Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AWF w Poznaniu 2016/17

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

UCHWAŁA NR  95/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok akademicki 2016/2017.

Na podstawie art.169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym       (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Senat Uczelni stanowi, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1.     Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 dla kandydatów na studia prowadzone:

1)     na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji w Poznaniu:

a)     studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

 • kierunek wychowanie fizyczne,
 • kierunek fizjoterapia,
 • kierunek sport,
 • kierunek dietetyka,
 • kierunek taniec w kulturze fizycznej,

b)     studia drugiego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

 • kierunek wychowanie fizyczne,
 • kierunek fizjoterapia,
 • kierunek sport;

2)     na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Poznaniu:

a)     studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

 • kierunek turystyka i rekreacja,

b)      studia drugiego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

 • kierunek turystyka i rekreacja;

3)     w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

a)     studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym:

 • kierunek wychowanie fizyczne,
 • kierunek fizjoterapia,
 • kierunek turystyka i rekreacja,
 • kierunek dietetyka,

b)      studia drugiego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

 • kierunek wychowanie fizyczne.

2.     Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego określa się w załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w terminie wynikającym z trybu określonego dyspozycją art. 36 ust. 1 ustawy     z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Załącznik nr  1

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

§ 1

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz procesu decyzyjnego w sprawie przyjęcia  na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

§ 2

1.      Do postępowania rekrutacyjnego na studia może być dopuszczona osoba, która posiada:

1)   świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

2)   dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

2.      W procesie rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia mogą brać udział absolwenci publicznych
i niepublicznych szkół wyższych.

3.      Szczegółowe zasady rekrutacji na studia zawarte są w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
prowadzona będzie za pośrednictwem Internetu. Rejestracji można będzie dokonywać korzystając    z dowolnego komputera posiadającego łączność z siecią internetową. Rejestrując się kandydat wypełnia elektroniczny formularz podania wpisując niezbędne dane osobowe oraz podaje stopień, kierunek i tryb studiów, na który zamierza zostać przyjęty.

2. Link do rejestracji internetowej, będzie uruchomiony na stronie internetowej Uczelni www.awf.poznan.pl w Poznaniu oraz www.awf-gorzow.edu.pl w Gorzowie Wlkp.

3. Kandydaci na kierunek sport oraz wychowanie fizyczne posiadający klasę mistrzowską lub I klasę sportową, zobligowani są do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez Polski Związek Sportowy. Kandydaci z II klasą sportową zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia wystawione przez Wojewódzki Związek Sportowy. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku oraz sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (za jakie osiągnięcia), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz do kiedy jest ważna.

4. Kandydaci na kierunek taniec posiadający klasy sportowe wystawione przez Polski Związek Tańca Sportowego lub przez Polską Federację Tańca zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie                 o posiadanej klasie sportowej.

5. Na wszystkich wydziałach i kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni - kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego mają pierwszeństwo przyjęcia na studia pod warunkiem złożenia zaświadczenia wystawionego przez odpowiednie Komitety Organizacyjne Olimpiad Przedmiotowych.

6. Kandydaci, w wyznaczonym terminie są zobowiązani dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub poprzez pełnomocnika, który podczas dokonywania tych czynności powinien wylegitymować się swoim dowodem osobistym lub paszportem oraz przekazać pełnomocnictwo podpisane przez kandydata i potwierdzone przez notariusza. Dokumenty przesłane pocztą lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

7. Termin złożenia wymaganych dokumentów określi Rektor odrębnym zarządzeniem.

8. Lista osób zakwalifikowanych na studia uzupełniana będzie kandydatami z listy rezerwowej              w przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego ze studiów w Akademii.

9. Wyniki będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni oraz w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata.

§ 6

Od kandydatów na studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wymagane są następujące dokumenty:

1)  formularz internetowy (karta ewidencyjna) - wydrukowany z konta rejestracyjnego kandydata
i podpisany - stanowi podanie o przyjęcie na studia;

2)  kserokopia świadectwa dojrzałości oraz oryginał do wglądu;

3) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz oryginał do wglądu (w przypadku kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne lub sport);

4) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni;

5) 2 zdjęcia legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) (podpisane wyraźnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie);

6)  kserokopię dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu;

7) oświadczenie studenta o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach;

8)  osoby zakwalifikowane na kierunek fizjoterapia zobowiązane są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami przyjętych dawek - do 01 października roku kalendarzowego;

9) dokumenty winny być składane w białej teczce zamykanej na gumkę w Biurze Obsługi Rekrutacji.

§ 7

Od kandydatów na studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym wymagane
są następujące dokumenty:

1) formularz internetowy (karta ewidencyjna) - wydrukowany z konta rejestracyjnego kandydata
i podpisany - stanowi podanie o przyjęcie na studia;

2) kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie   pracy licencjackiej wraz
z końcową oceną studiów I stopnia) – oryginał do wglądu;

3) kserokopia świadectwa dojrzałości oraz oryginał do wglądu;

4) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni;

5) 2 zdjęcia legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) (podpisane wyraźnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie);

6) kserokopię dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu;

7) oświadczenie studenta o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach;

8) osoby zakwalifikowane na kierunek fizjoterapia zobowiązane są dostarczyć przed rozpoczęciem roku akademickiego kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami dawek;

9) dokumenty winny być składane w białej teczce zamykanej na gumkę w Biurze Obsługi Rekrutacji.

§ 8

1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa oraz zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa dojrzałości.

2. Kandydaci wymienieni w ust. 1 podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu na tych samych zasadach co pozostali obywatele Polski.

3. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą (wraz z suplementem do dyplomu oraz zaświadczeniem     o nostryfikacji dyplomu).

4. Kandydaci wymienieni w ust. 3 podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu na tych samych zasadach co pozostali obywatele Polski.

§ 9

1.     Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Uczelni na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późn. zm.)  oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.).

2.     Od cudzoziemców wymagane są następujące dokumenty:

a) formularza internetowego (karta ewidencyjna) - wydrukowany z konta rejestracyjnego kandydata   i podpisany - stanowi podanie o przyjęcie na studia,

b) kserokopia strony ze zdjęciem z paszportu, oryginał do wglądu,

c) dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości do wglądu,

d) apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski,

e) zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa dojrzałości,

f) tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,

g) 2 zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) (podpisane wyraźnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie),

h)  dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

i) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Druk skierowania na badania można pobrać w Uczelni,

j) oświadczenie studenta o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów,

k) dokument poświadczający posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce,

l) w przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

m) w przypadku studiów drugiego stopnia – oprócz kserokopii świadectwa dojrzałości, także kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem do dyplomu zalegalizowane lub opatrzone apostille wraz z zaświadczeniem o nostryfikacji dyplomu,

n)  osoby zakwalifikowane na kierunki dietetyka lub turystyka i rekreacja są zobowiązane dostarczyć:

 •  kserokopię wpisu do książeczki sanitarno-epidemiologicznej,
 • kserokopię wyników badań wydanych przez sanepid,
 • kserokopię orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) lub lekarza medycyny pracy;

o) osoby zakwalifikowane na kierunek fizjoterapia zobowiązane są dostarczyć kserokopię karty szczepień z podanymi datami przyjętych dawek szczepionki WZW typu B lub zaświadczenie od lekarza z datami dawek,

p) dokumenty winny być składane w białej teczce zamykanej  na gumkę w Biurze Obsługi Rekrutacji.

§ 10

1.  Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów sporządza się Uchwały Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, które podpisuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego kandydata na dany kierunek studiów sporządza się protokół indywidualny, który jest podpisany przez przewodniczącego Komisji lub w przypadku nieobecności przewodniczącego, przez jego zastępcę.

§ 11

Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów ustala Senat

§ 12

1. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku lub trybu studiów, jeżeli liczba kandydatów nie utworzy przynajmniej jednej grupy dziekańskiej. Kandydatom jest składana propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek lub tryb studiów, a w przypadku braku zainteresowania zwracana jest opłata rekrutacyjna.

2. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na studia niestacjonarne osoby nieprzyjęte na studia stacjonarne z powodu braku miejsc, będą mogły ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne.

§ 13

Dla potrzeb rekrutacji powołuje się w Akademii:

1) Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną;

2) wydziałowe komisje rekrutacyjne dla:

 1. Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji,
 2. Wydziału Turystyki i Rekreacji,
 3. Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

§ 14

1.   Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor, w odrębnym zarządzeniu.

2.   Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1)  rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych;

2) podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych dotyczących przyjęcia na studia.

§ 15

1. Wydziałową komisję rekrutacyjną powołuje dziekan wydziału, w skład której wchodzą: przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego komisji, członek komisji oraz sekretarz.

2. Przewodniczącego, zastępcę oraz członka komisji powołuje się spośród nauczycieli akademickich.

3. Sekretarza powołuje się spośród nauczycieli akademickich, doktorantów albo pracowników administracji. Sekretarz nie ma prawa głosu.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, decyzje w jego imieniu podejmuje zastępca.

5. Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1) rozpatrywanie wniosków Biura Obsługi Rekrutacji o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego w przypadkach  wątpliwych, a w tym występowanie w tych sprawach do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

2) przyjmowanie na studia kandydatów w ramach limitu miejsc będącego w dyspozycji komisji wydziałowych;

3) współpraca z kierownikiem Biura Obsługi Rekrutacji w ramach prowadzonych przez  jednostkę działań związanych z potrzebami wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

6.  Uchwały komisji zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

7. Decyzje o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia podpisuje w imieniu wydziałowej komisji rekrutacyjnej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, zastępca przewodniczącego. 

8. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AWF w Poznaniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

9. Podstawą odwołania kandydatów od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej
może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia przez komisję wydziałową.

§ 16

1. Rektor w odrębnym zarządzeniu ustala:

 1. termin działania Uczelnianej oraz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
 2. terminy postępowania rekrutacyjnego;
 3. inne warunki przeprowadzenia rekrutacji na studia niezawarte w niniejszej uchwale.

2.  Rektor wyda przedmiotowe zarządzenie do końca kwietnia roku kalendarzowego.

§ 17

1. Kandydatów przyjętych na studia obowiązują zasady odpłatności za świadczone usługi edukacyjne przewidziane ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym. Obejmują one m.in. odpłatność za:

 1. studia niestacjonarne;
 2. zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
 3. powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników na studiach stacjonarnych                    i niestacjonarnych.

2.  Szczegółowe zasady odpłatności określają odrębne przepisy.

§ 18

Kandydatom z orzeczeniem o niepełnosprawności wydziałowa komisja rekrutacyjna może indywidualnie dostosować kryteria egzaminacyjne na poszczególnych etapach kwalifikacyjnych. Podstawę w tym przypadku stanowić będzie zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (Medycyny Pracy) oraz zakwalifikowanie przez Uczelnianą Komisję Lekarską.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  2

do uchwały nr 95/15

Senatu AWF w Poznaniu

z dnia 19.05.2015 r.  

    

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  I TRYB REKRUTACJI

 

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU  I REHABILITACJI W POZNANIU

 

I.    KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

1.   Studia pierwszego stopnia 3-letnie - w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

 

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe:

1)   Rejestracja elektroniczna.

2)   Rekrutacja studentów następuje w oparciu o kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) z uwzględnieniem hierarchii klas.

 

2.   Studia drugiego stopnia 2-letnie -  w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku wychowanie fizyczne
i kierunku sport  mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia. Od absolwentów kierunku sport wymagane jest dodatkowo przedstawienie dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji pedagogiczno – psychologicznych oraz metodycznych zgodnych z efektami kształcenia obowiązującymi w tym zakresie na studiach pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne. 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

1)     Rejestracja elektroniczna.

2)     Rekrutacja studentów następuje w oparciu o kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) z uwzględnieniem hierarchii klas

 

II.    KIERUNEK FIZJOTERAPIA

 

1.   Studia pierwszego stopnia 3-letnie - w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

 

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe i obejmuje:

1)   Rejestracja elektroniczna.

2)   Rekrutacja studentów następuje w oparciu o kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

2.   Studia drugiego stopnia 2-letnie - prowadzone będą w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

                                                      

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku fizjoterapia, mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

1)     Rejestracja elektroniczna.

2)     Rekrutacja studentów następuje w oparciu o kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

III.   KIERUNEK SPORT

 

1.    Studia pierwszego stopnia 3-letnie - prowadzone będą w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

 

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i obejmuje:

1)     Rejestracja elektroniczna.

2)     Rekrutacja studentów następuje w oparciu o kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) z uwzględnieniem hierarchii klas

 

 2.    Studia drugiego stopnia 2-letnie            - prowadzone będą w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku wychowanie fizyczne, lub sport  mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

1)     Rejestracja elektroniczna.

2)     Rekrutacja studentów następuje w oparciu o kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

IV.   KIERUNEK DIETETYKA

 

1.     Studia pierwszego stopnia 3 – letnie, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

 

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe:

1)     Rejestracja elektroniczna.

2)     Rekrutacja studentów następuje w oparciu o kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

V.    KIERUNEK TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ

 

1.    Studia pierwszego stopnia 3-letnie - prowadzone będą w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy :

1)      Rejestracja elektroniczna.

2)      Rekrutacja studentów następuje w oparciu o kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby, które posiadają klasy sportowe w tańcu                         z uwzględnieniem hierarchii klas oraz kandydaci, którzy zdali egzamin dojrzałości z wiedzy                  o tańcu.

 

 

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI W POZNANIU

 

 

I.    KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

 

1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie - prowadzone będą w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

1)     Rejestracja elektroniczna.

2)     Rekrutacja studentów następuje w oparciu o kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

2.   Studia drugiego stopnia 2-letnie - prowadzone będą w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

 

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:

1)     Rejestracja elektroniczna.

2)     Rekrutacja studentów następuje w oparciu o kolejność złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ  W GORZOWIE WLKP.

 

I.        KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

1.     Studia pierwszego stopnia 3-letnie - prowadzone będą tylko w formie stacjonarnej

 

Postępowanie kwalifikacyjne jest oparte wg zasad określonych dla kierunku Wychowanie Fizycznego, studia pierwszego stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji.

 

2.     Studia drugiego stopnia 2-letnie - prowadzone będą w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł licencjata po kierunku wychowanie fizyczne, mogą ubiegać się o przyjęcie na 2-letnie studia drugiego stopnia.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest oparte na zasadach określonych dla kierunku Wychowanie Fizyczne, studia drugiego stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji.

 

II.        KIERUNEK FIZJOTERAPIA

 

Studia pierwszego stopnia 3-letnie - prowadzone będą tylko w formie stacjonarnej

 

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzona na zasadach określonych dla kierunku Fizjoterapia, studia pierwszego stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji.

 

III.        KIERUNEK DIETETYKA

 

Studia pierwszego stopnia 3-letnie - prowadzone będą tylko w formie stacjonarnej

 

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzona na zasadach określonych dla kierunku Dietetyka, studia pierwszego stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji.

 

IV.        KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

 

Studia pierwszego stopnia 3-letnie - prowadzone będą tylko w formie stacjonarnej

 

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzona na zasadach określonych dla kierunku Turystyka   i Rekreacja, studia pierwszego stopnia Wydziału Turystyki i Rekreacji.

 

 

Komentarze (0)