Zasady rekrutacji na Politechnikę Krakowską 2024/2025

Politechnika Krakowska rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Politechnice Krakowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki nr 49/d/06/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w roku akademickim 2024/25

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2024/25 dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie, tj.:

  1. wykaz kierunków i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia (zwanych dalej odpowiednio studiami I i II stopnia) prowadzonych w roku akademickim 2024/25, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

  2. warunki, tryb, sposób przeprowadzania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia prowadzonych w roku akademickim 2024/25, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

  3. szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia prowadzonych w roku akademickim 2024/25, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

  4. szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia, prowadzonych w roku akademickim 2024/25, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zasady przyjęć na studia cudzoziemców reguluje zarządzenie Rektora PK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)