Polecane dla Ciebie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Kierunki studiów - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma takiej granicy

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacyjnym

  Podanie kandydata ze zdjęciem podpisane przez kandydata.
  Kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu.
  Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy
  Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o przyjęciu, wraz z datami, wszystkich dawek szczepionki WZW B (Fizjoterapia, Dietetyka).
  Kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid, kserokopię orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza medycyny pracy, kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej (Dietetyka, Fizjoterapia w ciągu miesiąca od zakwalifikowania się na studia)
  Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez odpowiednie Komitety Organizacyjne Olimpiad Przedmiotowych.
  Kandydaci z zagranicznym świadectwem dojrzałości powinni dołączyć Apostille. Jeżeli na świadectwie maturalnym nie ma informacji o tym, że wymieniony dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na wybrany przez siebie kierunek, to prosimy o dostarczenie potwierdzenia o ww. uprawnieniach, przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie zostało wydane świadectwo.
  Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 
 Kandydaci posiadający klasę sportową, zobowiązani są do dostarczenia, z wymaganymi dokumentami, zaświadczenia potwierdzającego klasę mistrzowską lub I klasę sportową przez Polski Związek Sportowy lub, w przypadku II klasy, Wojewódzki Związek Sportowy (tylko Sport i Wychowanie Fizyczne)
  Kandydaci posiadający klasy sportowe wystawione przez Polski Związek Tańca Sportowego lub przez Polską Federację Tańca, zobowiązani są dostarczyć, wraz z wymaganymi dokumentami, zaświadczenie o posiadanej klasie (tylko Taniec w Kulturze Fizycznej)


Zaświadczenie o posiadaniu klasy mistrzowskiej lub klasy sportowej
musi być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa związku lub sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Kandydaci, w wyznaczonym terminie, zobowiązani są dostarczyć KOMPLET wymaganych dokumentów osobiście lub poprzez pełnomocnika, który podczas dokonywania tych czynności, powinien wylegitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem oraz przekazać pełnomocnictwo podpisane przez kandydata. Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Rekrutacji w Nowym Budynku Dydaktycznym w holu głównym przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.
Dokumenty przesłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Niekompletna teczka nie będzie przyjęta.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty można złożyć poprzez pełnomocnika, który podczas dokonywania tych czynności, powinien wylegitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem oraz przekazać pełnomocnictwo podpisane przez kandydata

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Dokumenty składają tylko osoby zakwalifikowane na studia. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego mają pierwszeństwo przyjęcia na wszystkie kierunki studiów prowadzonych w Uczelni 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

System IRK poinformuje kandydata mailowo o zmianie statusu na koncie rejestracyjnym kandydata z "kandydat" na "wstępnie przyjęty" . 
Dodatkowo, zostanie opublikowana na stronie http://www.awf.poznan.pl/pl/rekrutacja-aktualnosci lista rankingowa na wszystkich kierunkach.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Zakwalifikowany na studia ma obowiązek dostarczenia w terminie kompletu wymaganych dokumentów. Jest to ostatni etap rekrutacji.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

System IRK, po wyborze kierunku przez kandydata, przesyła mailowo nr konta wraz z tytułem przelewu.
Opłatę należy uiścić w wyznaczonym terminie.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Szczegółowe zasady rekrutacji są podane na stronie http://www.awf.poznan.pl/pl/studia-i-st#zasady-rekrutacji

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej w formacie .jpg o wymiarach: 236 x 295 pikseli

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • Zasady rekrutacji

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - kierunki studiów

Archiwum

Opinie (0)