Opole praktyki

Opole praktyki

praktyki studenckie Opole

Opole praktyki

 

Wejście na rynek pracy jest o wiele mniej stresujące, zaskakujące i bolesne jeśli wcześniej odbędzie się praktyki. Na niektórych kierunkach praktyki są obowiązkowe, na innych nie, jednak zawsze warto w trakcie studiów starać się odbyć praktyki lub staże. Nigdy nie wiadomo czy doświadczenie i znajomości zdobyte na studiach nie zaprocentują po obronie dyplomu. Każda uczelnia posiada Biura Karier, które pomagają znaleźć praktyki, przygotować dokumenty i podejść przygotowanym do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

BIURA KARIER

 

Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego działa w celu rozwijania kompetencji karierowych studentów i absolwentów. Do jego głównych zadań należy: organizacja szkoleń, warsztatów i spotkań, pomoc w poszukiwaniu pracy w kraju i zagranicą, generowanie ofert staży, praktyk i wolontariatu, oferowanie doradztwa zawodowego i pomocy psychologicznej, prowadzenie monitoringu karier zawodowych absolwentów, organizacja Giełdy Pracy i udział w wydarzeniach poświęconych rynkowi pracy oraz rozwijanie współpracy na linii biznes-nauka. Z pomocą pracowników Akademickiego Centrum Karier można również przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne oraz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W przypadku szkoleń przykładowymi tematami organizowanych spotkań są: Podstawy coachingu, Design Thinking, Trening asertywności, Warsztaty fotograficzne - portret, Warsztaty z podstaw Photoshopa, Najczęstsze błędy popełniane w rozmowach kwalifikacyjnych, Skuteczne pomnażanie kapitału, Fundusze unijne dla firm czy Komunikacja interpersonalna.

 

Biuro Karier Politechniki Opolskiej

Akademickie Biuro Karier Politechniki Opolskiej jest otwarte dla wszystkich swoich studentów i absolwentów. Głównymi zadaniami ABK są: pośrednictwo pracy, śledzenie losów zawodowych absolwentów, śledzenie trendów na rynku pracy, organizacja Targów Pracy, tworzenie bazy ofert staży, praktyk i pracy, organizowanie warsztatów, szkoleń i spotkań rekrutacyjnych i profesjonalne doradztwo zawodowe. ABK stworzone jest również dla pracodawców. Ci, szukający stażystów i praktykantów mogą skorzystać z oferty Biura w zakresie: Publikacji ogłoszeń na stronie internetowej, Wstępnej selekcji pracowników, Organizacji spotkań rekrutacyjnych, Organizacji wyjazdów studyjnych połączonych z elementami rekrutacji, Organizacji kampanii promocyjnych w obrębie Politechniki Opolskiej oraz Udostępniania informacji o kandydatach do pracy na podstawie stale rozbudowywanej bazy danych.

 

Biuro Karier Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

 

Biuro Karier Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu działa dopiero od roku akademickiego 2012/2013. Jego zadaniem jest: pomoc w znalezieniu i podjęciu pracy przez studentów i absolwentów uczelni, monitorowanie losów zawodowych absolwentów, promocja studentów i absolwentów uczelni na rynku pracy oraz organizacja szkoleń i warsztatów ułatwiających aktywne i świadome poruszanie się po rynku pracy. Biuro Karier PMWSZ w Opolu stworzone jest również dla firm i instytucji, zakładów pracy i prywatnych przedsiębiorców, którzy poszukują stażystów i wykwalifikowanych pracowników w zawodach: Pielęgniarka, Położna, Opiekun medyczny, Fizjoterapeuta, Nauczyciel, Ratownik medyczny, Kosmetyczka, Kosmetolog. Biuro Karier Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu jest również organizatorem Targów Pracy i Edukacji PMWSZ w Opolu, podczas których można zapoznać się z ofertami prac oraz wziąć udział w wykładach i warsztatach.

 

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

 

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie powstało w 2006 r. Zadaniem BK Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie jest udzielanie wsparcia studentom i absolwentom w wejściu i rozwijaniu się na rynku pracy. Jego głównymi celami są: Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, Organizacja kursów i szkoleń zwiększających atrakcyjność studentów i absolwentów na rynku pracy, Gromadzenie i udostępnianie informacji na temat rynku pracy, Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, Pozyskiwanie ofert pracy, praktyk, staży zawodowych dla studentów i absolwentów, Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i Samorządem Studenckim itp. W Biurze Karier można także spotkać się z doradcą zawodowym, który pomoże określić mocne i słabe strony kandydata oraz jego predyspozycje zawodowe, a także stworzyć dokumenty aplikacyjne i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. W Biurze Karier można także znaleźć informacje o możliwościach dalszego kształcenia, np. na studiach podyplomowych, jak również o stypendiach, szkoleniach i kursach. Można tam również skorzystać z komputera z dostępem do internetu, aby napisać lub poprawić swoje dokumenty aplikacyjne, wysłać aplikacje do pracodawców, wypełnić formularze aplikacyjne on-line lub poszukać pracy przez internet.

 

 

STRONY INTERNETOWE

 

Podobną rolę jak Biura Karier mogą pełnić dedykowane strony internetowe, na których można znaleźć oferty praktyk i staży ale również porady dotyczące potrzebnych dokumentów i wrażenia z praktyk odbytych przez poprzednie roczniki studentów. Warto zajrzeć chociażby na:

 

http://otouczelnie.pl/s/praktyki_staze

www.opole.pl/dzial/nauka-i-biznes/dzial_nauka/praktyki-zawodowe

opolekampus.pl/wsparcie-studentow/staze-praktyki

pup.opole.pl/oferty

 

 

URZĘDY, FIRMY, INSTYTUCJE

 

Biura Karier to jedna strona barykady. Po drugiej znajdują się pracodawcy, urzędy państwowe, przedsiębiorstwa prywatne, duże i małe firmy. Do tego dochodzi też Urząd Pracy. Poniżej podpowiadamy gdzie można znaleźć staż, choć wybór jest oczywiście o wiele większy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu organizuje staże dla osób bezrobotnych. PUP może skierować do odbycia stażu do pracodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby do 30 roku życia na okres od 3 do 12 miesięcy oraz osoby powyżej 30 roku życia na okres od 3 do 6 miesięcy. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Program powinien określać nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy, zakres zadań wykonywanych, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych oraz opiekuna osoby objętej programem stażu.

 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu

 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. organizują praktyki studenckie i staże absolwenckie w okresie całego roku. Na stażu w WiK można zdobyć doświadczenie, wiedzę i nowe umiejętności, wziąć udział w pracy nad interesującymi projektami, poznać pracę w Spółce oraz nawiązać interesujące zawodowe znajomości.

 

Oddział Elektrownia Opole Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Oddział Elektrownia Opole Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA realizuje praktyki studenckie i uczniowskie wynikające z programu kształcenia na podstawie podpisanej umowy z uczelnią lub szkołą, która kieruje danego studenta lub ucznia na praktykę. Można zgłosić się do odbycia praktyk w następujących kierunkach: energetyka, elektrotechnika, elektronika, elektryka, automatyka, mechanika, chemia, informatyka, ekonomia i finanse, administracja i HR oraz ochrona środowiska.

 

Nutricia

Program Praktyk i Staży, zwany Praktycznie Fantastycznie prowadzi także firma Nutricia, produkująca żywność dla niemowląt i dzieci. Zakłady Produkcyjne w Opolu przyjmują na praktykę lub staż do działów: Księgowości, Administracji i Biura Zarządu, BHP, Dystrybucji, Exportu, Zasobów Ludzkich, IT, Planowania i Zakupów Logistycznych, Rozwoju Produktów, Zakupów, Produkcyjnego, Zapewnienia i Kontroli Jakości, Utrzymania Ruchu i Technicznego.

 

Sąd Okręgowy w Opolu

 

Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie lub wolontariat można odbyć także w Sądzie Okręgowym w Opolu. Aby uzyskać zgodę na odbycie praktyk studenckich w Sądzie Okręgowym w  Opolu wymagane jest przygotowanie kompletu dokumentów, w tym podania studenta skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki oraz skierowania z uczelni z podpisem osoby kierującej na praktykę. Na praktykę absolwencką może zostać przyjęta osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia.

 

Policja Opolska

 

Również Policja Opolska pomaga w wejściu na rynek pracy. Aby dostać się na praktyki w policji należy złożyć wymagane dokumenty: wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej, wraz z uzasadnieniem, imienne skierowanie na praktykę lub zaświadczenie z uczelni, kserokopię dowodu osobistego i legitymacji studenckiej, zakres praktyki, kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego. Komplet dokumentów należy złożyć co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej zawierana jest umowa lub porozumienie między Uczelnią i Komendą Wojewódzką Policji w Opolu.

 

Komentarze (0)