Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Medyczny 2024/2025

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Wrocławskich we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Warunki i tryb rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, obowiązujące obywateli polskich – kandydatów na studia na rok akademicki 2024/2025, na kierunkach:

 1. lekarskim,

 2. lekarsko-dentystycznym,

 3. farmacji,

 4. analityce medycznej,

 5. fizjoterapii.

§ 1.

Informacje wstępne

Wymagania opisane w tym dokumencie określają prawa i obowiązki kandydata na I rok studiów, ich spełnienie jest niezbędne do dopuszczenia kandydata do kolejnych, następujących po sobie etapów postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niekompletnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje komisji rekrutacyjnej.

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie artykułu 69-72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. 2023, pozycja 742 ze zmianami), ustala się, na rok akademicki 2024/2025, warunki i tryb rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych), prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zwanym dalej „Uczelnią”, na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityce medycznej oraz fizjoterapii, obowiązujące obywateli polskich.

 2. Podstawą do ubiegania się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie jest:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  4. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  1. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo i inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznany w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu (zgodnie z artykułem 93 ustęp 3 ustawy o systemie oświaty, Dz.U. z 2022 r. pozycja 2230);

  3. świadectwo i inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (zgodnie z artykułem 93 ustęp 1 punkt 1 ustawy, o której mowa w punkcie 6);

  4. dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. pozycja 10; zgodnie z artykułem 93 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy, o której mowa w punkcie 6);

  1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  2. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. - zwane dalej „świadectwem”.

 3. Na stronie internetowej Uczelni zamieszczane są informacje dotyczące rekrutacji, w szczególności:

  1. warunki rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2024/2025,

  2. harmonogramy rekrutacji na rok akademicki 2024/2025, odrębne dla każdego kierunku i formy studiów, zwane dalej „harmonogramami”,

  3. link do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanego dalej „IRK”,

  4. listy kandydatów (m. in. rankingowe, zakwalifikowanych do przyjęcia, przyjętych na studia),

  5. informacje o rekrutacji i bieżące komunikaty.

 4. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  1. kompletną rejestrację w IRK,

  2. terminowe wniesienie pełnej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, zwanej dalej „opłatą rekrutacyjną”, na indywidualny dla kandydata rachunek bankowy Uczelni wygenerowany przez IRK,

  1. postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez komisję rekrutacyjną, zwaną dalej „KR”,

  2. złożenie przez kandydata albo pełnomocnika kandydata, zakwalifikowanego do przyjęcia, wymaganych dokumentów w KR,

  3. wpisanie kandydata na listę studentów albo wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia,

  4. terminowe dokonanie formalności przez przyjętego na studia niezbędnych do wpisu na 1 rok studiów.

 5. Kandydaci posiadający ważny dowód osobisty lub polski paszport (potwierdzający obywatelstwo polskie) oraz równocześnie paszport innego państwa – są z mocy prawa traktowani na terytorium Polski jako obywatele polscy.

 6. Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów w Uczelni jest limitowana i określona w uchwale Senatu w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów na dany rok akademicki.

 7. Terminy i czynności dotyczące procesu rekrutacji, odrębne dla każdego kierunku, formy studiów, są zamieszczone we właściwych harmonogramach.

 8. Kierunek studiów i jego forma mogą być uruchomione, jeśli liczba przyjętych osób będzie wynosiła co najmniej 50 lub za zgodą Prorektora do spraw Studentów i Dydaktyki. W przypadku, gdy kierunek nie zostanie uruchomiony, opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona, na podstawie wniosku złożonego przez kandydata do właściwej KR, na zasadach określonych w Regulaminie wnoszenia i zwrotu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na 1 rok studiów dostępnym na stronie rekrutacji.

 9. Kandydaci na studia mają możliwość udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolną liczbę kierunków i form studiów z zastrzeżeniem ustępu 10. W przypadku kandydowania równocześnie na kilka kierunków, kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy z nich.

 10. Na studia nie mogą aplikować osoby aktualnie studiujące na danym kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu lub innej uczelni.

 11. Przeniesienie studenta miedzy uczelniami lub w ramach Uczelni, w tym także zmiana formy studiów, może nastąpić wyłącznie w trybie określonym w regulaminie studiów. Decyzję o przeniesieniu wydaje Dziekan.

 12. W przypadku niewypełnienia przez kandydatów limitu przyjęć na danym kierunku i formie studiów, przewodniczący KR, w porozumieniu z Kierownikiem Biura Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów oraz Dziekanem, podejmuje decyzję o dodatkowym naborze na studia. Informacja o terminach obowiązujących w dodatkowym naborze zostanie opublikowana na stronie Uczelni.

 13. Informacje dotyczące rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni oraz udzielane przez właściwą KR w okresie trwania rekrutacji, jak również przez cały rok w Biurze Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów.

 14. Uczelnia nie udziela telefonicznej informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

 15. Kandydaci z niepełnosprawnościami, zgłaszają swoje szczególne potrzeby do Biura Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów lub Biura Osób z Niepełnosprawnością, z odpowiednim wyprzedzeniem, by umożliwić Uczelni zapewnienie wsparcia w pożądanym czasie. Po otrzymaniu zgłoszenia Uczelnia podejmie działania celem przezwyciężenia barier w procesie rekrutacji na studia kandydatów z niepełnosprawnością. Zasady wsparcia i koordynacja działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym osób z niepełnosprawnościami, określa Regulamin wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

§ 3.

Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie wyznaczonym w harmonogramie:

  1. zarejestrują się w IRK, to jest poprawnie i kompletnie wypełnią pola obowiązkowe w profilu kandydata, w tym dokonają wyboru kierunku i formy studiów,

  2. uzupełnią w IRK wyniki ze świadectwa z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w ustępie 3,

  3. ponownie wpiszą wyniki ze świadectwa w przypadku aplikowania na studia:

   1. w dodatkowym naborze, albo

   2. niestacjonarne (dotyczy kandydatów, którzy brali udział w rekrutacji na studia stacjonarne na tym samym kierunku),

  4. wniosą w pełnej wysokości opłatę rekrutacyjną na indywidualny dla każdego kandydata rachunek bankowy Uczelni, wygenerowany w IRK odrębnie dla każdego kierunku, formy studiów, wpłata dokonana na inne rachunki bankowe Uczelni nie będzie uwzględniana (jest równoznaczna z jej brakiem),

  5. załączą w IRK czytelne pliki z:

   1. aktualnym kolorowym zdjęciem o rozmiarze 300 x 375 pikseli w formacie JPEG- JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (odpowiadającym fotografii o wymiarach 35x45 mm) – wykonanym zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce. Maksymalny rozmiar pliku 100 KB,

   2. w przypadku kandydatów niepełnoletnich (kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili złożenia deklaracji uczestnictwa w procesie rekrutacji na studia poprzez zarejestrowanie się w IRK, nie ukończyła 18 lat) skanem oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział w procesie rekrutacji i podjęcie studiów przez kandydata, zawierającego poświadczenie notarialne podpisu, wraz z skanem:

    • skróconego odpisu aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata (w przypadku rodzica) lub dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (w przypadku opiekuna prawnego),

    • tłumaczenia dokumentu przez tłumacza przysięgłego, gdy jest wydany w języku obcym,

  6. dodatkowo, w przypadku kandydatów posiadających świadectwo uzyskane za granicą:

   1. załączą w IRK czytelny skan (w formacie PDF lub JPEG) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa wraz z transkryptem ocen (z wyłączeniem dyplomu IB oraz dyplomu EB) oraz potwierdzenie, wydane przez upoważnioną instytucję, że posiadane świadectwo zagraniczne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którym zostało wydane (w przypadku braku takiej adnotacji na świadectwie) oraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego;

   2. uzyskają pozytywny wynik z organizowanego przez Uczelnię obowiązkowego egzaminu z języka polskiego (nie dotyczy dyplomu IB oraz dyplomu EB, z zastrzeżeniem, że na dyplomie jest wynik z nauczania języka polskiego).

 2. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie są wyniki z przedmiotów kierunkowych ze świadectw (o których mowa w tabeli 1), z zastrzeżeniem ustępu 3 punkt 2.

 3. Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia jednolite magisterskie:

  1. podstawowe przedstawia tabela 1:

tabela 1

Wykaz przedmiotów kierunkowych na jednolite studia magisterskie

 

kierunek,

forma studiów

liczba

przedmiotów kierunkowych

przedmioty kierunkowe

z egzaminu pisemnego, poziom przedmiotu

zasady przeliczenia poziomu na punkty

 

lekarski

 

stacjonarne niestacjonarne

 

lekarsko- dentystyczny

 

stacjonarne niestacjonarne

 

 

 

 

 

2

 

obowiązkowo BIOLOGIA

 • poziom rozszerzony lub najwyższy dla danego systemu edukacyjnego;

 

oraz jeden z przedmiotów (do wyboru przez kandydata):

 

CHEMIA, MATEMATYKA, FIZYKA, FIZYKA I ASTRONOMIA

 • poziom rozszerzony lub najwyższy dla danego systemu edukacyjnego;

 

 

 

 

poziom rozszerzony: 1%=1 punkt,

 

 

 

 

farmacja

 

stacjonarne niestacjonarne

 

 

 

 

 

 

2

 

obowiązkowo CHEMIA

– poziom rozszerzony lub najwyższy dla danego systemu edukacyjnego;

 

oraz jeden z przedmiotów (do wyboru przez kandydata):

 

BIOLOGIA, MATEMATYKA

– poziom podstawowy lub

poziom rozszerzony: 1%=1 punkt,

 

poziom podstawowy: wynik x przelicznik 0,8 (z zaokrągleniem do liczby całkowitej w górę, gdy wartość po przecinku jest większa

lub równa 5; w dół,

 

 

poziom rozszerzony lub najwyższy dla danego systemu edukacyjnego;

gdy wartość jest mniejsza niż 5)

 

 

 

 

analityka medyczna

 

stacjonarne niestacjonarne

 

 

 

 

 

 

2

 

obowiązkowo BIOLOGIA

– poziom rozszerzony lub najwyższy dla danego systemu edukacyjnego;

 

oraz jeden z przedmiotów (do wyboru przez kandydata):

 

CHEMIA, MATEMATYKA

– poziom podstawowy lub

- poziom rozszerzony lub najwyższy dla danego systemu edukacyjnego;

poziom rozszerzony: 1%=1 punkt,

 

poziom podstawowy: wynik x przelicznik 0,8 (z zaokrągleniem do liczby całkowitej w górę, gdy wartość po przecinku jest większa lub równa 5; w dół, gdy wartość jest mniejsza niż 5)

 

 

 

obowiązkowo BIOLOGIA

- poziom podstawowy lub

- poziom rozszerzony lub najwyższy dla danego systemu edukacyjnego;

 

fizjoterapia

 

stacjonarne niestacjonarne

 

 

2

 

oraz jeden z przedmiotów (do wyboru przez kandydata):

poziom podstawowy: 1%=1 punkt

poziom rozszerzony:

1%=1 punkt,

 

 

CHEMIA, MATEMATYKA, FIZYKA, FIZYKA I ASTRONOMIA

– poziom podstawowy lub

- poziom rozszerzony lub najwyższy dla danego systemu edukacyjnego;

 

 

 

JĘZYK POLSKI

jako kryterium dodatkowe

– poziom podstawowy lub

- poziom rozszerzony;

 

 

  1. dodatkowe – dla kandydatów ze świadectwem uzyskanym za granicą (nie dotyczy dyplomu IB oraz dyplomu EB, z zastrzeżeniem, że na tym świadectwie jest wynik z nauczania języka polskiego) – pozytywny wynik z obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, organizowanego przez Uczelnię, poświadczającego jego znajomość, w tym w zakresie słownictwa z biologii i chemii, w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim. Egzamin, odpowiadający poziomowi B2, może składać się z części sprawdzającej rozumienie ze słuchu oraz części testowej. Zasady przeprowadzanego w formie elektronicznej egzaminu z języka polskiego określają odrębne przepisy Uczelni. Wynik z egzaminu z języka polskiego nie jest doliczany do punktów z przedmiotów kierunkowych, natomiast stanowi kryterium dodatkowe w przypadku uzyskania przez wielu kandydatów, najniższej jednakowej liczby punktów uprawniających do przyjęcia na dany kierunek i formę studiów. Do przyjęcia zakwalifikowany zostanie kandydat, który uzyskał najwyższy wynik. Jeżeli mimo zastosowania dodatkowego kryterium kwalifikacji, liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny przekroczy określony limit miejsc, kandydaci ci nie zostaną przyjęci na studia. Natomiast na kierunkach: farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia w przypadku kandydatów z identyczną punktacją, przekroczenie limitu jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż jego niewypełnienie.

Posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego, w tym na poziomie C1, nie zwalnia z obowiązkowego egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Uczelnię.

§ 4.

Zasady przeliczania wyników ze świadectw

 1. Zasady przeliczania wyników ze świadectw na punkty rekrutacyjne (dotyczy świadectw polskich i zagranicznych):

  1. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z każdego przedmiotu kierunkowego wynosi 100;

  2. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach, odpowiada punktom rekrutacyjnym według zasad określonych w tabeli 1;

  3. minimalna liczba punktów, uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi, na kierunek:

   1. lekarski i lekarsko-dentystyczny – 100 punktów w sumie z 2 przedmiotów kierunkowych, przy jednoczesnym warunku, że z żadnego z nich wynik nie jest niższy niż 30 punktów,

   2. farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia – 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego.

Kandydaci, którzy nie spełnili warunków opisanych w punkcie 3, nie będą uwzględniani w procesie rekrutacyjnym.

 1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości z egzaminu maturalnego zdawanego od 2005 roku „nowej matury” będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w tabeli 1, z zastrzeżeniem, że w przypadku egzaminu maturalnego dwujęzycznego, uwzględnia się wyłącznie wynik uzyskany z przedmiotu zdawanego w języku polskim.

 2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości z egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 2004 „starej matury”:

  1. mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (zgodnie z artykułem 44zzp ustawy o systemie oświaty) i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia. Kandydaci bez zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych na wymaganym poziomie nie będą kwalifikowani na studia na wymienionych kierunkach, z wyłączeniem fizjoterapii.

  1. bez zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych aplikujący na fizjoterapię samodzielnie przeliczają oceny ze zdawanych podczas egzaminu dojrzałości przedmiotów kierunkowych według skali zawartej w tabeli 2:

tabela 2

skala przeliczania ocen starej matury na punkty rekrutacyjne

skala ocen do 1991 r.

punkty

skala ocen od 1991 r.

punkty

5

100

6

100

4

70

5

80

3

30

4

70

2

0

3

50

 

2

30

1

0

 

 1. Kandydaci posiadający dyplom EB, o którym mowa w § 2 ustęp 2 punkt 8, z wynikami z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów, będą kwalifikowani według następujących zasad:

  1. brany będzie pod uwagę wynik uzyskany z przedmiotów kierunkowych z dyplomu EB na odpowiednim poziomie,

  2. otrzymany na świadectwie wynik z części pisemnej z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w tabeli 1, stanowi - po przeliczeniu przez system IRK i przemnożeniu przez 10 - liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (system IRK przelicza automatycznie wynik zgodnie z zasadą, że gdy wartość na 2 miejscu po przecinku jest większa bądź równa 5, to wynik zaokrągla się w górę, a gdy wartość jest mniejsza niż 5, to zaokrągla się w dół).

Kandydaci, którzy zdawali maturę EB w 2024 roku, a nie otrzymali dyplomu w wymaganym terminie, dostarczają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego EB (wystawione przez dyrektora ukończonej szkoły średniej). Kopię dyplomu EB (oryginał do wglądu) kandydat składa niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 23 września 2024 r. (liczy się data wpływu do Uczelni). W przypadku niedostarczenia dyplomu we wskazanym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy studentów oraz zostaje wydana decyzja o odmowie przyjęcia na studia z powodu niespełnienia warunków rekrutacji.

 1. Kandydaci posiadający dyplom IB, o którym mowa w § 2 ustęp 2 punkt 8, z wynikami z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów, będą kwalifikowani według następujących zasad:

  1. brany będzie pod uwagę wynik uzyskany z przedmiotów kierunkowych z dyplomu IB (o których mowa w tabeli 1), z zastrzeżeniem, że wynik z przedmiotu zdawanego na poziomie HL uznaje się za wynik na poziomie rozszerzonym, wynik z przedmiotu zdawanego na poziomie SL – za wynik na poziomie podstawowym,

  2. oceny z przedmiotów kierunkowych są przeliczane na punkty zgodnie z tabelą 3:

tabela 3

skala przeliczania ocen matury międzynarodowej IB na punkty rekrutacyjne

Ocena za przedmiot kierunkowy (dotyczy wszystkich poziomów SL,HL)

ocena z przedmiotu na dyplomie

punkty

7

100

6

86

5

72

4

57

3

43

2

0

1

0

 

Kandydaci, którzy zdawali maturę IB w 2024 roku, a nie otrzymali dyplomu w wymaganym terminie, dostarczają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego IB (wystawione przez dyrektora ukończonej szkoły średniej). Kopię dyplomu IB (oryginał do wglądu) kandydat składa niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 23 września 2024 r. (liczy się data wpływu do Uczelni). W przypadku niedostarczenia dyplomu we wskazanym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy studentów oraz zostaje wydana decyzja o odmowie przyjęcia na studia z powodu niespełnienia warunków rekrutacji.

 1. Kandydaci posiadający świadectwo uzyskane za granicą (z wyłączeniem dyplomu IB oraz dyplomu EB) przeliczają wynik ze świadectwa z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, według następujących zasad, z zastrzeżeniem tabeli 1:

  1. wyniki, wyrażone w skali 100 procentowej, należy przeliczyć na punkty rekrutacyjne według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wyniki, wyrażone w innej skali niż 100 procentowa, przelicza się według tabel 4-11, przygotowanych dla poszczególnych krajów lub skali ocen,

  3. w przypadku, gdy brak jest tabeli odpowiadającej skali ocen zastosowanej na świadectwie stosuje się przeliczenie proporcjonalne (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, stosując zasadę, że gdy wartość po przecinku jest większa bądź równa 5, to zaokrąglamy w górę, a gdy wartość jest mniejsza niż 5, to zaokrąglamy w dół) przy założeniu, że:

   1. minimalna ocena pozytywna odpowiada nie mniej niż 30 punktom lub procentom w rekrutacji,

   2. maksymalna ocena odpowiada 100 punktom lub 100 procentom:

 

tabela 4 tabela 5

5-stopniowa skala ocen 6-stopniowa skala ocen (dotyczy Kazachstanu, Rosji) (dotyczy USA, UK, Szwecji)

 

3

35

 

C

average

50

2

0

D

below average

30

1

0

E

minimum passing

0

 

F

fail

0

 

tabela nr 6

6-stopniowa skala ocen (dotyczy Norwegii)

Skala ocen

Punkty

6

100

5

80

4

60

3

40

2

0

1

0

 

tabela 7 tabela 8

8-stopniowa skala ocen 6-stopniowa skala ocen (dotyczy między innymi Irlandii) (dotyczy Niemiec)

tabela 9 tabela 10 tabela 11

12-stopniowa skala ocen 10-stopniowa skala ocen 20-stopniowa skala ocen

(dotyczy między innymi Ukrainy)

(dotyczy między innymi Białorusi)

(dotyczy między innymi Francji i Grecji)

Odnośnie tabeli 9: za poziom rozszerzony uznaje się wynik egzaminu ZNO (skala 200- 0), który przeliczany jest wg wzoru: 2 punkty z ZNO odpowiadają 1 punktowi

rekrutacyjnemu; w przypadku odwołania egzaminu ZNO przez oficjalne władze oświatowe Ukrainy, punkty odpowiadające wynikowi ze świadectwa lub atestatu mnoży się przez przelicznik 0,8 i podaje w zaokrągleniu do liczby całkowitej.

Odnośnie tabeli 10: za poziom rozszerzony uznaje się wynik egzaminu CT (skala 100- 0), który przeliczany jest wg wzoru: 1 punkt z CT odpowiada 1 punktowi rekrutacyjnemu.

  1. Wyniki ze świadectwa obejmujące grupę przedmiotów typu “science“, zawierające obszar wiedzy i kompetencje ze wszystkich przedmiotów kierunkowych wymaganych na dany kierunek studiów, są przeliczane na punkty – jako wynik uzyskany z każdego z wymaganych przedmiotów. Przy przeliczaniu wyników z grupy przedmiotów zastosowanie mają zasady opisane w ustępie 1 i 6.

KR może zażądać od kandydata dostarczenia dodatkowych dokumentów poświadczających obszar, poziom wiedzy oraz uzyskane efekty uczenia się z każdego przedmiotu kierunkowego, w szczególności:

   1. wykazu przedmiotów i zajęć zrealizowanych w ramach grupy przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami,

   2. informacji o zrealizowanym programie nauczania, czasie nauki i skali ocen.

  1. W przypadku świadectw wydawanych w krajach, w których organizowane są egzaminy maturalne (kwalifikujące do podjęcia studiów) uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, a w przypadku, gdy brak jest oceny z egzaminu jednego z przedmiotów kierunkowych, pod uwagę brany jest wynik z tego przedmiotu z ostatniego roku (klasy), gdy przedmiot był nauczany. Wynik ten przelicza się na punkty rekrutacyjne mnożąc przez przelicznik 0,8. W przypadku świadectw wydawanych w krajach, w których nie są organizowane egzaminy maturalne (kwalifikujące do podjęcia studiów) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej uznawane są jako równoważne ocenom egzaminów maturalnych.

  2. Uczelnia uznaje wyniki uzyskane ze zdawanego od 2022 r. Uczelnianego Egzaminu Wstępnego (UEW), w innej uczelni, pod warunkiem, że uzyskano pozytywny wynik ze wszystkich wymaganych na naszej Uczelni przedmiotów kierunkowych, na odpowiednich poziomach, określonych w tabeli 1. Warunkiem uznania wyników z egzaminu wstępnego jest jego przeprowadzenie na arkuszach egzaminacyjnych przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz ocenionych według standardów obowiązujących przy ocenianiu arkuszy egzaminu maturalnego. KR uznaje wyniki UEW wyłącznie na podstawie wystawionego na papierze firmowym zaświadczenia, podpisanego i opieczętowanego przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej danego kierunku z uczelni, na której zdawany był UEW.

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów zgodnie z Uchwałą numer 1979 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu laureatów lub finalistów lub uczestników ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, obowiązujących na lata akademickie od 2019/2020 do 2026/2027.

§ 5.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów zobowiązani są do:

  1. przedstawienia dokumentu tożsamości (oryginał - do wglądu); z zastrzeżeniem składania dokumentów przez osobę upoważnioną przez kandydata – wówczas należy okazać upoważnienie zawierające poświadczenie własnoręczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez notariusza lub członka KR.

  2. złożenia następujących dokumentów:

   1. podpisanej ankiety osobowej, wydrukowanej z IRK,

   2. kopii świadectwa (oryginał do wglądu) wymienionego w § 2 ust 2 oraz - w przypadku świadectwa uzyskanego za granicą – świadectwa wraz z transkryptem/wykazem ocen opatrzonego klauzulą apostille lub zalegalizowanego,

   3. w przypadku kandydatów niepełnoletnich :

    • oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział w procesie rekrutacji i podjęcie studiów przez kandydata, zawierającego poświadczenie notarialne podpisu,

    • kopii (oryginał do wglądu) odpisu skróconego aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata (w przypadku rodzica) albo kopii dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (w przypadku opiekuna prawnego),

 2. Dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 3. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku z organizowanego przez Uczelnię egzaminu z języka polskiego przekazywane jest przez Biuro Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów bezpośrednio do właściwego dziekanatu.

§ 6.

Listy rekrutacyjne

 1. W procesie rekrutacji KR przygotowuje i publikuje listy kandydatów, według uzyskanej przez kandydatów sumy punktów – od najwyższej do najniższej.

 2. Listy rankingowe, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, listy osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) tworzone są przez KR w terminach określonych w harmonogramie, odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów, w ramach obowiązujących limitów przyjęć.

 3. Listy zamieszczane według kodu rejestracyjnego ID kandydata z IRK na stronie internetowej Uczelni (strona rekrutacji) nie stanowią wiążącego wykazu podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Dokumentem wiążącym są listy rekrutacyjne kandydatów zamieszczane na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów.

 4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najniższej, jednakowej sumy punktów uprawniających do przyjęcia na wybrany kierunek, formę zastosowane będzie dodatkowe kryterium kwalifikacji – wynik z przedmiotu uzyskany z egzaminu maturalnego lub UEW lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego:

  1. na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym: z biologii, a następnie chemii, fizyki, matematyki,

  2. na farmacji: z chemii, a następnie biologii i matematyki,

  3. na analityce medycznej: z biologii, a następnie chemii i matematyki,

  4. na fizjoterapii: z języka polskiego.

Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów ze wskazanego przedmiotu, z egzaminu maturalnego lub UEW lub zaświadczenia o wynikach egzaminu. Jeżeli mimo zastosowania takiej kwalifikacji liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny przekroczy limit miejsc, wówczas na te kierunki na I rok studiów może zostać przyjęta mniejsza liczba kandydatów. Natomiast na kierunkach farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia w przypadku kandydatów z identyczną punktacją, przekroczenie limitu jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż jego niewypełnienie.

§ 7.

Pozostałe wymagania

 1. Do zakończenia rekrutacji kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z komunikatami i informacjami o rekrutacji podawanymi na stronie internetowej Uczelni i w IRK oraz ponoszą odpowiedzialność za wynikające z niedopełnienia tego obowiązku skutki oraz decyzje komisji.

 2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do dostarczenia do KR dokumentów wymienionych w § 5. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie, skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Na zwolnione miejsca zostaną zakwalifikowani kolejni kandydaci, aż do wypełnienia limitu przyjęć.

 3. Dokumenty wymienione w § 5 mogą zostać złożone i odebrane osobiście przez kandydata albo przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, o którym mowa w

§ 5 ustęp 1 punkt 1. Nie ma możliwości składania dokumentów w inny niż osobisty sposób.

 1. Postępowanie administracyjne w procesie rekrutacji rozpoczyna się w dniu złożenia w KR ankiety osobowej (data wpływu na ankiecie) wraz z pozostałymi dokumentami, o których mowa w § 5.

 2. Stwierdzenie rozbieżności między treścią złożonych przez kandydata dokumentów, a danymi wprowadzonymi przez kandydatów do IRK, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 3. Kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dopełnienia terminowo formalności administracyjnych niezbędnych do wpisu na I rok studiów oraz, jeżeli dotyczy, wniesienia terminowo opłaty za studia (czesnego). Wysokość oraz terminy wnoszenia opłat za studia regulują odrębne przepisy.

 4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 5. Niepełnoletni kandydat może samodzielnie dokonać wpisu na studia pod warunkiem przedstawienia oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów, zawierającego poświadczenie notarialne podpisu. Jeśli wpisu dokonuje przedstawiciel ustawowy obecność kandydata niepełnoletniego nie jest wymagana.

 6. Osoby przyjęte na studia, po uzyskaniu skierowania na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy oraz badania sanitarno- epidemiologiczne, są zobowiązane do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, do dziekanatu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych. Listę czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia przedstawiono w § 11.

 7. Decyzje o odmowie przyjęcia na studia podejmuje i wydaje KR. Decyzje podpisuje przewodniczący KR.

 8. Odebranie dokumentów przed zakończeniem postępowania rekrutacyjnego, skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu rezygnacji z podjęcia studiów.

 9. Rezygnację z rekrutacji na studia, kandydat jest zobowiązany złożyć:

  1. bezpośrednio w IRK, albo

  2. drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (czytelny skan pisma z podpisem) z adresu mailowego zarejestrowanego w IRK, albo

  3. osobiście, albo

  4. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie.

§ 8.

Zmiana punktacji w wyniku odwołania – rekrutacja uzupełniająca Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na danym kierunkustudiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania od weryfikacji punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (o którym mowa w artykule 44zzz ustawy o systemie oświaty).

 1. W rekrutacji uzupełniającej należy:

  1. złożyć do właściwej KR wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dokumentem, poświadczającym zmieniony wynik uzyskany na egzaminie maturalnym, to jest nowe, zmienione świadectwo dojrzałości lub nowy aneks do świadectwa dojrzałości albo nowe zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego,

  2. zmienić w IRK wynik lub wyniki uzyskane w efekcie odwołania.

 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji uzupełniającej określa harmonogram rekrutacji.

§ 9. Odwołania

 1. Od decyzji KR o odmowie przyjęcia na studia, kandydatom przysługuje odwołanie do rektora, złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem KR, która decyzję wydała.

 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania można zrzec się tego prawa w drodze oświadczenia składanego organowi, który decyzję wydał. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, nadto nie przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego.

§ 10.

Klauzula siły wyższej

Warunki i tryb rekrutacji mogą ulec zmianie na skutek działania siły wyższej, zgodnie i na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących.

§ 11.

Lista czynników szkodliwych

Lista czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, na działanie których student będzie narażony w trakcie studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu:

kierunek lekarski:

czynniki biologiczne, które obejmują m.in.:

 • wirusy,

 • bakterie,

 • grzyby.

czynniki fizyczne, które obejmują m.in.:

 • promieniowanie laserowe,

 • promieniowanie UV,

 • promieniowanie jonizujące,

 • pola elektromagnetyczne, czynniki chemiczne, które obejmują m.in.:

 • rozpuszczalniki nieorganiczne,

 • rozpuszczalniki organiczne,

 • substancje chemiczne o działaniach uczulająco-drażniących. obsługa elektronicznego monitora ekranowego.

 

kierunek lekarsko-dentystyczny:

czynniki biologiczne, które obejmują m.in.:

  • wirusy,

  • bakterie,

  • grzyby.

czynniki fizyczne, które obejmują m.in.:

  • promieniowanie laserowe,

  • promieniowanie UV,

  • promieniowanie jonizujące,

  • pola elektromagnetyczne. czynniki chemiczne, które obejmują m.in.:

  • rozpuszczalniki nieorganiczne,

  • rozpuszczalniki organiczne,

  • substancje chemiczne o działaniach uczulająco-drażniących. czynniki psychofizyczne:

  • praca w wymuszonej pozycji ciała. obsługa elektronicznego monitora ekranowego.

 

kierunek farmacja:

czynniki biologiczne, które obejmują m.in.:

  • wirusy,

  • bakterie,

  • grzyby.

czynniki chemiczne, które obejmują m.in.:

  • rozpuszczalniki nieorganiczne,

  • rozpuszczalniki organiczne,

  • substancje chemiczne o działaniach uczulająco-drażniących. obsługa elektronicznego monitora ekranowego.

 

kierunek analityka medyczna:

czynniki biologiczne, które obejmują m.in.:

  • wirusy,

  • bakterie,

  • grzyby.

czynniki chemiczne, które obejmują m.in.:

  • rozpuszczalniki nieorganiczne,

  • rozpuszczalniki organiczne,

  • substancje chemiczne o działaniach uczulająco-drażniących. obsługa elektronicznego monitora ekranowego.

 

kierunek fizjoterapia:

czynniki biologiczne, które obejmują m.in.:

  • wirusy,

  • bakterie,

  • grzyby.

czynniki fizyczne, które obejmują m.in.:

  • promieniowanie nadfioletowe,

  • promieniowanie podczerwone,

  • promieniowanie laserowe,

  • promieniowanie elektromagnetyczne,

  • pole elektryczne,

  • ultradźwięki.

obsługa elektronicznego monitora ekranowego.

 

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym we

Wrocławiu, obowiązujące obywateli polskich – kandydatów na studia na rok akademicki 2024/2025, na kierunkach:

 1. pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne – studia I stopnia,

 2. pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, zdrowie publiczne – studia II stopnia.

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie artykułu 69-72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. 2023, pozycja 742 ze zmianami) ustala się na rok akademicki 2024/2025, warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów na kierunkach wymienionych w ustępie 4, prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zwanym dalej

„Uczelnią”, obowiązujące obywateli polskich.

 1. Podstawą do ubiegania się o przyjęcie na:

  1. studia I stopnia jest:

   1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

   2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

   3. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

   4. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

   5. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

   6. świadectwo i inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznany w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie lub uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu (zgodnie z artykułem 93 ustęp 3 ustawy o systemie oświaty, Dz.U. z 2022 r. pozycja 2230);

   1. świadectwo i inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (zgodnie z artykułem 93 ustęp 1 punkt 1 ustawy, o której mowa w punkcie f);

   2. dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. pozycja 10; zgodnie z artykułem 93 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy, o której mowa w punkcie f);

   3. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

   4. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. – zwane dalej „świadectwem”,

  1. studia II stopnia jest dyplom ukończenia studiów.

 1. Kandydaci posiadający ważny dowód osobisty lub polski paszport (potwierdzający obywatelstwo polskie) i równocześnie paszport innego państwa – są z mocy prawa traktowani na terytorium Polski jak obywatele polscy.

 2. Rekrutację prowadzi się na:

  1. 3 letnie studia I stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego na kierunkach:

   1. pielęgniarstwo (studia stacjonarne) – tytuł: licencjat pielęgniarstwa,

   2. położnictwo (studia stacjonarne) – tytuł: licencjat położnictwa,

   3. ratownictwo medyczne (studia stacjonarne) – tytuł: licencjat,

   4. zdrowie publiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: licencjat,

   5. dietetyka (studia stacjonarne) – tytuł: licencjat,

  2. 3,5 letnie studia I stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego na kierunku:

   1. pielęgniarstwo (studia niestacjonarne) – tytuł: licencjat pielęgniarstwa,

  3. 2 letnie studia 2 stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego na kierunkach:

   1. pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: magister pielęgniarstwa,

   2. położnictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: magister położnictwa,

   3. zdrowie publiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: magister,

   4. dietetyka (studia stacjonarne) – tytuł: magister.

 3. Podstawą przyjęcia kandydatów na I rok studiów I stopnia, są wyniki ze świadectw, o których mowa w § 1 ustęp 2, z zastrzeżeniem § 3 ustęp 1 punkt 2.

 4. Na stronie internetowej Uczelni zamieszczane są informacje dotyczące rekrutacji, w szczególności:

  1. warunki rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2024/2025,

  2. harmonogramy rekrutacji na rok akademicki 2024/2025, odrębne dla każdego kierunku, formy i poziomu studiów, zwane dalej „harmonogramami”,

  3. link do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanego dalej „IRK”,

  4. listy kandydatów (m.in. rankingowe, zakwalifikowanych do przyjęcia, przyjętych na studia),

  5. informacje o rekrutacji i bieżące komunikaty.

 5. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  1. kompletną rejestrację w IRK,

  2. terminowe wniesienie pełnej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, zwanej dalej „opłatą rekrutacyjną”, na indywidualny dla kandydata rachunek bankowy Uczelni wygenerowany przez IRK,

  3. postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez komisję rekrutacyjną, zwaną dalej „KR”,

  4. złożenie przez kandydata albo pełnomocnika kandydata, zakwalifikowanego do przyjęcia, wymaganych dokumentów w KR,

  5. wpisanie kandydata na listę studentów lub wydanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

  6. terminowe dokonanie formalności, przez przyjętego na studia, niezbędnych do wpisu na 1 rok studiów.

 6. Terminy i czynności dotyczące procesu rekrutacji, odrębne dla każdego kierunku, formy i poziomu studiów, są zamieszczone we właściwych harmonogramach.

 7. Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest limitowana i określona w uchwale Senatu w sprawie limitów przyjęć na 1 rok studiów na dany rok akademicki.

§ 2.

Postępowanie kwalifikacyjne

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie wyznaczonym w harmonogramie:

 1. zarejestrują się w IRK to jest: poprawnie i kompletnie wypełnią obowiązkowe pola w profilu kandydata, w tym dokonają wyboru kierunku, poziomu i formy studiów,

 2. uzupełnią w IRK wyniki z przedmiotów, o których mowa tabeli 1 i 2;

 3. ponownie wpiszą wyniki ze świadectwa w przypadku aplikowania na studia:

  1. w dodatkowym naborze, albo

  2. niestacjonarne (dotyczy kandydatów, którzy brali udział w rekrutacji na studia stacjonarne na tym samym kierunku),

 4. wniosą w pełnej wysokości opłatę rekrutacyjną na indywidualny dla każdego kandydata rachunek bankowy Uczelni, wygenerowany w IRK odrębnie dla każdego kierunku, formy i poziomu studiów, wpłata dokonana na inne rachunki bankowe Uczelni nie będzie uwzględniana (jest równoznaczna z jej brakiem),

 5. załączą w IRK czytelne pliki z:

  1. aktualnym kolorowym zdjęciem o rozmiarze 300 x 375 pikseli w formacie JPEG-JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (odpowiadającym fotografii o wymiarach: 35x45 mm) - wykonanym zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce. Maksymalny rozmiar pliku 100 KB,

  2. w przypadku kandydatów niepełnoletnich (kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili złożenia deklaracji uczestnictwa w procesie rekrutacji na studia poprzez zarejestrowanie się w IRK, nie ukończyła 18 lat) – skanem oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział w procesie rekrutacji i podjęcie studiów przez kandydata, zawierającego poświadczenie notarialne podpisu, wraz ze skanem:

   1. skróconego odpisu aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata (w przypadku rodzica) lub dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (w przypadku opiekuna prawnego),

   2. tłumaczenia dokumentu przez tłumacza przysięgłego, gdy jest wydany w języku obcym.

  1. dodatkowo, w przypadku kandydatów posiadających świadectwo lub dyplom uzyskany za granicą:

   1. załączą w IRK czytelny skan (w formacie PDF lub JPEG) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa wraz z transkryptem ocen (z wyłączeniem dyplomu IB oraz dyplomu EB) oraz potwierdzenie, wydane przez upoważnioną instytucję, że posiadane świadectwo zagraniczne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którym zostało wydane (w przypadku braku takiej adnotacji na świadectwie) lub dyplom wraz z nostryfikacją (jeśli wymagana) oraz tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,

   2. uzyskają pozytywny wynik z organizowanego przez Uczelnię obowiązkowego egzaminu z języka polskiego (nie dotyczy dyplomu IB oraz dyplom EB, z zastrzeżeniem, że na świadectwie jest wynik z nauczania języka polskiego).

§ 3.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i dietetyka

 1. Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia I stopnia:

  1. podstawowe oraz dodatkowe przedstawia tabela 1:

tabela 1

Wykaz przedmiotów kierunkowych na studia I stopnia

kierunek, forma studiów

liczba

przedmiotów kierunkowych

przedmioty kierunkowe

z egzaminu pisemnego poziom przedmiotu

zasady przeliczenia poziomu na punkty

pielęgniarstwo stacjonarne niestacjonarne

 

 

 

 

 

 

1

jeden z przedmiotów

(do wyboru przez kandydata):

 

BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA, FIZYKA, FIZYKA I ASTONOMIA

- poziom podstawowy lub

- poziom rozszerzony lub najwyższy dla danego systemu edukacyjnego

 

JĘZYK POLSKI

jako kryterium dodatkowe

– poziom podstawowy lub

- poziom rozszerzony;

 

położnictwo stacjonarne

 

 

ratownictwo medyczne stacjonarne

 

 

 

 

 

 

zdrowie publiczne stacjonarne niestacjonarne

 

 

jeden z przedmiotów

(do wyboru przez kandydata)

 

poziom podstawowy: 1%=1 punkt

 

poziom rozszerzony: 1%=1 punkt

GEOGRAFIA, BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA, FIZYKA, FIZYKA I ASTONOMIA

- poziom podstawowy lub

- poziom rozszerzony lub najwyższy dla danego systemu edukacyjnego

JĘZYK POLSKI

jako kryterium dodatkowe

– poziom podstawowy lub

- poziom rozszerzony;

 

 

 

 

 

dietetyka stacjonarne

 

jeden z przedmiotów

(do wyboru przez kandydata):

BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA

- poziom podstawowy lub

- poziom rozszerzony lub najwyższy dla danego systemu edukacyjnego

JĘZYK POLSKI

jako kryterium dodatkowe

– poziom podstawowy lub

- poziom rozszerzony;

 

  1. dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym:

   1. dla kandydatów ze świadectwem uzyskanym w Polsce (dotyczy także dyplomu IB oraz dyplomu EB) jest wynik z pisemnego egzaminu z języka polskiego przeliczony na punkty ze świadectwa;

   2. dla kandydatów ze świadectwem uzyskanym za granicą (nie dotyczy dyplomu IB oraz dyplomu EB, z zastrzeżeniem, że na świadectwie jest wynik z nauczania języka polskiego) jest pozytywny wynik obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, organizowanego przez Uczelnię, poświadczającego znajomość języka polskiego, w tym w zakresie słownictwa z biologii i chemii, w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów prowadzonych po polsku. Egzamin, odpowiadający poziomowi B2, może składać się z części sprawdzającej rozumienie ze słuchu oraz części testowej. Zasady przeprowadzanego w formie elektronicznej egzaminu z języka polskiego określają odrębne przepisy Uczelni. Posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego, w tym na poziomie C1, nie zwalnia z obowiązkowego egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Uczelnię.

Wynik z egzaminu z języka polskiego nie jest doliczany do punktów z przedmiotów kierunkowych, natomiast stanowi dodatkowe kryterium kwalifikacyjne w przypadku uzyskania przez wielu kandydatów najniższej, jednakowej sumy punktów uprawniających do przyjęcia na dany kierunek, poziom i formę studiów. Do przyjęcia zakwalifikowany zostanie

kandydat, który uzyskał najwyższy wynik. Jeżeli mimo zastosowania dodatkowego kryterium kwalifikacji, liczba kandydatów przekroczy określony limit jego przekroczenie jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż niewypełnienie. Wynik uzyskany z języka polskiego nie jest doliczany do punktów z przedmiotów kierunkowych.

§ 4.

Zasady przeliczania wyników ze świadectw

 1. Zasady przeliczania wyników ze świadectw na punkty rekrutacyjne (dot. świadectw polskich i zagranicznych):

  1. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z każdego przedmiotu kierunkowego wynosi 100,

  2. minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi po 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego z przedmiotów kierunkowych przynajmniej takiego wyniku, nie będzie uwzględniany w procesie rekrutacyjnym,

  3. wyniki uzyskane z przedmiotów kierunkowych należy przeliczyć na punkty rekrutacyjne według zasad określonych w tabeli 1.

 2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości z egzaminu maturalnego zdawanego od 2005 roku „nowej matury” będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego, z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w tabeli 1, z zastrzeżeniem, że w przypadku egzaminu maturalnego dwujęzycznego, uwzględnia się wyłącznie wynik uzyskany z przedmiotu zdawanego w języku polskim.

 3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości z egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 2004 „starej matury”:

  1. samodzielnie przeliczają oceny ze zdawanych podczas egzaminu dojrzałości przedmiotów kierunkowych według skali zawartej w tabeli 2:

tabela 2

skala przeliczania ocen starej matury na punkty rekrutacyjne

skala ocen do 1991 r.

punkty

skala ocen od 1991 r.

punkty

5

100

6

100

4

70

5

80

3

30

4

70

2

0

3

50

 

2

30

1

0

 

  1. mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (zgodnie z artykułem 44zzp ustawy o systemie oświaty) i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.

 1. Kandydaci posiadający dyplom EB, o którym mowa w § 1 ustęp 2 punkt 1 litera h, z wynikami z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów, będą kwalifikowani według następujących zasad:

  1. brany będzie pod uwagę wynik uzyskany z przedmiotów kierunkowych z dyplomu EB na odpowiednim poziomie,

  2. otrzymany na świadectwie wynik z części pisemnej z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w tabeli 1 stanowi - po przeliczeniu przez system IRK i przemnożeniu przez 10 - liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (system IRK przelicza automatycznie wynik zgodnie z zasadą, że gdy wartość na 2 miejscu po przecinku jest większa bądź równa 5, to wynik zaokrągla się w górę, a gdy wartość jest mniejsza niż 5, to zaokrągla się w dół). Kandydaci, którzy zdawali maturę EB w 2024 roku, a nie otrzymali dyplomu w wymaganym terminie, dostarczają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego EB (wystawione przez dyrektora ukończonej szkoły średniej). Kopię dyplomu EB (oryginał do wglądu) kandydat składa niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 23 września 2024 r. (liczy się data wpływu do Uczelni). W przypadku niedostarczenia dyplomu we wskazanym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy studentów oraz zostaje wydana decyzja o odmowie przyjęcia na studia z powodu niespełnienia warunków rekrutacji.

 2. Kandydaci posiadający dyplom IB, o którym mowa w § 1 ustęp 2 punkt 1 litera h, z wynikami z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów, będą kwalifikowani według następujących zasad:

  1. brany będzie pod uwagę wynik uzyskany z przedmiotów kierunkowych z dyplomu IB, otrzymany na świadectwie wynik z części pisemnej z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w tabeli 1 (poziom do wyboru – wybór lepszej oceny) przeliczany jest na punkty zgodnie z tabelą 3, z zastrzeżeniem, że wynik z przedmiotu zdawanego na poziomie HL uznaje się za wynik na poziomie rozszerzonym, wynik z przedmiotu zdawanego na poziomie SL – za wynik na poziomie podstawowym,

tabela 3

skala przeliczania ocen matury międzynarodowej IB na punkty rekrutacyjne

Ocena za przedmiot kierunkowy (dotyczy wszystkich poziomów SL,HL)

ocena z przedmiotu na dyplomie

punkty

7

100

6

86

5

72

4

57

3

43

2

0

1

0

 

Kandydaci, którzy zdawali maturę IB w 2024 roku, a nie otrzymali dyplomu w wymaganym terminie, dostarczają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego IB (wystawione przez dyrektora ukończonej szkoły średniej). Kopię dyplomu IB (oryginał do wglądu) kandydat składa niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 23 września 2024 r. (liczy się data wpływu do Uczelni). W przypadku niedostarczenia dyplomu we wskazanym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy studentów oraz zostaje wydana decyzja o odmowie przyjęcia na studia z powodu niespełnienia warunków rekrutacji.

 1. Kandydaci posiadający świadectwo uzyskane za granicą (z wyłączeniem dyplomu IB oraz

dyplomu EB) przeliczają wynik ze świadectwa z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, według następujących zasad:

  1. wyniki, wyrażone w skali 100 procentowej, należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  1. wyniki, wyrażone w innej skali niż 100 procentowa, przelicza się według tabel 4–11, przygotowanych dla poszczególnych krajów lub skali ocen,

  2. w przypadku, gdy brak jest tabeli odpowiadającej skali ocen zastosowanej na świadectwie - stosuje się przeliczenie proporcjonalne (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, stosując zasadę, że gdy wartość po przecinku jest większa bądź równa 5, to zaokrąglamy w górę, a gdy wartość jest mniejsza niż 5, to zaokrąglamy w dół) przy założeniu, że:

   1. minimalna ocena pozytywna odpowiada nie mniej niż 30 punktom lub procentom w rekrutacji,

   2. maksymalna ocena odpowiada 100 punktom lub 100 procentom.

tabela 4 tabela 5

5-stopniowa skala ocen 6-stopniowa skala ocen (dotyczy Kazachstanu, Rosji) (dotyczy USA, UK, Szwecji)

tabela nr 6

6-stopniowa skala ocen (dotyczy Norwegii)

Skala ocen

Punkty

6

100

5

80

4

60

3

40

2

0

1

0

 

tabela 7 tabela 8

8-stopniowa skala ocen 6-stopniowa skala ocen (dotyczy między innymi Irlandii) (dotyczy Niemiec)

tabela 9 tabela 10 tabela 11

12-stopniowa skala ocen 10-stopniowa skala ocen 20-stopniowa skala ocen

(dotyczy między innymi Ukrainy)

(dotyczy między innymi Białorusi)

(dotyczy między innymi Francji i Grecji)

Odnośnie tabeli 9: za poziom rozszerzony uznaje się wynik egzaminu ZNO (skala 200-0), który przeliczany jest wg wzoru: 2 punkty z ZNO odpowiadają 1 punktowi rekrutacyjnemu; w przypadku odwołania egzaminu ZNO przez oficjalne władze oświatowe Ukrainy, punkty odpowiadające wynikowi ze świadectw lub atestatu mnoży się przez przelicznik 0,8 i podaje w zaokrągleniu do liczby całkowitej.

Odnośnie tabeli 10: za poziom rozszerzony uznaje się wynik egzaminu CT (skala 100-0), który przeliczany jest wg wzoru: 1 punkt z CT odpowiada 1 punktowi rekrutacyjnemu.

  1. Wyniki ze świadectwa obejmujące grupę przedmiotów typu “science“, zawierające obszar wiedzy i kompetencje ze wszystkich przedmiotów kierunkowych wymaganych na dany kierunek studiów, są przeliczane na punkty – jako wynik uzyskany z każdego z wymaganych przedmiotów. Przy przeliczaniu wyników z grupy przedmiotów zastosowanie mają zasady opisane w ustępie 1 i 6 .

KR może zażądać od kandydata dostarczenia dodatkowych dokumentów poświadczających obszar, poziom wiedzy oraz uzyskane efekty uczenia się z każdego przedmiotu kierunkowego, w szczególności:

   1. wykaz przedmiotów i zajęć zrealizowanych w ramach grupy przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami;

   2. informację o zrealizowanym programie nauczania, czasie nauki i skali ocen.

  1. W przypadku świadectw, wydawanych w krajach, w których organizowane są egzaminy maturalne (kwalifikujące do podjęcia studiów) uwzględnia się w pierwszej kolejności oceny z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, a w przypadku, gdy brak jest oceny z egzaminu jednego z przedmiotów kierunkowych pod uwagę brany jest wynik z tego przedmiotu z ostatniego roku (klasy), gdy przedmiot był nauczany. W przypadku świadectw wydawanych w krajach, w których nie są organizowane egzaminy maturalne (kwalifikujące do podjęcia studiów) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej uznawane są jako równoważne ocenom egzaminów maturalnych.

  2. Uczelnia uznaje wyniki uzyskane ze zdawanego od 2022 r. Uczelnianego Egzaminu

Wstępnego (UEW) w innej uczelni, pod warunkiem, że uzyskano pozytywny wynik ze wszystkich wymaganych na naszej Uczelni przedmiotów kierunkowych na odpowiednich poziomach, określonych w tabeli 1. Warunkiem uznania wyników z egzaminu wstępnego jest jego przeprowadzenie na arkuszach egzaminacyjnych przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz ocenionych według standardów obowiązujących przy ocenianiu arkuszy egzaminu maturalnego. KR uznaje wyniki UEW wyłącznie na podstawie zaświadczenia, wystawionego na papierze firmowym, podpisanego i opieczętowanego przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej danego kierunku w uczelni, na której zdawany był UEW.

§ 5.

Olimpiady

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na 1 rok studiów zgodnie z uchwałą numer 1979 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na 1 rok studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu laureatów lub finalistów lub uczestników ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, obowiązujących na lata akademickie od 2019/2020 do 2026/2027.

§ 6.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia 2 stopnia na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i dietetyka

 1. Na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 2. O przyjęcie na studia II stopnia na kierunki pielęgniarstwo, położnictwo mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku studiów.

 3. O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek dietetyka mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku lub kierunku zawierającego w swojej nazwie słowo „dietetyka” lub „żywienie człowieka”.

 4. O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek zdrowie publiczne mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z kierunków: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia. W przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku innym niż wymienione, kandydat może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego przez KR po zasięgnięciu opinii dziekana i Zespołu Programowego do spraw Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

 5. Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne przedstawia tabela 12.

tabela 12

Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia

kierunek,

forma studiów

kryteria postępowania kwalifikacyjnego

pielęgniarstwo stacjonarne niestacjonarne

 

położnictwo stacjonarne niestacjonarne

 

zdrowie publiczne stacjonarne niestacjonarne

 1. średnia z ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia; średnia wyrażona do drugiego miejsca po przecinku stanowi liczbę punktów (według przelicznika: ocena 5,00 = 5,00 punkta, ocena 4,95 = 4,95 punkta, itd.), z zastrzeżeniem, że kandydat, który ukończył w Uczelni studia 1 stopnia lub jednolite magisterskie otrzymuje dodatkowe 0,5 punkta,

 2. 1 punkt za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem, niezależnie od liczby publikacji.

 

 

 

dietetyka stacjonarne

 1. wynik wstępnego egzaminu teoretycznego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszych warunków rekrutacji, z zastrzeżeniem, że kandydat, który ukończył w Uczelni studia I stopnia na kierunku dietetyka otrzymuje maksymalny wynik za egzamin, zgodnie z § 7 ustęp 2;

 2. 10 punktów za publikację, której kandydat jest autorem lub współautorem, niezależnie od liczby publikacji.

 

 1. Przez publikację, o której mowa w tabeli 12, należy rozumieć książki lub artykuły opublikowane po przeprowadzeniu recenzji naukowej, której celem jest ocena naukowej zawartości pracy, przeprowadzona przez osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora. W razie wątpliwości, KR może dodatkowo wymagać od kandydata przedstawienia zaświadczenia z wydawnictwa lub od redaktora naukowego czasopisma, potwierdzającego przeprowadzenie recenzji publikacji, której kandydat jest autorem lub współautorem (kopia, oryginał do wglądu).

 2. Dodatkowym kryterium dla kandydatów z dyplomem uzyskanym za granicą jest uzyskanie pozytywnego wyniku z organizowanego w Uczelni egzaminu z języka polskiego; wynik z egzaminu nie jest doliczany do punktów wymienionych w tabeli 12. Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez wielu kandydatów najniższej, jednakowej liczby punktów uprawniających do przyjęcia na dany kierunek, poziom i formę studiów; do przyjęcia zakwalifikowany zostanie kandydat, który uzyskał najwyższy wynik. Jeżeli mimo zastosowania dodatkowego kryterium kwalifikacji, liczba kandydatów przekroczy określony limit - jego przekroczenie jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż jego niewypełnienie.

§ 7.

Przedmiotowy egzamin wstępny na studia II stopnia na kierunku dietetyka

 1. Pisemny, teoretyczny egzamin wstępny, zwany dalej egzaminem, na studia II stopnia na kierunek dietetyka, przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.

 2. Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, otrzymują maksymalny wynik za egzamin z dietetyki, bez konieczności spełnienia warunku kwalifikacji, o którym mowa w tabeli 12.

 3. Egzamin składa się ze 120 pytań testowych, zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z zagadnień (m.in. objętych programem kształcenia na kierunku dietetyka na studiach I stopnia), jak niżej:

  1. żywienie człowieka – żywieniowe źródła składników odżywczych, skutki niedoboru i nadmiaru składników odżywczych w diecie, rola makro i mikroskładników w żywieniu człowieka, normy żywienia i wyżywienia,

  2. podstawy dietetyki – cele żywieniowe, produkty i techniki kulinarne zalecane i zabronione w poszczególnych jednostkach chorobowych, zalecenia żywieniowe w profilaktyce i przebiegu różnych chorób,

  3. edukacja żywieniowa – światowe, europejskie i polskie strategie i programy poprawy zdrowia poprzez prawidłowe żywienie.

 4. Wykaz obowiązującej do egzaminu literatury:

  1. Jarosz M.: Praktyczny podręcznik dietetyki. IŻŻ, Warszawa 2010,

  2. Bujko J. (red): Podstawy dietetyki. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015;

  3. Bawa S., Gajewska D., Kozłowska L., Lange E., Myszkowska-Ryciak J., Włodarek D.: Dietoterapia 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009;

  4. Gawęcki J.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. T.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011;

  5. Grzymisławski M., Gawęcki J, (red): Żywienie człowieka zdrowego i chorego. T.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022

  6. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K, Charzewska J.: Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 2020, https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Normy_zywienia_2020web-1.pdf

  7. Peckenpaugh N.J.: Podstawy żywienia i dietoterapia. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2011

 5. KR, po uzgodnieniu z Komisją Egzaminacyjną, publikuje zarządzenie dziekana w sprawie regulaminu egzaminu, na stronie internetowej rekrutacji oraz wskazuje jego termin i miejsce nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą egzaminu.

§ 8.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów zobowiązani są do:

  1. przedstawienia dokumentu tożsamości (oryginał - do wglądu); z zastrzeżeniem składania dokumentów przez osobę upoważnioną przez kandydata – wówczas należy okazać upoważnienie zawierające poświadczenie własnoręczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez notariusza lub członka KR.

  2. złożenia następujących dokumentów:

   1. podpisanej ankiety osobowej, wydrukowanej z IRK,

   2. kopii świadectwa (oryginał do wglądu), o którym mowa w § 1 ustęp 2 pkt 1 (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia) oraz - w przypadku świadectwa uzyskanego za granicą - świadectwa wraz z transkryptem ocen opatrzonego apostille lub zalegalizowanego,

   1. w przypadku kandydatów niepełnoletnich:

    • oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział w procesie rekrutacji i podjęcie studiów przez kandydata, zawierającego poświadczenie notarialne podpisu,

    • kopii (oryginał do wglądu) odpisu skróconego aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata (w przypadku rodzica) albo dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (w przypadku opiekuna prawnego),

   2. dodatkowo (z zastrzeżeniem punktu 2b) - na studia II stopnia:

 • kopii (oryginał do wglądu) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, o którym mowa w § 1 ustęp 2 pkt 2, wraz z kopią suplementu do dyplomu oraz - w przypadku dyplomu zagranicznego – także nostryfikacji (jeśli wymagana);

 • w zależności od kierunku, na który kandydat ubiega się o przyjęcie, zaświadczenia o średniej z ocen, o której mowa w tabeli 12 (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wystawionego przez ukończoną uczelnię) lub wyniku teoretycznego egzaminu wstępnego przeprowadzonego przez Uczelnię, kopii publikacji (oryginał do wglądu), o której mowa w § 6 ustęp 6, której kandydat jest autorem lub współautorem,

 1. Dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 2. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku z organizowanego przez Uczelnię egzaminu z języka polskiego przekazywane jest przez Biuro Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów bezpośrednio do właściwego dziekanatu.

§ 9.

Listy rekrutacyjne

 1. Listy rankingowe, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, listy osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) tworzone są przez KR, według uzyskanej przez kandydatów sumy punktów – od najwyższej do najniższej, w terminach określonych w harmonogramach, odrębnie dla każdego kierunku, poziomu i formy studiów, w ramach obowiązujących limitów przyjęć.

 2. Listy zamieszczane według kodu rejestracyjnego ID kandydata z IRK na stronie internetowej Uczelni (strona rekrutacji) nie stanowią wiążącego wykazu podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Dokumentem wiążącym są listy rekrutacyjne kandydatów zamieszczane na tablicach ogłoszeń właściwego dziekanatu.

 3. Do zakończenia rekrutacji kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z komunikatami i informacjami o rekrutacji podawanymi na stronie internetowej Uczelni oraz w IRK oraz ponoszą odpowiedzialność za wynikające z niedopełnienia tego obowiązku skutki oraz decyzje komisji.

 4. KR:

  1. wpisuje osoby przyjęte na studia na listę studentów,

  2. podejmuje i wydaje decyzje o odmowie przyjęcia na studia. Decyzje podpisuje przewodniczący KR.

§ 10.

Pozostałe wymagania

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do dostarczenia do KR dokumentów wymienionych w § 8.

 2. Dokumenty kandydaci mogą składać i odbierać osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, o którym mowa w § 8 ust 1 pkt 1. Nie ma możliwości składania dokumentów w inny niż osobisty sposób.

 3. Postępowanie administracyjne w procesie rekrutacji rozpoczyna się w dniu złożenia w KR ankiety osobowej (data wpływu na ankiecie) wraz z pozostałymi dokumentami, o których mowa w § 8.

 4. Stwierdzenie rozbieżności między treścią złożonych przez kandydata dokumentów, a danymi wprowadzonymi przez kandydata do IRK, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 6. Niepełnoletni kandydat może samodzielnie dokonać wpisu na studia pod warunkiem przedstawienia oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział w procesie rekrutacji i podjęcie studiów, zawierającego poświadczenie notarialne podpisu. Jeśli wpisu dokonuje przedstawiciel ustawowy obecność kandydata niepełnoletniego nie jest wymagana.

 7. Osoby przyjęte na studia, po uzyskaniu skierowania na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy oraz badania sanitarno-epidemiologiczne, są zobowiązane do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, do dziekanatu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych. Listę czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia przedstawiono w § 16.

 8. Niedostarczenie w terminie, określonym w harmonogramie, dokumentów wymienionych w § 8 skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Na zwolnione miejsca zostaną zakwalifikowani następni kandydaci, aż do wypełnienia limitu przyjęć.

 9. Kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dopełnienia terminowo formalności administracyjnych niezbędnych do wpisu na 1 rok studiów oraz, jeżeli dotyczy, wniesienia terminowo opłaty za studia (czesnego). Wysokość oraz terminy wnoszenia opłat za studia regulują odrębne przepisy.

 10. Odebranie dokumentów przed zakończeniem postępowania rekrutacyjnego skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu rezygnacji z podjęcia studiów.

 11. Rezygnację z rekrutacji na studia, kandydat jest zobowiązany złożyć:

  1. bezpośrednio w IRK, albo

  2. drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (czytelny skan pisma z podpisem) z adresu mailowego zarejestrowanego w IRK, albo

  3. osobiście, albo

  4. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie.

 12. Informacje dotyczące rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni oraz udzielane przez właściwą KR w okresie trwania rekrutacji, jak również przez cały rok w Biurze Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów.

§ 11.

Zmiana punktacji w wyniku odwołania – rekrutacja uzupełniająca

 1. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego I stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania od weryfikacji punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (o którym mowa w artykule 44zzz ustawy o systemie oświaty).

 2. W rekrutacji uzupełniającej należy:

  1. złożyć do właściwej KR wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dokumentem, poświadczającym zmieniony wynik uzyskany na egzaminie maturalnym to jest: nowe, zmienione świadectwo dojrzałości lub nowy aneks do świadectwa dojrzałości albo nowe zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego,

  2. zmienić w IRK wynik lub wyniki uzyskane w efekcie odwołania.

 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji uzupełniającej określa harmonogram rekrutacji.

§ 12.

Postępowanie rekrutacyjne kandydatów przystępujących do studiów w trybie procedury Potwierdzenia Efektów Uczenia się

 1. Kandydaci na studia, rekrutujący się w trybie procedury, określonej Regulaminem Potwierdzenia Efektów Uczenia się, zwanej dalej „RPL”, po uznaniu efektów uczenia się przez Komisję RPL, zostają wpisani przez KR na listę zakwalifikowanych do przyjęcia na 1 rok studiów z maksymalną punktacją, bez konieczności oceny i spełnienia kryteriów przyjęcia, o których mowa w § 2 - 4 niniejszych warunków.

 2. Do procedury RPL dopuszczeni będą kandydaci, którzy zarejestrowali się w IRK.

 3. Kandydaci na studia rekrutujący się w ww. trybie podlegają obowiązkowi wniesienia opłaty rekrutacyjnej. W przypadku, gdy kandydat nie przejdzie pomyślnie procedury RPL opłata ta podlega zwrotowi, na pisemny wniosek kandydata złożony do właściwej KR, na zasadach określonych w Regulaminie wnoszenia i zwrotu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na 1 rok studiów dostępnym na stronie rekrutacji.

 4. O osoby przyjęte na studia w wyniku procedury RPL zmniejsza się limit przyjęć na tym kierunku, formie i poziomie studiów.

 5. Kwestie nieuregulowane niniejszymi warunkami określa Regulamin RPL.

§ 13.

Odwołania

 1. Od decyzji KR o odmowie przyjęcia na studia, kandydatom przysługuje odwołanie do rektora, złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem KR, która decyzję wydała.

 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania można zrzec się tego prawa w drodze oświadczenia składanego organowi, który decyzję wydał. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, nadto nie przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego.

§ 14.

Pozostałe informacje

 1. Kandydaci na studia mają możliwość udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolną liczbę kierunków, form i poziomów studiów, z zastrzeżeniem ustępu 2. W przypadku kandydowania równocześnie na kilka kierunków, kandydat wnosi opłatę za każdy z nich.

 2. Na studia nie mogą aplikować osoby studiujące aktualnie na danym kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu lub innej uczelni.

 3. Przeniesienie studenta miedzy uczelniami lub w ramach Uczelni, w tym także zmiana formy studiów, może nastąpić wyłącznie w trybie określonym w regulaminie studiów. Decyzję o przeniesieniu wydaje Dziekan.

 4. W przypadku niewypełnienia przez kandydatów limitu przyjęć na danym kierunku, poziomie i formie studiów, przewodniczący KR, w porozumieniu z Kierownikiem Biura Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów oraz Dziekanem, podejmuje decyzję o dodatkowym naborze na studia. Informacja o terminach obowiązujących w dodatkowym naborze zostanie opublikowana na stronie Uczelni.

 5. Uczelnia nie udziela telefonicznej informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

 6. Kandydaci z niepełnosprawnościami, zgłaszają swoje szczególne potrzeby do Biura Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów lub Biura Osób z Niepełnosprawnością, z odpowiednim wyprzedzeniem, by umożliwić Uczelni zapewnienie wsparcia w pożądanym czasie. Po otrzymaniu zgłoszenia Uczelnia podejmie działania celem przezwyciężenia barier w procesie rekrutacji na studia kandydatów z niepełnosprawnością. Zasady wsparcia i koordynacja działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym osób z niepełnosprawnościami, określa Regulamin wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 7. Kierunek i jego forma będzie uruchomiony, jeśli liczba przyjętych osób będzie wynosiła nie mniej niż 50 lub za zgodą Prorektora do spraw Studentów i Dydaktyki.

 8. W przypadku nieuruchomienia kierunku z powodu zbyt małej liczby osób przyjętych na I rok studiów, opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona na podstawie wniosku kandydata złożonego do właściwego KR na zasadach określonych w Regulaminie wnoszenia i zwrotu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na I rok studiów dostępnym na stronie rekrutacji.

§ 15

Klauzula siły wyższej

Warunki i tryb rekrutacji mogą ulec zmianie na skutek działania siły wyższej, zgodnie i na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących.

§ 16

Lista czynników szkodliwych

Lista czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, na działanie których student będzie narażony w trakcie studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu:

kierunek dietetyka:

czynniki biologiczne, które obejmują m.in.:

 • wirusy,

 • bakterie,

 • grzyby.

czynniki chemiczne, które obejmują m.in.:

 • rozpuszczalniki nieorganiczne,

 • rozpuszczalniki organiczne,

 • substancje chemiczne o działaniach uczulająco-drażniących. obsługa elektronicznego monitora ekranowego.

 

kierunek pielęgniarstwo:

czynniki biologiczne, które obejmują m.in.:

 • wirusy,

 • bakterie,

 • grzyby.

czynniki fizyczne, które obejmują m.in.:

 • promieniowanie jonizujące,

 • promieniowanie alfa, beta, gamma,

 • promieniowanie UV,

 • promieniowanie laserowe,

 • promieniowanie elektromagnetyczne. czynniki chemiczne, które obejmują m.in.:

 • substancje chemiczne o działaniach uczulająco-drażniących. obsługa elektronicznego monitora ekranowego.

 

kierunek położnictwo:

czynniki biologiczne, które obejmują m.in.:

 • wirusy,

 • bakterie,

 • grzyby.

czynniki fizyczne, które obejmują m.in.:

 • promieniowanie jonizujące,

 • promieniowanie alfa, beta, gamma,

 • promieniowanie UV,

 • promieniowanie laserowe,

 • promieniowanie elektromagnetyczne. czynniki chemiczne, które obejmują m.in.:

 • substancje chemiczne o działaniach uczulająco-drażniących. obsługa elektronicznego monitora ekranowego.

 

kierunek ratownictwo medyczne:

czynniki biologiczne, które obejmują m.in.:

 • wirusy,

 • bakterie,

 • grzyby.

czynniki fizyczne, które obejmują m.in.:

 • promieniowanie laserowe,

 • promieniowanie elektromagnetyczne,

 • promieniowanie UV.

czynniki chemiczne, które obejmują m.in.:

 • substancje chemiczne o działaniach uczulająco-drażniących. czynniki psychofizyczne, które obejmują m.in.:

 • stres,

 • wysiłek fizyczny,

 • obciążenia kręgosłupa.

obsługa elektronicznego monitora ekranowego.

 

kierunek zdrowie publiczne:

  • obsługa elektronicznego monitora ekranowego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Komentarze (0)