Ogólne zasady rekrutacji na UE rok akademicki 2024/2025

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała nr 42 (2022/2023) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2024/2025

Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 28 osób z ogólnej liczby 35 członków statutowego składu, 28 głosami „tak”, działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742, ze zm.) oraz § 27 ust. 2 pkt 11) Statutu UEP, ustalił następujące warunki, tryb oraz termoczęin rozpcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (zwanym dalej Uczelnią lub UEP) w roku akademickim 2024/2025:

 

DZIAŁ 1

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM

§ 1

 1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 2. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyników egzaminów, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

 3. Kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów, jeżeli liczba kandydatów na ten kierunek jest mniejsza niż 30 osób. Kandydatom na taki kierunek studiów składana jest propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek, a w wypadku braku zainteresowania – jest zwracana opłata za przeprowadzenie rekrutacji (opłata rekrutacyjna).

 4. Uruchomienie określonej specjalności na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim w ramach kierunku zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

 5. Studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje nauka dwóch języków obcych:

  1. języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym [celem lektoratu jest pozyskanie umiejętności językowych na poziomie B2 zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), dlatego w ramach języka angielskiego minimalny wymagany poziom znajomości języka to poziom B1],

  2. drugiego języka obcego do wyboru spośród języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego od poziomu co najmniej A1.

 6. Studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje nauka języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym [celem lektoratu jest pozyskanie umiejętności językowych na poziomie B2 zgodnie z ESOKJ, dlatego w ramach języka angielskiego minimalny wymagany poziom znajomości języka to poziom B1].

 7. Kandydat na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim zobowiązany jest do złożenia w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) deklaracji dotyczącej poziomu znajomości języka angielskiego oraz wyboru poziomu nauki języka angielskiego w trakcie studiów (w ramach grup z języka angielskiego będzie można kontynuować naukę tego języka od poziomu co najmniej B1). Deklaracja wyboru poziomu lektoratu staje się wiążąca w przypadku przyjęcia kandydata na studia.

 8. Cudzoziemcy – kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim przystępują do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 9. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale Senatu nr 115 (2019/2020) z dnia 26 czerwca 2020 roku, ze zm.

 10. Kandydaci, którzy poddali się postępowaniu rekrutacyjnemu w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

 11. Osoby posiadające już status studenta danego kierunku studiów pierwszego stopnia w UEP nie mogą się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na ten sam kierunek.

 12. Decyzję o liczbie miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim podejmuje Rektor UEP.

 13. Zasad rekrutacji określonych niniejszą uchwałą nie stosuje się do kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. Zasady przyjęć takich kandydatów określa odrębna uchwała Senatu.

§ 2

 1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim na wybrany kierunek, mogą się ubiegać o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na kierunek, na którym nie została wyczerpana liczba miejsc.

W powyższym wypadku kandydaci nie wnoszą dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

 1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

  1. podanie (według ustalonego formularza),

  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo oryginał dyplomu matury IB/EB, albo oryginał dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzony apostille lub zalegalizowany, do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony,

  3. ankieta osobowa ze zdjęciem kandydata,

  4. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów na studia na kierunkach, na których może występować narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Skierowanie na badania jest wystawiane kandydatom przez UEP. Kandydat, który uzyskał orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia na danym kierunku studiów na okres krótszy niż planowany cykl kształcenia, po przyjęciu na studia podlega okresowym badaniom lekarskim na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię,

  1. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

  2. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego albo konkursie międzynarodowym lub ogólnopolskim, określonych w uchwale Senatu nr 115 (2019/2020) z dnia 26 czerwca 2020 roku (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad albo laureatów konkursów, którzy nie mają stosownego wpisu na świadectwie dojrzałości),

  3. zaświadczenie o liczbie punktów z matury międzynarodowej (dotyczy kandydatów, którzy egzamin w systemie International Baccalaureate zdawali w tym samym roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia),

  4. certyfikat egzaminu CT, CE, EGE, NMT, ZNO (dotyczy kandydatów, którzy zdawali taki egzamin i chcą mieć na jego podstawie ustaloną liczbę punktów rankingowych),

  5. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika (dotyczy kandydatów, którzy posiadają taki dokument i chcą mieć na jego podstawie ustaloną liczbę punktów rankingowych),

  6. zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej albo zaświadczenie, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania, jeżeli na samym dokumencie nie ma stosownego zapisu (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

  7. tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

  8. dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (opłaty rekrutacyjnej), Cudzoziemcy składają ponadto:

  9. kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub potwierdzenie przystąpienia do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  10. potwierdzoną kserokopię dokumentu uprawniającego do nieodpłatnego kształcenia na studiach prowadzonych w języku polskim – składają cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

  11. zaświadczenie o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy w zgłoszeniu elektronicznym zaznaczyli, że mają pochodzenie polskie),

  12. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:

   1. zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub

   2. certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

   3. potwierdzenie ukończenia szkoły średniej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

Cudzoziemcy nieposiadający żadnego z powyższych dokumentów zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia Uczelni, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

 1. Od kandydatów przystępujących do postępowania rekrutacyjnego jest wymagane elektroniczne zgłoszenie.

 2. Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. Uczelnia nie zwraca opłaty rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3.

 3. Kandydaci nieposiadający w ostatnim dniu przyjmowania dokumentów na studia oryginału lub odpisu dyplomu matury międzynarodowej (IB) albo świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą, są obowiązani złożyć do akt Uczelni oryginał wyżej wymienionego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września roku kalendarzowego, w którym kandydat ubiega się o przyjęcie na studia (dotyczy kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową albo ukończyli szkołę średnią za granicą).

 4. Jeżeli po upływie terminu składania dokumentów liczba miejsc na kierunkach nie zostanie wyczerpana, kierunkowe komisje rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. Zmianę limitu punktów zatwierdza pełnomocnik rektora ds. rekrutacji.

 5. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim nastąpi nie wcześniej niż 6 maja i nie później niż 31 maja roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

 6. Rozpoczęcie rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim nastąpi nie wcześniej niż 10 lipca i nie później niż 15 lipca roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

 7. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala Senat Uczelni.

 8. Rektor może podjąć decyzję o dodatkowej rekrutacji przy zachowaniu warunków i trybu oraz terminów rekrutacji określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 3

 1. Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim, ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów, ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

 2. Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych oraz nazwy zawodów, które mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych dla absolwentów techników, posiadających dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika zawierają tabele nr 1 i 3 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 3. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2 dokonuje kandydat na studia.

 4. Liczbę punktów rankingowych, o których mowa w ust. 1 oblicza się zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 5. Na podstawie liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP są sporządzone w postępowaniu rekrutacyjnym jednolite listy rankingowe kandydatów dla każdego kierunku studiów.

§ 4

 1. Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim, ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów, ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

 2. Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych oraz nazwy zawodów, które mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rankingowych dla absolwentów techników, posiadających dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika zawierają tabele nr 2 i 3 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 3. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2 dokonuje kandydat na studia.

 4. Liczbę punktów rankingowych, o których mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 5. Na podstawie liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP są sporządzone w postępowaniu rekrutacyjnym jednolite listy rankingowe kandydatów dla każdego kierunku studiów.

DZIAŁ 2

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

§ 5

 1. Na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 2. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyników egzaminów, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

 3. Kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów, jeżeli liczba kandydatów na ten kierunek jest mniejsza niż 20 osób. Kandydatom na taki kierunek studiów składana jest propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek prowadzony w języku angielskim, a w wypadku braku zainteresowania – jest zwracana opłata za przeprowadzenie rekrutacji (opłata rekrutacyjna).

 4. Uruchomienie określonej specjalności na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim w ramach kierunku zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują wolę studiowania na danej specjalności.

 5. Osoby posiadające już status studenta danego kierunku studiów pierwszego stopnia w UEP nie mogą się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na ten sam kierunek studiów.

 6. Decyzję o liczbie miejsc na studiach prowadzonych w języku angielskim podejmuje Rektor UEP.

 7. Cudzoziemcy – kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim przystępują do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 6

 1. Od kandydatów na I rok studiów prowadzonych w języku angielskim wymagane są następujące dokumenty:

  1. podanie (według ustalonego formularza),

  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo oryginał dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzony apostille lub zalegalizowany, do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony,

  3. certyfikat egzaminu CT, CE, EGE, NMT, ZNO (dotyczy kandydatów, którzy zdawali taki egzamin i chcą mieć na jego podstawie ustaloną liczbę punktów rankingowych),

  4. ankieta osobowa ze zdjęciem kandydata,

  5. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

  6. zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej albo zaświadczenie, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania, jeżeli na samym dokumencie nie ma stosownego zapisu (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

  7. tłumaczenie świadectwa na język angielski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwo wystawione w innym języku niż język polski lub angielski),

  8. dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (opłaty rekrutacyjnej),

  9. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie:

   1. certyfikat IELTS uzyskany nie wcześniej niż w 2022 roku z wynikiem ogólnym minimum 6.0; lub

   2. certyfikat TOEFL ibt uzyskany nie wcześniej niż w 2022 roku z wynikiem minimum 70 pkt; lub

   3. certyfikat TOEIC uzyskany nie wcześniej niż w 2022 roku z wynikiem minimum 700 pkt; lub

   4. Certyfikat Duolingo English Test uzyskany nie wcześniej niż w 2022 roku z wynikiem minimum 90 pkt; lub

   5. dyplom matury IB; lub

   6. wynik z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na poziomie minimum 75%,

   7. wynik z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym na poziomie minimum 60%.

Osobami zwolnionymi z przedstawienia certyfikatu są również osoby, które ukończyły za granicą szkołę średnią, w której zajęcia i egzaminy były prowadzone w języku angielskim.

Cudzoziemcy nieposiadający żadnego z powyższych dokumentów zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia Uczelni, że ich stopień znajomości języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w tym języku.

Cudzoziemcy składają ponadto:

  1. kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub potwierdzenie przystąpienia do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. potwierdzoną kserokopię dokumentu uprawniającego do nieodpłatnego kształcenia na studiach w języku angielskim – składają cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 7

 1. Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim, ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów, ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z wyników egzaminów, egzaminów zagranicznych lub wyników kształcenia wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

 2. Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych zawiera tabela nr 1 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 3. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2 dokonuje kandydat na studia.

 4. Liczbę punktów rankingowych, o których mowa w ust. 1, oblicza się zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 5. Na podstawie liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP są sporządzone w postępowaniu rekrutacyjnym jednolite listy rankingowe kandydatów na każdym z kierunków studiów.

 6. Jeżeli po upływie terminu składania dokumentów liczba miejsc na kierunkach nie zostanie wyczerpana, kierunkowe komisje rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. Zmianę limitu punktów zatwierdza pełnomocnik rektora ds. rekrutacji.

 7. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia i nie później niż 30 kwietnia roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

DZIAŁ 3 PRZEPISY WSPÓLNE

§ 8

 1. Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim oraz na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim przeprowadzają kierunkowe komisje rekrutacyjne powoływane przez rektora. Przewodniczącym kierunkowej komisji rekrutacyjnej jest osoba wyznaczona przez rektora.

 2. Zadaniem kierunkowej komisji rekrutacyjnej jest w szczególności:

  1. dopuszczanie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,

  2. ustalenie liczby punktów rankingowych określających możliwość kwalifikacji do przyjęcia na studia,

  1. podejmowanie decyzji w sprawie rozbieżności pomiędzy punktacją elektronicznie deklarowaną a rzeczywistą, wynikającą ze świadectwa dojrzałości,

  2. w odniesieniu do kandydatów niebędących cudzoziemcami;

   1. informowanie kandydatów o wpisaniu ich na listę studentów,

   2. wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia,

   3. dokonywanie w trybie autokontroli zmiany wydanych decyzji o nieprzyjęciu na studia na skutek wniesionych środków odwoławczych,

   4. przekazywanie rektorowi odwołań kandydatów od decyzji o nieprzyjęciu na studia, które nie uległy zmianie w trybie autokontroli.

 3. Uchwały kierunkowych komisji rekrutacyjnych zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 4. Proces rekrutacji na studia koordynuje pełnomocnik rektora ds. rekrutacji. Do zadań pełnomocnika rektora ds. rekrutacji należy w szczególności zatwierdzanie – na wniosek właściwej kierunkowej komisji rekrutacyjnej – kierunkowych limitów punktów rankingowych upoważniających do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

§ 9

 1. Przed zakwalifikowaniem do składania dokumentów rekrutacyjnych kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę wszystkich kandydatów w kolejności według liczby uzyskanych punktów rankingowych.

 2. Kolejno kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów kwalifikujących się do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, w kolejności według liczby uzyskanych punktów w ramach limitów punktów zatwierdzonych przez pełnomocnika rektora ds. rekrutacji.

 3. Po złożeniu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy spełnili wszystkie wymogi niezbędne do przyjęcia na studia.

 4. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym wpisuje się liczbę punktów uzyskanych przez kandydata zgodnie z postanowieniami § 3-4 oraz § 7. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków kierunkowej komisji rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być omówione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.

 5. Na podstawie list kandydatów, o których mowa w ust. 3 kierunkowa komisja rekrutacyjna dokonuje – w odniesieniu do kandydatów niebędących cudzoziemcami – wpisu na listę studentów I roku studiów.

 6. Decyzje o nieprzyjęciu na studia oraz informacje o wpisaniu kandydata na listę studentów podpisuje w imieniu kierunkowej komisji rekrutacyjnej przewodniczący kierunkowej komisji rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 7.

 7. Decyzje o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia cudzoziemców wydaje na podstawie list kandydatów, o których mowa w ust. 3, rektor.

 8. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia są jawne i udostępniane są w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

§ 10

 1. Od decyzji kierunkowej komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia kandydat może się odwołać do rektora za pośrednictwem właściwej kierunkowej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna. Od decyzji rektora przysługuje kandydatowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na zasadach i w trybie przewidzianym we właściwych przepisach.

 2. W wypadku cudzoziemców, od decyzji rektora o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 3. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, rozpoczynane w roku akademickim 2024/2025, a których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został następnie podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

  1. w odniesieniu do kandydatów, co do których decyzja w przedmiocie przyjęcia na studia nie została jeszcze wydana – mogą złożyć do kierunkowej komisji rekrutacyjnej wniosek o zmianę liczby punktów w związku z podwyższeniem wyniku egzaminu maturalnego. Wniosek taki winien być złożony przed upływem terminów ogłoszenia wyników rekrutacji, wynikających z odpowiedniej uchwały Senatu UEP w sprawie harmonogramu rekrutacji w roku akademickim 2024/2025;

  2. w odniesieniu do kandydatów, co do których wydana została ostateczna decyzja o nieprzyjęciu na studia – mogą być przyjęci na studia po złożeniu wniosku do kierunkowej komisji rekrutacyjnej (a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami – do rektora) o zmianę decyzji o nieprzyjęciu na studia. Wniosek taki powinien zawierać informację o liczbie uzyskanych punktów z przedmiotów kwalifikacyjnych, które kandydat uzyskał w związku z podwyższeniem wyniku egzaminu maturalnego oraz być złożony najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na danym kierunku studiów. Jeżeli w efekcie podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego kandydat uzyska liczbę punktów kwalifikacyjnych wymaganą przy przyjęciu na dany kierunek studiów oraz złoży wymagane dokumenty rekrutacyjne, kierunkowa komisja rekrutacyjna (a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami – rektor) może - o ile przemawia za tym słuszny interes kandydata - zmienić ostateczną decyzję o nieprzyjęciu na studia i przyjąć go na studia w UEP.

§ 11

Uchwała Senatu UEP w sprawie postępowania rekrutacyjnego na studia jest podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP na internetowej stronie podmiotowej UEP oraz jest udostępniana w siedzibie Uczelni.

Komisję skrutacyjną stanowili: mgr inż. Iwona Pospieszna-Filakiewicz i Hubert Kirdzik. Przewodniczył obradom Senatu:

R E K T O R

(prof. dr hab. Maciej Żukowski)

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Komentarze (0)