up w krakowie rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na UP w Krakowie 2015/16

Uchwała  Senatu nr 4/28.04.2014

Uniwersytetu  Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z  dnia 28 kwietnia 2014 roku

w sprawie:  warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 201512016

W oparciu o art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) Senat Uczelni ustalił na wniosek Rad Wydziałów następujące warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016:

 

§ 1

Kandydatem na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym, może być osoba posiadająca:

1. świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie  na studia pierwszego stopnia,

2. świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów wyższych (wymagany stopień ukończonych studiów reguluje załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Uwaga dla absolwentów roku 2014/2015:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą złożyć wraz z podaniem zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie.  Dyplom   kandydat • obowiązany   jest   doręczyć   Komisji   Rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

 

§ 2

1.  Komisje  Rekrutacyjne  dokonają przyjęc na studia według list rankingowych wyników postępowania kwalifikacyjnego.

2.  Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszane będą zgodnie z art.169 ust. 16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 3

Terminy składania dokumentów, przeprowadzenia egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych, konkursów świadectw lub dyplomów, wpisów na studia ustali Dziekan w ramach Wydziału.

§ 4

Warunki rekrutacji na I rok studiów dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2013/2014 - 2016/2017 reguluje odrębna Uchwała Senatu z dnia 21 maja 2012 r.

§ 5

Kandydaci na studia, którzy ukończyli szkołę średnią realizującą program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate - IB) oraz Matury Europejskiej (European  Baccalaureate  - EB) , przyjmowani będą  na I rok studiów zgodnie z zasadami przyjęć ustalonymi przez Senat dla maturzystów „nowej matury".

§ 6

Kandydaci, o których mowa w § 5 zobowiązani są do złożenia - wraz z kompletem dokumentów - zaświadczenia wydanego przez szkołę, o wynikach uzyskanych na maturze, a oryginalny dyplom IB lub EB w przypadku matury europejskiej, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego dostarczą do Uniwersytetu Pedagogicznego bezpośrednio po jego otrzymaniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 7

Kandydaci na  studia,  kończący  szkołę  średnią  za  granicą ,  mogą  się  ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej  lub, w przypadku  braku umowy w trybie nostryfikacji. Odpowiednie dokumenty winny być przedłożone w oryginale, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 8

W przypadku, gdy kryterium kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego, obywatelom polskim kończącym szkołę średnią za granicą , obywatelom z krajów Unii Europejskiej, obywatelom z krajów spoza Unii Europejskiej, którzy   nie    zdawali   na    maturze   języka    polskiego,    Komisje    Rekrutacyjne w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnią wynik z języka ojczystego kraju, w którym ukończyli szkołę średnią.

§ 9

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, a nie zostaną przyjęci z braku miejsc limitowych, otrzymają informację o miejscu na liście rankingowej i możliwości przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc, pod warunkiem złożenia oświadczenia o gotowości podjęcia studiów. Decyzję o przyjęciu podejmie Komisja Rekrutacyjna.

 

§ 10

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego  pozostaną niewykorzystane miejsca  na  danym  kierunku  studiów,  Prorektor  ds.  Kształcenia w ramach Wydziału, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

 

§ 11

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydatom przysługuje  prawo złożen ia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ,  w terminie 14 dni od daty otrzyman ia decyzji.

Podstawą odwołania może być jedynie  wskazan ie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia .

Po rozpatrzeniu wniosku decyzję podejmuje  Uczelniana  Komisja  Rekrutacyjna. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i podlega jedynie zaskarżeniu do Naczelnego Są du Administracyjnego.

 

§ 12

Kierunek lub specjalność na studiach pierwszego stopnia mogą zostać uruchomione pod warunkiem przyjęcia na dany kierunek/specja lność co najmniej 30 studentów ,

a na studiach drugiego stopnia przez co najmniej 25 studentów - nie dotyczy specjalności wybieranych  przez studentów po pierwszym semestrze lub po pierwszym roku studiów .

§ 13

Warunki przyjęć na kierunki i specjalności studiów zawiera zał. nr 1 do Uchwały, który Uczelnia ogłosi bezpośrednio po akceptacji Senatu .

 

§ 14

Zasady punktowania „nowej matury", „matury międzynarodowej" (International Baccalaureate - IB), „matury europejskiej" (European Baccalaureate - EB), "matury dwujęzycznej" oraz zasady przeliczania „starej matury" zawiera załą cznik nr 2 do Uchwały.

 

§ 15

Wykaz wymaganych dokumentów , zasady wypełniania innych formalnośc i zwią zanych z przyjęciem na  studia zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego .

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

zał. nr 2 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Konkursy  świadectw  maturalnych  Komisje  Rekrutacyjne przeprowadzą wyłącznie dla kandydatów,  którzy  spełnią   kryteria  przystąpienia do konkursu.

 

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego "nowa matura"

1.  Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej Komisje  Rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:

poziom podstawowy 1% pkt  = 1 pkt poziom rozszerzony  1% pkt = 1,5 pkt

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, Komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie na studia kierunek filologia specjalność: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia włoska lub język hiszpański  Komisje Rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, by były porównywalne do matury zdawanej na poziomie  rozszerzonym:

1. gdy  maturzysta  uzyska  z  matury  wynik  niższy  niż  80%  pkt  zastosowany zostanie przelicznik  1,25,

2. gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 1OO % pkt.

Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik  1,5.

 

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego "stara matura"

 

Świadectwo dojrzałości

skala ocen 3-5

Świadectwo dojrzałości

(skala ocen 2-6)

Punkty do rankingu
3 2 30
  3 50
4 4 70
  5 90
5 6 100

 

Zasady przeliczania matury międzynarodowej (18)

matura międzynarodowa IB           nowa matura              matura międzynarodowa   IB                  nowa matura

SL                                   pp                                     HL                                            PR

                7                                  100 %                                  7                                          100 %

                6                                    86 %                                  6                                             85 %

                5                                    72 %                                  5                                             70 %

                4                                    58 %                                  4                                             55 %

                3                                    44 %                                  3                                            40 % 

                2                                    30 %                                  2                                            25 %

                1                                       0%                                  1                                            10 %

 

1.  Kandydatów z maturą międzynarodową  obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą

2.  Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy nowej matury (x1)

3.  Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony nowej matury (x1,5)

4.  Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej  przeliczane będą w następujący sposób:

 

       matura międzynarodowa IB               nowa matura             matura międzynarodowa   IB                 nowa matura

                      SL                                        pp                                  HL                                          PR

                        7                                      100 %                                7                                         100 %

                        6                                        86 %                                6                                           85 %

                        5                                       72 %                                 5                                           70 %

                        4                                       58 %                                 4                                           55 %

                        3                                       44 %                                 3                                           40 %

                        2                                       30 %                                 2                                           25 %

                        1                                          0%                                 1                                           10 %

 

Zasady przeliczania matury europejskiej (EB)

1. Kandydatów z maturą europejską obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą

2. Podstawowy (EB) traktowany jest jak poziom podstawowy nowej matury (x1)

3. Poziom rozszerzony (EB) traktowany jest jak poziom rozszerzony nowej matury (x1,5)

4. Wyniki na świadectwie matury europejskiej przeliczane będą w następujący sposób:

 

matura europejska

(EB)

nowa matura

 

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

10

100 %

100 %

9-9,5

90 %

95 %

8-8,5

85 %

90 %

7-7,5

80 %

85 %

6-6,5

70 %

80 %

5-5,5

60 %

70 %

4-4,5

50%

60 %

 

Egzaminy

1. Pisemne  egzaminy wstępne są anonimowe.

2. Egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne oceniane będą w skali ocen

(2-5), średnich ocen, w punktach lub procentach. Sposób oceniania Komisje Rekrutacyjne ogłoszą kandydatom przed postępowaniem kwalifikacyjnym na tablicach informacyjnych  Instytutów/Katedr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)