Zasady rekrutacji na rok 2024/2025

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 171/2023 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 r.

Warunki, zasady i tryb rekrutacji

§ 1

 1. W Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu rekrutacja na studia składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz procesu decyzyjnego w sprawie przyjęcia na studia.

 2. Rekrutację przeprowadzają komisje rekrutacyjne, o których mowa w § 14.

 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 4. Rekrutacja prowadzona jest odrębnie:

  1. dla obywateli polskich;

  2. dla cudzoziemców.

§ 2

 1. Na studia pierwszego stopnia/jednolite magisterskie podstawą przyjęcia są:

  1. wyniki egzaminu pisemnego ze świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub egzaminu zawodowego, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 3;

  2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (Medycyny Pracy) o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;

  3. oraz wynik z egzaminu artystycznego na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej.

 2. Kandydaci, będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego mają pierwszeństwo przyjęcia na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Uczelni.

 3. Na studia drugiego stopnia podstawą przyjęcia są:

  1. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich;

  2. zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen z całego toku nauczania studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich;

  3. oraz zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (Medycyny Pracy) o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

 4. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa dojrzałości.

 5. Kandydaci wymienieni w ust. 4 podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu na tych samych zasadach co pozostali obywatele polscy.

 6. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą wraz z suplementem do dyplomu.

 1. Kandydaci wymienieni w ust. 6 podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu na tych samych zasadach co pozostali obywatele polscy.

 2. Osoba, która posiada status studenta lub status osoby wpisanej na listę studentów na dany kierunek studiów, poziom i profil studiów nie może dokonać zapisu i być przyjęta na ten sam kierunek studiów, poziom i profil studiów.

 3. Kandydaci z niepełnosprawnościami ubiegający się o przyjęcie na studia podlegają postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia na tych samych zasadach, co pozostali kandydaci.

 4. Kandydatom z orzeczeniem o niepełnosprawności komisja rekrutacyjna może indywidualnie dostosować kryteria egzaminacyjne na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

§ 3

 1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na podstawie list rankingowych.

 2. Listy rankingowe tworzone są na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. Na podstawie list rankingowych następuje zakwalifikowanie do przyjęcia na studia kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

 4. Listy rankingowe zawierają informacje o końcowym wyniku uzyskanym przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 5. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do wpisu na studia poprzez złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Termin złożenia kompletu wymaganych dokumentów określa zarządzenie, o którym mowa w § 13 ust. 5 pkt 1. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów.

 6. Warunkiem dokonania wpisu jest pozytywna weryfikacja przez pracownika dokonującego wpisu:

  1. tożsamości kandydata;

  2. kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydata;

  3. zgodności znajdujących się w nich danych z danymi podanymi na koncie elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 7. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 8. Wpis na listę studentów następuje z chwilą ogłoszenia Uchwały przez komisje rekrutacyjne o przyjęciu kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz podpisania przez przewodniczącego Komisji indywidualnych protokołów osób przyjętych w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

 9. Uchwała o przyjęciu na studia zostaje podana do wiadomości publicznej w systemie rekrutacyjnym Uczelni.

 10. Indywidualne protokoły z postępowania rekrutacyjnego są dołączane do akt osobowych studenta.

 11. Decyzje o nieprzyjęciu na studia podpisuje przewodniczący Komisji.

 12. Od decyzji komisji przysługuje prawo do odwołania do Rektora w terminie14 dni od daty otrzymania decyzji. Zaleca się, aby kandydat wskazał naruszenie zasad, warunków i trybu rekrutacji, które w jego przekonaniu miało miejsce.

 13. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez Rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 4

 1. Cudzoziemcy biorą udział w procesie rekrutacyjnym na studia na tych samych warunkach i zasadach co obywatele polscy.

 2. Dla cudzoziemców sporządza się oddzielne listy rankingowe.

 3. Zasady przeliczenia ocen na punkty określa załącznik nr 2 do Uchwały.

 4. Decyzję administracyjną o przyjęciu cudzoziemca na studia wydaje Rektor.

§ 5

Obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom posiadającym zagraniczne świadectwo maturalne lub inny dokument, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku braku wyniku z języka polskiego na świadectwie maturalnym, uwzględnia się język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

§ 6

 1. Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzona jest za pośrednictwem uczelnianego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, z którego korzysta Uczelnia. Rejestrując się, kandydat wpisuje niezbędne dane osobowe, załącza zdjęcie w formie elektronicznej, podaje stopień, kierunek i tryb studiów, na który zamierza zostać przyjęty oraz informacje wymagane w rekrutacji na poszczególne studia, o których mowa w załączniku nr 2 lub 3 do Uchwały.

 2. Zakładając konto w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i powoduje umorzenie postępowania.

 3. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki.

§ 7

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tylko kandydaci, których rejestracje zostały potwierdzone.

 2. Dla uzyskania potwierdzenia rejestracji należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

 3. Potwierdzenie rejestracji następuje z chwilą zaksięgowania opłaty w elektronicznym systemie rekrutacyjnym w wyznaczonym do tego terminie.

 4. Opłaty rekrutacyjne księgowane są w ciągu 2 dni roboczych od dokonania opłaty.

 5. Opłatę rekrutacyjną pobiera się odrębnie za każdy kierunek z osobna. Dla każdego kandydata wyznaczany jest odrębny, unikatowy numer rachunku bankowego przeznaczony wyłącznie do wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 6. W przypadku nieuiszczenia opłaty na wybrany kierunek studiów, kandydat nie jest brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 8

 1. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są wyniki egzaminu, kandydat otrzymuje informację o sposobie przeprowadzenia egzaminu, miejscu, dacie oraz godzinie egzaminu za pośrednictwem swojego elektronicznego konta rekrutacyjnego.

 2. Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczeniem z kwalifikacji.

§ 9

Od kandydatów na studia pierwszego stopnia / studia jednolite magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

  1. ankieta osobowa ze zdjęciem - wydrukowana z konta rejestracyjnego kandydata i podpisana;

  2. kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu;

  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy);

  4. Laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej – odpowiednie zaświadczenie;

  5. Kandydat niepełnoletni - oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego (wzór – dokument nr 1 do załącznika nr 1). Na podstawie tego dokumentu niepełnoletni kandydat może podpisać ankietę osobową, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia, a na kolejnych etapach starać się o miejsce w akademiku lub przyznanie pomocy materialnej;

  6. opcjonalnie:

   1. na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Sport, Taniec w Kulturze Fizycznej, Turystyka i Rekreacja, Dietetyka, Fizjoterapia - zaświadczenie o posiadanej klasie mistrzowskiej międzynarodowej, klasie mistrzowskiej lub pierwszej klasie sportowej, wystawione przez Polski Związek Sportowy z wykazu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku lub sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (wraz z opisem osiągnięć), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz termin jego ważności;

   2. na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Sport, Taniec w Kulturze Fizycznej, Turystyka i Rekreacja, zaświadczenie o posiadanej drugiej klasie sportowej, wystawione przez Wojewódzki Związek Sportowy z wykazu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku lub sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (wraz z opisem osiągnięć), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz termin jego ważności;

   3. na kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Sport, Taniec w Kulturze Fizycznej, Turystyka i Rekreacja, zaświadczenie z Polskiego Związku Sportowego z wykazu Ministerstwa Sportu i Turystyki o aktualnej licencji sportowej;

   4. na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej:

    • zaświadczenie z Polskiej Federacji Tańca o posiadanej klasie tanecznej S, A, B. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa Federacji lub sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (wraz z opisem osiągnięć), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy (komunikat) oraz termin jego ważności;

    • dyplom tancerza zawodowego wydany przez ogólnokształcące - państwowe szkoły baletowe, niepubliczne szkoły baletowe posiadające uprawnienia;

    • eksternistyczne dyplomy Związku Artystów Scen Polskich;

    • tancerze posiadający udokumentowaną pracę tancerza w instytucjonalnym, profesjonalnym teatrze lub zespole;

    • poświadczenie zdobytych pierwszych miejsc (solo lub w parze/duecie) na turniejach, konkursach tanecznych.

§ 10

Od kandydatów na studia drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

 1. ankieta osobowa ze zdjęciem - wydrukowana z konta rejestracyjnego kandydata i podpisana;

 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów – oryginał do wglądu;

 3. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;

 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy);

 5. opcjonalnie:

  1. zaświadczenie o posiadanej klasie mistrzowskiej międzynarodowej, klasie mistrzowskiej lub pierwszej klasie sportowej, wystawione przez Polski Związek Sportowy z wykazu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku lub sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (wraz z opisem osiągnięć), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz termin jego ważności;

  2. zaświadczenie o posiadanej drugiej klasie sportowej, wystawione przez Wojewódzki Związek Sportowy z wykazu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku lub sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (wraz z opisem osiągnięć), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz termin jego ważności.

§ 11

Od cudzoziemców wymagane są następujące dokumenty:

 1. ankieta osobowa ze zdjęciem - wydrukowana z konta rejestracyjnego kandydata i podpisana;

 2. w przypadku studiów pierwszego stopnia/jednolitych magisterskich - kserokopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów zalegalizowane lub opatrzone apostille - oryginały do wglądu;

 3. w przypadku studiów drugiego stopnia – kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, zalegalizowanego lub opatrzonego apostille - oryginały do wglądu;

 4. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;

 5. wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

  1. polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości);

  2. tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego);

  3. konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument;

  4. akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

 6. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 wydany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 7. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

 8. opcjonalnie:

  1. zaświadczenie o posiadanej klasie mistrzowskiej międzynarodowej, klasie mistrzowskiej lub pierwszej klasie sportowej, wystawione przez Polski Związek Sportowy z wykazu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaświadczenie musi być podpisane przez: prezesa lub wiceprezesa związku lub sekretarza generalnego lub szefa wyszkolenia i zawierać dokładną datę uzyskania klasy, podstawę nadania klasy (wraz z opisem osiągnięć), rodzaj dokumentu, w którym ogłoszono nadanie klasy przez właściwy związek sportowy (komunikat) oraz termin jego ważności.

  2. w przypadku kandydatów kierowanych na studia decyzją ministra – imienne skierowanie wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub inną jednostkę wyznaczoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;

 9. skany w/w dokumentów powinny być dołączone do indywidualnego konta elektronicznego systemu rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie.

 

§ 12

 1. Informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego są przekazywane kandydatom za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem elektronicznego konta

rekrutacyjnego oraz strony internetowej Uczelni i ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, przeciążeniem serwerów, itp. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat kontaktuje się telefonicznie z Punktem Rekrutacyjnym w Poznaniu lub z Dziekanatem w Gorzowie Wlkp., z zachowaniem terminu rejestracji, z informacją o zaistniałej sytuacji i ustala termin późniejszego zgłoszenia się.

 2. Dołączone dokumenty do elektronicznego konta rekrutacyjnego są weryfikowane przez pracownika.

 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, pracownik weryfikujący dokumenty przekazuje informację Komisji Rekrutacyjnej. Odpowiednio do rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości Komisja może skreślić kandydata z listy osób zakwalifikowanych.

§ 13

 1. Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych ustala Senat.

 2. Limity zostają ustalone oddzielnie dla:

  1. obywateli polskich,

  2. cudzoziemców.

 3. Rektor podejmuje decyzje w sprawie:

  1. zmian ustalonych limitów przyjęć w celu ich dopasowania do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa;

  2. nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż ustalony limit przyjęć. Kandydatom jest składana propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek, a w przypadku braku zainteresowania, zwracana jest opłata rekrutacyjna.

 4. Rektor, po bieżącej analizie wyników rekrutacji, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru, przy zachowaniu warunków i trybu rekrutacji ustalonych uchwałą Senatu, określając jednocześnie terminarz dodatkowej rekrutacji treścią zarządzenia.

 5. Rektor w odrębnych zarządzeniach ustala:

  1. szczegółowe terminy procesu rekrutacyjnego na studia I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym do końca marca roku kalendarzowego;

  2. termin działania oraz skład komisji rekrutacyjnych i inne warunki przeprowadzenia rekrutacji na studia, niezawarte w Uchwale, do końca marca roku kalendarzowego;

  3. wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia do końca marca roku kalendarzowego;

  4. odwołanie egzaminów wstępnych, jeżeli warunki epidemiologiczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie.

§ 14

 1. Dla potrzeb rekrutacji powołuje się w Akademii:

  1. Komisję Rekrutacyjną w Poznaniu;

  2. Komisję Rekrutacyjną w Filii AWF w Gorzowie Wielkopolskim.

 2. Komisje rekrutacyjne powołuje Rektor odrębnym zarządzeniem.

 3. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

  1. rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w przypadkach wątpliwych, w tym występowanie w tych sprawach do Rektora;

  2. przeprowadzanie egzaminów wstępnych;

  3. przyjmowanie na studia kandydatów w ramach limitu miejsc będącego w dyspozycji komisji;

  4. współpraca z pracownikiem Punktu Rekrutacyjnego w ramach prowadzonych przez jednostkę działań związanych z potrzebami komisji rekrutacyjnych.

 4. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów sporządza się Uchwały Komisji Rekrutacyjnej.

 5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 15

Nabór na rok akademicki 2024/2025 będzie przeprowadzony w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu między 1 maja a 31 października 2024 r.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Komentarze (0)