Praktyki Bydgoszcz

Praktyki Bydgoszcz

Gdzie odbyć praktyki w Bydgoszczy?

Bydgoszcz to znaczący ośrodek przemysłu, handlu i logistyki w kraju. Jest także ważnym węzłem drogowym, kolejowym i żeglugowym z portem rzecznym. W Bydgoszczy rozwijają się przede wszystkim ośrodki związane z IT oraz z BPO/SCC (Business Process Outsourcing/Share Service Center). Dodatkowo, na terenie województwa, w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym działa Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Gdzie więc można odbyć praktyki i staże w Bydgoszczy? Warto zajrzeć właśnie na strony firm związanych z IT i BPO. My poniżej podpowiemy także kilka innych firm, instytucji i przedsiębiorstw, do których warto się zgłosić.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ogłasza aktualne oferty praktyk i staży na stronie internetowej bydgoszcz.stat.gov.pl. Aby starać się o przyjęcie na praktyki z konkretnego obszaru tematycznego należy przygotować życiorys i list motywacyjny. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia dokumentów kandydat na praktyki zostanie poproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Natomiast w pierwszym dniu praktyki należy dodatkowo wypełnić oświadczenia i przyrzeczenia dotyczące zachowania tajemnicy statystycznej oraz przejść szkolenie BHP i instruktaż stanowiskowy.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy bierze udział w rządowym programie praktyk studenckich w administracji rządowej. W przypadku istnienia aktualnych ofert praktyk w zakładzie informacje umieszczane są w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

PESA Bydgoszcz SA organizuje praktyki zawodowe w swoim przedsiębiorstwie. O przyjęcie mogą starać się studenci i uczniowie szkół kierunkowych lub pokrewnych, zgodnych z profilem danego działu oraz osoby zainteresowane daną dziedziną, które chcą wzbogacić wiedzę merytoryczną umiejętnościami praktycznymi. Zgłoszenie na praktyki wraz z CV oraz wykazem ocen z dwóch ostatnich semestrów wysyłać należy na email praktyka.małpa.pesa.pl.

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy umożliwia studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania Policji. Student zainteresowany odbyciem praktyk w KMP powinien wskazać konkretną komórkę organizacyjną, w której chciałaby odbyć praktykę i złożyć przynajmniej na trzydzieści dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk zestaw potrzebnych dokumentów. Zalicza się do nich formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego oraz program praktyki.

De Gruyter Open organizuje zdalne praktyki dla studentów zainteresowanych działaniem rynku wydawniczego. Praktyki polegają na pracy badawczej w internecie: wyszukiwaniu informacji oraz tworzeniu baz danych. Praktykanci mają również za zadanie wspieranie działań marketingowych wydawnictwa.

 

 

Komentarze (0)