Matura poprawkowa z języka polskiego 2023

Matura poprawkowa z języka polskiego 2023

Matura poprawkowa z języka polskiego 2023

08.09.2023

Matura poprawkowa z języka polskiego 2023

22 sierpnia 2023 r. o godzinie 9:00 maturzyści zasiedli do poprawkowych arkuszy egzaminacyjnych z trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym: język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka. Jak podało CKE, do matury poprawkowej podeszło 28 604 osób. Spora część zdających wyraziła swoje niezadowolenie z poziomu trudności sierpniowego egzaminu, przyznają: "pierwszy termin był o wiele łatwiejszy".

 

Matura poprawkowa 

Ponad 31 tysięcy absolwentów szkół średnich zadeklarowało chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego, finalnie do arkuszy zasiadło ponad 28,6 tys. osób. Zdecydowana większość przystąpiła do egzaminu z matematyki, która w tym roku miała najmniejszy procent zdawalności z wszystkich trzech egzaminów obowiązkowych. Jednakże znaleźli się tacy, którzy przystąpili do egzaminu z języka polskiego, bądź języka obcego nowożytnego. 
Przypominamy, że do matury poprawkowej może przystąpić jedynie absolwent, który nie zdał tylko jednego egzaminu obowiązkowego. Egzaminy poprawkowe odbyły się w terminie 21 sierpnia 2023 r. — część ustna oraz część pisemna — 22 sierpnia . We wtorek o godzinie 9:00 rozpoczęła się matura z języka polskiego. "Znowu zrobiłem kardynalny" - opowiadali zmartwieni zdający, kwitując stwierdzeniem: "pozostaje czekać do września" - bo właśnie 8 września 2023 r. poznają wyniki swoich maturalnych zmagań. Abiturienci będą mogli je zweryfikować online za pomocą platformy ZIU. 
 

Arkusz egzaminacyjny

Czas trwania egzaminu był zależny od formuły egzaminu, do którego pochodził zdający: 2015 - 170 minut oraz 2023 - 240 minut. Abiturienci piszący "starą" formułę odłożyli długopisy około godziny 11:50, a ci piszący "nową" formułę o godzinie 13:00. Każdy z nich, aby zdać maturę, musiał uzyskać o najmniej 30%, co dla formuły 2015 oznaczało 21 punktów, a dla formuły 2023 - 18 punktów. Kandydaci na studia mogli uzyskać maksymalnie 60 punktów (2023) bądź 70 punktów (2015).
Każdy maturzysta przystępujący do poprawki zmierzył się z zadaniem otwartym, w którym musiał napisać pracę, która powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. W formule 2015 zdający mieli do wyboru trzy tematy, w tym dwa obejmowały wypracowanie, a jeden analizę interpretacyjną wiersza:
  • Pierwszy temat: Czy porozumienie między ludźmi jest możliwe? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Wesela" i całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury.

We fragmencie przytoczona była rozmowa pomiędzy Czepcem i Dziennikarzem. 

  • Drugi temat: Młodość — wiara we własne możliwości czy lęk przed przyszłością? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. 

W podanym fragmencie zostały zaprezentowane wzloty i upadki w postrzeganiu młodości przez Agnieszkę (córkę Bogumiła), w których czytamy: "Zrozumiała młodość kazała jej wierzyć, że każda rzecz, do której ona się weźmie, będzie miała z natury rzeczy dobry i wyniosły cel".  

  • Temat trzeci: Zinterpretuj utwór "Notatka" Wisławy Szymborskiej. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. 
Natomiast w formule 2023 r. absolwenci szkół średnich nie mieli narzuconych żadnych tekstów źródłowych oraz lektur, na które powinni się powołać. Do wyboru mieli dwa tematy:
  • Autentyczność i udawanie w relacjach międzyludzkich
  • Wolność — dar, ale również odpowiedzialność
Abiturienci musieli odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej — utworu epickiego albo lirycznego, innego utworu literackiego — epickiego lub lirycznego — oraz wybranych kontekstów.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia