Zasady rekrutacji na UR w Krakowie 2015/16

uniwersytet rolniczy w krakowie rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na UR w Krakowie 2015/16

Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu Nr 29/2014 z dn. 30. 05. 2014 r.

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz jednolite magisterskie (stacjonarne) w roku akademickim 2015/2016 w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

§ 1

1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie mogą się ubiegać osoby, posiadające świadectwo dojrzałości, a na studia drugiego stopnia osoby posiadające co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia.

2. Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo obce odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów lub decyzji Rektora Uniwersytetu Rolniczego.

3. Do postępowania rekrutacyjnego warunkowo dopuszcza się osoby zdające egzamin dojrzałości w szkołach należących do organizacji matur międzynarodowych, którzy w chwili składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości.

§ 2

1. Uprawnienia do przyjęcia na studia na danym kierunku bez postępowania kwalifikacyjnego określa Uchwała Senatu UR Nr 29/2014 z dn. 30.05.2014 r. zawierająca wykaz olimpiad i konkursów, których laureaci i finaliści są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów. Z uprawnień zawartych w w/w uchwale laureaci i finaliści mogą korzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu.

2. Kandydaci z międzynarodową maturą wydaną przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

 

 matura IB

odpowiednik nowej matury

poziom SL lub HL

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

7

100%

100%

6

90%

90%

5

75%

75%

4

60%

60%

3

45%

45%

2

30%

30%

 

3. Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura) według zasad zawartych w załączniku nr 2, z wyjątkiem kierunku „Architektura Krajobrazu”, na którym obowiązuje dodatkowe kryterium kwalifikacji tj. egzamin z rysunku odręcznego.

4. Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub średniej z ocen ze studiów pierwszego stopnia i/lub oceny na dyplomie.

 § 3

1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wnioski rad wydziałów, na podstawie § 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego.

2. Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie upoważnia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do zmiany limitów miejsc, o których mowa w ust. 1 na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej w drodze decyzji.

§ 4

1. Szczegółowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego oraz sposób jego przeprowadzania ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna na podstawie zasad zawartych w Uchwale Senatu Nr 29/2014 z dn. 30.05.2014 r., załączniki nr 1, 2, 5.

2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa kryteria jakie musi spełnić kandydat, aby zostać przyjętym na studia (liczbę punktów i inne) oraz kryteria eliminacji w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy spełnili powyższe wymagania jest większa od limitu przyjęć.

3. Kandydaci na studia, będący osobami niepełnosprawnymi, starający się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Rolniczym na kierunek, na którym obowiązuje egzamin wstępny mogą wystąpić w trybie indywidualnym o przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie dostosowanej do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności kandydata. Decyzje o zmianach w sposobie przeprowadzania egzaminu wstępnego podejmuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Podstawą decyzji jest przedłożenie  aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej stopień niepełnosprawności kandydata.

4. Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa kryteria postępowania rekrutacyjnego oraz zapewnia ich  tajność.

5. Przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej organizuje postępowanie rekrutacyjne.

§ 5

1. Rekrutację przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

2. Wydziałowe komisje rekrutacyjne powołują rady wydziałów.

1) W skład komisji wchodzi dziekan (prodziekan), sekretarz oraz inni pracownicy powołani do wykonywania doraźnych zadań.

2) Przedstawiciel  wydziałowej  rady  samorządu  studenckiego,  wyznaczony  imiennie,  ma prawo uczestniczyć w pracach komisji w charakterze obserwatora.

3) Dla przeprowadzenia rekrutacji na studia niestacjonarne rada wydziału może powołać odrębną komisję rekrutacyjną.

4) Sekretarz komisji prowadzi ewidencję kandydatów, sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego i powiadamia kandydatów o decyzjach komisji rekrutacyjnej.

3. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.

1) W  skład  komisji  wchodzi  Prorektor  ds.  Dydaktycznych  i  Studenckich  i  po  jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z poszczególnych wydziałów oraz sekretarz.

2) W pracach Komisji uczestniczy przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

3)   Obsługę Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zapewnia Dział Nauczania.

§ 6

1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Decyzje podpisuje przewodniczący i pozostali członkowie komisji.

2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania i podejmuje decyzje. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.

4. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia wydziałowa komisja rekrutacyjna może na zwolnione miejsce przyjąć kandydata, który spełnia wymagania rekrutacyjne na studia.

§ 7

1. W obowiązującym terminie kandydat starający się o przyjęcie na studia rejestruje się na wybrany kierunek w systemie rekrutacji elektronicznej (ERK) i dokonuje opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK podczas zakładania konta w systemie ERK.

2. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaje ogłoszona lista zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

Szczegółowe terminy ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

3. Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

1) podpisany wydruk podania ERK,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa do wglądu),

3) kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu). Absolwenci sprzed 1 stycznia 2005 r. – kartę przebiegu studiów,

4) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami,

5)  2 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,

6)  ewentualnie inne dokumenty w oryginale uprawniające do podjęcia studiów na uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych).

Osoby przyjęte na studia przed rozpoczęciem zajęć składają w Dziekanacie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy uzyskane na podstawie skierowania z UR (o ile jest wymagane na danym kierunku studiów).

4. Dokumenty wymienione w ust. 3 kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w odpowiednim dziekanacie.

5. Termin składania dokumentów oraz rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne ustala Rektor.

6. Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej sprawdza kompletność dokumentów i potwierdza ich przyjęcie.

7. Kandydat powiadamiany  jest  indywidualnie  o  terminie  rozpoczęcia  postępowania  oraz o decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

§ 8

1. Po zakończeniu rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z niniejszym regulaminem i nie wykorzystaniu limitów przyjęć wyznaczonych przez rady wydziałów, na studia na danym kierunku może być przyjęta osoba starająca się o przyjęcie na inny kierunek  i spełniająca wymagania  kwalifikacyjne  zgodnie  z  wymogami  określonymi  przez Senat  w  Uchwale 29/2014 z dn. 30.05.2014 r.

2. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć wydziałowa komisja rekrutacyjna, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, może ogłosić dodatkową rekrutację w określonym terminie.

3. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc kierunek może być nieuruchomiony. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów, proponując kandydatom przyjęcie na inny pokrewny kierunek w miarę wolnych miejsc. Decyzję o nieuruchomieniu kierunku podejmuje Przewodniczący UKR na wniosek przewodniczącego WKR.

§ 9

Czynności rekrutacyjne są protokołowane i potwierdzane przez wydziałowe  komisje rekrutacyjne.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Senatu Nr 29/2014 z dn. 30.05.2014 r.

Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się ustaloną listą przedmiotów kierunkowych uwzględnianych w rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2015/2016. Lista przedmiotów jest ujęta w dwóch grupach:

 

Kierunek studiów

Poziom podstawowy lub rozszerzony

jeden przedmiot do wyboru spośród:

Architektura Krajobrazu

biologia, chemia, geografia, matematyka

Biologia

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

Dietetyka

biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

Ekonomia

biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Geodezja i Kartografia

fizyka z astronomią, informatyka, matematyka

Gospodarka Przestrzenna

chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

Inżynieria i Gospodarka Wodna

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

Inżynieria Środowiska

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

Leśnictwo

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

Ochrona Środowiska

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

Ogrodnictwo

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

Rolnictwo

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

Rybactwo

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

Technika Rolnicza i Leśna

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

Towaroznawstwo

biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

Zarządzanie

biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka, matematyka

Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

Zootechnika

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

 

GRUPA II

 

Kierunek studiów

Poziom podstawowy lub rozszerzony

z dwóch przedmiotów:

Biotechnologia

biologia p. rozszerzony i [chemia lub matematyka]

 

2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne. Łączna suma punktów stanowi kryterium zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów.

3. Zasady rekrutacji na rok 2015/2016 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „starej matury”

W P = A m + B k

WP – wskaźnik punktowy,

Am – liczba punktów z przedmiotu A w części pisemnej egzaminu dojrzałości (w przypadku braku, brana jest pod uwagę liczba punktów z tego przedmiotu w klasyfikacji końcoworocznej),

Bk – liczba punktów z przedmiotu B w klasyfikacji końcoworocznej – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.

4. Zasady rekrutacji na rok 2015/2016 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury”. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury” są klasyfikowani z katalogu przedmiotów kierunkowych zarówno w sytuacji gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej jak i dodatkowej egzaminu maturalnego – część pisemna. W sytuacji gdy oba zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy – część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z lepszą punktacją.

W P = A m + B m

WP – wskaźnik punktowy,

Am – liczba punktów z przedmiotu A (obowiązkowego lub dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

Bm – liczba punktów z przedmiotu B (dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.

5. Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:

a) 1% = 1 pkt,

b) dla kandydatów z „nową maturą” będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych  pisemnych  i   przeliczane   na   punkty   UR   według   poniższych   zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:

 •     matura z 2002 r.  i z 2005 r. – 2007 r.

punkty UR = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6

Kandydaci, z dają c y t ylko i w yłą cz nie poziom podstawow y: punkty UR = poziom podstawowy x 0,7

 •     matura z 2008 r. – 2015 r.

punkty UR = poziom podstawowy x 0,7

punkty UR = poziom rozszerzony x 1,0

c) dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty UR według zasad podanych w pkt. b),

d) dla kandydatów ze „starą maturą” oceny tradycyjne będą przeliczane na punkty UR według następującego przelicznika ocen:

            skala ocen 1 – 6                                            skala ocen 2-5

  ocena 2 (dop./mier.) -  20 pkt.                       ocena 3 (dst.)    -    40 pkt.

3 (dst.)            -  40 pkt.                                4 (db.)    -    70 pkt.

4 (db.)             -  60 pkt.                                5 (bdb.) - 100 pkt.

5 (bdb.)           -  80 pkt.

6 (cel.)             - 100 pkt.

6.  Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego kandydata sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie wydziałowej komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole są uzasadniane i potwierdzane podpisem przewodniczącego.

7. Na podstawie wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura) z przedmiotów podanych w zał. nr 2, przeliczonych na punkty UR, tworzone są listy rankingowe kandydatów na poszczególne kierunki studiów.

8. Liczbę osób przyjętych na I rok określa limit przyjęć. Zakwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

9. Zakwalifikowany kandydat jest zobowiązany do złożenia wymaganych dokumentów w ustalonym terminie od daty otrzymania decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W przypadku rezygnacji następuje przesunięcie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

10. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ogłasza dwie listy:

a)  kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, w układzie alfabetycznym bez podawania   punktów – lista podstawowa.

b)  kandydatów, którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne a nie zakwalifikowali się z braku punktów, w kolejności postępowania kwalifikacyjnego bez podawania punktów - lista rezerwowa .

11. Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej udostępnia kandydatom do wglądu listę rezerwową z uzyskaną liczbą punktów.

12. Kandydat, składający dokumenty o  przyjęcie  na  studia,  podpisuje  druk  upoważniający do sporządzania list, zestawień, rankingów z ocenami oraz danymi osobowymi wynikającymi z trybu pracy wydziałowej komisji rekrutacyjnej, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,  oraz  procesu  dydaktycznego  realizowanego  w  całym  okresie  studiów w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie.

 

Zasady naboru na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016.

1.  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera na kierunku, na który się ubiega lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

2. Wykaz kierunków pokrewnych dla kierunków prowadzonych na wydziale określa rada wydziału. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się conajmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat.

3. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych wnosząc odpłatność za każdy uzupełniany przedmiot nie objęty planem studiów.

4.  Zasady naboru na studia drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach:

a) na kierunkach:

 • biologia (stacjonarne) ekonomia
 • geodezja i kartografia gospodarka przestrzenna
 • inżynieria i gospodarka wodna (stacjonarne) inżynieria środowiska
 • jakość i bezpieczeństwo żywności (stacjonarne) leśnictwo
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami rolnictwo
 • rybactwo (stacjonarne) technika rolnicza i leśna
 • technologia żywności i żywienie człowieka zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie,

b) na kierunkach:

 • architektura krajobrazu (stacjonarne) biotechnologia (stacjonarne) ogrodnictwo nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie i rozmowa kwalifikacyjna.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)