Praktyki i staże Olsztyn

Praktyki i staże Olsztyn

Praktyki i staże w Olsztynie

Biura Karier na uczelniach to jedna droga, by znaleźć praktyki albo staże w mieście, w którym studiujemy. Są jeszcze dwie inne ścieżki, którymi można podążać. Pierwsza, to własnoręczne wyszukanie ofert w Internecie, na stronach z ofertami pracy. Druga, to wyszukanie konkretnych firm, urzędów lub instytucji, których działalność jest spójna ze zdobywanym przez nas wykształceniem i predyspozycjami zawodowymi. Poniżej podpowiadamy, na jakie strony warto zajrzeć oraz gdzie można się zgłosić na praktyki lub staż. Nie są to oczywiście wszystkie możliwości, ale raczej podpowiedź, sugestia, od czego można zacząć przygodę na rynku pracy.

 

STRONY INTERNETOWE

olsztyn.dlastudenta.pl

wupolsztyn.praca.gov.pl

bip.uw.olsztyn.pl

wm.uw.olsztyn.pl

praktyki.edu.pl

uwm.edu.pl

olsztyn.mup.gov.pl

otouczelnie.pl

absolvent.pl

pracaikariera.pl

pracuj.pl

praca.pl

infopraca.pl

eures.europa.eu

iaesteolsztyn.prv.pl

best.eu.org

olsztyn.aiesec.pl

uwm.edu.pl/elsa

ifmsa.org

consilium.europa.eu

 

INSTYTUCJE, FIRMY, URZĘDY

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie jest jedną z instytucji, która pomaga dostać się na praktyki lub staż w danej firmie. Żeby móc starać się o praktyki z ramienia Miejskiego Urzędu Pracy należy mieć ukończone przynajmniej gimnazjum oraz nie przekroczyć trzydziestego roku życia. Praktyki absolwenckie mogą się odbywać u osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Takie praktyki nie zawsze są płatne, zależy to od firmy lub instytucji, która je organizuje. W przypadku odpłatnej praktyki wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aby odbyć praktyki z ramienia MUP w Olsztynie należy podpisać pisemną umowę o praktykę absolwencką, w której określony zostaje rodzaj pracy, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki oraz wysokość świadczenia pieniężnego (jeśli praktyka ma być odbywana odpłatnie). Taka praktyka może trwać najwyżej trzy miesiące.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich, a oferty i informacje o wolnych miejscach zamieszczane są na stronie oferty.praca.gov.pl. lub bip.kprm.gov.pl.

Grupa Michelin Polska S.A. zaprasza praktykantów między I a V rokiem studiów, których kierunek studiów zgodny jest z charakterem obowiązków wykonywanych podczas praktyki. Michelin Polska S.A. zapewnia merytoryczną opiekę nad praktykantem. Czas bezpłatnych praktyk w Michelin Polska S.A. wynosi minimum jeden miesiąc, a podczas praktyk studenci mogą zapoznać się z charakterystyką i funkcjonowaniem firmy międzynarodowej, mają styczność z nowoczesnymi metodami pracy oraz mają możliwość obserwowania najnowocześniejszych technologii.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Wszelkie materiały informacyjne oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie organizuje praktyki w Laboratorium i w Wydziale Monitoringu Środowiska oraz w odpowiadających im komórkach w Delegaturach w Elblągu i w Giżycku. Podczas praktyk studenci mają szansę zapoznać się z podstawami prawnymi działalności Inspektoratu Wojewódzkiego, zakresem jego działania, programami Państwowego Monitoringu Środowiska czy pracami nad „Raportem o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego”. Ponadto, podczas praktyk można zapoznać się z zasadami pracy w laboratorium akredytowanym, w tym z poborem próbek elementów środowiska w terenie, ich przygotowaniem do badań, badaniami i oceną. To także szansa na poznanie programów bazowych służących ocenie stanu środowiska.

Płatne praktyki można odbywać także w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, w Wydziałach i Oddziałach Sądu Okręgowego. Praktyki trwają trzy miesiące, w wymiarze czterdziestu godzin tygodniowo. W programie odbywania praktyk znajduje się m.in. Sporządzanie wezwań i zawiadomień; Przygotowywanie pism; Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt; Zakładanie akt spraw; Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym; Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych; Przygotowywanie akt sądowych i innej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego oraz ewidencja i weryfikacja wniosków i dokumentów w systemach informatycznych i w ewidencji prowadzonej w formie papierowej na potrzeby wydziałów i oddziałów sądu. Aby dostać się na praktyki w Sądzie Okręgowym w Olsztynie należy spełnić wymagania formalne, tzn. posiadać wykształcenie średnie, mieć mniej niż trzydzieści lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Na praktyki przyjmowane są osoby o nieposzlakowanej opinii, niekarane za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Nabór prowadzi specjalna komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie.

 

w Olsztynie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)