Zasady rekrutacji na WAT 2024/25

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja 2024/25

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024/25.

 

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 87/WAT/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 oraz sposobu jej przeprowadzenia

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2-3, warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na studia:

  1. jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim - stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;

  2. drugiego stopnia prowadzone w języku polskim - stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

  3. pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim - stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

  4. drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim - stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

 1. Warunki, tryb przyjęcia na uczelnie wojskowe kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ustala Minister Obrony Narodowej.

 1. Warunki i tryb przyjmowania osób na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się ustalone są w odrębnej uchwale Senatu WAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

(-) gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu WAT nr 87/WAT/2023

z dnia 22 czerwca 2023 r.

 

WARUNKI, TRYB, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ORAZ STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM

§ 1

 1. W roku akademickim 2024/2025 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, zwana dalej „WAT”, prowadzi, z zastrzeżeniem ust. 2-3, rekrutację na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim, zwanych dalej „studiami”, na następujące kierunki studiów oraz formy ich prowadzenia:

  1. jednolite studia magisterskie

kierunek studiów

forma prowadzenia studiów

stacjonarna

niestacjonarna

geoinformatyka

TAK

NIE

technologie przełomowe

TAK

NIE

  1. studia pierwszego stopnia


 

 

kierunek studiów

forma prowadzenia studiów

stacjonarna

niestacjonarna

administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

TAK

TAK

bezpieczeństwo narodowe

TAK

TAK

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

TAK

NIE

budowa dróg i mostów

TAK

TAK

budownictwo

TAK

TAK

chemia

TAK

NIE

elektronika i telekomunikacja

TAK

TAK

energetyka

TAK

TAK

geodezja i kataster

TAK

TAK

informatyka

TAK

TAK

inżynieria bezpieczeństwa

TAK

NIE

inżynieria geoprzestrzenna

TAK

TAK

inżynieria kosmiczna i satelitarna

TAK

NIE

inżynieria materiałowa

TAK

NIE

inżynieria systemów bezzałogowych

TAK

NIE

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

TAK

NIE

 

kierunek studiów

forma prowadzenia studiów

stacjonarna

niestacjonarna

logistyka

(profil ogólnoakademicki)

TAK

TAK

logistyka (profil praktyczny)

TAK

TAK

lotnictwo i kosmonautyka

TAK

NIE

mechanika i budowa maszyn

TAK

TAK

mechatronika

TAK

NIE

obronność państwa

TAK

TAK

optoelektronika

TAK

NIE

zarządzanie

TAK

TAK

 

 1. Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę prowadzenia studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę prowadzenia studiów.

 1. Uruchomienie określonego kierunku i formy prowadzenia studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi, powołana przez rektora, komisja rekrutacyjna.

 1. W procesie rejestracji na studia, kandydat określa preferowane kierunki studiów. Kandydat ma prawo wybrać do pięciu kierunków studiów oraz określić priorytety ich rozpatrywania. Forma studiów nie ma wpływu na ustalone przez kandydata priorytety. Kandydat przyjęty na kierunek wyższego priorytetu nie bierze udziału w rozpatrywaniu na kierunek o niższym priorytecie.

§ 2

Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inne dokumenty uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwane dalej „świadectwem dojrzałości”.

§ 3

 1. Proces rekrutacji na studia, zwany dalej „rekrutacją”, obejmuje:

  1. proces rejestracji;

  2. postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

 1. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2024 r.1 uruchomieniem procesu rejestracji (który trwa do dnia 15 lipca 2024 r.1), a kończy się w dniu 2 sierpnia

1 Termin może ulec zmianie; informacja o zmianie terminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej WAT.

2024 r.1 ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia tj. wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2-5.

 1. Proces rejestracji obejmuje:

  1. założenie indywidualnego konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;

  2. wypełnienie w IRK elektronicznego podania/ankiety osobowej oraz dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego, w tym określenie preferowanych kierunków studiów zgodnie z ustalonym priorytetem;

  3. przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z określonymi tam wymogami);

  4. przesłanie poprzez IRK wyników zamieszczonych na świadectwie dojrzałości2 oraz informacji o olimpiadach i konkursach uwzględnianych w procesie rekrutacji, o których mowa w § 4 ust. 11 i 12;

  5. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł3 (bez względu na liczbę kierunków określonych w procesie rejestracji na studia) na konto, którego numer jest generowany w IRK.

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest dostarczyć do WAT:

  1. ankietę osobową wydrukowaną z IRK;

  2. kopię świadectwa dojrzałości2 - oryginał lub odpis do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez pracownika WAT;

  3. kopie dyplomów olimpiad i konkursów uwzględnianych w procesie rekrutacji, o których mowa w § 4 ust. 11 i 12 - oryginały do wglądu.

 1. W przypadku kandydatów niepełnoletnich dokumenty składa kandydat w obecności przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ustanowionego przez przedstawiciela ustawowego. Niepełnoletni kandydat może samodzielnie złożyć dokumenty tylko pod warunkiem przedstawienia oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody, zawierającego podpis poświadczony przez notariusza.

 1. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, składa również zaświadczenie nostryfikujące wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Oryginał świadectwa wydanego poza granicami RP, które nie jest nostryfikowane, musi być opatrzony apostille (poświadczenie o urzędowym charakterze dokumentu krajowego potrzebne, jeśli ma on być użyty za granicą) o ile szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej.

2 Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami RP dostarcza je do komisji rekrutacyjnej (wraz tłumaczeniem na język polski), która naliczy punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości proporcjonalnie do polskiego świadectwa dojrzałości.

3 Wysokość opłaty rekrutacyjnej może ulec zmianie; informacja o zmianie wysokości opłaty zostanie zamieszczona na stronie internetowej WAT.

§ 4

 1. Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

  1. sporządzenie list rankingowych dla określonych kierunków studiów;

  2. podjęcie decyzji w sprawie zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia na określone kierunki studiów;

  3. wpisanie kandydatów przyjętych na studia na listy studentów określonych kierunków studiów (po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 5 ust. 3).

 1. Listy rankingowe dla określonych kierunków studiów sporządzane są po zakończeniu procesu rejestracji na studia.

 1. Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki zamieszczone na świadectwie dojrzałości z przedmiotów ustalonych w ust. 5, wprowadzone do systemu IRK w procesie rejestracji na studia:

  1. dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” - wyłącznie wyniki4 części pisemnej egzaminu maturalnego (wyliczone zgodnie z ust. 6);

  2. dla kandydata z dyplomem IB (International Baccalaureate) - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego (wyliczone zgodnie z ust. 7);

  3. dla kandydata z dyplomem EB (European Baccalaureate) - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego (wyliczone zgodnie z ust. 8);

  4. dla kandydata ze świadectwem „starej matury” - oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości (wyliczone zgodnie z ust. 9);

  5. dla kandydata ze świadectwem uzyskanym poza granicami RP - punkty rankingowe przyznawane są przez komisję rekrutacyjną po dostosowaniu wyników z tych matur do skali polskiego świadectwa dojrzałości (punkty wprowadzane są przez komisję rekrutacyjną, na podstawie przedłożonego przez kandydata zagranicznego świadectwa dojrzałości).

 1. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych.

 1. Ustala się dla niżej wymienionych kierunków studiów wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny zamieszczone na świadectwie dojrzałości uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

 

 

 

 

kierunek studiów

waga przedmiotu

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

język polski

administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa

narodowego

 

0,3

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0,45*

 

0,45*

 

0,45*

 

0,2

 

0,05

bezpieczeństwo narodowe

0,3

0

0

0

0

0,45*

0,45*

0,45*

0,2

0,05

 

4 Wyrażone w skali punktowej wynikającej, w stosunku 1:1, ze skali procentowej.

 

 

 

kierunek studiów

waga przedmiotu

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

język obcy

język polski

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

0,45

0,3*

0,3*

0

0

0

0

0

0,2

0,05

budowa dróg i mostów

0,45

0,3*

0,3*

0,3*

0

0

0

0

0,2

0,05

budownictwo

0,45

0,3*

0,3*

0,3*

0

0

0

0

0,2

0,05

chemia

0,45

0,3*

0

0,3*

0

0

0

0

0,2

0,05

elektronika i telekomunikacja

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

energetyka

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

geodezja i kataster

0,45

0,3*

0,3*

0

0

0,3*

0

0

0,2

0,05

geoinformatyka

0,45

0,3*

0,3*

0

0

0,3*

0

0

0,2

0,05

informatyka

0,45

0,3*

0,3*

0

0

0

0

0

0,2

0,05

inżynieria bezpieczeństwa

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

inżynieria geoprzestrzenna

0,45

0,3*

0,3*

0

0

0,3*

0

0

0,2

0,05

inżynieria kosmiczna i satelitarna

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

inżynieria materiałowa

0,45

0,3*

0

0,3*

0

0

0

0

0,2

0,05

inżynieria systemów bezzałogowych

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

kryptologia

i cyberbezpieczeństwo

0,45

0,3*

0,3*

0

0

0

0

0

0,2

0,05

logistyka

(profil ogólnoakademicki)

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

logistyka (profil praktyczny)

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

lotnictwo i kosmonautyka

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

mechanika i budowa maszyn

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

mechatronika

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

obronność państwa

0,3

0

0

0

0

0,45*

0,45*

0,45*

0,2

0,05

optoelektronika

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

technologie przełomowe

0,45

0,3*

0,3*

0

0

0

0

0

0,2

0,05

zarządzanie

0,3

0

0

0

0

0,45*

0,45*

0,45*

0,2

0,05

*podstawą do naliczania jest przedmiot dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych

 

 1. Sposób naliczania punktów rankingowych za świadectwo dojrzałości „nowa matura” - punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są według wzoru:

gdzie:

PRP = WP * WM * %M

PRP – punkty rankingowe za przedmiot,

WP – waga przedmiotu, podana w tabeli § 4 ust. 5,

WM – wskaźnik poziomu matury: pozom podstawowy „0,5”, poziom rozszerzony „1”, poziom dwujęzyczny „1”,

%M – wartość przedmiotu w części pisemnej matury (bez znaku %).

 1. Sposób naliczania punktów rankingowych za dyplom IB (International Baccalaureate) - punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są według wzoru:

gdzie:

PRP = WP * WM * %M

PRP – punkty rankingowe za przedmiot,

WP – waga przedmiotu, podana w tabeli § 4 ust. 5,

WM – wskaźnik poziomu matury: poziom podstawowy „0,5”, poziom rozszerzony „1”,

%M – wartość przeliczeniowa.

wynik na świadectwie

wartość przeliczeniowa

7

100 %

6

85 %

5

70 %

4

55 %

3

40 %

2

25 %

1

10 %

 

 1. Sposób naliczania punktów rankingowych EB (European Baccalaureate) - punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są według wzoru:

PRP = WP * WM * %M

gdzie:

PRP – punkty rankingowe za przedmiot,

WP – waga przedmiotu, podana w tabeli § 4 ust. 5,

WM – wskaźnik poziomu matury: poziom podstawowy „0,5”, poziom rozszerzony „1”,

%M – wartość przeliczeniowa.

wynik na świadectwie

wartość przeliczeniowa

9,00 - 10,00

100 %

8,00 - 8,99

90 %

7,00 - 7,99

80 %

6,00 - 6,99

70 %

5,00 - 5,99

60 %

4,00 - 4,99

40 %

3,00 - 3,99

20 %

2,00 - 2,99

10 %

1,00 - 1,99

5 %

0,00 - 0,99

0 %

 

 1. Sposób naliczania punktów rankingowych za świadectwo dojrzałości „stara matura”- punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są według wzoru:

gdzie:

PRP = WP * WM * %M

PRP – punkty rankingowe za przedmiot,

WP – waga przedmiotu, podana w tabeli § 4 ust. 5,

WM – wskaźnik poziomu matury „1”,

%M – wartość przeliczeniowa.

wynik na świadectwie

wartość przeliczeniowa

6

100 %

5

80 %

4

60 %

3

40 %

2

30 %

 

 1. Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma:

  1. określony przedmiot na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym;

  2. dwa języki obce;

  3. określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”)

- to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca największą liczbę punktów rankingowych.

 1. Jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego olimpiady językowej, to otrzymuje za język obcy (za język polski w przypadku Olimpiady Literatury i Języka Polskiego) maksymalną liczbę punktów rankingowych.

 1. Maksymalną liczbę punktów rankingowych otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w uchwale Senatu WAT 134/WAT/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2024/2025.

§ 5

 1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej określonego kierunku studiów. Komisja, po przeprowadzeniu analizy listy rankingowej określonego kierunku studiów, ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia na ten kierunek studiów. Liczba zakwalifikowanych kandydatów do przyjęcia na określony kierunek studiów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc dla tego kierunku studiów.

 1. Wyniki kwalifikacji (listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na określone kierunki studiów oraz nieprzyjętych) zostaną ogłoszone w dniu 19 lipca 2024 r.1 poprzez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

 1. Po dostarczeniu dokumentów kandydat jest przyjmowany na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów. Niedostarczenie dokumentów jest traktowane jako rezygnacja z kandydowania na studia i skutkuje wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek studiów, o czym kandydat jest informowany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w IRK).

 1. Każdemu kandydatowi nieprzyjętemu komisja rekrutacyjna doręcza opatrzoną podpisem jej przewodniczącego, imienną decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 1. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 4, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta, w formie dokumentowej, doręczana jest odwołującemu się od decyzji.

§ 6

 1. Ostateczne wyniki kwalifikacji (przyjętych na studia/wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów oraz nieprzyjętych) zostaną ogłoszone w dniu 2 sierpnia 2024 r.1 poprzez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK).

 1. W przypadku wolnych miejsc, z zastrzeżeniem ust. 5, na określonych kierunkach studiów przeprowadza się kolejną turę rekrutacji. W kolejnych turach mogą brać udział jedynie kandydaci niezakwalifikowani w turach poprzednich.

 1. Rekrutacja w drugiej turze prowadzona będzie do dnia 18 września 2024 r.1 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 1. W kolejnych turach przyjęci na studia będą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, ustaloną dla określonego kierunku studiów przez komisję rekrutacyjną oraz dostarczyli wymagane dokumenty.

 1. W ramach rekrutacji uzupełniającej, bez zachowania warunku, o którym mowa w ust. 2, przyjęci będą kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony w pierwszej turze kierunek studiów i nie zostali na ten kierunek przyjęci ze względu na uzyskanie niewystarczającej liczby punków rankingowych, a w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony i po przeliczeniu punktów rankingowych uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, o których mowa w ust. 4.

§ 7

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w uchwale z zastrzeżeniem ust. 2-6.

 1. Cudzoziemcy muszą uzyskać pozwolenie na przebywanie na terenie chronionym WAT. O pozwolenie występuje WAT, po podjęciu przez komisję rekrutacyjną decyzji o wpisaniu cudzoziemca na listę studentów. Zasady uzyskiwania pozwolenia regulują odrębne przepisy.

 1. Cudzoziemcy zobligowani są do potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie biegłości co najmniej B1 lub uzyskania w procesie rekrutacji potwierdzenia przez WAT, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Alternatywnie posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty lub ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 1. Warunkiem podjęcia studiów bez wnoszenia opłat jest przedłożenie dokumentu, określonego w art. 324 ustawy, potwierdzającego posiadanie takiego uprawnienia. Jeżeli kandydat nie posiada dokumentu w terminie wpisu na listę studentów, to podejmuje studia na zasadach odpłatności. Po dokonaniu wpisu na listę studentów istnieje możliwość zmiany zasad finansowania po złożeniu wniosku przez kandydata i przedstawieniu uprawniającego do tego dokumentu.

 1. Cudzoziemcy mogą podjąć studia, jeżeli posiadają:

  1. polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce;

  2. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;

  3. potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro;

  4. powszechne ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

 1. Cudzoziemcy muszą posiadać dokument potwierdzający aktualność spełnienia wymogu wymienionego w ust. 5 przez cały okres kształcenia w Polsce. Dopuszczalne jest sukcesywne przedstawianie kolejnych dokumentów zapewniających ciągłość okresu objęcia ubezpieczeniem w okresie kształcenia w Polsce. Student na wezwanie jest zobowiązany każdorazowo okazać stosowny dokument.

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu WAT nr 87/WAT/2023 z dnia z dnia 22 czerwca 2023 r.

WARUNKI, TRYB, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI

NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM 5

§ 1

 1. W roku akademickim 2024/2025 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, zwana dalej „WAT”, prowadzi, z zastrzeżeniem ust. 2-3, rekrutację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim, zwanych dalej „studiami”, na następujące kierunki studiów oraz formy ich prowadzenia:

 

 

kierunek studiów II stopnia

forma prowadzenia studiów

stacjonarna

niestacjonarna

bezpieczeństwo narodowe

TAK

TAK

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

TAK

NIE

budownictwo

TAK

TAK

chemia

TAK

NIE

elektronika i telekomunikacja

TAK

TAK

energetyka

TAK

NIE

geodezja i geoinformatyka

TAK

TAK

informatyka

TAK

TAK

inżynieria materiałowa

TAK

NIE

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

TAK

NIE

logistyka

(profil ogólnoakademicki)

TAK

TAK

logistyka (profil praktyczny)

TAK

TAK

lotnictwo i kosmonautyka

TAK

NIE

mechanika i budowa maszyn

TAK

TAK

mechatronika

TAK

NIE

mikroelektronika

TAK

NIE

obronność państwa

TAK

TAK

optoelektronika

TAK

NIE

zarządzanie

TAK

TAK

5 Rekrutacja na studia II stopnia przeprowadzana jest dwukrotnie: na studia rozpoczynające się od semestru zimowego oraz na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

 1. Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę prowadzenia studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę prowadzenia studiów.

 1. Uruchomienie określonego kierunku i formy prowadzenia studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

§ 2

 1. O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów z uzyskanym tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, na tym kierunku lub jednym z niżej wymienionych kierunków pokrewnych:

 

kierunek studiów II stopnia

kierunek pokrewny

 

 

 

 

 

 

bezpieczeństwo narodowe

 • administracja

 • administracja publiczna

 • bezpieczeństwo i higiena pracy

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • europeistyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • logistyka

 • obronność państwa

 • politologia

 • prawo

 • ratownictwo medyczne

 • stosunki międzynarodowe

 • zarządzanie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 • automatyka i robotyka

 • elektronika i telekomunikacja

 • informatyka

 • inżynieria biomedyczna

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • optoelektronika

 

budownictwo

 • budowa dróg i mostów

 • budownictwo zrównoważone

 • eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

 

 

chemia

 • biotechnologia

 • farmacja

 • inżynieria chemiczna i procesowa

 • ochrona środowiska

 • technologia chemiczna

 

 

 

 

elektronika i telekomunikacja

 • automatyka i robotyka

 • automatyka, cybernetyka i robotyka

 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 • elektronika

 • elektrotechnika

 • energetyka

 • informatyka

 • inżynieria biomedyczna

 • inżynieria kosmiczna i satelitarna

 • mechatronika

kierunek studiów II stopnia

kierunek pokrewny

 

 

energetyka

 • automatyka i robotyka

 • elektrotechnika

 • elektronika i telekomunikacja

 • elektronika

 • informatyka

 • mechatronika

 

 

geodezja i geoinformatyka

 • geodezja i kartografia

 • geodezja i kataster

 • gospodarka przestrzenna

 • inżynieria geoprzestrzenna

 • geoinformatyka

 

 

informatyka

 • analiza danych

 • automatyka i robotyka

 • cyberbezpieczeństwo

 • elektronika i telekomunikacja

 • informatyka i ekonometria

 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 

 

 

 

inżynieria materiałowa

 • chemia

 • energetyka

 • fizyka

 • fizyka techniczna

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • metalurgia

 • nanotechnologia

 • technologia chemiczna

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

kryptologia

i cyberbezpieczeństwo

 • analiza danych

 • cyberbezpieczeństwo

 • informatyka

logistyka

(profil ogólnoakademicki)

 • biogospodarka

 • mechanika i budowa maszyn

 • transport

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

logistyka (profil praktyczny)

 • edukacja techniczno-informatyczna

 • informatyka

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • transport

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

lotnictwo i kosmonautyka

 • automatyka i robotyka

 • elektronika i telekomunikacja

 • energetyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • optoelektronika

 

 

mechanika i budowa maszyn

 • automatyka i robotyka

 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 • biogospodarka

 • energetyka

 • logistyka

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechatronika

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

kierunek studiów II stopnia

kierunek pokrewny

 

 

mechatronika

 • automatyka i robotyka

 • elektronika i telekomunikacja

 • energetyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechanika i budowa maszyn

 • optoelektronika

 

 

 

 

 

mikroelektronika

 • automatyka i robotyka

 • automatyka, cybernetyka i robotyka

 • elektronika i telekomunikacja

 • elektronika

 • elektrotechnika

 • energetyka

 • fizyka techniczna

 • informatyka

 • inżynieria biomedyczna

 • inżynieria kosmiczna i satelitarna

 • inżynieria materiałowa

 • mechatronika

 

 

 

 

 

obronność państwa

 • administracja

 • administracja publiczna

 • bezpieczeństwo narodowe

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • europeistyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • logistyka

 • politologia

 • prawo

 • ratownictwo medyczne

 • stosunki międzynarodowe

 • zarządzanie

 • zarządzanie i dowodzenie

 

 

 

optoelektronika

 • elektronika i telekomunikacja

 • energetyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • inżynieria kosmiczna i satelitarna

 • inżynieria materiałowa

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechatronika

kierunek studiów II stopnia

kierunek pokrewny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zarządzanie

 • administracja

 • bezpieczeństwo informacyjne

 • bezpieczeństwo międzynarodowe

 • bezpieczeństwo narodowe

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • ekonomia

 • europeistyka

 • finanse i rachunkowoś

 •  

 • gospodarka przestrzenna

 • informatyka i ekonometria

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria zarządzania

 • logistyka

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • obronność

 • obronność państwa

 • socjologia

 • turystyka i rekreacja

 • zarządzanie i dowodzenie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 1. O przyjęcie na kierunki: „bezpieczeństwo narodowe”, „chemia”, „obronność państwa”, „zarządzanie” może ubiegać się kandydat posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

 1. W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia kierunku studiów innego niż wymienionego w ust. 1 lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

 1. W procesie rejestracji na studia, kandydat określa preferowane kierunki studiów. Kandydat ma prawo wybrać po jednym kierunku na każdej z form prowadzenia studiów oraz określić priorytety rozpatrywania. Kandydat przyjęty na kierunek priorytetu wyższego nie bierze udziału w rozpatrywaniu na kierunek o niższym priorytecie.

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powołuje komisje rekrutacyjne.

 1. Proces rekrutacji na studia, zwany dalej „rekrutacją”, obejmuje:

  1. proces rejestracji;

  2. postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

§ 3

 1. Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru:

  1. zimowego - trwa od dnia 3 czerwca 2024 r.1 uruchomieniem procesu rejestracji, która trwa do dnia 9 września 2024 r.1, a kończy w dniu 16 września 2024 r.1 ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów), z zastrzeżeniem § 6;

  1. letniego - trwa od dnia 1 stycznia 2025 r.1 uruchomieniem procesu rejestracji, która trwa do dnia 10 lutego 2025 r.1, a kończy w dniu 17 lutego 2025 r.1 ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów), z zastrzeżeniem § 6.

 1. Proces rejestracji obejmuje:

  1. założenie indywidualnego konta/rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;

  2. wypełnienie w IRK elektronicznego podania/ankiety osobowej oraz dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego, w tym określenie preferowanych kierunków studiów zgodnie z ustalonym priorytetem;

  3. przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z określonymi tam wymogami);

  4. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł4 (bez względu na liczbę kierunków określonych w procesie rejestracji na studia) na konto, którego numer jest generowany w IRK;

  5. dostarczenie do WAT, w terminie nie później niż do zakończenia procesu rejestracji (do dnia 9 września 2024 r.1 na studia rozpoczynajcie się od semestru zimowego; do dnia 10 lutego 2025 r.1 na studia rozpoczynajcie się od semestru letniego), następujących dokumentów:

   1. ankiety osobowej wydrukowanej z IRK;

   2. kopii dyplomu uprzednio ukończonych studiów - oryginał lub odpis do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez pracownika WAT - lub oryginału innego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów zawierającego wynik ukończenia;

   3. suplementu do dyplomu, indeksu lub innego dokumentu potwierdzającego przebieg uprzednio ukończonych studiów.

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski składa dodatkowo tłumaczenie dyplomu sporządzone przez tłumacza przysięgłego; a w przypadku, gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podanie o dokonanie nostryfikacji dyplomu. Oryginał dyplomu wydanego poza granicami RP, który nie zostanie poddany nostryfikacji, musi być opatrzony apostille (poświadczenie o urzędowym charakterze dokumentu krajowego potrzebne, jeśli ma on by

 2. użyty za granicą) o ile szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej.

§ 4

 1. Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

  1. sporządzenie list rankingowych dla określonych kierunków studiów, po analizie dostarczonych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5;

  2. podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

 2. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

  1. wynik ukończenia studiów;

  2. stopień zgodności efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata z efektami uczenia się wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów - S, wyrażony w procentach6;

  3. kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;

  4. wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów.

 1. Po przeprowadzeniu analizy przesłanek, o których mowa w ust. 2, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

 

dane będące podstawą naliczenia punktów

rankingowych

liczba punktów

rankingowych

stopień zgodności efektów uczenia się (ustala

komisja)

S

 

 

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia

oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio

ukończonych studiów (decyduje komisja)

 

0 ÷ 50

 

§ 5

 1. Wyniki kwalifikacji (listy przyjętych na studia/wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów oraz nieprzyjętych) ogłasza się w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK), z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Każdemu kandydatowi nieprzyjętemu komisja rekrutacyjna doręcza, opatrzoną podpisem jej przewodniczącego, imienną decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 1. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 2, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta doręczana jest odwołującemu się od decyzji.

6 Przy wyliczaniu punktów rankingowych za wynik ukończenia studiów: S - liczba wynikająca, w stosunku 1:1, ze skali procentowej.

§ 6

 1. W przypadku wolnych miejsc na określonych kierunkach studiów przeprowadza się kolejną turę rekrutacji. W kolejnych turach mogą brać udział jedynie kandydaci niezakwalifikowani w turach poprzednich.

 1. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest stosownie: do dnia 23 września 2024 r.1 (na semestr zimowy), 24 lutego 2025 r.1 (na semestr letni) lub do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na określony kierunek studiów w rekrutacji uzupełniającej podejmuje komisja rekrutacyjna, kierując się zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 7

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w uchwale z zastrzeżeniem ust. 2-6.

 1. Cudzoziemcy muszą uzyskać pozwolenie na przebywanie na terenie chronionym WAT. O pozwolenie występuje WAT, po podjęciu przez komisję rekrutacyjną decyzji o wpisaniu cudzoziemca na listę studentów. Zasady uzyskiwania pozwolenia regulują odrębne przepisy.

 1. Cudzoziemcy zobligowani są do potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie biegłości co najmniej B1 lub uzyskania w procesie rekrutacji potwierdzenia przez WAT, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Alternatywnie posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, otrzymali dyplom ukończenia studiów prowadzonych w języku polskim lub ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 1. Warunkiem podjęcia studiów bez wnoszenia opłat jest przedłożenie dokumentu, określonego w art. 324 ustawy, potwierdzającego posiadanie takiego uprawnienia. Jeżeli kandydat nie posiada dokumentu w terminie wpisu na listę studentów, to podejmuje studia na zasadach odpłatności. Po dokonaniu wpisu na listę studentów istnieje możliwość zmiany zasad finansowania po złożeniu wniosku przez kandydata i przedstawieniu uprawniającego do tego dokumentu.

 1. Cudzoziemcy mogą podjąć studia, jeżeli posiadają:

  1. polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce;

  2. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;

  3. potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro;

  4. powszechne ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

 2. Cudzoziemcy muszą posiadać dokument potwierdzający aktualność spełnienia wymogu wymienionego w ust. 5 przez cały okres kształcenia w Polsce. Dopuszczalne jest sukcesywne przedstawianie kolejnych dokumentów zapewniających ciągłość okresu objęcia ubezpieczeniem w okresie kształcenia w Polsce. Student na wezwanie jest zobowiązany każdorazowo okazać stosowny dokument.

Załącznik nr 3 do uchwały Senatu WAT nr 87/WAT/2023

z dnia 22 czerwca 2023 r.

WARUNKI, TRYB, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ORAZ STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM

§ 1

 1. W roku akademickim 2024/2025 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, zwana dalej „WAT”, prowadzi, z zastrzeżeniem ust. 2-3, rekrutację na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim, zwanych dalej „studiami”, na następujące kierunki studiów oraz formy ich prowadzenia:

 

kierunek studiów

forma prowadzenia studiów

stacjonarna

niestacjonarna

lotnictwo i kosmonautyka

TAK

NIE

mechatronika

TAK

NIE

 

 1. Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę prowadzenia studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę prowadzenia studiów.

 1. Uruchomienie określonego kierunku i formy prowadzenia studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi, powołana przez rektora, komisja rekrutacyjna.

 1. W procesie rejestracji na studia, kandydat określa kierunek studiów.

§ 2

Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inne dokumenty uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwane dalej „świadectwem dojrzałości”.

§ 3

 1. Proces rekrutacji na studia, zwany dalej „rekrutacją”, obejmuje:

  1. proces rejestracji;

  2. postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

 2. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2024 r.1 uruchomieniem procesu rejestracji (który trwa do dnia 15 lipca 2024 r.1), a kończy się w dniu 2 sierpnia 2024 r.1 ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia tj. wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2-5.

 1. Proces rejestracji obejmuje:

  1. założenie indywidualnego konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;

  2. wypełnienie w IRK elektronicznego podania/ankiety osobowej oraz dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego, w tym określenie preferowanych kierunków studiów zgodnie z ustalonym priorytetem;

  3. przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z określonymi tam wymogami);

  4. przesłanie poprzez IRK wyników zamieszczonych na świadectwie dojrzałości2 oraz informacji o olimpiadach i konkursach uwzględnianych w procesie rekrutacji, o których mowa w § 4 ust. 11 i 12;

  5. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł3 (bez względu na liczbę kierunków określonych w procesie rejestracji na studia) na konto, którego numer jest generowany w IRK.

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest dostarczyć do WAT:

  1. ankietę osobową wydrukowaną z IRK;

  2. kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez pracownika WAT;

  3. kopie dyplomów olimpiad i konkursów uwzględnianych w procesie rekrutacji, o których mowa w § 4 ust. 11 i 12 - oryginały do wglądu.

 1. W przypadku kandydatów niepełnoletnich dokumenty składa kandydat w obecności przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ustanowionego przez przedstawiciela ustawowego. Niepełnoletni kandydat może samodzielnie złożyć dokumenty tylko pod warunkiem przedstawienia oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody, zawierającego podpis poświadczony przez notariusza.

 1. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, składa również zaświadczenie nostryfikujące wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Oryginał świadectwa wydanego poza granicami RP, które nie jest nostryfikowane, musi być opatrzony apostille (poświadczenie o urzędowym charakterze dokumentu krajowego potrzebne, jeśli ma on być użyty za granicą), o ile szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej.

 1. Kandydat ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

§ 4

 1. Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

  1. sporządzenie list rankingowych dla określonych kierunków studiów;

  2. podjęcie decyzji w sprawie zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia na określone kierunki studiów;

  3. wpisanie kandydatów przyjętych na studia na listy studentów określonych kierunków studiów (po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 5 ust. 3).

 1. Listy rankingowe dla określonych kierunków studiów sporządzane są po zakończeniu procesu rejestracji na studia.

 1. Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki zamieszczone na świadectwie dojrzałości z przedmiotów ustalonych w ust. 5, przesłane poprzez IRK w procesie rejestracji na studia:

  1. dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” – wyłącznie wyniki4 części pisemnej egzaminu maturalnego (wyliczone zgodnie z ust. 6);

  2. dla kandydata z dyplomem IB (International Baccalaureate) - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego (wyliczone zgodnie z ust. 7);

  3. dla kandydata z dyplomem EB (European Baccalaureate) - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego (wyliczone zgodnie z ust. 8);

  4. dla kandydata ze świadectwem „starej matury” - oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości (wyliczone zgodnie z ust. 9);

  5. dla kandydata ze świadectwem uzyskanym poza granicami RP - punkty rankingowe przyznawane są przez komisję rekrutacyjną po dostosowaniu wyników z tych matur do skali polskiego świadectwa dojrzałości (punkty wprowadzane są przez komisję rekrutacyjną, na podstawie przedłożonego przez kandydata zagranicznego świadectwa dojrzałości).

 1. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych.

 1. Ustala się dla niżej wymienionych kierunków studiów wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny zamieszczone na świadectwie dojrzałości uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

 

 

 

 

kierunek studiów

waga przedmiotu

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

biologia

geografia

historia

wiedza o

społeczeńst wie

język obcy

język polski

lotnictwo i kosmonautyka

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

mechatronika

0,45

0,3

0

0

0

0

0

0

0,2

0,05

*podstawą do naliczania jest przedmiot dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych

 1. Sposób naliczania punktów rankingowych za świadectwo dojrzałości „nowa matura” (wyniki procentowe) - punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są według wzoru:

PRP = WP * WM * %M

gdzie:

PRP – punkty rankingowe za przedmiot,

WP – waga przedmiotu, podana w tabeli § 4 ust. 5,

WM – wskaźnik poziomu matury: pozom podstawowy „0,5”, poziom rozszerzony „1”, poziom dwujęzyczny „1”,

%M – wartość przedmiotu w części pisemnej matury (bez znaku %).

 1. Sposób naliczania punktów rankingowych za dyplom IB (International Baccalaureate) - punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są według wzoru:

gdzie:

PRP = WP * WM * %M

PRP – punkty rankingowe za przedmiot,

WP – waga przedmiotu, podana w tabeli § 4 ust. 5,

WM – wskaźnik poziomu matury: poziom podstawowy „0,5”, poziom rozszerzony „1”,

%M – wartość przeliczeniowa.

 

wynik na świadectwie

wartość przeliczeniowa

7

100 %

6

85 %

5

70 %

4

55 %

3

40 %

2

25 %

1

10 %

 

 1. Sposób naliczania punktów rankingowych EB (European Baccalaureate) - punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są według wzoru:

PRP = WP * WM * %M

gdzie:

PRP – punkty rankingowe za przedmiot,

WP – waga przedmiotu, podana w tabeli § 4 ust. 5,

WM – wskaźnik poziomu matury: poziom podstawowy „0,5”, poziom rozszerzony „1”,

%M – wartość przeliczeniowa.

wynik na świadectwie

wartość przeliczeniowa

9,00 - 10,00

100 %

8,00 - 8,99

90 %

7,00 - 7,99

80 %

6,00 - 6,99

70 %

5,00 - 5,99

60 %

4,00 - 4,99

40 %

3,00 - 3,99

20 %

2,00 - 2,99

10 %

1,00 - 1,99

5 %

0,00 - 0,99

0 %

 

 1. Sposób naliczania punktów rankingowych za świadectwo dojrzałości „stara matura”- punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru:

PRP = WP * WM * %M

gdzie:

PRP – punkty rankingowe za przedmiot,

WP – waga przedmiotu, podana w tabeli § 4 ust. 5,

WM – wskaźnik poziomu matury „1”,

%M – wartość przeliczeniowa.

 

wynik na świadectwie

wartość przeliczeniowa

6

100 %

5

80 %

4

60 %

3

40 %

2

30 %

 

 1. Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma:

  1. określony przedmiot na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym;

  2. dwa języki obce;

  3. określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”)

- to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

 1. Jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego olimpiady językowej, to otrzymuje za język obcy (za język polski w przypadku Olimpiady Literatury i Języka Polskiego) maksymalną liczbę punktów rankingowych.

 1. Maksymalną liczbę punktów rankingowych otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w uchwale Senatu WAT 134/WAT/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2024/2025.

§ 5

 1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej określonego kierunku studiów. Komisja, po przeprowadzeniu analizy listy rankingowej określonego kierunku studiów, ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje zakwalifikowanie kandydata do przyjęcia na ten kierunek studiów. Liczba zakwalifikowanych kandydatów do przyjęcia na określony kierunek studiów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc dla tego kierunku studiów.

 1. Wyniki kwalifikacji (listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na określone kierunki studiów oraz nieprzyjętych) zostaną ogłoszone w dniu 19 lipca 2024 r.1 poprzez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

 1. Po dostarczeniu dokumentów kandydat jest przyjmowany na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów. Niedostarczenie dokumentów jest traktowane jako rezygnacja z kandydowania na studia i skutkuje wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek studiów, o czym kandydat jest informowany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w IRK).

 1. Każdemu kandydatowi nieprzyjętemu komisja rekrutacyjna doręcza opatrzoną podpisem jej przewodniczącego, imienną decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 1. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 4, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta, w formie dokumentowej, doręczana jest odwołującemu się od decyzji.

§ 6

 1. Ostateczne wyniki kwalifikacji (przyjętych na studia/wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów oraz nieprzyjętych) zostaną ogłoszone w dniu 2 sierpnia 2024 r.1 poprzez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK).

 1. W przypadku wolnych miejsc, z zastrzeżeniem ust. 5, na określonych kierunkach studiów przeprowadza się kolejną turę rekrutacji. W kolejnych turach mogą brać udział jedynie kandydaci niezakwalifikowani w turach poprzednich.

 1. Rekrutacja w drugiej turze prowadzona będzie do dnia 18 września 2024 r.1 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 1. W kolejnych turach przyjęci na studia będą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, ustaloną dla określonego kierunku studiów przez komisję rekrutacyjną oraz dostarczyli wymagane dokumenty.

 1. W ramach rekrutacji uzupełniającej, bez zachowania warunku, o którym mowa w ust. 2, przyjęci będą są kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony w pierwszej turze kierunek studiów i nie zostali na ten kierunek przyjęci ze względu na uzyskanie niewystarczającej liczby punków rankingowych, a w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony i po przeliczeniu punktów rankingowych uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, o których mowa w ust. 4.

§ 7

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w uchwale z zastrzeżeniem ust. 2-6.

 1. Cudzoziemcy muszą uzyskać pozwolenie na przebywanie na terenie chronionym WAT. O takie pozwolenie występuje WAT, po podjęciu przez komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu cudzoziemca na studia. Zasady uzyskiwania pozwolenia regulują odrębne przepisy.

 1. Warunkiem podjęcia studiów bez wnoszenia opłat jest przedłożenie dokumentu, określonego w art. 324 ustawy, potwierdzającego posiadanie takiego uprawnienia. Jeżeli kandydat nie posiada dokumentu w terminie wpisu na listę studentów, to podejmuje studia na zasadach odpłatności. Po dokonaniu wpisu na listę studentów istnieje możliwość zmiany zasad finansowania po złożeniu wniosku przez kandydata i przedstawieniu uprawniającego do tego dokumentu.

 1. Cudzoziemcy mogą podjąć studia, jeżeli posiadają:

  1. polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce;

  2. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;

  3. potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro;

  4. powszechne ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

 1. Cudzoziemcy muszą posiadać dokument potwierdzający aktualność spełnienia wymogu wymienionego w ust. 5 przez cały okres kształcenia w Polsce. Dopuszczalne jest sukcesywne przedstawianie kolejnych dokumentów zapewniających ciągłość okresu objęcia ubezpieczeniem w okresie kształcenia w Polsce. Student na wezwanie jest zobowiązany każdorazowo okazać stosowny dokument.

Załącznik nr 4 do uchwały Senatu WAT nr 87/WAT/2023 z dnia z dnia 22 czerwca 2023 r.

WARUNKI, TRYB, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI

NA PIERWSZY ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA PROWADZONYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM5

§ 1

 1. W roku akademickim 2024/2025 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, zwana dalej „WAT”, prowadzi, z zastrzeżeniem ust. 2-3, rekrutację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim, zwanych dalej „studiami”, na następujące kierunki studiów oraz formy ich prowadzenia:

 

 

kierunek studiów II stopnia

forma prowadzenia studiów

stacjonarna

niestacjonarna

bezpieczeństwo narodowe

TAK

NIE

chemia

TAK

NIE

data science

TAK

NIE

elektronika i telekomunikacja

TAK

NIE

geodezja i geoinformatyka

TAK

NIE

inżynieria materiałowa

TAK

NIE

mechanika i budowa maszyn

TAK

NIE

optoelektronika

TAK

NIE

 

 1. Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę prowadzenia studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę prowadzenia studiów.

 1. Uruchomienie określonego kierunku i formy prowadzenia studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

§ 2

 1. O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów z uzyskanym tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, na tym kierunku lub jednym z niżej wymienionych kierunków pokrewnych:

kierunek studiów II stopnia

kierunek pokrewny

 

 

 

 

 

 

bezpieczeństwo narodowe

 • administracja

 • administracja publiczna

 • bezpieczeństwo i higiena pracy

 • bezpieczeństwo wewnętrzne

 • europeistyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • logistyka

 • obronność państwa

 • politologia

 • prawo

 • ratownictwo medyczne

 • stosunki międzynarodowe

 • zarządzanie

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

chemia

 • biotechnologia

 • farmacja

 • inżynieria chemiczna i procesowa

 • ochrona środowiska

 • technologia chemiczna

data science

 • analiza danych

 

 

 

 

elektronika i telekomunikacja

 • automatyka i robotyka

 • automatyka, cybernetyka i robotyka

 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 • elektronika

 • elektrotechnika

 • energetyka

 • informatyka

 • inżynieria biomedyczna

 • inżynieria kosmiczna i satelitarna

 • mechatronika

 

 

geodezja i geoinformatyka

 • geodezja i kartografia

 • geodezja i kataster

 • gospodarka przestrzenna

 • inżynieria geoprzestrzenna

 • geoinformatyka

 

 

 

 

inżynieria materiałowa

 • chemia

 • energetyka

 • fizyka

 • fizyka techniczna

 • mechanika i budowa maszyn

 • mechatronika

 • metalurgia

 • nanotechnologia

 • technologia chemiczna

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

mechanika i budowa maszyn

 • automatyka i robotyka

 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

 • biogospodarka

 • energetyka

 • logistyka

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechatronika

 • zarządzanie i inżynieria produkcji

kierunek studiów II stopnia

kierunek pokrewny

 

 

 

optoelektronika

 • elektronika i telekomunikacja

 • energetyka

 • inżynieria bezpieczeństwa

 • inżynieria kosmiczna i satelitarna

 • inżynieria materiałowa

 • lotnictwo i kosmonautyka

 • mechatronika

 

 1. O przyjęcie na kierunki: „bezpieczeństwo narodowe”, „chemia”, „obronność państwa”, „zarządzanie” może ubiegać się kandydat posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

 1. W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia kierunku studiów innego niż wymienionego w ust. 1 lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

 1. W procesie rejestracji na studia, kandydat określa kierunek studiów.

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powołuje komisje rekrutacyjne.

 1. Proces rekrutacji na studia, zwany dalej „rekrutacją”, obejmuje:

  1. proces rejestracji;

  2. postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

§ 3

 1. Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru:

  1. zimowego - trwa od dnia 3 czerwca 2024 r.1 uruchomieniem procesu rejestracji, która trwa do dnia 9 września 2024 r.1, a kończy w dniu 16 września 2024 r.1 ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów), z zastrzeżeniem § 6;

  2. letniego - trwa od dnia 1 stycznia 2025 r.1 uruchomieniem procesu rejestracji, która trwa do dnia 10 lutego 2025 r.1, a kończy w dniu 17 lutego 2025 r.1 ogłoszeniem listy kandydatów przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów), z zastrzeżeniem § 6.

 1. Proces rejestracji obejmuje:

  1. założenie indywidualnego konta/rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;

  2. wypełnienie w IRK elektronicznego podania/ankiety osobowej oraz dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego, w tym określenie preferowanych kierunków studiów zgodnie z ustalonym priorytetem;

  3. przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z określonymi tam wymogami);

  4. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł3 (bez względu na liczbę kierunków określonych w procesie rejestracji na studia) na konto, którego numer jest generowany w IRK;

  5. dostarczenie do WAT, w terminie nie później niż do zakończenia procesu rejestracji (do dnia 9 września 2024 r.1 na studia rozpoczynajcie się od semestru zimowego; do dnia 10 lutego 2025 r.1 na studia rozpoczynajcie się od semestru letniego), następujących dokumentów:

   1. ankiety osobowej wydrukowanej z IRK;

   2. kopii dyplomu uprzednio ukończonych studiów - oryginał lub odpis do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez pracownika WAT - lub oryginału innego dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów zawierającego wynik ukończenia;

   3. suplementu do dyplomu, indeksu lub innego dokumentu potwierdzającego przebieg uprzednio ukończonych studiów;

   4. potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski składa dodatkowo tłumaczenie dyplomu sporządzone przez tłumacza przysięgłego; a w przypadku, gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podanie o dokonanie nostryfikacji dyplomu. Oryginał dyplomu wydanego poza granicami RP, który nie zostanie poddany nostryfikacji, musi być opatrzony apostille (poświadczenie o urzędowym charakterze dokumentu krajowego potrzebne, jeśli ma on być użyty za granicą), o ile szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej.

§ 4

 1. Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

  1. sporządzenie list rankingowych dla określonych kierunków studiów, po analizie dostarczonych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5;

  2. podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

  1. wynik ukończenia studiów;

  2. stopień zgodności efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata z efektami uczenia się wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów - S, wyrażony w procentach6;

  3. kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;

  4. wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów.

 1. Po przeprowadzeniu analizy przesłanek, o których mowa w ust. 2, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

 

dane będące podstawą naliczenia punktów

rankingowych

liczba punktów

rankingowych

stopień zgodności efektów uczenia się (ustala

komisja)

S

 

 

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia

oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja)

 

0 ÷ 50

 

§ 5

 1. Wyniki kwalifikacji (listy przyjętych na studia/wpisanych na listę studentów określonych kierunków studiów oraz nieprzyjętych) ogłasza się w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK), z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Każdemu kandydatowi nieprzyjętemu komisja rekrutacyjna doręcza, opatrzoną podpisem jej przewodniczącego, imienną decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 1. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 2, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta doręczana jest odwołującemu się od decyzji.

§ 6

 1. W przypadku wolnych miejsc na określonych kierunkach studiów przeprowadza się kolejną turę rekrutacji. W kolejnych turach mogą brać udział jedynie kandydaci niezakwalifikowani w turach poprzednich.

 1. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest stosownie: do dnia 23 września 2024 r.1 (na semestr zimowy), 24 lutego 2025 r.1 (na semestr letni) lub do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na określony kierunek studiów w rekrutacji uzupełniającej podejmuje komisja rekrutacyjna, kierując się zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 7

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w uchwale z zastrzeżeniem ust. 2-6.

 1. Cudzoziemcy muszą uzyskać pozwolenie na przebywanie na terenie chronionym WAT. O takie pozwolenie występuje WAT, po podjęciu przez komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu cudzoziemca na studia. Zasady uzyskiwania pozwolenia regulują odrębne przepisy.

 1. Warunkiem podjęcia studiów bez wnoszenia opłat jest przedłożenie dokumentu, określonego w art. 324 ustawy, potwierdzającego posiadanie takiego uprawnienia. Jeżeli kandydat nie posiada dokumentu w terminie wpisu na listę studentów, to podejmuje studia na zasadach odpłatności. Po dokonaniu wpisu na listę studentów istnieje możliwość zmiany zasad finansowania po złożeniu wniosku przez kandydata i przedstawieniu uprawniającego do tego dokumentu.

 1. Cudzoziemcy mogą podjąć studia, jeżeli posiadają:

  1. polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce;

  2. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego;

  3. potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro;

  4. powszechne ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

1. Cudzoziemcy muszą posiadać dokument potwierdzający aktualność spełnienia wymogu wymienionego w ust. 5 przez cały okres kształcenia w Polsce. Dopuszczalne jest sukcesywne przedstawianie kolejnych dokumentów zapewniających ciągłość okresu objęcia ubezpieczeniem w okresie kształcenia w Polsce. Student na wezwanie jest zobowiązany każdorazowo okazać stosowny dokument.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)