wspa Lublin kierunki studiów

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

WSPA w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Założycielem Uczelni jest Dyplom Sp z o.o. - spółka działająca na rynku edukacyjnym od 1992 roku. Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie. Bieżące zarządzanie realizują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni wspomagani przez Prorektora ds. ogólnych i Senat.

 

Najważniejszym założeniem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji jest kształcenie według europejskich standardów edukacyjnych, wyróżniające się, między innymi przekazywaniem wiedzy praktycznej, dostosowanej do wymagającego rynku pracy oraz tworzeniem programów nauczania w konsultacji z pracodawcami, a wykwalifikowana kadra dydaktyczna stanowi gwarant najwyższej jakości kształcenia.

 

STUDIA

Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, w trybie licencjackim, inżynierskim i magisterskim, zarówno w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Najważniejszą cechą realizowanych kierunków kształcenia jest przekazywanie wiedzy praktycznej, niezbędnej do funkcjonowania w życiu zawodowym. Ponadto, uczelnia oferuje studia podyplomowe, studia on- line wykorzystujące multimedialne narzędzia kształcenia, a także studia w języku angielskim. Program nauczania w języku obcym stanowi obieranie nowoczesnych standardów, nie tylko edukacyjnych, które umożliwiają absolwentom WSPA poszukiwania pracy na międzynarodowych rynkach pracy, a na chętnych czeka także Szkoła Językowa WSPA.

Ponadto, w WSPA działa Centrum Transferu Innowacji, Przedsiębiorczości i Technologii (CT IPT), czyli ogólnouczelniana jednostka o charakterze centrum uczelniano – biznesowego, prowadząca badania interdyscyplinarne, szkolenia oraz działalność promocyjną transferu wyników badań uzyskiwanych na uczelni. Oprócz tego, szkoła wyższa prowadzi wydawnictwo, posiadające liczne publikacje w zakresie ekonomii, medioznawstwa czy socjologii.

 

WYKŁADOWCY

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to dwa wydziały: Wydział Nauk Technicznych oraz Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, w ramach których funkcjonuje łącznie dwanaście katedr. Kadra dydaktyczna WSPA to doświadczone i uznane grono pedagogów, stawiające na partnerską atmosferę.

 

INFRASTRUKTURA

Gmach Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mieści się przy ulicy Bursaki 12, w północnej części miasta. Choć adres uczelni łatwo znaleźć na mapie Lublina, to studentów w budynku nierzadko nie. Dlaczego? Praktyczna forma kształcenia zakłada prowadzenie zajęć w ramach warsztatów i projektów również w postaci wycieczek zabytkoznawczych czy plenerów.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Komentarze (0)