, Staże w grupie Allegro, Staże w Urzędzie Miasta Poznania, Praktyki płatne TP S.A., Sfinansuj swój e-biznes, Akademia Java, Akademia Cobol, SOS PIT – bezpłatna pomoc dla studentów przy rozliczaniu rocznego zeznania podatkowego, „Szkolenie z marketingu sieciowego”, „Pokaż się na rynku pracy”, „Własna firma szansą dla Ciebie”, „Dzień przedsiębiorczości”, „Warsztaty radzenia sobie ze stresem”, „Jak założyć i utrzymać firmę” czy „Warsztaty z autoprezentacji” – praca z kamerą.

Głównym celem Akademickiego Biura Karier w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości jest pomoc studentom i absolwentom w zdobywaniu doświadczeń zawodowych, udzielanie informacji o rynku pracy, możliwościach dokształcania, stażach i praktykach. Do jego zadań należą m. in.: Obsługa studentów i absolwentów aktywnie poszukujących pracy; Prowadzenie bazy danych firm, ofert pracy, staży i obowiązkowych praktyk zawodowych; Informowanie o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szkoleniach, studiach podyplomowych i kursach; Promowanie studentów i absolwentów wśród pracodawców; Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe oraz Organizacja prezentacji firm na terenie uczelni oraz giełd i targów pracy. W Akademickim Biurze Karier można również uzyskać informacje dotyczące planowania kariery, poszukiwania pracy, zdobywania dodatkowych kwalifikacji, pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowania na rozmowę kwalifikacyjną oraz indywidualnych konsultacji coachingowych.

Biuro Karier Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu rozpoczęło swoją działalność w roku 2011. Do jego głównych celów należy: Monitorowanie losów absolwentów uczelni; Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych; pośrednictwo w zdobywaniu propozycji zawodowych; Organizacja warsztatów i szkoleń oraz Informowanie o formach dofinansowania.


To nie wszystkie Biura Karier z Poznania i województwa, ponieważ na terenie całego województwa wielkopolskiego działa ponad trzydzieści uczelni wyższych, z czego ponad dwadzieścia posiada swoje Biura Karier. Wszystkie jednak mają podobne cele i zadania, a większość z nich na stałe współpracuje nie tylko z pracodawcami, ale i ze sobą nawzajem.


 

KROK 2 - URZĘDY, FIRMY I INSTYTUCJE

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prężnie działa w kierunku współpracy z Akademickimi Biurami Karier. Jednym z jego zadań jest kontakt z Komitetem Lokalnym AIESEC, który pozwala studentom i absolwentom uczelni wyższych na wyjazd na staże za granicę. To jedyna i niepowtarzalna możliwość nie tylko na rozwój kariery, ale też na doskonalenie umiejętności językowych czy podniesienie kwalifikacji zawodowych. Ważna jest również możliwość poznania obcego kraju, zarobienia pieniędzy i poszerzenia perspektyw zawodowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nawiązał współpracę z Komitetem Lokalnym AIESEC działającym przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Celem Programu Międzynarodowej Wymiany Praktyk ITEP (International Traineeship Exchange Program) jest poszerzanie kompetencji kulturowych poprzez międzynarodową wymianę stażystów. Każdego roku ponad 5000 studentów z całego świata, w tym ponad 200 z Polski, bierze udział w programie. Praktyki rozpoczynają się w maju i czerwcu i trwają od 8 do 78 tygodni. Na praktykę może wyjechać student, który w momencie wyjazdu jest na III, IV, V roku studiów lub jest absolwentem (w okresie do roku po ukończeniu studiów).

Na staż do Urzędu Miasta Poznania przyjmowani są absolwenci szkół wyższych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i w oparciu o wcześniej dokonane uzgodnienia między UMP a PUP ws. ilości wolnych miejsc na staż oraz wymaganego kierunku studiów od kandydatów. Nabór na staż absolwencki w UMP odbywa się przeważnie raz w roku - wiosną.

Volkswagen organizuje letnie praktyki w dwóch różnych programach. „Rośnij z VWP”, obejmuje miesiące od lipca do września; program ten skierowany jest do studentów, którzy ukończyli III rok studiów. Dla studentów, którzy ukończyli II rok studiów istnieje program „Start z VWP”, który umożliwia odbycie czterotygodniowej praktyki.

Urząd Statystyczny w Poznaniu organizuje program praktyk w administracji rządowej. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie oferty.praca.gov.pl.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. wspiera rozwój studentów poprzez program stażowy. Oferowane są praktyki dla studentów III, IV i V roku, zainteresowanych problematyką komunikacji miejskiej, chcących rozpocząć swoją karierę zawodową. Z uwagi na specyfikę branży szczególne zapotrzebowanie dotyczy studentów, których kierunki studiów związane są z transportem samochodowym i szynowym, a w szczególności komunikacją miejską; mechaniką samochodową; infrastrukturą torowo-sieciową; elektryką oraz budownictwem (drogi szynowe, kołowe, konstrukcje budowlane).

 

KROK 3 - STRONY INTERNETOWE

Poza Biurami Karier świetnym sposobem na zorientowanie się w rynku i jego aktualnym zapotrzebowaniu jest internet. Na kilkunastu dedykowanych stronach można znaleźć nie tylko oferty praktyk, staży i pracy ale też pobrać poradniki i porady dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych czy przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych. Oto niektóre ze stron:

http://otouczelnie.pl/s/praktyki_staze

www.praktyki.edu.pl/oferty/miasto/poznan

pracuj.pl

poznan.dlastudenta.pl/praktyki

infopraca.pl

praca.pl

Komentarze (0)