Zasady rekrutacji AGH 2024/2025

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała nr 93/2023 Senatu AGH z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025.

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (uchwała nr 90/2021 Senatu AGH z dnia 27 października 2021 r.), Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Uchwała ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w AGH rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025.

 2. Przyjęcie na pierwszy rok studiów w AGH na podstawie potwierdzania efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.

 3. Przyjęcie na pierwszy rok studiów w AGH w wyniku przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej reguluje Regulamin studiów wyższych Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 4. Planowaną liczbę miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych kierunkach rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025 określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 5. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia określi Rektor AGH w drodze odrębnych zarządzeń dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego.

§ 2.

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów prowadzi Rektor AGH poprzez działającego z jego upoważnienia Pełnomocnika lub Pełnomocników ds. Rekrutacji.

 2. Pełnomocnika/Pełnomocników Rektora ds. Rekrutacji powołuje i odwołuje Rektor AGH w liczbie niezbędnej do zapewnienia ciągłości procesu rekrutacyjnego, przy czym każdy powołany Pełnomocnik jest równorzędny. Rektor AGH określa zakres udzielonych upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad działalnością Pełnomocnika oraz sposób zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i administracyjnej.

 3. Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji z upoważnienia Rektora AGH:

  1. dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów na pierwszy rok studiów w danym cyklu rekrutacyjnym w terminach podanych w kalendarzu rekrutacji,

  2. podejmuje decyzję o nieprzyjęciu kandydata na dany kierunek studiów,

  1. decyduje o zakończeniu i wznowieniu rekrutacji na dany kierunek studiów w porozumieniu z WZR,

  1. podejmuje decyzję o nieuruchomieniu cyklu kształcenia na danym kierunku studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów na ten kierunek.

 4. Organami pomocniczymi Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji są Wydziałowe Zespoły ds. Rekrutacji jednostek rekrutujących na dany kierunek studiów, zwane dalej „WZR”.

 5. WZR powołuje Rektor AGH określając zakres ich zadań.

 6. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Centrum Rekrutacji AGH, Dział Studentów Zagranicznych AGH i dziekanaty jednostek rekrutujących.

 7. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH zapewnia wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostosowania procesu rekrutacji, w szczególności formy egzaminów wstępnych.

§ 3.

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025 odbywa się w tym samym trybie.

 2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych obejmujących:

  1. rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, zwanym dalej „systemem e-Rekrutacja”, oraz

  2. złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja przez kandydata deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów, zwanej dalej „deklaracją”;

  1. w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia udział w egzaminie wstępnym, o ile waga egzaminu wstępnego jest wyższa od 0, lub w przypadku kandydatów spełniających wymogi określone w § 6 ust. 9 złożenie oświadczenia absolwenta AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego;

  2. wstępną kwalifikację kandydatów, której wyniki ogłaszane są w postaci informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego przesłanej na osobiste konto kandydata w systemie e-Rekrutacja.;

  3. złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;

  4. w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, wpis kandydata na listę studentów na dany kierunek pierwszego roku po wcześniejszym uzupełnieniu przez niego wszystkich wymaganych dokumentów i dopełnieniu czynności określonych odrębnym zarządzeniem Rektora AGH, o którym mowa w § 1 ust. 5;

  5. w przypadku uzyskania negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego i złożenia podania o przyjęcie na studia, wydanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 3. W przypadku kandydata, który został wstępnie zakwalifikowany w danym cyklu rekrutacyjnym, niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie podanym w kalendarzu rekrutacji, o którym mowa w § 4 ust. 4, jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów w tym cyklu rekrutacyjnym.

 4. Kandydat kwestionujący wynik postępowania kwalifikacyjnego lub jego część w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może wnieść do Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji, w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia tego wyniku, wniosek o jego sprostowanie.

 5. Od decyzji o nieprzyjęciu na pierwszy rok studiów służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora AGH, który należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 6. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, a nie zostali na niego zakwalifikowani, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania złożonego w OKE (zgodnie z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.), mają prawo złożyć wniosek o zmianę podstawy kwalifikacji i będą ponownie kwalifikowani zgodnie z kryteriami przyjętymi w danym dniu kwalifikacji, w której ci kandydaci brali udział.

 7. Wstępnie zakwalifikowany kandydat na studia może dokonać wpisu i tym samym podjąć studia tylko na jednym kierunku studiów prowadzonym na tym samym poziomie, którego cykl kształcenia rozpoczyna się w roku akademickim 2024/2025.

§ 4.

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025 będzie prowadzona w dwóch okresach – letnim i zimowym.

 2. Rekrutacja w okresie letnim rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i zakończy się 30 września 2024 r.

 3. Rekrutacja w okresie zimowym rozpocznie się 13 stycznia 2025 r. i zakończy się 24 lutego 2025 r.

 4. Szczegółowy kalendarz rekrutacji w okresach podanych w ust. 2 i 3 określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 5. Na dany kierunek studiów rekrutacja prowadzona jest do momentu wypełnienia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów, o której mowa w § 1 ust. 4, albo podjęcia decyzji o zakończeniu rekrutacji na ten kierunek. Zakończona rekrutacja może być wznowiona w przypadku rezygnacji kandydatów już przyjętych na studia. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów podejmowana jest decyzja o nieuruchomieniu cyklu kształcenia na danym kierunku.

§ 5.

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025 odbywać się będzie według tych samych warunków.

 2. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025, na które będzie prowadzona rekrutacja zawiera tabela 1.

 3. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025, na które będzie prowadzona rekrutacja, zostaną określone w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025.

 4. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

 5. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji WR, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (1) zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 13.

 6. Przedmioty maturalne zdawane na egzaminie maturalnym lub dojrzałości uwzględniane w elementach G1, G2 wskaźnika rekrutacyjnego (1) dla kierunków studiów pierwszego stopnia zawiera tabela 1.

 7. W przypadku osób legitymujących się dyplomem zawodowym albo dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, nazwy zawodów, których wyodrębnione kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie zdawane na egzaminie zawodowym lub egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie uwzględniane są w elemencie G2 wskaźnika rekrutacyjnego (1) dla kierunków studiów pierwszego stopnia zawierają tabele 2-4.

 8. Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydat ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu głównego wymienionego w kolumnach G1 i G2 tabeli 1 lub na dyplomach, o którym mowa w ust. 7, ma wyniki z więcej niż jednej kwalifikacji zawodowej wymienionej w tabeli 3 lub 4, to do wskaźnika rekrutacyjnego (1) jest wybierany wynik najlepszy, odpowiednio dla elementów G1 i G2 wskaźnika rekrutacji WR.

 9. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1) równą lub większą niż 300 pkt.

 10. Z postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2024r.

 11. Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady albo laureata konkursu ogólnopolskiego w okresie przeznaczonym na składanie deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.

 12. Z uprawnień, o których mowa w ust. 11, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać kandydaci w roku uzyskania dokumentu, o którym mowa w art. 69. ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 13. Wskaźnik rekrutacji WR ustalany jest według następujących zasad:

  1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego w skali 0-100% punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru

gdzie:

WR = M + 3 · G1 + G2 (1)

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego zdanego z przedmiotu głównego wymienionego w tabeli 1, odpowiednio w kolumnach G1 i G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) według następujących zasad:

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu podstawowego z przedmiotów innych niż matematyka w wysokości NP punktów procentowych, to elementy G1, G2 dla poszczególnych przedmiotów wyznaczane są według wzoru

G1,2 = NP (2)

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z egzaminu zdanego na poziomie rozszerzonym w wysokości NR punktów procentowych, to elementy G1, G2 dla poszczególnych przedmiotów wyznaczane są według wzoru

NR dla NR<30

G1,2= {NR+2∙(NR-30) dla 30≤NR≤80 NR+100 dla NR>80

(3)

 1. w przypadku języka obcego nowożytnego – jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu dwujęzycznego w wysokości ND punktów procentowych to elementy G1, G2 wyznaczane są według wzoru

2∙ND dla ND<30

G1,2= {ND+100 dla 30≤ND≤50

200 dla ND>50

(4)

W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości równocześnie wyników z poziomu podstawowego, rozszerzonego lub dwujęzycznego z danego przedmiotu do wskaźnika rekrutacyjnego (1) jest wybierany wynik z poziomu wyższego. Maksymalna liczba punktów każdego z elementów G1, G2 wynosi 200.

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu

maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

  1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu dojrzałości w skali ocen niedostateczny- celujący (1-6) lub niedostateczny- bardzo dobry (2-5) wskaźnik rekrutacji obliczony jest zgodnie ze wzorem (1), gdzie:

G1, G2 – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według wzoru (5) z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2.

Maksymalna liczba punktów każdego z elementów G1, G2 wynosi 200.

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (5) oceny z matematyki zdanej w części ustnej egzaminu dojrzałości.

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

W przypadku konieczności przeliczania ocen na skalę procentową 0–100% punktów przyjmuje się następujący algorytm:

gdzie:

N – ocena po przeliczeniu,

N = 30 + 70 N0-Nmin

Nmax-Nmin

(5)

N0 – ocena umieszczona na świadectwie dojrzałości lub dokumencie równoważnym pod warunkiem, że jest większa od Nmin,

Nmin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo,

Nmax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w szkole lub instytucji, która wydała świadectwo.

  1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu, o którym mowa w ust. 7, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

G1 – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego wymienionego w kolumnie G1 tabeli 1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) według zasad podanych w pkt. 1 lub pkt. 2 w zależności od posiadanego świadectwa.

G2 – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 7, z danej kwalifikacji zawodowej wymienionej w tabeli 3 lub 4 zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Maksymalna liczba punktów każdego z elementów G1, G2 wynosi 200.

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu

maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

  1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia potwierdzonych świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z wyłączeniem matury międzynarodowej (IB) i matury europejskiej (EB) wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) według wzorów (2) lub (3), w których liczby punktów NP i NR są wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (5). W przypadku, gdy na dokumencie nie został określony poziom egzaminu jego wynik będzie uznany jako równoważny poziomowi podstawowemu polskiego egzaminu maturalnego. W krajach, w których kandydat może zdawać egzamin zewnętrzny, jako dodatkowy egzamin kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia, wynik takiego egzaminu może być uznany jako równoważny poziomowi rozszerzonemu polskiego egzaminu maturalnego. W przypadku kandydata, który na dokumencie stanowiącym podstawę przyjęcia na studia wyższe nie ma wyniku egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym lub równoważnym temu poziomowi, może zostać uznany wynik egzaminu z matematyki organizowany przez AGH. Zakres egzaminu organizowanego przez AGH odpowiada zakresowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Maksymalna liczba punktów każdego z elementów G1, G2 wynosi 200.

M –podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (5) wyniku z części pisemnej egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym.

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

  1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego zdawanego według zasad matury międzynarodowej IB

(International Baccalaureate) wskaźnik rekrutacji obliczony jest według

wzoru (1), gdzie:

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2 według wzorów (2) lub

   1. W przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie HL. Liczby punktów NP i NR są wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa matury międzynarodowej na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (5), przy czym NP liczony jest dla przedmiotów zdawanych na poziomie SL, a NR dla przedmiotów zdawanych na poziomie HL.

Maksymalna liczba punktów każdego z elementów G1, G2 wynosi 200.

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (5) wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie SL albo HL w przypadku, gdy kandydat przystępował do egzaminu z matematyki tylko na poziomie HL.

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

  1. dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu maturalnego zdawanego według zasad matury europejskiej EB (European Baccalaureate) wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2 według wzorów (2) lub

   1. W przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym (4-5h). Liczby punktów NP i NR są wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa matury europejskiej na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (5), przy czym NP liczony jest dla przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym (2-3h), a NR dla przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym (4-5h).

Maksymalna liczba punktów każdego z elementów G1, G2 wynosi 200.

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (5) wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (2-3h) albo rozszerzonym (4-5h).

Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

§ 6.

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025 odbywać się będzie według tych samych warunków.

 2. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w AGH jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich, równorzędnych lub równoważnych.

 3. Na kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025, wymienione w tabeli 5, będzie prowadzona rekrutacja pod warunkiem ustalenia planowanej liczby miejsc większej od 0 w zarządzeniu Rektora

AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025.

 1. Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025, na które będzie prowadzona rekrutacja zostaną określone w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025.

 2. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

 3. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji WR, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według wzoru

WR = wE · E + wS · S (6)

gdzie:

E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów, o ile jego waga została określona na wyższą od 0; egzamin wstępny oceniany jest w skali 0-100 pkt.,

S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom obowiązuje skala ocen niedostateczny – bardzo dobry) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom obowiązuje skala ocen niedostateczny - celujący); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie,

wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego,

wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów

magisterskich,

Wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 0 do 10 oraz

wE + wS = 10 (7)

 1. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski, dającym prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce, dokonuje się przeliczenia średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.

 2. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (6) dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia drugiego stopnia zawiera tabela 5.

 3. Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji (6) może być wynik ogólnego egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia, jeśli jest przewidziany w szczegółowych zasadach realizacji programu studiów ustalonych przez Dziekana Wydziału.

 4. Zakres egzaminu kierunkowego, o którym mowa w ust. 9, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

 5. Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów ust. 9 podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji po zaopiniowaniu przez WZR.

 6. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera, tytuł równorzędny lub równoważny, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14.

 7. W przypadku niespełniania warunku określonego w ust. 12 uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich możliwe jest w oparciu o czterosemestralny program studiów zatwierdzony przez Senat.

 8. W przypadku niespełniania warunku określonego w ust. 12 i 13 oraz posiadania przez kandydata szczególnych osiągnięć uzyskanych w ramach kształcenia akademickiego uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich może nastąpić na zasadach określonych w rozstrzygnięciu Dziekana Wydziału odpowiedzialnego za kształcenie na danym kierunku studiów wydanym na wniosek kandydata.

 9. W przypadku kierunków studiów stacjonarnych drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, dla których prowadzona jest rekrutacja w okresie letnim i zimowym:

  1. na studia trwające 4 semestry przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł licencjata, magistra lub tytuł równoważny,

  2. na studia trwające 3 semestry przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera, tytuł równorzędny lub równoważny.

 10. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Inżynieria Mechatroniczna kandydat dodatkowo ponad wymagania określone w ust. 1-15 w toku studiów pierwszego stopnia musi uzyskać co najmniej:

  1. 18 pkt ECTS (European Credit Transfer System) z matematyki oraz

  2. 12 pkt ECTS z fizyki oraz

  3. 30 pkt ECTS z innych przedmiotów podstawowych z obszaru nauk ścisłych oraz

  4. 25 pkt ECTS z przedmiotów rozwijających umiejętności projektowe, w tym przedmiotów zakończonych projektami oraz

  1. 2 pkt ECTS z przedmiotów nietechnicznych (z grupy przedmiotów humanistycznych, ekonomicznych lub społecznych).

 11. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Raw Materials Value Chain kandydat dodatkowo ponad wymagania określone w ust. 1-14 musi:

  1. ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Górnicza lub Inżynieria Środowiska lub Inżynieria Mechaniczna,

  2. w przypadku nie spełnienia warunku określonego w pkt 1 — uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie Dziekana określające powinowactwo ukończonego kierunku studiów pierwszego stopnia do co najmniej jednego z kierunków wymienionych w pkt. 1,

  3. złożyć Curriculum vitae wraz z listem motywacyjnym oraz wniosek o przyjęcie na studia wspólne.

 12. Spełnienie dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 16 i 17, weryfikuje Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału prowadzącego wymieniony tam kierunek. Do wstępnej kwalifikacji na wyżej wskazany kierunek dopuszczani są wyłącznie kandydaci, których weryfikacja zakończyła się wynikiem pozytywnym. Wynik weryfikacji jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

§ 7.

Osoby niebędące obywatelami polskimi

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi (nazywane dalej Cudzoziemcami) przyjmowane są na studia w drodze rekrutacji w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale z zastrzeżeniem postanowień określonych w niniejszym paragrafie.

 2. Cudzoziemcy przyjmowani na studia pierwszego i drugiego stopnia w drodze rekrutacji podejmują te studia na podstawie decyzji administracyjnej Rektora AGH wydanej w oparciu o art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 3. Decyzje i postanowienia w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym w oparciu o przepisy niniejszej uchwały mogą wydawać z upoważnienia Rektora AGH wyznaczeni pracownicy Działu Studentów Zagranicznych AGH.

 4. Cudzoziemcy przystępujący do rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH zobowiązani są do potwierdzenia znajomości języka wykładowego, w którym prowadzony jest zadeklarowany kierunek studiów na poziomie minimum B-2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 5. Z zastrzeżeniem pkt. 6 weryfikacja znajomości języka wykładowego studiów na odpowiednim poziomie jest przeprowadzana na podstawie:

  1. egzaminu z języka wykładowego studiów organizowanego przez Studium Języków Obcych AGH lub,

  1. dokumentów potwierdzających znajomość języka wykładowego studiów wymienionych w zarządzeniu Rektora AGH, o którym mowa w § 1 ust. 5.

 6. Weryfikacja znajomości języka wykładowego studiów kandydatów na studia drugiego stopnia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, następuje w trakcie tego egzaminu.

 7. Niezdanie egzaminu lub niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 5 pozbawia kandydata możliwości udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 8.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela 1. Przedmioty maturalne uwzględniane w elementach G1, G2 do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1) kwalifikującego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek

Przedmiot główny

G1

G2

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE

1.

Automatyka i Robotyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

 

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

2.

Elektronika

matematyka lub fizyka

3.

Elektronika i Telekomunikacja

4.

Elektrotechnika

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

5.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

 

6.

 

Technologie Przemysłu 4.0

matematyka lub fizyka lub informatyka lub język obcy

EKONOMIA I FINANSE

7.

Informatyka i Ekonometria

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

8.

Computer Science

matematyka lub fizyka lub informatyka

9.

Cyberbezpieczeństwo

matematyka

fizyka lub informatyka

10.

Informatyka

11.

Informatyka i Systemy Inteligentne

matematyka lub fizyka lub informatyka

12.

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka lub informatyka

matematyka lub fizyka

13.

Informatyka Techniczna

matematyka lub fizyka lub informatyka

14.

Inżynieria Obliczeniowa

15.

Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

16.

Teleinformatyka

matematyka lub fizyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

17.

Inżynieria Biomedyczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

INŻYNIERIA CHEMICZNA

18.

Ceramika

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy

19.

Chemia Budowlana

 

20.

 

Nowoczesne Technologie Paliwowe

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

21.

Technologia Chemiczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

22.

Budownictwo

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

23.

Geodezja i Kartografia

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub język obcy

24.

Informatyka Geoprzestrzenna

 

 

25.

 

Rewitalizacja Terenów

Zdegradowanych

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język

obcy

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek

Przedmiot główny

G1

G2

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

26.

Edukacja Techniczno-Informatyczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy

 

27.

Ekoprojektowanie i Cyfryzacja

Technologii Materiałowych

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

 

28.

 

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

lub biologia lub język obcy

29.

Inżynieria Metali

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy

 

30.

 

Inżynieria Metali Nieżelaznych

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

 

31.

 

Inżynieria Procesów Przemysłowych

matematyka lub fizyka

lub chemia lub informatyka lub biologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

lub biologia lub język obcy

32.

Inżynieria Produkcji i Jakości

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

33.

Komputerowe Wspomaganie

Procesów Inżynierskich

34.

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne

INŻYNIERIA MECHANICZNA

35.

Automatyka Przemysłowa i Robotyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

36.

Inżynieria Akustyczna

37.

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy

38.

Inżynieria Mechatroniczna

matematyka lub fizyka lub informatyka

39.

Mechanical Engineering

matematyka lub fizyka lub informatyka

matematyka lub fizyka lub informatyka lub język obcy

40.

Mechanika i Budowa Maszyn

 

41.

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka

lub chemia lub informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

lub język obcy

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

42.

Energetyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy

43.

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

 

44.

 

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe

matematyka lub fizyka lub chemia lub

informatyka lub biologia lub geografia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

lub język obcy

 

45.

 

Inżynieria Górnicza

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub

geografia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub język

obcy

46.

Inżynieria i Monitoring Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

47.

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek

Przedmiot główny

G1

G2

 

48.

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub język

obcy

49.

Inżynieria Kształtowania Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

50.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

MATEMATYKA

51.

Matematyka

matematyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

NAUKI FIZYCZNE

52.

Computer Physics

matematyka lub fizyka lub chemia lub

informatyka

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka

 

53.

 

Fizyka Medyczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

54.

Fizyka Techniczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

55.

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

 

56.

 

Nanoinżynieria Materiałów

matematyka lub fizyka

lub chemia lub informatyka

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

57.

Kulturoznawstwo

matematyka lub fizyka lub informatyka lub historia lub

język obcy lub język polski lub wiedza

o społeczeństwie

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

58.

Zarządzanie

matematyka lub fizyka lub chemia lub

informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

lub język obcy

nauki o Ziemi i środowisku

59.

Ekologiczne Źródła Energii

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

60.

Geofizyka

61.

Geoinformatyka

62.

Geologia Stosowana

63.

Geoturystyka

64.

Inżynieria i Analiza Danych

NAUKI SOCJOLOGICZNE

65.

Informatyka Społeczna

matematyka lub fizyka lub informatyka lub język obcy lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

 

66.

 

Socjologia

matematyka lub fizyka lub informatyka lub historia lub

język obcy lub język polski lub wiedza

o społeczeństwie

Tabela 2. Zawody nauczane na poziomie technika, których kwalifikacje zawodowe zdawane na egzaminie zawodowym lub egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie są uwzględniane w elemencie G2 do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1) kwalifikującego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu) zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm. lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Automatyka i Robotyka

Technik automatyk (311909); Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407); Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302); Technik elektronik (311408);

Technik elektryk (311303); Technik energetyk (311307);

Technik informatyk (351203); Technik logistyk (333107);

Technik mechatronik (311410); Technik pojazdów kolejowych (311518); Technik pojazdów samochodowych (311513); Technik programista (351406); Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412); Technik teleinformatyk (351103); Technik telekomunikacji (352203); Technik

transportu drogowego (311927); Technik transportu kolejowego (311928); Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

2.

Elektronika

Technik automatyk (311909); Technik elektronik (311408);

Technik elektryk (311303); Technik energetyk (311307);

Technik informatyk (351203); Technik mechatronik (311410); Technik programista (351406); Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412); Technik teleinformatyk (351103)

3.

Elektronika

i Telekomunikacja

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnika

Technik automatyk (311909); Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407); Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302); Technik elektronik (311408);

Technik elektryk (311303); Technik energetyk (311307);

Technik informatyk (351203); Technik logistyk (333107);

Technik mechatronik (311410); Technik pojazdów kolejowych (311518); Technik pojazdów samochodowych (311513); Technik programista (351406); Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412); Technik teleinformatyk (351103); Technik telekomunikacji (352203); Technik

transportu drogowego (311927); Technik transportu kolejowego (311928); Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

 

5.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Technik automatyk (311909); Technik elektronik (311408);

Technik informatyk (351203); Technik mechatronik (311410); Technik teleinformatyk (351103); Technik telekomunikacji (352203); Technik tyfloinformatyk (351204)

 

6.

 

Technologie Przemysłu 4.0

Technik automatyk (311909); Technik elektronik (311408);

Technik elektryk (311303); Technik informatyk (351203); Technik mechatronik (311410); Technik teleinformatyk (351103); Technik telekomunikacji (352203)

EKONOMIA I FINANSE

7.

Informatyka i Ekonometria

Technik informatyk (351203); Technik programista (351406)

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

8.

Computer Science

Technik automatyk (311909); Technik elektronik (311408);

Technik informatyk (351203); Technik mechatronik (311410);

Technik teleinformatyk (351103); Technik telekomunikacji (352203); Technik tyfloinformatyk (351204)

9.

Informatyka i Systemy Inteligentne

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 

10.

 

Inżynieria Biomedyczna

Technik automatyk (311909); Technik elektronik (311408);

Technik elektryk (311303); Technik informatyk (351203);

Technik mechatronik (311410); Technik ortopeda (321403);

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu) zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm. lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

 

 

Technik programista (351406); Technik technologii chemicznej (311603); Technik teleinformatyk (351103); Technik

telekomunikacji (352203); Technik tyfloinformatyk (351204)

INŻYNIERIA CHEMICZNA

11.

Ceramika

Technik analityk (311103); Technik ceramik (311944); Technik technologii chemicznej (311603); Technik technologii szkła

(311925)

 

12.

 

Chemia Budowlana

Technik analityk (311103); Technik budownictwa (311204); Technik ceramik (311944); Technik gospodarki odpadami (325515); Technik technologii chemicznej (311603); Technik

technologii szkła (311925);

 

 

 

13.

 

 

Nowoczesne Technologie Paliwowe

Technik analityk (311103); Technik ceramik (311944); Technik

gazownictwa (311913); Technik górnictwa odkrywkowego

(311701); Technik górnictwa otworowego (311702); Technik górnictwa podziemnego (311703); Technik ochrony środowiska (325511); Technik przeróbki kopalin stałych (311706); Technik technologii chemicznej (311603); Technik technologii szkła

(311925)

14.

Technologia Chemiczna

Technik analityk (311103); Technik ceramik (311944); Technik gospodarki odpadami (325515); Technik technologii chemicznej (311603); Technik technologii szkła (311925);

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

 

 

 

15.

 

 

 

Budownictwo

Technik budownictwa (311204); Technik budownictwa kolejowego (311220); Technik budownictwa wodnego

(311205); Technik budowy dróg (311216); Technik ekonomista

(331403); Technik geodeta (311104); Technik renowacji elementów architektury (311210); Technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219); Technik

technologii drewna (311922); Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej (311930)

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

Geodezja i Kartografia

Technik agrobiznesu (331402); Technik analityk (311103); Technik architektury krajobrazu (314202); Technik budownictwa (311204); Technik budownictwa kolejowego (311220); Technik budownictwa wodnego (311205); Technik budowy dróg (311216); Technik ekonomista (331403); Technik geodeta (311104); Technik geolog (311106); Technik górnictwa odkrywkowego (311701); Technik górnictwa podziemnego

(311703); Technik informatyk (351203); Technik leśnik

(314301); Technik ochrony środowiska (325511); Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (311709); Technik programista (351406); Technik transportu

drogowego (311927)

 

 

 

17.

 

 

Informatyka Geoprzestrzenna

Technik agrobiznesu (331402); Technik architektury krajobrazu (314202); Technik budownictwa (311204); Technik budowy

dróg (311216); Technik ekonomista (331403); Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302); Technik gazownictwa (311913); Technik informatyk (351203); Technik inżynierii sanitarnej (311218); Technik inżynierii środowiska i

melioracji (311208); Technik ochrony środowiska (325511)

 

 

 

18.

 

 

 

Rewitalizacja Terenów

Zdegradowanych

Technik architektury krajobrazu (314202);Technik geodeta (311104); Technik geolog (311106); Technik gospodarki odpadami (325515); Technik górnictwa odkrywkowego

(311701); Technik górnictwa otworowego (311702); Technik górnictwa podziemnego (311703); Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208); Technik leśnik (314301); Technik ochrony środowiska (325511); Technik organizacji turystyki (422104);

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (311709); Technik przeróbki kopalin stałych

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu) zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm. lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

 

 

(311706); Technik turystyki na obszarach wiejskich (515205); Technik turystyki wiejskiej (515203);

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 

 

 

19.

 

 

 

Edukacja Techniczno- Informatyczna

Technik automatyk (311909); Technik ceramik (311944);

Technik elektronik (311408); Technik elektryk (311303); Technik energetyk (311307); Technik hutnik (311704); Technik informatyk (351203); Technik mechanik (311504); Technik

mechanik lotniczy (315317); Technik mechatronik (311410);

Technik odlewnik (311705); Technik pojazdów samochodowych (311513); Technik przemysłu metalurgicznego (311708); Technik spawalnictwa (311516); Technik technologii chemicznej (311603); Technik teleinformatyk (351103)

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych

Technik analityk (311103); Technik automatyk (311909); Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407); Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (311217); Technik elektronik (311408); Technik energetyk (311307); Technik gospodarki odpadami (325515); Technik hutnik (311704); Technik informatyk (351203); Technik mechanik

(311504); Technik mechatronik (311410); Technik ogrodnik

(314205); Technik programista (351406); Technik przemysłu metalurgicznego (311708); Technik technologii drewna (311922); Technik teleinformatyk (351103); Technik

telekomunikacji (352203); Technik tyfloinformatyk (351204);

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

 

21.

 

Inżynieria Materiałowa

Technik analityk (311103); Technik ceramik (311944); Technik gospodarki odpadami (325515); Technik technologii chemicznej (311603); Technik technologii szkła (311925)

 

 

 

22.

 

 

 

Inżynieria Metali

Technik automatyk (311909); Technik ceramik (311944);

Technik elektronik (311408); Technik elektryk (311303); Technik energetyk (311307); Technik hutnik (311704) ; Technik informatyk (351203); Technik mechanik (311504); Technik

mechanik lotniczy (315317); Technik mechatronik (311410);

Technik odlewnik (311705); Technik pojazdów samochodowych (311513); Technik przemysłu metalurgicznego (311708); Technik spawalnictwa (311516); Technik technologii chemicznej (311603); Technik teleinformatyk (351103)

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria Metali Nieżelaznych

Technik analityk (311103); Technik automatyk (311909); Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407); Technik budownictwa kolejowego (311220); Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (311217); Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302); Technik elektronik (311408); Technik elektryk (311303); Technik

energetyk (311307); Technik gospodarki odpadami (325515); Technik hutnik (311704); Technik informatyk (351203); Technik mechanik (311504); Technik mechanik lotniczy (315317);

Technik mechanik okrętowy (315105); Technik mechatronik (311410); Technik odlewnik (311705); Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (311709); Technik pojazdów kolejowych (311518); Technik pojazdów samochodowych (311513); Technik programista (351406); Technik przemysłu metalurgicznego (311708); Technik spawalnictwa (311516); Technik technologii chemicznej (311603); Technik teleinformatyk (351103); Technik

telekomunikacji (352203); Technik tyfloinformatyk (351204)

 

 

24.

 

Inżynieria Procesów Przemysłowych

Technik automatyk (311909); Technik ceramik (311944);

Technik elektronik (311408); Technik elektryk (311303); Technik energetyk (311307); Technik hutnik (311704); Technik informatyk (351203); Technik mechanik (311504); Technik

mechanik lotniczy (315317); Technik mechatronik (311410);

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu) zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm. lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

 

 

Technik odlewnik (311705); Technik pojazdów samochodowych (311513); Technik przemysłu metalurgicznego (311708); Technik spawalnictwa (311516); Technik technologii chemicznej

(311603); Technik teleinformatyk (351103);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria Produkcji i Jakości

Technik analityk (311103); Technik automatyk (311909); Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407); Technik budownictwa kolejowego (311220); Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (311217); Technik ekonomista (331403); Technik eksploatacji portów i terminali (333106); Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302); Technik elektronik (311408); Technik energetyk

(311307); Technik gospodarki odpadami (325515); Technik

handlowiec (522305); Technik hutnik (311704); Technik

informatyk (351203); Technik logistyk (333107); Technik

mechanik (311504); Technik mechanik lotniczy (315317); Technik mechanik okrętowy (315105); Technik mechatronik (311410); Technik odlewnik (311705); Technik pojazdów kolejowych (311518); Technik pojazdów samochodowych

(311513); Technik programista (351406); Technik przemysłu

metalurgicznego (311708); Technik rachunkowości (431103);

Technik spawalnictwa (311516); Technik spedytor (333108); Technik technologii chemicznej (311603); Technik teleinformatyk (351103); Technik telekomunikacji (352203);

Technik transportu kolejowego (311928); Technik tyfloinformatyk (351204);

 

 

 

26.

 

 

Komputerowe Wspomaganie

Procesów Inżynierskich

Technik automatyk (311909); Technik elektronik (311408); Technik elektryk (311303); Technik hutnik (311704); Technik informatyk (351203); Technik mechanik (311504); Technik

mechatronik (311410); Technik odlewnik (311705); Technik programista (351406); Technik przemysłu metalurgicznego (311708); Technik teleinformatyk (351103); Technik

telekomunikacji (352203);

 

 

 

27.

 

 

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne

Technik automatyk (311909); Technik elektronik (311408); Technik elektryk (311303); Technik hutnik (311704); Technik informatyk (351203); Technik mechanik (311504); Technik

mechatronik (311410); Technik odlewnik (311705); Technik pojazdów samochodowych (311513); Technik przemysłu metalurgicznego (311708); Technik teleinformatyk (351103);

Technik telekomunikacji (352203)

INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

 

28.

 

Automatyka Przemysłowa

i Robotyka

Technik automatyk (311909); Technik elektronik (311408);

Technik elektryk (311303); Technik energetyk (311307);

Technik informatyk (351203); Technik mechanik (311504);

Technik mechatronik (311410); Technik programista (351406); Technik teleinformatyk (351103); Technik telekomunikacji (352203)

 

29.

 

Inżynieria Akustyczna

Technik elektronik (311408); Technik informatyk (351203);

Technik mechanik (311504); Technik mechatronik (311410);

Technik programista (351406); Technik teleinformatyk (351103); Technik telekomunikacji (352203)

 

 

30.

 

 

Inżynieria Mechaniczna

i Materiałowa

Technik energetyk (311307); Technik logistyk (333107);

Technik mechanik (311504); Technik mechanik lotniczy

(315317); Technik mechatronik (311410); Technik pojazdów samochodowych (311513); Technik transportu drogowego (311927); Technik transportu kolejowego (311928); Technik urządzeń dźwigowych (311940); Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej (311930)

31.

Inżynieria Mechatroniczna

Technik automatyk (311909); Technik elektronik (311408);

Technik elektryk (311303); Technik energetyk (311307);

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu) zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm. lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

 

 

Technik informatyk (351203); Technik mechanik (311504);

Technik mechatronik (311410); Technik programista (351406);

Technik teleinformatyk (351103); Technik telekomunikacji (352203)

 

 

32.

 

 

Mechanical Engineering

Technik energetyk (311307); Technik logistyk (333107);

Technik mechanik (311504); Technik mechanik lotniczy

(315317); Technik mechatronik (311410); Technik pojazdów samochodowych (311513); Technik transportu drogowego (311927); Technik transportu kolejowego (311928); Technik urządzeń dźwigowych (311940); Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej (311930)

 

 

 

33.

 

 

 

Mechanika i Budowa Maszyn

Technik energetyk (311307); Technik logistyk (333107);

Technik mechanik (311504); Technik mechanik lotniczy

(315317); Technik mechatronik (311410); Technik pojazdów samochodowych (311513); Technik transportu drogowego (311927); Technik transportu kolejowego (311928); Technik urządzeń dźwigowych (311940); Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej (311930)

34.

Zarządzanie i Inżynieria

Produkcji

Technik automatyk (311909); Technik logistyk (333107);

Technik mechatronik (311410)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

35.

Energetyka

Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929); Technik elektronik (311408); Technik elektryk (311303); Technik energetyk (311307); Technik informatyk (351203); Technik urządzeń i

systemów energetyki odnawialnej (311930)

36.

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

 

 

 

37.

 

 

 

Geoinżynieria i Górnictwo

Otworowe

Technik automatyk (311909); Technik budownictwa (311204);

Technik geolog (311106); Technik górnictwa otworowego (311702); Technik inżynierii sanitarnej (311218); Technik

inżynierii środowiska i melioracji (311208); Technik mechanik (311504); Technik mechanik okrętowy (315105); Technik

ochrony środowiska (325511); Technik pojazdów

samochodowych (311513); Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej (311930); Technik wiertnik (311707)

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

Inżynieria Górnicza

Technik automatyk (311909); Technik elektronik (311408);

Technik elektryk (311303); Technik energetyk (311307); Technik geodeta (311104); Technik geolog (311106); Technik górnictwa odkrywkowego (311701); Technik górnictwa

otworowego (311702); Technik górnictwa podziemnego (311703); Technik mechanik (311504); Technik mechatronik (311410); Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (311709); Technik przeróbki kopalin stałych (311706); Technik urządzeń dźwigowych (311940); Technik

wiertnik (311707)

 

 

 

39.

 

 

Inżynieria i Monitoring Środowiska

Technik agrobiznesu (331402); Technik architektury krajobrazu (314202); Technik budownictwa (311204); Technik budowy

dróg (311216); Technik ekonomista (331403); Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302); Technik gazownictwa (311913); Technik inżynierii sanitarnej (311218);

Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208); Technik

ochrony środowiska (325511)

 

 

40.

 

 

Inżynieria i Ochrona Środowiska

Technik geolog (311106); Technik górnictwa odkrywkowego (311701); Technik górnictwa otworowego (311702); Technik górnictwa podziemnego (311703); Technik informatyk

(351203); Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208); Technik ochrony środowiska (325511); Technik technologii chemicznej (311603); Technik wiertnik (311707)

 

41.

Inżynieria i Zarządzanie

Procesami Przemysłowymi

Technik agrobiznesu (331402); Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407); Technik ekonomista (331403);

Technik eksploatacji portów i terminali (333106); Technik

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu) zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm. lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

 

 

handlowiec (522305); Technik hotelarstwa (422402); Technik

informatyk (351203); Technik logistyk (333107); Technik

mechatronik (311410); Technik prac biurowych (411004); Technik programista (351406); Technik rachunkowości (431103); Technik reklamy (333907); Technik spedytor

(333108)

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria Kształtowania Środowiska

Technik agrobiznesu (331402); Technik analityk (311103); Technik architektury krajobrazu (314202); Technik automatyk (311909); Technik budownictwa (311204); Technik budownictwa wodnego (311205); Technik chłodnictwa i klimatyzacji (311929); Technik ekonomista (331403); Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302); Technik elektryk (311303); Technik gazownictwa (311913); Technik

geodeta (311104); Technik geolog (311106); Technik gospodarki odpadami (325515); Technik górnictwa odkrywkowego (311701); Technik informatyk (351203);

Technik inżynierii sanitarnej (311218); Technik inżynierii

środowiska i melioracji (311208); Technik leśnik (314301);

Technik ochrony środowiska (325511); Technik ogrodnik

(314205); Technik przeróbki kopalin stałych (311706); Technik rolnik (314207); Technik technologii chemicznej (311603); Technik turystyki na obszarach wiejskich (515205); Technik turystyki wiejskiej (515203); Technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej (311930)

 

 

 

43.

 

 

 

Inżynieria Naftowa i

Gazownicza

Technik automatyk (311909); Technik budownictwa (311204);

Technik gazownictwa (311913); Technik geolog (311106);

Technik górnictwa otworowego (311702); Technik inżynierii

sanitarnej (311218); Technik inżynierii środowiska i melioracji

(311208); Technik mechanik (311504); Technik mechanik

okrętowy (315105); Technik ochrony środowiska (325511);

Technik pojazdów samochodowych (311513); Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930); Technik wiertnik (311707)

NAUKI FIZYCZNE

44.

Computer Physics

 

Technik analityk (311103); Technik automatyk (311909); Technik elektronik (311408);Technik elektryk (311303); Technik informatyk (351203); Technik programista (351406); Technik technologii chemicznej (311603); Technik telekomunikacji (352203)

45.

Fizyka Medyczna

46.

Fizyka Techniczna

47.

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce

48.

Nanoinżynieria Materiałów

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

49.

Zarządzanie

Technik ekonomista (331403); Technik handlowiec (522305)

nauki o Ziemi i środowisku

 

 

 

 

50.

 

 

 

Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)

Technik automatyk (311909); Technik energetyk

(311307);Technik geolog (311106); Technik górnictwa odkrywkowego (311701); Technik górnictwa otworowego

(311702); Technik górnictwa podziemnego (311703); Technik informatyk (351203); Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208); Technik ochrony środowiska (325511); Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (311709); Technik technologii chemicznej (311603); Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930); Technik

wiertnik (311707)

 

51.

 

Geofizyka

Technik geolog (311106); Technik górnictwa odkrywkowego (311701); Technik górnictwa otworowego (311702); Technik górnictwa podziemnego (311703); Technik informatyk

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek

Nazwa zawodu (symbol cyfrowy zawodu) zgodny z Dz.U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm. lub Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.

 

 

(351203); Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208); Technik ochrony środowiska (325511); Technik wiertnik

(311707)

52.

Geoinformatyka

Technik elektronik (311408);Technik geolog (311106); Technik informatyk (351203); Technik programista (351406); Technik

teleinformatyk (351103)

 

 

 

53.

 

 

 

Geologia Stosowana

Technik geodeta (311104);Technik geolog (311106); Technik

górnictwa odkrywkowego (311701); Technik górnictwa otworowego (311702); Technik górnictwa podziemnego

(311703); Technik informatyk (351203); Technik inżynierii

środowiska i melioracji (311208); Technik ochrony środowiska (325511); Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (311709); Technik przeróbki kopalin stałych (311706); Technik wiertnik (311707)

 

 

54.

 

 

Geoturystyka

Technik architektury krajobrazu (314202);Technik geolog (311106); Technik górnictwa odkrywkowego (311701); Technik górnictwa otworowego (311702); Technik górnictwa podziemnego (311703); Technik informatyk (351203); Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208); Technik ochrony

środowiska (325511); Technik organizacji turystyki (422104);

Technik wiertnik (311707)

 

55.

 

Inżynieria i Analiza Danych

Technik automatyk (311909); Technik ekonomista (331403);

Technik elektronik (311408); Technik informatyk (351203); Technik programista (351406); Technik rachunkowości (431103); Technik teleinformatyk (351103); Technik

tyfloinformatyk (351204)

 

 

Tabela 3. Kwalifikacje zawodowe zdawane na egzaminie zawodowym w ramach nauczania zawodowego na poziomie technika w formule 2019 (Dz. U. z 2019 r., poz. 316 z późn. zm.), które uwzględniane są w elemencie G2 do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1) kwalifikującego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 

 

L.p.

 

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

Symbol

Nazwa kwalifikacji

1.

Technik agrobiznesu (331402)

ROL.04.

Prowadzenie produkcji rolniczej

2.

ROL.05.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

3.

 

Technik analityk (311103)

CHM.03.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

4.

CHM.04.

Wykonywanie badań analitycznych

5.

 

Technik architektury krajobrazu (314202)

OGR.03.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów

architektury krajobrazu

6.

OGR.04.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

7.

Technik automatyk (311909)

ELM.01.

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

8.

ELM.04.

Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

9.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407)

TKO.02.

Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania

ruchem kolejowym

10.

 

 

Technik budownictwa (311204)

BUD.01.

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo

11.

BUD.08.

Montaż konstrukcji budowlanych,

12.

BUD.12.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

13.

BUD.14.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

14.

Technik budownictwa kolejowego (311220)

TKO.03.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg

kolejowych

 

L.p.

 

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

Symbol

Nazwa kwalifikacji

15.

TKO.04.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy

kosztorysowania

16.

Technik budownictwa wodnego (311205)

TWO.01.

Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

17.

TWO.04.

Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

18.

 

Technik budowy dróg

(311216)

BUD.13.

Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i

drogowych

19.

BUD.15.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

20.

 

Technik ceramik (311944)

CES.01.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

21.

CES.03.

Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle

ceramicznym

22.

CES.05.

Zdobienie wyrobów ceramicznych

23.

 

Technik chłodnictwa i

klimatyzacji (311929)

ELE.03.

Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

 

24.

 

ELE.04.

Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem

instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

25.

Technik ekonomista (331403)

EKA.04.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

26.

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki

finansowej jednostek organizacyjnych

27.

Technik eksploatacji portów

i terminali (333106)

SPL.02.

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

28.

SPL.03.

Obsługa ładunków w portach i terminalach

29.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302)

TKO.05.

Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji

elektrycznej

30.

TKO.06.

Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

31.

Technik elektronik (311408)

ELM.02.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

32.

ELM.05.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

33.

 

Technik elektryk (311303)

ELE.02.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i

urządzeń elektrycznych

34.

ELE.05.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

35.

 

Technik energetyk (311307)

ELE.06.

Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

36.

ELE.07.

Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

37.

 

Technik gazownictwa (311913)

BUD.28.

Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

38.

BUD.29.

Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych

39.

 

Technik geodeta (311104)

BUD.18.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i

realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

40.

BUD.19.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

41.

Technik geolog (311106)

GIW.06.

Wykonywanie prac geologicznych

42.

Technik górnictwa

odkrywkowego (311701)

GIW.03.

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

43.

GIW.07.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

44.

Technik górnictwa

otworowego (311702)

GIW.01.

Eksploatacja otworowa złóż

45.

GIW.08.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

46.

Technik górnictwa

podziemnego (311703)

GIW.02.

Eksploatacja podziemna złóż

47.

GIW.09.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

48.

 

HAN.01.

Prowadzenie sprzedaży

 

L.p.

 

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

Symbol

Nazwa kwalifikacji

49.

Technik handlowiec (522305)

HAN.02.

Prowadzenie działań handlowych

50.

Technik hotelarstwa (422402)

HGT.03.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

51.

HGT.06.

Realizacja usług w recepcji

52.

 

Technik informatyk (351203)

INF.02.

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

53.

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

54.

 

Technik inżynierii

sanitarnej (311218)

BUD.09.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

55.

BUD.20.

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

56.

Technik inżynierii

środowiska i melioracji

(311208)

BUD.21.

Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

57.

BUD.22.

Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

58.

Technik leśnik (314301)

LES.02.

Gospodarowanie zasobami leśnymi

59.

Technik logistyk (333107)

SPL.01.

Obsługa magazynów

60.

SPL.04.

Organizacja transportu

61.

 

 

Technik mechanik (311504)

MEC.03.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo

62.

MEC.05.

Użytkowanie obrabiarek skrawających, albo

63.

MEC.08.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

64.

MEC.09.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

65.

Technik mechanik lotniczy (315317)

TLO.03.

Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych

66.

Technik mechanik okrętowy

(315105)

TWO.06.

Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

67.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515)

ROL.02.

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi

stosowanych w rolnictwie

68.

ROL.08.

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

69.

 

Technik mechatronik (311410)

ELM.03.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów

mechatronicznych

70.

ELM.06.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów

mechatronicznych

71.

Technik ochrony

środowiska (325511)

CHM.05.

Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

72.

 

Technik odlewnik (311705)

MTL.01.

Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego albo

73.

MTL.02.

Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych

74.

MTL.04.

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

75.

Technik ogrodnik (314205)

OGR.02.

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

76.

OGR.05.

Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

77.

Technik organizacji turystyki (422104)

HGT.07.

Przygotowanie imprez i usług turystycznych

78.

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

79.

Technik ortopeda (321403)

MED.11.

Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

80.

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (311709)

GIW.04.

Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny

81.

GIW.10.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin

innych niż węgiel kamienny

82.

Technik pojazdów

kolejowych (311518)

TKO.09.

Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych

83.

TKO.10.

Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych

 

L.p.

 

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

Symbol

Nazwa kwalifikacji

84.

 

 

Technik pojazdów

samochodowych (311513)

MOT.02.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych albo

85.

MOT.05.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych

86.

MOT.06.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

samochodowych

87.

Technik prac biurowych (411004)

EKA.06.

Wykonywanie prac biurowych

88.

Technik programista (351406)

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

89.

INF.04.

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

90.

Technik przemysłu

metalurgicznego (311708)

MTL.03.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

91.

MTL.05.

Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych

92.

Technik przeróbki kopalin stałych (311706)

GIW.05.

Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej

kopalin

93.

GIW.11.

Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

94.

Technik rachunkowości

(431103)

EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki

finansowej jednostek organizacyjnych

95.

EKA.07.

Prowadzenie rachunkowości

96.

Technik reklamy (333907)

PGF.07.

Wykonywanie przekazu reklamowego

97.

PGF.08.

Zarządzanie kampanią reklamową

98.

Technik renowacji

elementów architektury

(311210)

BUD.23

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

99.

BUD.24

Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

100.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219)

BUD.11.

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

101.

BUD.25.

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

102.

Technik rolnik (314207)

ROL.04.

Prowadzenie produkcji rolniczej

103.

ROL.10.

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

104.

 

 

 

Technik spawalnictwa (311516)

MEC.03.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

105.

MEC.04.

Montaż systemów rurociągowych

106.

MEC.08.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo

107.

TWO.03.

Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

108.

MEC.10.

Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

109.

Technik spedytor (333108)

SPL.05.

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

110.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412)

INF.05.

Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych

telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

111.

INF.06.

Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych

pozabudynkowych

112.

Technik technologii chemicznej (311603)

CHM.02.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

113.

CHM.06.

Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

114.

 

Technik technologii drewna (311922)

DRM.04.

Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych

115.

DRM.08.

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

116.

Technik technologii szkła

(311925)

CES.02.

Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego

117.

CES.04.

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

118.

Technik teleinformatyk (351103)

INF.07.

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz

administrowanie systemami operacyjnymi

 

L.p.

 

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2019

Symbol

Nazwa kwalifikacji

119.

INF.08.

Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami

rozległymi

120.

Technik telekomunikacji (352203)

INF.01.

Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich

121.

INF.09.

Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

122.

Technik transportu drogowego (311927)

TDR.01.

Eksploatacja środków transportu drogowego

123.

TDR.02.

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

124.

Technik transportu kolejowego (311928)

TKO.07.

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

125.

TKO.08.

Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

126.

Technik turystyki na obszarach wiejskich (515205)

HGT.09.

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

127.

HGT.10.

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

128.

Technik tyfloinformatyk (351204)

INF.10.

Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością

wzrokową

129.

Technik urządzeń dźwigowych (311940)

ELE.08.

Montaż urządzeń dźwigowych

130.

ELE.09.

Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych

131.

Technik urządzeń i

systemów energetyki

odnawialnej (311930)

ELE.10.

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej

132.

ELE.11.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

133.

Technik wiertnik (311707)

GIW.12.

Wykonywanie prac wiertniczych

134.

GIW.13.

Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

 

 

Tabela 4. Kwalifikacje zawodowe zdawane na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w ramach nauczania zawodowego na poziomie technika w formule 2017 (Dz. U. z 2017 r., poz. 622 z późn. zm.), które uwzględniane są w elemencie G2 do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1) kwalifikującego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 

 

L.p.

 

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

Symbol

Nazwa kwalifikacji

1.

Technik agrobiznesu (331402)

RL.03.

Prowadzenie produkcji rolniczej

2.

RL.07.

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

3.

 

Technik analityk (311103)

AU.59.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

4.

AU.60.

Wykonywanie badań analitycznych

5.

 

Technik architektury krajobrazu (314202)

RL.21.

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów

architektury krajobrazu

6.

RL.22.

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

7.

Technik automatyk (311909)

EE.17.

Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

8.

EE.18.

Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

 

9.

Technik automatyk

sterowania ruchem kolejowym (311407)

 

EE.23.

Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania

ruchem kolejowym

10.

 

 

 

Technik budownictwa (311204)

BD.12.

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

11.

BD.14.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

12.

BD.16.

Montaż konstrukcji budowlanych

13.

BD.29.

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno- budowlanych

14.

BD.30.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

L.p.

 

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

Symbol

Nazwa kwalifikacji

15.

Technik budownictwa wodnego (311205)

BD.09.

Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

16.

BD.28.

Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

17.

 

Technik budowy dróg

(311216)

BD.01

Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

18.

BD.25.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

19.

 

Technik ceramik (311944)

AU.06.

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

20.

AU.51.

Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle

ceramicznym

21.

 

Technik chłodnictwa i

klimatyzacji (311929)

EE.15.

Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

22.

EE.16.

Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

23.

 

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (311217)

BD.23.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg

kolejowych

24.

BD.24

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

25.

Technik ekonomista (331403)

AU.35.

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

26.

AU.36.

Prowadzenie rachunkowości

27.

 

Technik eksploatacji portów

i terminali (333106)

AU.33.

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

 

28.

 

AU.34.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

29.

Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302)

EE.27.

Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji

elektrycznej

30.

EE.28.

Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

31.

Technik elektronik (311408)

EE.03.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

32.

EE.22.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

33.

 

Technik elektryk (311303)

EE.05.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

34.

EE.26.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

35.

 

Technik energetyk (311307)

EE.24.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

36.

EE.25.

Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

37.

 

Technik gazownictwa (311913)

BD.19.

Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci

gazowych

38.

BD.20.

Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją

instalacji gazowych

39.

 

Technik geodeta (311104)

BD.31.

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i

realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

40.

BD.32.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

41.

Technik geolog (311106)

RL.25.

Wykonywanie prac geologicznych

42.

Technik górnictwa

odkrywkowego (311701)

MG.10.

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

43.

MG.41.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

44.

Technik górnictwa

otworowego (311702)

MG.09.

Eksploatacja otworowa złóż

45.

MG.40.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

46.

Technik górnictwa

podziemnego (311703)

MG.11.

Eksploatacja złóż podziemnych

47.

MG.39.

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

48.

 

AU.20.

Prowadzenie sprzedaży

 

L.p.

 

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

Symbol

Nazwa kwalifikacji

49.

Technik handlowiec (522305)

AU.25.

Prowadzenie działalności handlowej

50.

Technik hotelarstwa (422402)

TG.12.

Planowanie i realizacja usług w recepcji

51.

TG.13.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

52.

Technik hutnik (311704)

MG.07

Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych

53.

MG.38.

Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych

54.

 

Technik informatyk (351203)

EE.08.

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń

peryferyjnych i sieci

55.

EE.09.

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

56.

 

Technik inżynierii

sanitarnej (311218)

BD.05.

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

57.

BD.22.

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

58.

Technik inżynierii

środowiska i melioracji

(311208)

RL.23.

Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

59.

RL.24.

Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

60.

Technik leśnik (314301)

RL.13.

Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

61.

RL.14.

Użytkowanie zasobów leśnych

62.

Technik logistyk (333107)

AU.22.

Obsługa magazynów

63.

AU.32.

Organizacja transportu

64.

 

 

Technik mechanik (311504)

MG.17.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

65.

MG.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

66.

MG.20.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

67.

MG.44.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

68.

Technik mechanik lotniczy (315317)

MG.31.

Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków

powietrznych

69.

Technik mechanik okrętowy

(315105)

MG.32.

Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

70.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515)

MG.03.

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi

stosowanych w rolnictwie

71.

MG.42.

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

72.

 

Technik mechatronik (311410)

EE.02.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów

mechatronicznych

73.

EE.21.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów

mechatronicznych

74.

Technik obsługi

turystycznej (422103)

TG.14.

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

75.

TG.15.

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług

turystycznych

76.

Technik ochrony

środowiska (325511)

RL.08.

Ocena stanu środowiska

77.

RL.09.

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

78.

Technik odlewnik (311705)

MG.06.

Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych

79.

MG.37.

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

80.

Technik ogrodnik (314205)

RL.05.

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

81.

RL.18.

Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

82.

Technik ortopeda (321403)

MS.02.

Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

83.

Technik organizacji reklamy (333906)

AU.29.

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

84.

AU.30.

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

L.p.

 

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

Symbol

Nazwa kwalifikacji

85.

 

 

Technik pojazdów

samochodowych (311513)

MG.12.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

86.

MG.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

samochodowych

87.

MG.43.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

samochodowych

88.

Technik prac biurowych (411004)

AU.27.

Wykonywanie prac biurowych

89.

Technik przeróbki kopalin stałych (311706)

MG.35.

Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

90.

MG.36.

Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

91.

Technik rachunkowości

(431103)

AU.36.

Prowadzenie rachunkowości

92.

AU.65.

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

93.

Technik renowacji

elementów architektury

(311210)

BD.26

Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

94.

BD.27

Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

95.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219)

BD.04.

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

96.

BD.21.

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót

budowlanych

97.

Technik rolnik (314207)

RL.03.

Prowadzenie produkcji rolniczej

98.

RL.16.

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

99.

Technik spedytor (333108)

AU.31.

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

100.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311412)

EE.19.

Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych

telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

101.

EE.20.

Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych

pozabudynkowych

102.

Technik technologii chemicznej (311603)

AU.08.

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

103.

AU.56.

Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

104.

Technik technologii drewna (311922)

AU.15.

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

105.

AU.50.

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

106.

Technik technologii szkła

(311925)

AU.05.

Wytwarzanie wyrobów ze szkła

107.

AU.49.

Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

108.

 

Technik teleinformatyk (351103)

EE.10.

Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci

teleinformatycznych

109.

EE.11.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

110.

Technik telekomunikacji (352203)

EE.01.

Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

111.

EE.06.

Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

112.

Technik transportu drogowego (311927)

AU.04.

Eksploatacja środków transportu drogowego

113.

AU.69.

Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

114.

Technik transportu kolejowego (311928)

AU.46.

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

115.

AU.47.

Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

116.

Technik turystyki wiejskiej (515203)

TG.08.

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

117.

TG.09.

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 

118.

Technik tyfloinformatyk (351204)

 

EE.07.

Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

119.

Technik urządzeń dźwigowych (311940)

EE.13.

Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

120.

EE.14.

Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

121.

 

BD.17.

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

L.p.

 

Nazwa zawodu (symbol)

Kwalifikacje zawodowe w formule 2017

Symbol

Nazwa kwalifikacji

122.

Technik urządzeń i

systemów energetyki

odnawialnej (311930)

BD.18.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

123.

Technik wiertnik (311707)

MG.08.

Wykonywanie prac wiertniczych

124.

MG.34.

Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

 

 

Tabela 5. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (7) kwalifikującego na dany kierunek studiów drugiego stopnia.


 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu

wstępnego

[wE]

z przeliczenia

średniej ocen

[wS]

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA I TECHNOLOGIE KOSMICZNE

1.

Automatyka i Robotyka

6

4

2.

Elektronika i Telekomunikacja

7

3

3.

Elektrotechnika

6

4

4.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

EKONOMIA I FINANSE

5.

Informatyka i Ekonometria

6

4

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

6.

Cyberbezpieczeństwo1)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

3

7.

Informatyka

8.

Informatyka-Data Science

9.

Informatyka i Systemy Inteligentne

10.

Informatyka Stosowana

11.

Informatyka Techniczna

12.

Teleinformatyka

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

13.

Inżynieria Biomedyczna

6

4

INŻYNIERIA CHEMICZNA

14.

Ceramika

5

5

15.

Chemia Budowlana1)

16.

Nowoczesne Technologie Paliwowe

0

10

17.

Technologia Chemiczna

5

5

INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

18.

Budownictwo

 

 

5

 

 

5

19.

Geodezja i Kartografia

20.

Informatyka Geoprzestrzenna

21.

Remote Sensing and Geo Informatics

22.

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

23.

Edukacja Techniczno-Informatyczna

0

10

24.

Inżynieria Materiałowa

5

5

25.

Inżynieria Metali

0

10

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu

wstępnego

[wE]

z przeliczenia

średniej ocen

[wS]

26.

Inżynieria Metali Nieżelaznych

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

27.

Inżynieria Procesów Odlewniczych

28.

Inżynieria Produkcji i Jakości

29.

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

30.

Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa

31.

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

32.

Metalcasting Engineering

33.

Metallurgical Engineering

34.

Metalurgia

0

10

35.

Modern Materials Design and Application

 

5

 

5

36.

Recykling i Metalurgia

37.

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne

INŻYNIERIA MECHANICZNA

38.

Automatyka Przemysłowa i Robotyka

5

5

39.

Inżynieria Akustyczna

40.

Inżynieria Ciepła

0

10

41.

Inżynieria Mechatroniczna2)

 

 

5

 

 

5

42.

Mechanika i Budowa Maszyn

43.

Transport w Przemyśle 4.01)

44.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

45.

Ekotechnologie Cieplne1)

0

10

46.

Energetyka

5

5

47.

Energetyka Jądrowa1)

0

10

48.

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

5

5

49.

Energetyka Wodorowa

0

10

50.

Energy and Environmental Engineering

5

5

51.

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe

3

7

52.

Inżynieria Bezpieczeństwa

5

5

53.

Inżynieria Górnicza

54.

Inżynieria i Monitoring Środowiska

0

10

55.

Inżynieria i Ochrona Środowiska

56.

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi

5

5

57.

Inżynieria Kształtowania Środowiska

58.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

4

6

59.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza – profil praktyczny

7

3

60.

Raw Materials Value Chain3)

6

4

61.

Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja

0

10

MATEMATYKA

62.

Matematyka

6

4

NAUKI CHEMICZNE

63.

Chemia w Kryminalistyce

5

5

NAUKI FIZYCZNE

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu

wstępnego

[wE]

z przeliczenia

średniej ocen

[wS]

64.

Fizyka Medyczna

 

 

5

 

 

5

65.

Fizyka Techniczna

66.

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce

67.

Nanoinżynieria Materiałów1)

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

68.

Kulturoznawstwo

0

10

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

69.

Zarządzanie

6

4

nauki o Ziemi i środowisku

70.

Ekologiczne Źródła Energii

 

 

0

 

 

10

71.

Geofizyka

72.

Geoinformatyka

73.

Geologia Stosowana

74.

Geoturystyka

NAUKI SOCJOLOGICZNE

75.

Informatyka Społeczna

6

4

76.

Socjologia

0

10

1) kierunek planowany do utworzenia.

2) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na ten kierunek wymagane jest spełnienie dodatkowych kryteriów, o których mowa w §6 ust. 16.

3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na ten kierunek wymagane jest spełnienie dodatkowych kryteriów, o których mowa w §6 ust. 17.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)