Zasady rekrutacji na PŁ 2024/2025

Politechnika Łódzka rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Politechnice Łódzkiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji.

 

Uchwała Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 pkt 10 i pkt 13, art. 69 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 71, art. 323, art. 324, art. 326 i art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742).

 2. Przyjęcia obywateli polskich oraz kandydatów nie będących obywatelami polskimi, zwanych dalej „cudzoziemcami”, na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej, mogą odbywać się w trybie rekrutacji, w trybie potwierdzenia efektów uczenia się albo w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

§ 2

 1. Postępowanie kwalifikacyjne w trybie rekrutacji oraz w trybie potwierdzenia efektów uczenia się na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia prowadzi Rektor Politechniki Łódzkiej poprzez działających z jego upoważnienia Pełnomocnika Rektora ds. rekrutacji oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej prowadzi Rektor Politechniki Łódzkiej poprzez działającego z jego upoważnienia Prodziekana właściwego dla kierunku, na który kandydat chce się przenieść.

 3. Strukturę, skład i zadania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej określa Rektor Politechniki Łódzkiej.

 4. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie rekrutacji przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, a w przypadku kandydatów zagranicznych przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie rekrutacji przeprowadza Rektor Politechniki Łódzkiej.

 5. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, a w przypadku kandydatów zagranicznych przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się przeprowadza Rektor Politechniki Łódzkiej.

 6. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przeprowadza Prodziekan właściwy dla kierunku, na który kandydat chce być przeniesiony.

 7. Obsługę administracyjną postępowania kwalifikacyjnego w trybie rekrutacji zapewnia Dział Rekrutacji (w przypadku obywateli polskich), Sekcja Mobilności Studenckiej w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej (w przypadku cudzoziemców) oraz dziekanaty wydziałów.

 8. Obsługę administracyjną postępowania kwalifikacyjnego w trybie potwierdzenia efektów uczenia się zapewnia Dział Rekrutacji oraz dziekanaty wydziałów.

 9. Obsługę administracyjną postępowania kwalifikacyjnego w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej zapewnia dziekanat wydziału, na który kandydat chce się przenieść.

§ 3

 1. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie rekrutacji oraz w trybie potwierdzenia efektów uczenia się odbywają się w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków i form studiów. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 marca 2024 r., a limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 listopada 2024 r.

 2. Ustala się osobne limity przyjęć dla obywateli polskich oraz cudzoziemców.

 3. Sporządzane są listy zakwalifikowanych do przyjęcia, listy kandydatów rezerwowych, oraz listy przyjętych i nieprzyjętych obywateli polskich i cudzoziemców.

 4. W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu miejsc określonego przez Senat Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w trybie rekrutacji na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką wybranym w trakcie rejestracji przez kandydata lub w przypadku jego braku – na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, pod warunkiem niewyczerpania na nim limitu miejsc. Kryterium przyjęcia na inny kierunek będzie spełnienie przez kandydata warunków kwalifikacyjnych na dany kierunek.

 5. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w trybie rekrutacji oraz w trybie potwierdzenia efektów uczenia się będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem postępowania kwalifikacyjnego określonym przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2024 r. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dla obywateli polskich rozpocznie się nie wcześniej niż 31 maja 2024 r. i nie później niż 21 czerwca 2024 r., a zakończy się nie wcześniej niż 9 września 2024 r. i nie później niż 30 września 2024 r. Rekrutacja na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dla obywateli polskich rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2024 r. i nie później niż 2 września 2024 r., a zakończy nie wcześniej niż 9 września 2024 r. i nie później niż 15 października 2024 r. Rekrutacja na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dla cudzoziemców rozpocznie się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2024 r. i nie później niż 21 czerwca 2024 r., a zakończy nie wcześniej niż 9 września 2024 r. i nie później niż 30 września 2024 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców rozpocznie się nie wcześniej niż 2 grudnia 2024 r. i nie później niż 3 lutego 2025 r., a zakończy nie wcześniej niż 17 lutego 2025 r. i nie później niż 10 marca 2025 r.

 6. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będzie prowadzona w następujących terminach: na studia rozpoczynające się od semestru zimowego dla cudzoziemców studiujących poza polskim systemem oświaty do 19 lipca 2024 r.; dla kandydatów studiujących w polskim systemie oświaty do 16 września 2024 r.; na studia rozpoczynające się od semestru letniego dla cudzoziemców studiujących poza polskim systemem oświaty do 20 grudnia 2024 r.; dla kandydatów studiujących w polskim systemie oświaty do 24 lutego 2025 r.

 7. W przypadku świadectw zagranicznych Politechnika Łódzka może przeprowadzić egzaminy wstępne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) ze względu na konieczność sprawdzenia zakresu nieobjętego wynikami egzaminu zagranicznego lub wynikami kształcenia ujętymi na tym świadectwie, dyplomie lub dokumencie.

 8. Kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z występującymi na poszczególnych kierunkach studiów czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia dostępnymi na stronie rekrutacja.p.lodz.pl.

 9. Sprawdziany uzdolnień plastycznych na studia pierwszego stopnia oraz egzaminy wstępne na studia drugiego stopnia oraz egzaminy potwierdzające kompetencje językowe z języka polskiego lub języka angielskiego dla cudzoziemców przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne powołane przez Pełnomocnika Rektora ds. rekrutacji.

 10. Udział w sprawdzianach uzdolnień plastycznych na studia pierwszego stopnia, egzaminach wstępnych na studia drugiego stopnia oraz egzaminach potwierdzających kompetencje językowe z języka polskiego i języka angielskiego w przypadku cudzoziemców jest możliwe po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w § 14.

 11. Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane do złożenia wymaganych dokumentów zgodnie z harmonogramem postępowania kwalifikacyjnego. Niezłożenie dokumentów w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku i wydziale, na który kandydat został zakwalifikowany.

 12. Osoba przyjęta na studia, która złożyła rezygnację z podjęcia studiów lub nie złożyła ślubowania do dnia określonego itechnikę Łódzką i tym samym nie nabyła praw studenta, zostaje skreślona z listy studentów.

 13. Decyzję uznaje się za skutecznie doręczoną w dniu jej pobrania w Portalu Kandydata. Niepobrane decyzje zostają uznane za automatycznie doręczone w terminie 14 dni od daty wystawienia w Portalu Kandydata.

 14. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu pracowników Politechniki Łódzkiej lub kandydatów, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, w drodze komunikatu, może ogłosić odmienny sposób składania dokumentów wymaganych w rekrutacji na studia pierwszego lub drugiego stopnia, uwzględniając stan zagrożenia.

 

Rozdział 2

Przyjęcia na studia pierwszego stopnia w trybie rekrutacji

§ 4

 1. Na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej może być przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  3. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  4. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  5. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  6. świadectwo lub inny dokument uznany w drodze decyzji administracyjnej, właściwego kuratora oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej, za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230),

  7. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

  1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

  1. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości, na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 roku oraz spełnia kryteria przyjęć określone w § 5.

 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Politechnikę Łódzką, na zasadach określonych w tych umowach;

  3. decyzji ministra;

  4. decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej NAWA, w odniesieniu do jej stypendystów;

  5. decyzji administracyjnej Rektora Politechniki Łódzkiej.

 3. Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane albo opatrzone apostille albo uznane decyzją kuratora. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski, kandydat składa wraz z tłumaczeniem na język polski lub na język angielski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonanym na koszt kandydata.

 4. Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo zadeklarować maksymalnie cztery kierunki, na które będzie prowadzona odrębna kwalifikacja.

 5. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów, nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub, który ukończyła na tym samym wydziale Politechniki Łódzkiej w ramach tego samego stopnia.

 6. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej jest liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym LP, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w § 5, na podstawie której sporządzane są listy rankingowe kandydatów.

 7. Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami z list rezerwowych.

9. Ustala się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów zdających maturę w polskim systemie oświaty na studia pierwszego stopnia, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony, w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania złożonego do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, poprzez ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i uzyskanie co najmniej najmniejszej liczby punktów, osiągniętych przez osobę przyjętą na dany kierunek i poziom studiów w trybie rekrutacji.

§ 5

Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia
 1. Kwalifikacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obywateli polskich i cudzoziemców odbywa się według tych samych warunków.

 2. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego podanych do wiadomości na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl.

 3. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia dla kandydatów, którzy uzyskali dokumenty w polskim systemie

oświaty są:

  1. wyniki z części pisemnych egzaminu dojrzałości albo

  2. wyniki z części pisemnych egzaminu maturalnego z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6.

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia dla kandydatów, którzy uzyskali dokumenty poza polskim system oświaty są:

  1. wyniki z egzaminu równoważnego polskiemu egzaminowi maturalnemu albo

  2. wyniki kształcenia potwierdzone świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6.

 2. W przypadku kwalifikacji na studia pierwszego stopnia cudzoziemców, kandydat musi potwierdzić znajomość języka wykładowego na odpowiednim poziomie, o którym mowa w § 6.

 3. W przypadku kwalifikacji na studia pierwszego stopnia na kierunki: architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego bierze się pod uwagę również wynik sprawdzianu uzdolnień plastycznych. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień plastycznych opisano w § 7.

 4. Z postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wynik z egzaminu maturalnego zwolnieni się laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich zgodnie z § 8.

 5. Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury) zdawanego w polskim systemie oświaty będzie prowadzona na podstawie liczby punktów przeliczonych zgodnie z następującymi zasadami:

 

Dla kierunków prowadzonych w języku polskim (innych niż architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa

przemysłowego):

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy (1) gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego;

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

k = 0,5 dla poziomu podstawowego;

k =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego; kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego; kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzonych w języku polskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy + LPuzdolnień plastycznych (2) gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego;

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych (szczegóły w § 7);

k = 0,5 dla poziomu podstawowego;

k =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 0,5 dla poziomu podstawowego; kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego; kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Dla kierunków prowadzonych w języku angielskim lub francuskim i angielskim:

LP = 6 * k * LPmatematyka + 2 * kjęzyk_obcy * LPjęzyk_obcy + 4 * k * LPdodatkowy + 2 * kjęzyk_obcy2 * LPjęzyk_obcy2 +

+ LPuzdolnień_plastycznych (3)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

LPmatematyka – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki;

LPjęzyk_obcy – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego wykładowego dla danego kierunku (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny);

LPdodatkowy – liczba punków (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

LPjęzyk_obcy2 – liczba punków (%) uzyskanych z języka obcego nowożytnego, innego niż LPjęzyk_obcy; LPuzdolnień_plastycznych – liczba punków uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych w przypadku zdawania sprawdzianu na kierunek architektura; 0 dla pozostałych kierunków;

k = 0,5 dla poziomu podstawowego;

k =1 dla poziomu rozszerzonego;

kjęzyk_obcy = 1 dla poziomu rozszerzonego; kjęzyk_obcy = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego; kjęzyk_obcy2 = 0,5 dla poziomu podstawowego; kjęzyk_obcy2 = 1 dla poziomu rozszerzonego; kjęzyk_obcy2 = 1,5 dla poziomu dwujęzycznego.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do kwalifikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub z drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku

postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty uwzględniane są w elemencie LPdodatkowy odpowiednio we wzorach (1), (2) lub (3) ze współczynnikiem k dla poziomu rozszerzonego.

 2. W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, liczba punktów

LPdodatkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym określana jest wzorem:

LPdodatkowy =

𝑛

gdzie:

(4)

LPdodatkowy – liczba punktów z jednego przedmiotu dodatkowego branego pod uwagę dla danego kierunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

𝑊𝑝𝑛 – liczba punktów (%) uzyskanych z części pisemnej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;

𝑊𝑝𝑟𝑛 – liczba punktów (%) uzyskanych z części praktycznej egzaminu zawodowego dla danego zawodu dla kwalifikacji n;

n – liczba kwalifikacji przypisana dla danego zawodu.

 1. Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate, IB), która uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na podstawie art. 93 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) wydanej przez International Baccalaureat Organization w Genewie będzie prowadzona na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym IB z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów przeliczonych na punkty LPprzedmiot zgodnie ze wzorem (5) z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, o których mowa w ust. 8:

LPprzedmiot = 50 + 50 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)] (5) gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin; Omin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 2;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 7;

k = 1 dla poziomu podstawowego SL we wzorach (1), (2) lub (3);

k = 1,5 dla poziomu rozszerzonego HL we wzorach (1), (2) lub (3).

 1. Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie Matury Europejskiej (European Baccalaureate, EB), która uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na podstawie art. 93 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) wydanej przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) będzie prowadzona na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym EB z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów przeliczonych na punkty LPprzedmiot zgodnie ze wzorem (6) z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, o których mowa w ust. 8:

LPprzedmiot = 50 + 50 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)] (6) gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin; Omin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj.; przed 2021 r. ocena 5, po 2021 r. ocena 4;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen, tj. ocena 10;

k = 1 dla matematyki z liczbą godzin tygodniowo równą 3 we wzorach (1), (2) lub (3);

k = 1,5 dla matematyki z liczbą godzin tygodniowo równą 5 lub 5+3 we wzorach (1), (2) lub (3);

kjęzyk_obcy, kjęzyk_obcy2 = 0,5 dla języka obcego dla poziomu L1, L4 lub L5 we wzorach (1), (2) lub (3); kjęzyk_obcy, kjęzyk_obcy2 = 1 dla języka obcego dla poziomu Advanced L1 (L1+3), L2 lub L3 we wzorach (1), (2) lub (3);

kjęzyk_obcy, kjęzyk_obcy2 = 1,5 dla języka obcego dla poziomu Advanced L2 (L3+3) we wzorach (1), (2) lub (3);

k = 0,5 dla pozostałych przedmiotów z liczbą godzin tygodniowo równą 2 we wzorach (1), (2) lub (3);

k = 1 dla pozostałych przedmiotów z liczbą godzin tygodniowo równą 4 we wzorach (1), (2) lub (3).

 1. Kwalifikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na podstawie egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury) zdawanego w polskim systemie oświaty będzie prowadzona na podstawie ocen przeliczonych na punkty LPprzedmiot zgodnie ze wzorem (7) z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, o których mowa w ust. 8:

LPprzedmiot = 30 + 70 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)] (7) gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawiona odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości pod warunkiem, że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

k = 0,5 dla ocen ze świadectwa dojrzałości albo świadectwa ukończenia szkoły średniej we wzorach (1), (2) lub (3);

k = 1 dla ocen z egzaminu dojrzałości we wzorach (1), (2) lub (3).

 1. Kwalifikacja kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia wydany za granicą inny niż wskazany w ust. 11 i ust. 12 będzie prowadzona na podstawie ocen przeliczonych na punkty LPprzedmiot zgodnie ze wzorem (8) z uwzględnieniem wag, przedmiotów i poziomów, o których mowa w ust. 8:

LPprzedmiot = 30 + 70 * [(Oprzedmiot - Omin) / (Omax - Omin)] (8) gdzie:

LPprzedmiot – liczba punktów po przeliczeniu z kwalifikowanego przedmiotu (załącznik nr 1) wstawione odpowiednio do wzoru (1), (2) lub (3);

Oprzedmiot – ocena z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości lub dokumencie równoważnym pod warunkiem,

że jest większa lub równa Omin;

Omin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo;

Omax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo; wskaźniki k, kjęzyk_obcy, kjęzyk_obcy2 we wzorach (1), (2) lub (3) rozpatrywane są indywidualnie w zależności od systemu oświaty.

 1. Kandydaci posiadający świadectwo równoważne świadectwu dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim lub języku angielskim i języku francuskim, którego znajomość wymienionego języka wykładowego została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania, a nie zdawali egzaminu maturalnego z tego języka uzyskują maksymalną liczbę punktów z tego języka na poziomie rozszerzonym.

 2. Kandydaci posiadający świadectwo równoważne świadectwu dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim lub języku angielskim i języku francuskim, którego znajomość wymienionego języka wykładowego została potwierdzona certyfikatem językowym określonym w załączniku nr 2 ust. 2 i ust. 3 z wpisaną na tym certyfikacie znajomością na poziomie minimum B2 zgodne z wymogami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, a nie zdawali egzaminu maturalnego z tego języka uzyskują maksymalną liczbę punktów z tego języka na poziomie rozszerzonym.

 3. W szczególnych przypadkach nieuwzględnionych w ust. 1-16, sposób naliczania punktów LP za poszczególne przedmioty ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

§ 6

Egzamin potwierdzający kompetencje językowe dla cudzoziemców
 1. Cudzoziemiec może być przyjęty na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim albo języku angielskim albo języku angielskim i języku francuskim, jeżeli potwierdzi znajomość języka wykładowego na odpowiednim poziomie. Potwierdzenie znajomości języka wykładowego można dokonać na podstawie dokumentów znajdujących się w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały albo poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w którym ten język był językiem nauczania albo poprzez wzięcie udziału w egzaminie potwierdzającym kompetencje językowe organizowanym przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej.

 2. Cudzoziemiec może być przyjęty na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim albo języku angielskim, jeżeli potwierdzi znajomość języka wykładowego na odpowiednim poziomie. Potwierdzenie znajomości języka wykładowego można dokonać na podstawie dokumentów znajdujących się w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały albo poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w którym ten język był językiem nauczania albo poprzez wzięcie udziału w egzaminie potwierdzającym kompetencje językowe organizowanym przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej.

 3. Procedura przebiegu egzaminu potwierdzających kompetencje językowe dla cudzoziemców została określona w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 4. Kandydat, któremu potwierdzono kompetencje językowe bierze udział w kwalifikacji na dany kierunek.

 5. Kandydat, któremu nie potwierdzono kompetencji językowych, a dokonał opłaty o której mowa w § 14 jest nieprzyjęty i otrzymuje decyzję o nieprzyjęciu na studia.

§ 7

Sprawdzian uzdolnień plastycznych
 1. Celem sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek architektura jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.

 2. Celem sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego jest sprawdzenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz wykazanie znajomości kompozycji na płaszczyźnie, proporcji, światłocieniowego traktowania bryły oraz perspektywy.

 3. Procedura przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych wraz z zakresem ocen możliwych do uzyskania przez kandydata została określona w załączniku nr 3.

 4. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie będą uwzględniane przy kwalifikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

 5. Kandydat może ubiegać się o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych do swoich potrzeb, wynikających z niepełnosprawności. W tym celu kandydat powinien złożyć pisemny wniosek do Działu Rekrutacji o zaadaptowanie formy sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie później niż na pięć dni przed zakończeniem terminu rekrutacji określonego w harmonogramie postepowania kwalifikacyjnego. Sposób adaptacji formy sprawdzianu ustalany jest w sposób indywidualny na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności przez Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

§ 8

Uczestnicy olimpiad i konkursów
 1. Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego jest dokonanie rejestracji w Portalu Kandydata i wniesienie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w § 14, oraz przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w terminach podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego na studia w roku akademickim 2024/2025.

 2. Uprawnienia przysługujące uczestnikom olimpiad i konkursów przy przyjęciu na studia pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej, o których mowa w ust. 1, określa Uchwała Nr 86/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2019 r. „Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2020 – 2024”, z późniejszymi zmianami.

 3. Z uprawnień, o których mowa w ust. 2, niezależnie od daty ich nabycia mogą skorzystać kandydaci w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

 

Rozdział 3

Przyjęcia na studia drugiego stopnia w trybie rekrutacji

§ 9

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

  1. w Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz spełnia kryteria przyjęć określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Politechnikę Łódzką, na zasadach określonych w tych umowach;

  3. decyzji ministra;

  4. decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej NAWA, w odniesieniu do jej stypendystów;

  5. decyzji administracyjnej Rektora Politechniki Łódzkiej.

 3. Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane albo opatrzone apostille albo nostryfikowane. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski lub język angielski kandydat składa wraz z tłumaczeniem na język polski lub na język angielski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wykonanym na koszt kandydata.

 4. Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo zadeklarować maksymalnie cztery kierunki, na które będzie prowadzona odrębna kwalifikacja.

 5. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów, nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale Politechniki Łódzkiej, w ramach tego samego stopnia.

 6. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej jest liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym LP, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w § 10, na podstawie której sporządzane są listy rankingowe kandydatów.

 7. Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami z list rezerwowych.

§ 10

Klasyfikacja kandydatów na studia drugiego stopnia
 1. Kwalifikacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia obywateli polskich i cudzoziemców odbywa się według tych samych warunków.

 2. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, podanych do wiadomości na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl.

 3. Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych oraz dyscyplin naukowych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 4. W przypadku kwalifikacji na studia drugiego stopnia cudzoziemców, kandydat musi potwierdzić znajomość języka wykładowego na odpowiednim poziomie, o którym mowa w § 6.

 5. Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z następującą zasadą:

Dla kierunków bez egzaminów wstępnych:

LP = Odyplom / Omax* 100 (9)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;

Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom.

Dla kierunków z egzaminem wstępnym, gdzie obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych:

LP = Odyplom / Omax * 100 + R1 (10)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;

Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom;

R1 – ocena z egzaminu wstępnego w skali od 0 do 40 – szczegóły opisane w § 9 załącznika nr 3 do niniejszej

uchwały.

Dla kierunków z egzaminem wstępnym prowadzonych w języku angielskim:

LP = Odyplom / Omax * 100 + R2 (11)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;

Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom;

R2 – ocena z egzaminu wstępnego w skali od 0 do 40 – szczegóły opisane w § 9 załącznika nr 3 do niniejszej

uchwały.

Dla kierunków z egzaminem wstępnym, gdzie obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych prowadzonych w języku angielskim:

LP = Odyplom / Omax * 100 + R3 (12)

gdzie:

LP – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

Odyplom – ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych;

Omax – ocena maksymalna obowiązująca w szkole wyższej, która wystawiła dyplom;

R3 – ocena z egzaminu wstępnego w skali od 0 do 50 – szczegóły opisane w § 9 załącznika nr 3 do niniejszej

uchwały.

 1. W przypadku braku oceny z dyplomu ukończenia studiów, brana jest pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych jako Odyplom we wzorach (9), (10), (11), (12).

 2. Warunki, formę i zakres egzaminu wstępnego określi kierownik jednostki organizacyjnej organizującej kształcenie na kierunku studiów i poda do wiadomości do dnia 30 czerwca 2023 r. (dostępne na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl).

 3. Egzamin wstępny jest przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną zgodnie z procedurą określoną w załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 4. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu wstępnego uzyskali wynik większy lub równy wartości minimalnej określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały dla danej grupy egzaminów wstępnych.

 5. W szczególnych przypadkach sposób naliczania punktów LP ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Rozdział 4

Procedura postępowania kwalifikacyjnego

§ 11

 1. Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia odbywa się pomiędzy kwietniem a wrześniem, zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym odrębną uchwałą.

 2. Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w dwóch cyklach, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, określonym odrębną Uchwałą:

  1. pomiędzy kwietniem a wrześniem – pierwszy cykl;

  2. pomiędzy grudniem a lutym – drugi cykl.

 3. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, podanych do wiadomości na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl.

 4. Wykaz kierunków wraz z limitami dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, na które odbywać się będzie postępowanie kwalifikacyjne, zostanie opublikowany odrębną uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej oraz opublikowany na stronie rekrutacja.p.lodz.pl.

 5. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia realizowane jest w następujących krokach:

  1. kandydat zakłada indywidualne konto w internetowym Portalu Kandydata dostępnym na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl;

  2. kandydat uzupełnia wymagane dane osobowe i teleadresowe oraz udostępnia Politechnice Łódzkiej wyniki ze świadectwa dojrzałości lub dyplomu lub innych dokumentów, potwierdzających uprawnienie do przyjęcia na studia i pozwalających ustalić wyniki postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z § 5 ust. 8-16 w przypadku studiów pierwszego stopnia lub zgodnie z § 10 ust. 5 w przypadku studiów drugiego stopnia;

  3. kandydat dołącza aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;

  4. kandydat składa skany wymaganych dokumentów; dokumenty te są weryfikowane pod względem formalnym; brak skanów dokumentów, nieczytelne skany dokumentów, bądź błędy formalne i nieusunięcie ich w terminie określonym w harmonogramie, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

  5. kandydat dokonuje wyboru kierunków, na które chce aplikować;

  6. kandydat wnosi terminowo opłatę rekrutacyjną określoną w § 14; niewniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

  7. kandydat akceptuje warunki postępowania kwalifikacyjnego, w tym:

   1. oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego na studia w Politechnice Łódzkiej,

   1. oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,

   2. oświadcza, że znany jest mu harmonogram rekrutacji oraz wymagane dokumenty,

   3. przyjmuje do wiadomości, że postępowanie kwalifikacyjne na studia jest przeprowadzane na podstawie danych, przekazywanych drogą elektroniczną oraz bierze pełną odpowiedzialność za przekazanie w Portalu Kandydata danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów lub odmowa przyjęcia;

   4. przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są przekazywane kandydatom za pośrednictwem Portalu Kandydata lub strony internetowej rekrutacji (rekrutacja.p.lodz.pl), pełniących funkcję informatora dla kandydatów. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych na konto kandydata w Portalu Kandydata oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku;

   5. weryfikuje poprawność przeliczonych punktów LP w § 5 albo § 10. W przypadku niezgodności wyniku postępowania kwalifikacyjnego lub jego części w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może on wnieść do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w ciągu dwóch dni od daty publikacji przeliczonych punktów, wniosek o jego sprostowanie.

 6. Kandydat, jeśli go to dotyczy, bierze udział w wyznaczonych sprawdzianach uzdolnień plastycznych lub egzaminach wstępnych w terminie, godzinie i miejscu wskazanym w Portalu Kandydata.

 7. Kandydat, jeśli go to dotyczy, bierze udział w wyznaczonych egzaminach potwierdzających kompetencje językowe w terminie i godzinie i miejscu wskazanym w Portalu Kandydata.

 8. Po zakończeniu kwalifikacji kandydat otrzymuje na swoje konto w Portalu Kandydata informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, znalezieniu się na liście rezerwowej lub informację o nieprzyjęciu w ramach każdego z zadeklarowanych i opłaconych kierunków.

 9. Kandydat decyduje, który kierunek wybiera, z kierunków na które się zakwalifikował. Dla wybranego kierunku drukuje podanie o przyjęcie na studia. Wybór danego kierunku jest równoznaczny z rezygnacją aplikowania na pozostałe kierunki, bez względu na jakiej liście się znajduje na pozostałych kierunkach.

 10. Kandydat w terminach wskazanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, a także w Portalu Kandydata otrzymuje informacje o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dostarczyć wymagane dokumenty, o których mowa w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 11. W przypadku kandydatów z obywatelstwem polskim Uczelniana Komisja Rekrutacyjna weryfikuje: kompletność dostarczonych przez kandydata dokumentów i ich zgodność z danymi, wpisanymi przez kandydata do Portalu Kandydata.

 12. W przypadku cudzoziemców Sekcja Mobilności Studenckiej w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki

Łódzkiej weryfikuje:

  1. tożsamość kandydata na podstawie dokumentu tożsamości lub paszportu;

  2. kompletność dostarczonych przez kandydata dokumentów i ich zgodność z danymi, wpisanymi przez kandydata do

Portalu Kandydata.

 1. W wyniku popranej weryfikacji kandydata z obywatelstwem polskim, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokonuje wpisu na listę studentów. Dokument potwierdzający wpis na listę studentów będzie dostępny do pobrania przez kandydat z Portalu Kandydata w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. W przypadku poprawnej weryfikacji cudzoziemca decyzję o przyjęciu wydaje Rektor i będzie dostarczona kandydatowi przez Sekcję Mobilności Studentów w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

 2. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w przypadku obywateli polskich lub Rektor w przypadku cudzoziemców wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w przypadku obywateli polskich lub Rektor w przypadku cudzoziemców, w zależności od rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości, może wydać decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 4. W przypadku Matury Międzynarodowej IB, Matury Europejskiej EB, dokumentów z innych systemów oświaty, w przypadku gdy nie można dostarczyć oryginałów (nie zostały wydane) w dniach określonych harmonogramem, wydaje się warunkowy wpis na listę studentów lub warunkową decyzję o przyjęciu na studia. Oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem roku akademickiego z wyjątkiem ust. 17. Niedostarczenie oryginałów dokumentów powoduje wydanie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, w przypadku obywateli polskich, lub przez Rektora, w przypadku cudzoziemców, decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o przyjęciu na studia.

 5. W przypadku przyjęcia na studia cudzoziemca, aplikującego bez nostryfikacji (jeśli go dotyczy), wydawana jest decyzja o warunkowym przyjęciu na studia, a dopiero po uzupełnieniu nostryfikacji student otrzyma decyzję o przyjęciu na studia. Niedostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w decyzji warunkowej, powoduje wydanie przez organ decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o przyjęciu na studia.

 6. Po upływie terminu określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego, następuje aktualizacja list zakwalifikowanych i list rezerwowych, po których następuje ponownie przyjmowanie dokumentów od kandydatów i ich weryfikacja w terminach określonych w harmonogramie.

 7. Kandydat niepełnoletni wraz z wymaganymi dokumentami musi przedstawić pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na studiowanie przez kandydata na wybranym kierunku Politechniki Łódzkiej. Obecność przedstawiciela ustawowego przy składaniu przez kandydata dokumentów jest wymagana. W przypadku, gdy przedstawiciel ustawowy nie jest obecny podczas składania dokumentów, konieczne jest przedstawienie tej zgody w formie notarialnej. Przy składaniu dokumentów kandydat zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela ustawowego.

 8. Listy kandydatów zakwalifikowanych, listy kandydatów rezerwowych, przyjętych i nieprzyjętych publikowane są na stronie rekrutacja.p.lodz.pl.

 9. Kandydatom z niepełnosprawnością zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych ustala formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego kandydata z niepełnosprawnością.

 10. Po wpisaniu kandydata na listę przyjętych, w przypadku określonych kierunków studiów kandydat otrzymuje skierowanie na badania, które musi dostarczyć do dziekanatu które musi dostarczyć do dziekanatu w terminie określonym przez Politechnikę Łódzką. W przypadku przeciwskazań wykazanych na orzeczeniu, kandydat musi odbyć rozmowę z Prodziekanem właściwym dla kierunku oraz z przedstawicielem Biura ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, w celu ustalenia szczegółów studiowania. Kandydat będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką w przypadku niewyczerpania na nim limitów miejsc. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Rozdział 5

Przyjęcia na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się

§ 12

 1. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest decyzja o uznaniu efektów uczenia się, zgodnie z Uchwałą Nr 18/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Łódzkiej. Wykaz kierunków, których kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się określa art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742).

 2. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów, podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego podanych do wiadomości na stronie: rekrutacja.p.lodz.pl.

 3. Kandydat, który w wyniku poddania się procedurze potwierdzenia efektów uczenia się otrzymał pozytywną decyzję

o uznaniu efektów uczenia się oraz uzyskał wymaganą w § 6 ust. 1 ww. uchwały liczbę punktów ECTS, składa podanie

o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie potwierdzenia efektów uczenia się według wzoru określonego w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. O przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się, można ubiegać się w ciągu roku od wydania decyzji o uznaniu efektów uczenia się i tylko w zakresie kierunku studiów, poziomu studiów i profilu, którego dotyczy decyzja.

 1. Osoby, które w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskały liczbę punktów ECTS mniejszą niż liczba punktów ECTS, o których mowa w ust. 3, mogą ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów.

 2. Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, o którym mowa w ust. 3, wraz z dokumentami określonymi w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, kandydat składa w terminach określonych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów uprawnionych do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w procesie potwierdzania efektów uczenia się.

 4. Wynik uzyskany w procesie potwierdzania efektów uczenia się jest wartością wskaźnika, będącego sumą iloczynów liczby punktów ECTS i ocen uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów.

 5. Przyjęcie na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się następuje w ramach listy rankingowej, do wyczerpania liczby miejsc, o których mowa w § 3 ust. 1.

Rozdział 6

Przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

§ 13

 1. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest weryfikacja dokumentacji dotychczasowego przebiegu studiów na innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 2. Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w § 3 ust. 6.

 3. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, jeśli zaliczył co najmniej pierwszy semestr w uczelni macierzystej lub uzyskał w dotychczasowym przebiegu studiów co najmniej 30 punktów ECTS.

 4. Kandydat składa prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, określoną w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały wraz z dokumentami umożliwiającymi analizę i potwierdzenie dotychczasowego przebiegu studiów. Wniosek składany jest do Prodziekana właściwego dla kierunku, na który kandydat chce się przenieść.

 5. Decyzję o przyjęciu na studia w Politechnice Łódzkiej przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, podejmuje Prodziekan właściwy dla kierunku, na który kandydat chce się przenieść.

 6. Przy rozpatrywaniu prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej Prodziekan właściwy dla kierunku uwzględnia w szczególności:

  1. wyniki uzyskane w trakcie dotychczasowego przebiegu studiów w macierzystej uczelni;

  2. możliwość potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanych w dotychczasowym przebiegu studiów i uzupełnienia różnic programowych;

  3. dodatkowe dokumenty dołączone na prośbę Prodziekana.

 7. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej jest:

  1. istnienie możliwości techniczno-organizacyjnych zwiększenia liczby studentów w Politechnice Łódzkiej na danym kierunku studiów;

  2. przedstawienie dokumentacji potwierdzającej dotychczasowy przebieg studiów.

 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przez Prodziekana właściwego dla kierunku, kandydat składa podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

 9. W przypadku negatywnie zaopiniowanej prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przez Prodziekana właściwego dla kierunku, kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z odebrania przez kandydata dokumentów z uczelni macierzystej, na etapie braku decyzji o przyjęciu na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 10. Prodziekan po rozparzeniu podania podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej po uwzględnieniu:

  1. zgody Rektora lub jego odpowiednika w uczelni, którą opusza kandydat;

  2. złożonych dokumentów określonych w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

 11. W decyzji o przyjęciu na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej określa się kierunek studiów, poziom, profil i tryb studiów, rok i semestr studiów, na który następuje pierwsza rejestracja na studia w Politechnice Łódzkiej oraz dokonuje się potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanych podczas studiów na poprzednim programie studiów i określa się różnice programowe do uzupełnienia przez kandydata wraz z terminami ich uzupełnienia oraz warunki finansowe.

 12. Odmowa przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 13. Od decyzji Prodziekana o odmowie przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej, przysługuje odwołanie do Rektora Politechniki Łódzkiej, złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 14. W przypadku kiedy z powodu zaistnienia nagłych przyczyn losowych, np. działań wojennych lub katastrof naturalnych nie jest możliwe przedstawienie dokumentów, umożliwiających weryfikację danych, o których mowa w ust. 6 i ust. 7, w szczególności dokumentów poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanych przez uczelnię macierzystą, decyzja o przyjęciu na studia przez przeniesienie podejmowana jest po przeprowadzeniu procedury potwierdzania efektów uczenia się, przeprowadzanej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. W wymienionych wyżej okolicznościach przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej nie stosuje się postanowień § 3 ust. 6.

Rozdział 7

Opłaty

§ 14

Opłata rekrutacyjna
 1. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w trybie rekrutacji oraz w trybie uznania efektów uczenia się na studia pierwszego i drugiego stopnia.

 2. Niewniesienie opłaty rekrutacyjnej jest równoważne z rezygnacją z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym w trybie rekrutacji oraz w trybie uznania efektów uczenia się na studia pierwszego i drugiego stopnia.

 3. Wysokość opłaty rekrutacyjnej w trybie rekrutacji wynosi:

  1. 150 zł – na kierunki: architektura, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego;

  2. 100 zł – na kierunki studiów drugiego stopnia, na których obowiązuje egzamin wstępny;

  3. 85 zł – na pozostałe kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia.

 4. Wysokość opłaty rekrutacyjnej w trybie potwierdzenia efektów uczenia się wynosi 85 zł.

 5. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek.

 6. Cudzoziemcy wnoszą opłatę rekrutacyjną wyrażoną w złotych lub jej równoważność w euro, przeliczoną według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego, poprzedzającego rok akademicki, na który prowadzona jest rekrutacja, zaokrągloną do pełnych złotych.

 7. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną z wykorzystaniem udostępnionej w Portalu Kandydata metody płatności elektronicznej.

 8. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia kandydata, jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji kandydatów, określonego w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

 9. Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa błędnego zakwalifikowania lub niezakwalifikowania wpłaty na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego.

 10. Opłata rekrutacyjna może być zwrócona kandydatowi w przypadku nieuruchomienia kierunku. Wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

 11. Niezłożenie przez kandydata dokumentów, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym na stronie rekrutacji lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczenia i zwrotu opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

§ 15

Opłaty dla cudzoziemców związane z kształceniem na studiach
 1. W przypadku cudzoziemców niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742), warunkiem przyjęcia na studia jest uiszczenie opłaty za pierwszy semestr studiów do dnia określonego przez Politechnikę Łódzką.

 2. W uzasadnionych przypadkach nie pozwalających kandydatowi na podjęcie studiów, opłata za pierwszy semestr może zostać zwrócona na wniosek kandydata. Wzór wniosku określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

 3. Politechnika Łódzka w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia może zaoferować miejsca, w ramach których cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, mogą być przyjęci na studia na zasadach zwolnienia z opłat w trybie konkursowym. Regulamin konkursu przyjęcia na studia na zasadach zwolnienia z opłat określa załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia w trybie rekrutacji oraz w trybie potwierdzenia efektów uczenia się są jawne.

 2. Przyjęcie na studia w trybie rekrutacji oraz w trybie potwierdzenia efektów uczenia się następuje w drodze wpisu na listę studentów, podpisaną przez przedstawiciela Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej lub decyzji administracyjnej Rektora Politechniki Łódzkiej o przyjęciu na studia w przypadku cudzoziemców.

 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku cudzoziemców decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia wydaje Rektor Politechniki Łódzkiej.

 4. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia, przysługuje odwołanie do Rektora Politechniki Łódzkiej za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku decyzji Rektora w I instancji (dotyczy cudzoziemców) przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy – złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

§ 17

 1. Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w § 11, a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami, umieszczanymi na jego koncie w Portalu Kandydata oraz na stronie rekrutacji rekrutacja.p.lodz.pl.

 2. Politechnika Łódzka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowaną

awariami sieci internetowej niezależnymi od Politechniki Łódzkiej.

 1. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale decyzję podejmuje Rektor.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2023 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Rektor Politechniki Łódzkiej

/-podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym/

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

 

Wykaz obowiązujących przedmiotów kwalifikacyjnych oraz uznawanych dyplomów zawodowych na dany kierunek w ramach przyjęć w trybie rekrutacji

na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2024/2025

 

Kierunek

Język prowadzenia zajęć

Przedmioty kwalifikacyjne

 

obowiązkowe

 

dodatkowe

dodatkowe -– Dyplom zawodowy Kod i nazwa zawodu:

Advanced Biobased and Bioinspired Materials

 

język angielski

 • matematyka

 • język angielski*

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 • drugi język obcy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej 325511 technik ochrony środowiska

aktuariat i analiza finansowa

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 

 

analityka chemiczna

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej 325511 technik ochrony środowiska

 

architektura

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • sprawdzian uzdolnień

plastycznych

 

 • dyplom zawodowy

311210 technik renowacji elementów architektury

314202 technik architektury krajobrazu

 

architektura

 

język angielski

 • matematyka

 • język angielski*

 • sprawdzian uzdolnień

plastycznych

 

 • dyplom zawodowy

 • drugi język obcy

311210 technik renowacji elementów architektury

314202 technik architektury krajobrazu

 

 

 

 

automatyka i robotyka

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311303 technik elektryk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311413 technik robotyk

311504 technik mechanik

311909 technik automatyk 315317 technik mechanik lotniczy 333107 technik logistyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

522305 technik handlowiec

technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

 

 

 

 

 

 

automatyka i sterowanie robotów

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

Kierunek

Język prowadzenia zajęć

Przedmioty kwalifikacyjne

 

obowiązkowe

 

dodatkowe

dodatkowe -– Dyplom zawodowy Kod i nazwa zawodu:

 

 

 

 

 

 

 

Biomedical Engineering

and Technologies

 

 

 

 

 

 

 

 

język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język angielski*

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy

 • drugi język obcy

311909 technik automatyk

311413 technik robotyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

352203 technik telekomunikacji

351103 technik teleinformatyk

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

351203 technik informatyk

351406 technik programista

technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

biotechnologia

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej 314403 technik technologii żywności

 

 

 

 

budownictwo

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311104 technik geodeta

311204 technik budownictwa

311205 technik budownictwa wodnego 311216 technik budowy dróg

311220 technik budownictwa kolejowego

311221 technik dekarstwa 311942 technik budowy jednostek

pływających

351203 technik informatyk

351406 technik programista

 

 

 

Business Society and Technology

 

 

 

język angielski/ język angielski - francuski

 • matematyka

 • język angielski (dla

ścieżki angielskiej)*

 • angielski lub język francuski (dla ścieżki dwujęzycznej angielsko – francuskiej)

 

 

 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

 • drugi język obcy

311410 technik mechatronik

311413 technik robotyk

311504 technik mechanik

311513 technik pojazdów

samochodowych 311909 technik automatyk

331403 technik ekonomista

333107 technik logistyk

522305 technik handlowiec

technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

 

Business Studies

 

 

język angielski

 

 • matematyka

 • język angielski*

 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

 • drugi język obcy

331403 technik ekonomista

333107 technik logistyk

522305 technik handlowiec

 

chemia

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej 325511 technik ochrony środowiska

 

 

 

 

 

chemia budowlana

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311204 technik budownictwa

311208 technik inżynierii środowiska

i melioracji

311210 technik renowacji elementów architektury

311216 technik budowy dróg 311219 technik robót

wykończeniowych

w budownictwie

311603 technik technologii chemicznej 311925 technik technologii szkła 311944 technik ceramik

325511 technik ochrony środowiska

 

Kierunek

Język prowadzenia zajęć

Przedmioty kwalifikacyjne

 

obowiązkowe

 

dodatkowe

dodatkowe -– Dyplom zawodowy Kod i nazwa zawodu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Computer Science

 

 

 

 

 

 

 

 

język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język angielski*

 

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 • drugi język obcy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

ekotechnologie i bioprocesy

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej 314403 technik technologii żywności 325511 technik ochrony środowiska

 

 

 

 

 

 

 

Electronic and Telecommunication Engineering

 

 

 

 

 

 

 

 

język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język angielski*

 

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

 • drugi język obcy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

elektronika

i telekomunikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311909 technik automatyk

311413 technik robotyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

352203 technik telekomunikacji

351103 technik teleinformatyk

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

351203 technik informatyk

351406 technik programista

technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

Kierunek

Język prowadzenia zajęć

Przedmioty kwalifikacyjne

 

obowiązkowe

 

dodatkowe

dodatkowe -– Dyplom zawodowy Kod i nazwa zawodu:

 

 

 

 

 

 

 

 

elektrotechnika

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

 

 

 

 

energetyka

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311413 technik robotyk

311504 technik mechanik

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

 

fizyka techniczna

 

 

język polski

 

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub biologia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

351203 technik informatyk

351406 technik programista

technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

Industrial Biotechnology

 

język angielski

 • matematyka

 • język angielski*

 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

 • drugi język obcy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej 314403 technik technologii żywności

Information Technology

 

język angielski

 • matematyka

 • język angielski*

 • fizyka lub chemia lub informatyka

 • drugi język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

Kierunek

Język prowadzenia zajęć

Przedmioty kwalifikacyjne

 

obowiązkowe

 

dodatkowe

dodatkowe -– Dyplom zawodowy Kod i nazwa zawodu:

 

 

informatyka stosowana

 

 

 

język polski

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 • fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

informatyka w ochronie środowiska

 

 

język polski

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311603 technik technologii chemicznej 321406 technik programista

325511 technik ochrony środowiska

351203 technik informatyk

inżynieria bezpieczeństwa pracy

 

język polski

 

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311603 technik technologii chemicznej 311919 technik pożarnictwa

325509 technik bezpieczeństwa

i higieny pracy

325511 technik ochrony środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria

biomedyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

inżynieria

chemiczna

i biochemiczna

 

 

język polski

 

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311208 technik inżynierii środowiska

i melioracji

311218 technik inżynierii sanitarnej 311603 technik technologii chemicznej 325511 technik ochrony środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311220 technik budownictwa kolejowego

311410 technik mechatronik

311413 technik robotyk

311504 technik mechanik

311513 technik pojazdów

samochodowych 311516 technik spawalnictwa

311518 technik pojazdów kolejowych 311705 technik odlewnik

311708 technik przemysłu

metalurgicznego 311909 technik automatyk

311927 technik transportu drogowego 311928 technik transportu kolejowego 311930 technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej 315105 technik mechanik okrętowy 315317 technik mechanik lotniczy

technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

Kierunek

Język prowadzenia zajęć

Przedmioty kwalifikacyjne

 

obowiązkowe

 

dodatkowe

dodatkowe -– Dyplom zawodowy Kod i nazwa zawodu:

 

 

inżynieria ochrony

środowiska

 

 

 

język polski

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 • fizyka lub chemia lub biologia lub geografia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311208 technik inżynierii środowiska

i melioracji

311218 technik inżynierii sanitarnej 311603 technik technologii chemicznej 311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

314403 technik technologii żywności

325511 technik ochrony środowiska

 

 

 

inżynieria środowiska

w budownictwie

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311104 technik geodeta

311204 technik budownictwa

311208 technik inżynierii środowiska 311218 technik inżynierii sanitarnej 311913 technik gazownictwa

311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

325511 technik ochrony środowiska

i melioracji

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria wzornictwa przemysłowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 • sprawdzian uzdolnień

plastycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311219 technik robót

wykończeniowych

w budownictwie 311601 technik papiernictwa

311912 technik garbarz

311916 technik obuwnik

311922 technik technologii drewna 311926 technik technologii wyrobów

skórzanych

311931 technik włókienniczych

wyrobów dekoracyjnych 311932 technik włókiennik

311935 technik procesów drukowania 311936 technik procesów

introligatorskich

311943 technik grafiki i poligrafii cyfrowej

311946 technik stylista

311941 technik przemysłu mody 333907 technik reklamy

343105 technik fotografii

i multimediów

 

 

logistyka

 

 

język polski

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

311927 technik transportu drogowego 311928 technik transportu kolejowego 331403 technik ekonomista

333106 technik eksploatacji portów 333107 technik logistyk

333108 technik spedytor

522305 technik handlowiec

 

marketing

w przemyśle

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista

333907 technik reklamy

522305 technik handlowiec

Mathematical Methods in Data Analysis

 

język angielski

 • matematyka

 • język angielski*

 • fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy

 • drugi język obcy

351203 technik informatyk

351406 technik programista

technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

matematyka stosowana

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

Kierunek

Język prowadzenia zajęć

Przedmioty kwalifikacyjne

 

obowiązkowe

 

dodatkowe

dodatkowe -– Dyplom zawodowy Kod i nazwa zawodu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanical Engineering

 

 

 

 

 

 

 

 

język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język angielski*

 

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 • drugi język obcy

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311413 technik robotyk

311504 technik mechanik

311513 technik pojazdów

samochodowych

311515 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

311516 technik spawalnictwa

311518 technik pojazdów kolejowych 311705 technik odlewnik

311708 technik przemysłu

metalurgicznego 311909 technik automatyk

311940 technik urządzeń dźwigowych

311942 technik budowy jednostek

pływających

315105 technik mechanik okrętowy

315317 technik mechanik lotniczy technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

mechanika

i budowa maszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311413 technik robotyk

311504 technik mechanik

311513 technik pojazdów

samochodowych

311515 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

311516 technik spawalnictwa

311518 technik pojazdów kolejowych 311705 technik odlewnik

311708 technik przemysłu

metalurgicznego 311909 technik automatyk

311940 technik urządzeń dźwigowych

311942 technik budowy jednostek

pływających

315105 technik mechanik okrętowy

315317 technik mechanik lotniczy technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

menedżer żywności

i żywienia

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

314403 technik technologii żywności

343404 technik żywienia i usług

gastronomicznych

 

Modelling and Data Science

 

język angielski

 • matematyka

 • język angielski*

 • fizyka lub chemia lub informatyka lub dyplom zawodowy

 • drugi język obcy

351203 technik informatyk

351406 technik programista

technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

 

Kierunek

Język prowadzenia zajęć

Przedmioty kwalifikacyjne

 

obowiązkowe

 

dodatkowe

dodatkowe -– Dyplom zawodowy Kod i nazwa zawodu:

nanotechnologia

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej 325511 technik ochrony środowiska

 

 

 

 

papiernictwo i poligrafia

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 • fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub biologia lub dyplom zawodowy

311601 technik papiernictwa

311603 technik technologii chemicznej 311922 technik technologii drewna 311935 technik procesów drukowania

(fleksografia i offset) 311936 technik procesów

introligatorskich

311943 technik grafiki i poligrafii cyfrowej

314301 technik leśnik

333907 technik reklamy

343105 technik fotografii

i multimediów

 

planowanie przestrzenne

 

język polski

 

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub geografia lub dyplom zawodowy

311104 technik geodeta

311204 technik budownictwa 311216 technik budowy dróg

314202 technik architektury krajobrazu 325511 technik ochrony środowiska

 

 

 

 

 

 

 

systemy sterowania inteligentnymi budynkami

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub informatyka lub dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311303 technik elektryk

311307 technik energetyk

311408 technik elektronik

311410 technik mechatronik

311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311413 technik robotyk

311909 technik automatyk

311929 technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

311940 technik urządzeń dźwigowych

351103 technik teleinformatyk

351203 technik informatyk

351406 technik programista

352203 technik telekomunikacji technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

technologia chemiczna

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

311603 technik technologii chemicznej 325511 technik ochrony środowiska

technologia

żywności i żywienie człowieka

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub biologia lub dyplom zawodowy

311103 technik analityk

314403 technik technologii żywności

343404 technik żywienia i usług

gastronomicznych

 

 

 

 

 

 

 

transport

 

 

 

 

 

 

 

język polski

 

 

 

 

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 

 

 

 

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311220 technik budownictwa kolejowego

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego

311407 technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

311513 technik pojazdów

samochodowych

311518 technik pojazdów kolejowych 311927 technik transportu drogowego 311928 technik transportu kolejowego 311940 technik urządzeń dźwigowych 311942 technik budowy jednostek

pływających

315105 technik mechanik okrętowy 315317 technik mechanik lotniczy 333107 technik logistyk

333108 technik spedytor

 

Kierunek

Język prowadzenia zajęć

Przedmioty kwalifikacyjne

 

obowiązkowe

 

dodatkowe

dodatkowe -– Dyplom zawodowy Kod i nazwa zawodu:

 

 

włókiennictwo

i przemysł mody

 

 

 

język polski

 

 

 • matematyka

 • język obcy

 

 

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

311912 technik garbarz

311916 technik obuwnik

311926 technik technologii wyrobów skórzanych

311931 technik włókienniczych

wyrobów dekoracyjnych 311932 technik włókiennik 311941 technik przemysłu mody 311946 technik stylista

 

 

włókiennictwo i

przemysł mody

 

 

 

język angielski

 

 

 • matematyka

 • język angielski1

 

 • fizyka lub chemia lub dyplom zawodowy

 • drugi język obcy

311912 technik garbarz

311916 technik obuwnik

311926 technik technologii wyrobów skórzanych

311931 technik włókienniczych

wyrobów dekoracyjnych 311932 technik włókiennik 311941 technik przemysłu mody 311946 technik stylista

 

wzornictwo

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • sprawdzian uzdolnień

plastycznych

 

 

 

zarządzanie

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista

333107 technik logistyk

522305 technik handlowiec

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

język polski

 • matematyka

 • język obcy

 • fizyka lub chemia lub geografia lub informatyka lub dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista

333107 technik logistyk

522305 technik handlowiec

*wymaga się zdawania na egzaminie maturalnym języka obcego wykładowego dla danego kierunku na poziomie rozszerzonym z minimalnym wynikiem 50 % lub dwujęzycznym (zgodnie z § 5 ust. 8)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

Informacja o certyfikatach, zaświadczeniach i innych dokumentach

potwierdzających znajomość języka obcego

 1. Cudzoziemiec może być przyjęty na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

  1. ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

  2. posiada certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (certyfikatpolski.pl) na poziomie B1-C2, lub

  3. ukończył kurs języka polskiego w szkole językowej i otrzymał certyfikat znajomości języka na poziomie B1.

 2. Cudzoziemiec może być przyjęty na studia prowadzone w języku angielskim, jeżeli posiada certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego:

  1. First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage – co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT), Cambridge English – ECCE level B2, lub

  2. International English Language Testing System IELTS (IELTS Academic lub General Training) – 6.0 lub wyższy – zaświadczenia wydane przez University of Cambridge ESOL Examinations, lub

  1. British Council, IDP IELTS Australia, lub

  2. Educational Testing Service (ETS) – w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) – co najmniej 700 pkt, lub

  3. Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments – w szczególności certyfikaty: London Tests of English, od Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International), Pearson Test of Academic English poziom B2-C2 (59-90 punktów).

 3. Cudzoziemiec może być przyjęty na studia prowadzone z językiem francuskim, jeżeli posiada, poza certyfikatem z języka angielskiego certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka francuskiego:

  1. Diplôme d’Etudes de Langue Française (DELF), Diplôme Approfondi de Langue Française (SAFL) – wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji (Narodową Komisję ds. Egzaminów DELF i DALF), lub

  2. Certyficat d’acès au DALF organizowany przez Instytut Francuski, lub

  3. Diplôme de Langue Française (DL), Diplôme Supèrieur d’Etudes Françaises Modernes (DS.), Diplôme des Hautes Etudes Françaises (DHEF) – wydane przez Alliance Française.

 4. Nie wymaga się przedłożenia certyfikatu w przypadku, gdy kandydat posiada dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie potwierdzające, że jest w trakcie nauki na kierunku filologia języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka;

 5. Dopuszcza się również przedłożenie innego certyfikatu, potwierdzającego zdobyte kompetencje, wydanego przez inną polską uczelnię. Decyzję o uznaniu tych dokumentów, podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po konsultacji z Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej.

 6. W trakcie czynności związanych z podejmowaniem studiów, Politechnika Łódzka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów z wybranymi kandydatami, celem potwierdzenia ich znajomości języka na wymaganym poziomie.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 48/2023Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

Rozdział 1

Procedura przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych

§ 1

 1. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych z wyobraźni na zadane tematy. Jeden z rysunków należy wykonać na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm (duży format), drugi z rysunków – na arkuszu o wymiarach 35 cm x 50 cm (mały format).

 2. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura trwa łącznie 5 godzin, podczas których kandydat sam decyduje o rozkładzie swojego czasu na przygotowanie ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadane tematy.

 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunku architektura wynosi 500. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku architektura jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

 4. Na wynik sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunku architektura składają się oceny w następujących kategoriach:

  1. Ocena zgodności z zadanym tematem (0 – 150 punktów);

  2. Ocena rozwiązań kompozycyjnych (0 – 100 punktów);

  3. Ocena technicznych umiejętności rysunkowych (0 – 100 punktów);

  4. Ocena zaprezentowanej wrażliwości plastycznej (0 – 150 punktów).

Na każdą ocenę rozkład wagowy punktacji wynosi: mały format 35%, duży format 65%.

 1. Kandydat przynosi ze sobą na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek architektura ołówki i gumki.

§ 2

 1. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego polega na wykonaniu rysunku z natury – martwa natura (na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm) oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej o wymiarach 30 cm x 30 cm i kompozycji barwnej o wymiarach 30 cm x 30 cm (na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm) na zadane tematy.

 2. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego trwa łącznie 4 godziny, podczas których rysunek martwej natury wykonywany jest przez pierwsze 2 godziny, kompozycja czarno-biała przez 1 godzinę oraz kompozycja barwna przez 1 godzinę.

 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego wynosi 400. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku wzornictwo oraz na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.

 4. Na wynik sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunku wzornictwo oraz na kierunku inżynieria wzornictwa

przemysłowego składają się oceny w następujących kategoriach:

  1. Rysunek z natury – martwa natura (0 – 200 punktów), w tym:

   1. Ocena umiejętności prawidłowego określenia zasad dotyczących perspektywy oraz proporcji obserwowanej

rzeczywistości (0 – 50 punktów),

   1. Ocena umiejętności budowania bryły za pomocą gradacji walorowej (0 – 50 punktów),

   2. Ocena umiejętności budowania światła i wywoływania zależności między obserwowanymi przedmiotami, dotyczy to oddziaływania walorowego przedmiotów na siebie a także zjawiska tzw. Refleksów (0 – 50 punktów),

   3. Ocena umiejętności budowania planów w przedstawianej kompozycji (0 – 50 punktów);

  1. Kompozycja czarno-biała (0 – 100 punktów), w tym:

   1. Ocena umiejętności świadomej organizacji płaszczyzny z udziałem elementów wyciętych z czarnego brystolu (0 – 30 punktów),

   2. Ocena umiejętności wywoływania rytmu na płaszczyźnie (0 – 30 punktów),

   3. Ocena autorskiego rozwiązania postawionego w problemu (0 – 40 punktów);

  2. Kompozycja kolorowa (0 – 100 punktów), w tym:

   1. Ocena umiejętności świadomej organizacji płaszczyzny z udziałem elementów wyciętych z kolorowych papierów (0 – 30 punktów),

   2. Ocena umiejętności posługiwania się najprostszym systemem zależności kolorystycznych, opartych na trzech podstawowych kolorach (0 – 30 punktów),

   3. Ocena autorskiego rozwiązania postawionego w problemu (0 – 40 punktów).

 1. Kandydat przynosi ze sobą na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego ołówki i gumki (do wykonania rysunku z natury), papiery w kolorach: niebieski, żółty, czerwony, szary, czarny (minimalna wielkość 210 mm x 297 mm), nożyczki, klej, linijkę, cyrkiel.

§ 3

 1. Rektor powołuje osoby, które są członkami zespołu techniczno-organizacyjnego w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, które wraz z Działem Rekrutacji prowadzą nadzór organizacyjny nad przebiegiem sprawdzianu uzdolnień plastycznych.

 2. Dział Rekrutacji w porozumieniu z kierownikami jednostek wyznacza nauczycieli, którzy będą sprawowali nadzór na sprawdzianie uzdolnień plastycznych.

 3. Wyznaczeni nauczyciele nie mogą sprawować nadzoru na sprawdzianie uzdolnień plastycznych na kierunek, z którym są bezpośrednio związani.

 4. Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji powołuje wyznaczonych nauczycieli do pełnienia w danej sali nadzoru nad przebiegiem sprawdzianu uzdolnień plastycznych.

 5. Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji powołuje Komisje Egzaminacyjne przygotowujące tematy egzaminacyjne oraz

oceniające prace ze sprawdzianów uzdolnień plastycznych.

 1. Skład Komisji Egzaminacyjnych nie jest jawny.

 2. Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, członkowie Komisji Egzaminacyjnej są obowiązani do zachowania poufności pozyskanej informacji o składzie Komisji Egzaminacyjnej.

§ 4

 1. Do zadań zespołu techniczno-organizacyjnego należy:

  1. organizacja sprawdzianu uzdolnień plastycznych;

  2. przygotowanie sal oraz stanowisk dla kandydatów.

 2. Do zadań nauczycieli pełniących nadzór w danej sali należy:

  1. weryfikacja przygotowanych stanowisk dla kandydatów;

  2. udostępnienie odpowiednich arkuszy wraz z przygotowanym miejscem dla wprowadzenia danych kandydata;

  3. sprawdzenie listy kandydatów przypisanych do danej sali;

  4. kodowanie prac;

  5. sporządzenie grupowych protokołów.

 3. Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:

  1. opracowanie tematów egzaminacyjnych na sprawdziany uzdolnień plastycznych;

  2. sprawdzenie prac ze sprawdzianów uzdolnień plastycznych;

  3. wprowadzenie uzyskanych punktów do systemu wraz z ich uzasadnieniem.

 4. Podczas trwania sprawdzianu uzdolnień plastycznych, w danej sali mogą przebywać tylko kandydaci przypisani do danej sali, nauczyciele sprawujący nadzór, posiadający powołanie do danej sali, członkowie zespołu techniczno- organizacyjnego odpowiedzialni za organizację sprawdzianu, pracownicy Działu Rekrutacji oraz Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji.

 5. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przebywanie innej osoby nie wymienionej w ust. 4.

§ 5

 1. Komisja Egzaminacyjna opracowuje tematy egzaminacyjne, zgodnie z zasadami i zakresem sprawdzianów uzdolnień

plastycznych, określonych właściwą uchwałą senatu w sprawie zasad przyjęć na studia.

 1. Komisja Egzaminacyjna opracowuje po trzy zestawy tematów egzaminacyjnych dla poszczególnych sprawdzianów uzdolnień plastycznych, organizowanych na przełomie czerwca i lipca oraz po trzy zestawy dla sprawdzianów uzdolnień plastycznych, organizowanych we wrześniu, jeśli taki egzamin będzie miał miejsce.

 2. Komisja Egzaminacyjna przekazuje zabezpieczone w zamkniętej kopercie zestawy tematów egzaminacyjnych członkom zespołu techniczno-organizacyjnego w dniu sprawdzianu uzdolnień plastycznych.

 3. Losowanie tematów egzaminacyjnych, odbywa się z udziałem Pełnomocnika ds. rekrutacji oraz członków zespołu

techniczno-organizacyjnego.

 1. Członkowie zespołu techniczno-organizacyjnego przekazują wylosowane tematy w zabezpieczonych kopertach pracownikom sprawującym nadzór w poszczególnych salach. Nauczyciele pełniący nadzór otwierają przy kandydatach zamkniętą kopertę i przekazują tematy kandydatom.

§ 6

 1. Nauczyciele pełniący nadzór w danej sali, na protokole odnotowują wszystkie momenty opuszczenia sali przez kandydata i jego powrotu do sali.

 2. Po zakończonym sprawdzianie uzdolnień plastycznych, nauczyciele pełniący nadzór w danej sali, dokonują w swojej sali kodowania prac.

 3. Zakodowane i anonimowe prace są przekazywane Komisji Egzaminacyjnej w celu ich oceny.

 4. Po zakończeniu sprawdzianu, sporządzany jest protokół z przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych przez

powołanych nauczycieli, pełniących nadzór w danej sali.

 1. Protokoły z przebiegu sprawdzianu uzdolnień plastycznych nauczyciele pełniący nadzór w danej sali przekazują członkom zespołu organizacyjno-technicznego, którzy po zakończonym sprawdzianie dostarczają wszystkie protokoły z przebiegu sprawdzianów uzdolnień plastycznych do Działu Rekrutacji.

§ 7

 1. Komisja egzaminacyjna po dokonaniu oceny prac:

  1. wprowadza uzyskane punkty z zakodowanych prac do systemu wraz z ich uzasadnieniem;

  2. sporządza grupowe protokoły dla zakodowanych prac.

 2. Protokoły po wydrukowaniu i podpisaniu przez Komisję Egzaminacyjną przekazywane są do Działu Rekrutacji.

 3. Dział Rekrutacji drukuje odkodowane przez system indywidualne protokoły oceny poszczególnych prac.

 4. Protokoły indywidualne dołączane są do dokumentów kandydatów.

 

Rozdział 2

Procedura przebiegu egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia

§ 8

 1. Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji w porozumieniu z Prodziekanami wydziałów odpowiedzialnymi za kierunki, na których ma być prowadzony egzamin wstępny powołuje Komisje Egzaminacyjne przygotowujące tematy egzaminacyjne zgodnie z zasadami i zakresem określonym przez kierownika jednostki organizacyjnej organizującej kształcenie na kierunku studiów oraz oceniające kandydatów podczas egzaminu.

 2. W skład Komisji Egzaminacyjnej dla danego kierunku wchodzą:

  1. członek Rady Kierunku Studiów dla danego kierunku;

  2. nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na danym kierunku w stopniu minimum doktora;

  3. lektor języka, w którym prowadzony będzie egzamin, w przypadku kierunków prowadzonych w języku angielskim lub języku angielskim i francuskim.

 3. Dla egzaminu wstępnego dla danego kierunku powoływana jest jedna Komisja Egzaminacyjna.

 4. Skład Komisji Egzaminacyjnych nie jest jawny do momentu rozpoczęcia egzaminów wstępnych.

 5. Dziekan wydziału, członkowie Komisji Egzaminacyjnej są zobowiązani do zachowania poufności pozyskanej informacji o składzie Komisji Egzaminacyjnej.

§ 9

 1. Maksymalna liczba punktów z egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku polskim, na których nie obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych wynosi 60 punktów. Warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie z egzaminu wstępnego co najmniej 31 punktów.

 2. Na wynik egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku polskim, na których nie obowiązuje weryfikacja

uzdolnień plastycznych, składają się oceny w następujących kryteriach:

  1. prezentacja osiągnieć w kontekście studiowanego kierunku (0-20 punktów);

  2. umiejętność dyskusji i argumentowania (0-20 punktów);

  3. merytoryczna ocena wiedzy i umiejętności kandydata w obszarze kierunku (0-20 punktów).

 1. Maksymalna liczba punktów z egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku angielskim wynosi 80 punktów. Warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie z egzaminu wstępnego co najmniej 41 punktów, w tym co najmniej 12 punktów z kompetencji językowych.

 2. Na wynik egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku angielskim składają się oceny w następujących kryteriach:

  1. prezentacja osiągnieć w kontekście studiowanego kierunku (0-20 punktów);

  2. umiejętność dyskusji i argumentowania (0-20 punktów);

  3. merytoryczna ocena wiedzy i umiejętności kandydata w obszarze kierunku (0-20 punktów);

  4. ocena kompetencji językowych (0-20 punktów).

 3. Maksymalna liczba punktów z egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku polskim, na których obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych wynosi 80 punktów. Warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie z egzaminu wstępnego co najmniej 41 punktów, w tym co najmniej 12 punktów z portfolio

 4. Na wynik egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku polskim, na których obowiązuje weryfikacja uzdolnień

plastycznych składają się oceny w następujących kryteriach:

  1. prezentacja osiągnieć w kontekście studiowanego kierunku (0-20 punktów);

  2. umiejętność dyskusji i argumentowania (0-20 punktów);

  3. merytoryczna ocena wiedzy i umiejętności kandydata w obszarze kierunku (0-20 punktów);

  4. ocena portfolio (0-20 punktów).

 1. Maksymalna liczba punktów z egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku angielskim, na których obowiązuje weryfikacja uzdolnień plastycznych wynosi 100 punktów. Warunkiem kwalifikacji jest uzyskanie z egzaminu wstępnego co najmniej 51 punktów, w tym co najmniej 12 punktów z kompetencji językowych i co najmniej 12 punktów z portfolio.

 2. Na wynik egzaminu wstępnego na kierunki prowadzone w języku polskim, na których obowiązuje weryfikacja uzdolnień

plastycznych składają się oceny w następujących kryteriach:

  1. prezentacja osiągnieć w kontekście studiowanego kierunku (0-20 punktów);

  2. umiejętność dyskusji i argumentowania (0-20 punktów);

  3. merytoryczna ocena wiedzy i umiejętności kandydata w obszarze kierunku (0-20 punktów);

  4. ocena kompetencji językowych (0-20 punktów);

  5. ocena portfolio (0-20 punktów).

§ 10

 1. Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:

  1. organizacja egzaminu wstępnego;

  2. przygotowanie sal;

  3. opracowanie tematów egzaminacyjnych;

  4. przeprowadzenie egzaminu wstępnego;

  5. ocenienie odpowiedzi kandydata podczas egzaminu wstępnego;

  6. wprowadzenie uzyskanych punktów do systemu wraz z ich uzasadnieniem;

  7. sporządzenie indywidualnych protokołów.

 2. Podczas trwania egzaminu wstępnego w danej sali mogą przebywać tylko członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz kandydat.

 3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przebywanie innej osoby, nie wymienionej w ust. 2.

 4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie egzaminu wstępnego online.

§ 11

 1. Komisja Egzaminacyjna po dokonaniu oceny:

  1. wprowadza uzyskane punkty do systemu wraz z ich uzasadnieniem;

  2. sporządza indywidualne protokoły.

 2. Protokoły po wydrukowaniu i podpisaniu przez Komisję Egzaminacyjną przekazywane są do Działu Rekrutacji.

 3. Protokoły indywidualne dołączane są do dokumentów kandydatów.

Rozdział 3

Procedura przebiegu egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe dla cudzoziemców

§ 12

 1. Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji w porozumieniu z Dyrektorem Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej powołuje

Komisje Egzaminacyjne weryfikujące kompetencje językowe cudzoziemców.

 1. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzi lektor języka angielskiego dla egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe z języka angielskiego oraz lektor języka polskiego dla egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe z języka polskiego.

 2. Skład Komisji Egzaminacyjnych nie jest jawny do momentu rozpoczęcia egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe.

 3. Dyrektor Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej, członkowie Komisji Egzaminacyjnej są obowiązani do zachowania poufności pozyskanej informacji o składzie Komisji Egzaminacyjnej.

§ 13

 1. Egzamin potwierdzający kompetencje językowe dla cudzoziemców składa się z testu oraz części ustnej, przy czym do części ustnej są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają wynik pozytywny z testu.

 2. Egzamin potwierdzający kompetencje językowe odbywa się w terminach określonych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego podanych na stronie rekrutacja.p.lodz.pl.

 3. Kandydat otrzyma informacje o godzinie egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe wraz z linkiem do testu poprzez Portal Kandydata. Część ustna weryfikacji kompetencji językowych odbywa się poprzez Skype (identyfikator należy podać w odpowiedniej sekcji w Portalu Kandydata) o wyznaczonej godzinie podanej w komunikacie w Portalu Kandydata.

 4. Egzamin potwierdzający kompetencje językowe dla cudzoziemców z języka angielskiego sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 zgodne z wymogami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

 5. Maksymalna liczba punktów z egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe z języka angielskiego możliwych do uzyskania z części testowej to 80 punktów, z części ustnej – 20 punktów. Warunkiem kwalifikacji kandydata jest uzyskanie co najmniej 44 punktów z części testowej oraz co najmniej 12 punktów z części ustnej. Warunkiem dopuszczenia kandydata do części ustnej jest uzyskanie co najmniej 44 punktów z części testowej.

 6. Na wynik egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe z języka angielskiego dla cudzoziemców z części testowej składają się oceny w następujących kryteriach:

  1. Rozumienie ze słuchu (0-20 punktów);

  2. Rozumienie tekstu pisanego (0-20 punktów);

  3. Poprawność gramatyczna i słownictwo (0-20 punktów);

  4. Formułowanie wypowiedzi na około 150-200 słów (0-20 punktów).

 7. Na wynik egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe z języka angielskiego dla cudzoziemców z części ustnej składa się ocena z 12-15 minutowej rozmowy na zadany temat. Tematy obejmują zagadnienia związane z życiem codziennym. Warunkiem pozytywnego wyniku z części ustnej egzaminu potwierdzającego kompetencje językowa z języka angielskiego jest uzyskanie co najmniej 12 punktów.

 8. Egzamin potwierdzających kompetencje językowe dla cudzoziemców z języka polskiego sprawdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 zgodne z wymogami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

 9. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z części testowej z egzaminu potwierdzającego kompetencje językowa z języka polskiego to 100 punktów, z części ustnej – 20 punktów. Warunkiem kwalifikacji kandydata jest uzyskanie z tego egzaminu co najmniej 55 punktów z części testowej oraz co najmniej 12 punktów z części ustnej. Warunkiem dopuszczenia kandydata do części ustnej tego egzaminu jest uzyskanie co najmniej 55 punktów z części testowej.

 10. Na wynik z egzaminu potwierdzających kompetencje językowe z języka polskiego dla cudzoziemców z części testowej składają się oceny w następujących kryteriach:

  1. Rozumienie ze słuchu (0-20 punktów);

  2. Rozumienie tekstu pisanego (0-20 punktów);

  3. Poprawność gramatyczna i słownictwo (0-60 punktów).

 11. Na wynik egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe z języka polskiego dla cudzoziemców z części ustnej składa się ocena z 12-15 minutowej rozmowy na zadany temat. Tematy obejmują zagadnienia związane z życiem codziennym. Warunkiem pozytywnego wyniku z części ustnej egzaminu potwierdzającego kompetencje językowa z języka polskiego jest uzyskanie co najmniej 12 punktów.

§ 14

 1. Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:

  1. opracowanie zestawu pytań testowych do egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe;

  2. opracowanie zestawu pytań do dyskusji;

  3. przeprowadzenie egzaminu potwierdzenia kompetencji językowych;

  4. ocenienie odpowiedzi kandydata podczas egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe;

  5. wprowadzenie uzyskanych punktów do systemu wraz z ich uzasadnieniem;

  6. sporządzenie indywidualnych protokołów.

 2. Egzamin potwierdzający kompetencje językowe odbywa się dwuetapowo – testu online weryfikującego znajomość struktur językowych oraz części ustanej w formie rozmowy online, podczas której weryfikowane są kompetencje komunikacyjne.

 3. Do części ustnej zostanie dopuszczony kandydat, który uzyska przynajmniej minimalną liczbę punktów przewidzianą dla danego języka.

§ 15

 1. Komisja Egzaminacyjna po dokonaniu oceny:

  1. wprowadza uzyskane punkty do systemu wraz z ich uzasadnieniem;

  2. sporządza indywidualne protokoły.

 2. Protokoły po wydrukowaniu i podpisaniu przez Komisję Egzaminacyjną przekazywane są do Działu Rekrutacji.

 3. Protokoły indywidualne dołączane są do dokumentów kandydatów.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się

o przyjęcie na studia drugiego stopnia w trybie rekrutacji w roku akademickim 2024/2025

 

Kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

architektura

posiadający tytuł inżyniera architekta

architektura (język angielski)

posiadający tytuł inżyniera architekta

automatyka i robotyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

automatyka i sterowanie robotów

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w których występuje dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne i/lub informatyka techniczna i telekomunikacja

 

 

biogospodarka zrównoważona

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi

i środowisku, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

biotechnologia

(studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi

i środowisku, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

biotechnologia

(studia IV-semestralne)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych

i nauk o zdrowiu oraz nauk weterynaryjnych

budownictwo

posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo

 

 

chemia

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub licencjata, magistra po kierunkach realizowanych w dyscyplinach: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, technologia żywności i żywienia, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne

chemia budowlana

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

chemia w kryminalistyce

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub

równoważny

 

Computer Science and Information Technology

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach studiów należących do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych

 

elektronika i telekomunikacja

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w których występuje dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne i/lub informatyka techniczna i telekomunikacja

elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra inżyniera lub

równoważny

elektrotechnika

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Energy Systems in the Built Environment

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

 

fizyka techniczna

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych, lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, matematyka stosowana

Future Mobility

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Human-Computer Interaction

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub

równoważny

 

 

Industrial Biotechnology

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi

i środowisku, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

 

informatyka

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w których występuje dyscyplina/dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja; informatyka; automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne; inżynieria biomedyczna; matematyka; nauki fizyczne; ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości lub kierunkach pokrewnych.

informatyka stosowana

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria biomedyczna

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria chemiczna i biochemiczna (studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria materiałowa

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

inżynieria ochrony środowiska

(studia III-semestralne)

 

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

 

inżynieria środowiska w budownictwie

posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, wiertnictwo nafty i gazu, sieci

i instalacje w inżynierii środowiska, inżynieria środowiska

w budownictwie, systemy sterowania inteligentnymi budynkami

Master in Mechanical Engineering

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Master of Business Studies

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub

równoważny

 

matematyka stosowana

posiadający co najmniej tytuł inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, ekonomia, zarządzanie, informatyka, fizyka, chemia, logistyka, analiza danych

mechanika i budowa maszyn

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

mechatronika

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

nanotechnologia

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

nanotechnologia (język angielski)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

papiernictwo i poligrafia

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub

równoważny

 

planowanie przestrzenne

posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, sieci i instalacje w inżynierii środowiska

Smart Manufacturing

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach studiów należących do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych

technologia chemiczna

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

 

technologia kosmetyków (studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi

i środowisku, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

technologia kosmetyków (studia IV-semestralne)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych

i nauk o zdrowiu oraz nauk weterynaryjnych

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

(studia III-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dyscyplinach: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi

i środowisku, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

technologia żywności i żywienie człowieka

(studia IV-semestralne)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych

i nauk o zdrowiu oraz nauk weterynaryjnych

technologie nowoczesnych materiałów

funkcjonalnych

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

włókiennictwo

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub

równoważny

włókiennictwo (język angielski)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub

równoważny

 

wzornictwo

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo i przemysł mody, inżynieria wzornictwa przemysłowego, architektura wnętrz, grafika

 

wzornictwo (język angielski)

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo i przemysł mody, inżynieria wzornictwa przemysłowego, architektura wnętrz, grafika

zarządzanie

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub

równoważny

zarządzanie produkcją

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia w trybie rekrutacji

§ 1

Kandydaci na studia pierwszego stopnia w trybie rekrutacji będący obywatelami polskimi, są zobowiązani złożyć:

  1. wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z Portalu Kandydata;

  2. dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

   1. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości);

   1. świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

    • oryginał świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille;

    • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce;

    • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

  1. w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia – zgodę opiekunów prawnych na podjęcie przez osobę niepełnoletnią studiów w Politechnice Łódzkiej z Portalu Kandydata.

§ 2

Kandydaci na studia pierwszego stopnia w trybie rekrutacji będący cudzoziemcami są zobowiązani złożyć:

 1. wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z Portalu Kandydata;

 2. oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniającego do podjęcia studiów wyższych opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia lub potwierdzenie z właściwej instytucji, że kandydat rozpoczął procedurę uzyskiwania apostille lub legalizacji;

 3. tłumaczenie przysięgłe świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia szkoły średniej uprawniającego do podjęcia studiów wyższych na język polski lub angielski;

 4. certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (załącznik nr 2), w którym prowadzone są studia;

 5. kopię paszportu;

 6. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 7. nostryfikację świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia szkoły średniej uprawniającego do podjęcia studiów wyższych – jeżeli jest wymagana;

 8. zaświadczenie stwierdzające, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym dokument został wydany;

 9. kopię wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli już został wydany) – przed rozpoczęciem roku akademickiego;

 10. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności – przed rozpoczęciem roku akademickiego;

 11. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) lub podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro – przed rozpoczęciem roku akademickiego;

 12. w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia – zgodę opiekunów prawnych na podjęcie przez osobę niepełnoletnią studiów w Politechnice Łódzkiej z Portalu Kandydata.

§ 3

Kandydaci na studia drugiego stopnia w trybie rekrutacji będący obywatelami polskimi są zobowiązani złożyć:

 1. wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z Portalu Kandydata;

 2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu;

 3. kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

§ 4

Kandydaci na studia drugiego stopnia w trybie rekrutacji będący cudzoziemcami są zobowiązani złożyć skany:

 1. wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” z Portalu Kandydata;

 2. oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z transkryptem ocen uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia, lub potwierdzenie z właściwej instytucji, że kandydat rozpoczął procedurę uzyskiwania apostille lub legalizacji;

 3. tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów na język polski lub angielski;

 4. certyfikat potwierdzającym znajomość języka obcego (załącznik nr 2), w którym prowadzone są studia;

 5. portfolio (w przypadku kandydatów na kierunek: architektura);

 6. kopia paszportu;

 7. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 8. kopia wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli już został wydany) – przed rozpoczęciem roku akademickiego;

 9. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności – przed rozpoczęciem roku akademickiego;

 10. ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro – przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§ 5

Kandydaci na studia pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się, są zobowiązani złożyć:

 1. wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie potwierdzenia efektów uczenia się” (załącznik nr 6);

 2. decyzję o uznaniu efektów uczenia się uzyskaną w wyniku poddania się procedurze potwierdzania efektów uczenia się;

 3. w przypadku studiów pierwszego stopnia dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

  1. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości),

  1. świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się

o przyjęcie na studia:

   • oryginał świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille,

   • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce,

   • tłumaczenie na język polski lub angielski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów;

 1. oryginał lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z oryginałem i kserokopią suplementu. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów;

 2. jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;

 3. poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej;

 4. w przypadku cudzoziemców dodatkowo:

  1. certyfikat potwierdzającym znajomość języka obcego (załącznik nr 2), w którym prowadzone są studia,

  2. kopia paszportu,

  3. kopia wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli już został wydany) – przed rozpoczęciem roku akademickiego,

  4. potwierdzenie wniesienia opłaty w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności – przed rozpoczęciem roku akademickiego,

  1. ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro – przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§ 6

Wycofanie dokumentów przez kandydata po zamknięciu rejestracji nie będzie podstawą do zwrotu wniesionej opłaty

rekrutacyjnej.

§ 7

Wycofanie części lub całości dokumentów przez kandydata przyjętego na studia w Politechnice Łódzkiej, po ogłoszeniu listy osób przyjętych na studia, jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata z tej listy.

 

 kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu studiów o ile taki dokument w kraju wydania uprawnia do wstępu na uczelnie wyższą oraz jest opatrzony apostille lub zalegalizowany (zaświadczenie musi zostać zastąpione dyplomem)

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

 

Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie potwierdzenia efektów uczenia się

PESEL

Ankieta osobowa kandydata

 

Nazwisko

Imię

Imię ojca

Płeć Mężczyzna/Kobieta*

Data urodzenia (rrrr–mm–dd)

Miejsce urodzenia

Nazwa państwa urodzenia

Seria i nr paszportu

Nazwa państwa wydania paszportu

Nazwisko rodowe kandydata

Drugie imię

Imię matki

Narodowość

Obywatelstwo

Drugie obywatelstwo

Karta Polaka Tak/Nie*

Adres zamieszkania

 

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miasto/Wieś*

Poczta (miasto/miejscowość)

Miejscowość

Województwo

Kraj

Telefon

Adres e-mail

Adres do korespondencji (jeśli inny od adresu zamieszkania)

 

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miasto/Wieś*

Poczta (miasto/miejscowość)

Miejscowość

Województwo

Kraj

Telefon

Adres e-mail

 

Proszę o przyjęcie mnie na studia

 

 

Kierunek

 

Poziom studiów

 

Forma studiów

 

Profil studiów

studia pierwszego/drugiego stopnia

stacjonarne/ niestacjonarne

 

ogólnoakademicki/praktyczny

 

 

 

 

 

Oświadczam, że znane mi są zasady rekrutacji na studia w Politechnice Łódzkiej, zawarte w Uchwale Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025 oraz w Uchwale Nr 18/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia w Politechnice Łódzkiej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Do podania dołączam:

 • dowód wpłaty

 • dla obywateli polskich: Świadectwo dojrzałości / dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem

 • dla cudzoziemców: świadectwo lub inny dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille/dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille

 • jedną aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

 • inne wymagane dokumenty, o których mowa w załączniku 5 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

............................., dnia...................................... podpis kandydata ...........................................................................

data złożenia podania ........................................ podpis osoby rejestrującej ..............................................................

 

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

………………………………………………

(imię i nazwisko)

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(adres stałego zamieszkania)

Prodziekan Wydziału

………………………………………

………………………………………

Prośba o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie możliwości przyjęcia mnie na studia pierwszego/drugiego* stopnia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

na kierunek ,

specjalność ,

stopień studiów ,

semestr/rok studiów ,

studia w języku , stacjonarne/niestacjonarne*.

Dokumentacja przebiegu studiów w macierzystej uczelni:

(np. zrealizowany program, wykaz przedmiotów, ocen, uzyskanych punktów ECTS):

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………… Powód przeniesienia na studia w Politechnice Łódzkiej:

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

 

..................................., dnia ………………….… …………………………………

miejscowość data podpis

Wypełnia Politechnika Łódzka

Rozpatruję pozytywnie / negatywnie*

możliwość przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

Rozpatruję pozytywnie / negatywnie*

możliwość przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

Prodziekan wydziału organizującego kształcenie na kierunku studiów, na który kandydat chce się przenieść

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej

Politechniki Łódzkiej**

 

data złożenia podania w Dziekanacie Wydziału ......................... podpis osoby rejestrującej ....................................................

* właściwe podkreślić

** w przypadku kandydatów do IFE

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

PESEL

Ankieta osobowa kandydata

Nazwisko

Imię

Drugie imię

Płeć Mężczyzna/Kobieta*

Data urodzenia (rrrr–mm–dd)

Miejsce urodzenia

Nazwa państwa urodzenia

Imię ojca

Imię matki

Nazwisko rodowe kandydata

Narodowość

Obywatelstwo

Drugie obywatelstwo

Karta Polaka Tak/Nie*

Seria i nr paszportu (dotyczy cudzoziemców)

Nazwa państwa wydania paszportu (dotyczy cudzoziemców)

Adres zamieszkania

 

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miasto/Wieś*

Poczta (miasto/miejscowość)

Miejscowość

Województwo

Kraj

Telefon

Adres e-mail

Adres do korespondencji (jeśli inny od adresu zamieszkania)

 

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Miasto/Wieś*

Poczta (miasto/miejscowość)

Miejscowość

Województwo

Kraj

Telefon

Adres e-mail

Studiuję w:

 

Uczelnia

Nr albumu

Wydział

Kierunek

Rok

Semestr

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

Rodzaj studiów (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)

 

 

 

 

Proszę o przyjęcie mnie na studia w Politechnice Łódzkiej:

Wydział

Kierunek

Rok

Semestr

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)

Rodzaj studiów (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)

Profil studiów (praktyczny, ogólnoakademicki)

 

 

 

 

 

Oświadczam, że znane mi są zasady przyjęć na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej w Politechnice Łódzkiej, zawarte w Uchwale Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

............................., dnia...................................... podpis kandydata ...........................................................................

Wypełnia Politechnika Łódzka

data złożenia wniosku w Dziekanacie Wydziału ................................. podpis osoby rejestrującej …………...............................................

Decyzja Prodziekana

Przyjmuję/Nie przyjmuję*:

Imię

Nazwisko

PESEL

na Wydział

Kierunek

Ścieżka kierunku

Rok

Semestr

Forma studiów

stacjonarne / niestacjonarne *

Rodzaj studiów

licencjackie / inżynierskie / magisterskie *

Profil studiów

praktyczny / ogólnoakademicki *

……......................................................................................

Data i podpis Prodziekana

Potwierdzam, że dokumenty kandydata znajdują się w Dziekanacie

Data i podpis……………………………….......................................

Wypełnia Dział Rekrutacji (w przypadku pozytywnej decyzji)

data wpłynięcia podania do Działu Rekrutacji podpis osoby rejestrującej ....................................................

Nadany nowy numer albumu

....................................................................................................................

data nadania numeru i podpis osoby upoważnionej w Dziale Rekrutacji

* właściwe podkreślić

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej

§ 1

Kandydaci na studia pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będący

obywatelami polskimi, są zobowiązani złożyć:

 1. prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej do Prodziekana właściwego dla kierunku, na który kandydat chce być przeniesiony. Wzór wniosku określa załącznik nr 7;

 2. wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej”, którego wzór określa załącznik nr 8;

 3. wydane przez uczelnię macierzystą dokumenty poświadczające odbyte okresy studiów i uzyskane wyniki studiów;

 4. podpisany dokument „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich”, którego wzór określa załącznik nr 10;

 5. w przypadku studiów pierwszego stopnia dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

  1. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty (oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał odpisu świadectwa dojrzałości),

  1. świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się

o przyjęcie na studia:

   • oryginał świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille,

   • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce,

   • tłumaczenie przysięgłe na język polski lub język angielski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów;

 1. w przypadku studiów drugiego stopnia odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski lub język angielski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów;

 2. jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.

§ 2

Kandydaci na studia pierwszego oraz drugiego stopnia w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej będący

cudzoziemcami, są zobowiązani złożyć:

 1. prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej do Prodziekana właściwego dla kierunku, na który kandydat chce być przeniesiony. Wzór wniosku określa załącznik nr 7;

 2. wypełniony i podpisany formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej w trybie przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej”, którego wzór określa załącznik nr 8;

 3. wydane przez uczelnię macierzystą dokumenty poświadczające odbyte okresy studiów i uzyskane wyniki studiów;

 4. podpisany dokument „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich”, którego wzór określa załącznik nr 10;

 5. w przypadku studiów pierwszego stopnia świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia lub potwierdzenie z właściwej instytucji, że kandydat rozpoczął procedurę uzyskiwania apostille lub legalizacji;

 6. w przypadku studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z transkryptem ocen uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia;

 7. tłumaczenie przysięgłe świadectwa lub dyplomu na język polski lub język angielski;

 8. certyfikat językowy wg. wymagań na wybranym kierunku;

 9. kopię paszportu;

 10. kopię wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli już został wydany);

 11. jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych;

 12. potwierdzenie wniesienia opłaty za semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności – przed rozpoczęciem roku akademickiego;

 13. ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) lub podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro.

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia, studentów wszystkich stopni oraz uczestników studiów doktoranckich

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.):

 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem rekrutacji na studia jest Politechnika Łódzka adres: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź reprezentowana przez Rektora.

 2. Na Politechnice Łódzkiej powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: iod@adm.p.lodz.pl, numer telefonu (+48 42) 631 20 39).

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia lub do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania

określonych w przepisach odrębnych.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 2. Dane osobowe będą ujawniane pracownikom posiadającym upoważnienia do przetwarzania danych.

 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji na studia znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyjęcie na studia.

Przyjąłem/am do wiadomości …………………………………………………………………………

data, podpis

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

PESEL 

Imię i nazwisko…………………………………………………………. Ulica …………………………………………………………………….. Miejscowość ……………………………………………………………

Kod pocztowy -

tel. ……………………………………………………………………….

..................................., dnia ...............................

miejscowość data

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Proszę o zwrot kwoty w wysokości …………. PLN (słownie: ), wniesionej

tytułem opłaty rekrutacyjnej na studia stacjonarne/niestacjonarne* I/II* stopnia:

przelewem na rachunek bankowy ………………………………………………………………………………..............

(nazwa banku i nr rachunku kandydata)

Powodem zwrotu opłaty rekrutacyjnej jest:

 • nieuruchomienie kierunku

 • inne (proszę podać przyczynę) ………………………………………………………………………..……….....

………………………………………………………………………………………………………………………...

..…………………………………

(podpis kandydata)

Potwierdzenie przyjęcia wniosku: ……………………………………

Załącznik:

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

..................................., dnia ...............................

miejscowość data

…………………………………………………

(imię i nazwisko osoby przyjętej na studia)

…………………………………………………

(adres e-mail)

Wniosek o zwrot wpłaty za pierwszy semestr studiów

 

Proszę o zwrot wpłaty za pierwszy semestr studiów w Politechnice Łódzkiej w związku z niemożnością podjęcia

studiów.

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane do przelewu:

(na to konto zostaną zwrócone środki)

Imię i nazwisko (właściciela konta)

 

Adres zamieszkania (przypisany do konta)

 

Nazwa banku

 

Kod SWIFT

 

Kod kraju i nr konta

 

..…………………………………

(podpis)

Potwierdzenie przyjęcia wniosku: ……………………………………

UWAGA: Walutą obowiązującą w Polsce, w której są prowadzone wszystkie rozliczenia w Politechnice Łódzkiej jest polski złoty – PLN. W związku z tym, uczelnia zwraca otrzymane w polskich złotych środki, przy czym osoba wnioskująca o zwrot, musi liczyć się z tym, że koszty związane z opłatami bankowymi i różnicami kursów walut leżą po stronie wnioskodawcy.

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie przelewu środków w ramach opłat za pierwszy semestr studiów na konto Politechniki Łódzkiej, które zawiera: datę przelewu, imię i nazwisko osoby zlecającej przelew, kwotę, tytuł przelewu oraz datę przelewu środków.

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

Regulamin konkursu przyjęcia na studia na zasadach zwolnienia z opłat

§ 1

 1. Zgodnie z art. 324 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742), cudzoziemcy mogą zostać zwolnieni z opłat decyzją administracyjną Rektora Politechniki Łódzkiej.

 2. Samodzielna jednostka organizacyjna Politechniki Łódzkiej organizująca kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów zapewnia do dwóch miejsc dla osób, o których mowa w ust. 1 i spełniających warunek, z ust. 3, które nie będą ponosić opłat za czesne.

 3. W konkursie przyjęcia na studia na zasadach zwolnienia z opłat w Politechnice Łódzkiej mogą wziąć udział tylko i wyłącznie cudzoziemcy, którzy pozytywnie przeszli proces kwalifikacji na studia pierwszego lub drugiego stopnia i mogą poszczycić się wyjątkowymi osiągnięciami w nauce i poświadczyć je odpowiednimi dokumentami.

§ 2

Wymagane dokumenty
 1. Cudzoziemcy, o których mowa § 1 ust. 3, biorący udział w konkursie przyjęcia na studia na zasadach zwolnienia z opłat w Politechnice Łódzkiej oprócz wymaganych w procesie kwalifikacji dokumentów, składają podanie określone w załączniku nr 14 wraz z dodatkowymi dokumentami (np. dyplomy, certyfikaty, itp.) poświadczającymi wyjątkowe osiągnięcia w nauce.

 2. Dodatkowe dokumenty, o których mowa w ust. 1, muszą być przetłumaczone, na koszt kandydata, przez tłumacza na

język polski lub angielski i opatrzone podpisem i pieczątką firmową tłumacza.

§ 3

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne dla cudzoziemców aplikujących w konkursie o przyznanie miejsc bez opłat za czesne przebiega zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Sekcja Mobilności Studentów w Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej sprawdza poprawność i kompletność podania (załącznik nr 14) wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz zgodność wpływu podania z terminem zgodnym z harmonogramem postępowania kwalifikacyjnego;

  2. do kolejnego etapu konkursu o przyznanie miejsc bez opłat za czesne przechodzą cudzoziemcy, którzy:

   1. spełniają wymagania formalne,

   2. uzyskali wysokie wyniki w nauce,

   3. przedstawili dodatkowe dokumenty poświadczające wybitne osiągnięcia w nauce,

   4. na podaniu umotywowali swoją kandydaturę;

  3. dla zakwalifikowanych cudzoziemców zgodnie z pkt 2 tworzy się listę rankingową, której podstawą jest liczba punktów LP uzyskana w postepowaniu kwalifikacyjnym;

  4. dokumenty po zaopiniowaniu przez Dziekana danego wydziału lub Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej przesyłane są do Rektora PŁ, który ostatecznie podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

  5. kandydaci są informowani o wynikach postępowania kwalifikacyjnego poprzez Portal Kandydata.

§ 4

 1. Laureaci konkursu przyjęcia na studia na zasadach zwolnienia z opłat, uiszczają pozostałe opłaty obowiązujące

w Politechnice Łódzkiej zgodnie z Komunikatem Rektora dotyczącym opłat.

 1. Laureaci konkursu przyjęcia na studia na zasadach zwolnienia z opłat, w przypadku niezaliczenia przedmiotów, przechodząc na kolejny semestr z brakami, muszą za te braki zapłacić zgodnie z Komunikatem Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej dotyczącym opłat.

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr 48/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2024/2025

………………………………………………

(imię i nazwisko)

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(adres stałego zamieszkania)

 

Prorektor ds. Kształcenia PŁ

Podanie w konkursie przyjęcia na studia na zasadach zwolnienia z opłat

Zostałem/Zostałam przyjęta/zakwalifikowana na studia

na kierunku ……………………………………………………………………………………………………………………

stopień studiów… ,

studia w języku , stacjonarne/niestacjonarne*.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie mojej kandydatury w konkursie przyjęcia na studia na zasadach zwolnienia z opłat, ponieważ

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

Dołączam następującą dokumentację szczególnych osiągnięć:

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………

 

..................................., dnia ………………….… …………………………………

miejscowość data podpis

Wypełnia Politechnika Łódzka

Opiniuję pozytywnie/negatywnie* przyjęcie na studia na zasadach zwolnienia z opłat

Opiniuję pozytywnie/negatywnie* przyjęcie na studia na zasadach zwolnienia z opłat

Wyrażam zgodę/

nie wyrażam zgody*

Dziekan Wydziału

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej**

Prorektor ds. Kształcenia PŁ

* właściwe podkreślić

** w przypadku kandydatów do IFE

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)