Polecane dla Ciebie

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Kierunki studiów - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma takiej granicy. Studia na naszej uczelni są dostępne dla osób w każdym wieku.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Poniżej dokumenty, które należy dostarczyć do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Dokumenty mogą różnić się na poszczególnych kierunkach, polecamy śledzić stronę www.rekrutacja.umed.wroc.pl
- podanie na studia – ankieta osobowa – wydrukowana z IRK i podpisana przez kandydata,
- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem) wydawany przez OKE lub szkołę; (na kierunkach WNoZ dokument proszę przedstawić tylko do wglądu, natomiast na pozostałych kierunkach dokument będzie zwracany po immatrykulacji)
- kopia świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem),
- kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem (oryginał do wglądu),
- dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i z wgranym do IRK podczas rejestracji elektronicznej (o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPEG - JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku 100 KB),
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy składać osobiście w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Mapy z zaznaczonymi budynkami, w których znajdują się Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz adresy dziakanatów, dostępne są na stronie: www.rekrutacja.umed.wroc.pl/kontakt/

Kandydaci mogą składać i odbierać dokumenty osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub notariusza. Osoba upoważniona do składania dokumentów musi posiadać przy sobie pełnomocnictwo oraz komplet wymaganych dokumentów, w tym także dokument tożsamości, który podałeś w systemie IRK podczas zakładania konta. Jeśli nie możesz zostawić pełnomocnikowi oryginału dokumentu, odpowiednio wcześniej przygotuj kopię uwierzytelnioną przez WKR lub notariusza lub organ wydający dokument. 

Pamiętaj, że prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Składać i odbierać dokumenty może osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub notariusza. Osoba upoważniona do składania dokumentów musi posiadać przy sobie pełnomocnictwo oraz komplet wymaganych dokumentów, w tym także dokument tożsamości, który podałeś w systemie IRK podczas zakładania konta. Jeśli nie możesz zostawić pełnomocnikowi oryginału dokumentu, odpowiednio wcześniej przygotuj kopię uwierzytelnioną przez WKR lub notariusza lub organ wydający dokument. Pamiętaj, że prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości.

Aktualny wzór upoważnienia jest do pobrania na stronie www.rekrutacja.umed.wroc.pl

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Przyjmowane są oryginały dokumentów (część tylko do wglądu). Jeśli kandydat nie może przedstawić oryginału, dokumenty powinny być poświadczone.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Składać i odbierać dokumenty może osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub notariusza. Osoba upoważniona do składania dokumentów musi posiadać przy sobie pełnomocnictwo oraz komplet wymaganych dokumentów, w tym także dokument tożsamości, który podałeś w systemie IRK podczas zakładania konta. Jeśli nie możesz zostawić pełnomocnikowi oryginału dokumentu, odpowiednio wcześniej przygotuj kopię uwierzytelnioną przez WKR lub notariusza lub organ wydający dokument. Pamiętaj, że prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości. Aktualny wzór upoważnienia jest do pobrania na stronie www.rekrutacja.umed.wroc.pl

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Dokumenty składają wyłącznie osoby, które znalazły się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, wyniki należy wpisywać samodzielnie, nie są pobierane automatycznie z OKE.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz uczestnicy przedmiotowych olimpiad międzynarodowych zostają przyjęci, po spełnieniu warunków rekrutacji na I rok studiów w pierwszej kolejności, w ramach limitu miejsc, otrzymując za każdy przedmiot kierunkowy po 100 punktów.

Finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują za właściwy przedmiot kierunkowy 100 punktów.

Na pierwszym roku olimpijczycy mogą liczyć na stypendium przyznawane przez Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także stypendium przyznawane przez Radę Miejską Wrocławia w wysokości do 1000 zł na okres 9 miesięcy.

Rekrutacja kandydatów na I rok studiów według niniejszych zasad dotyczy olimpijczyków z roku rekrutacji lub roku kalendarzowego poprzedzającego rok rekrutacji.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe nie są ustalane odgórnie. Wynikają z limitu miejsc - przyjmowani są pierwsi kandydaci z listy rankingowej, aż do wypełnienia limitu.

Jednak istnieje minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne, która wynosi 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na studia stacjonarne.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Listy zakwalifikowanych są umieszczane na stronie internetowej www.rekrutacja.umed.wroc.pl oraz w gablotach przed Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie, jeśli zachowane są terminy podane w harmonogramie rekrutacji. Po przegapieniu terminu rejestracji, można rejestrować się wyłącznie w drugim naborze, jeśli zostanie ogłoszony.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zostaje przyjęty na studia dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak. Spełnienie warunków w terminie daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowany w IRK indywidualny dla każdego kandydata i kierunku studiów, rachunek bankowy uczelni Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kilka kierunków studiów, wnoszą opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek osobno. Dla każdego wybranego kierunku system generuje inny, indywidualny numer rachunku bankowego. Najszybciej realizowane są przelewy elektroniczne. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

Tytuł przelewu podany jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Najważniejsze jest , by dokonać opłaty rekrutacyjnej oddzielnie dla każdego deklarowanego kierunku i formy studiów (studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych) w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji.
Nie wpłacaj na ten sam numer rachunku bankowego więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Harmonogram rekrutacji należy śledzić na stronie www.rekrutacja.umed.wroc.pl

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Niedokonanie wpłaty lub nieterminowa wpłata na odpowiedni rachunek lub wpłata dokonana na inny rachunek bankowy Uczelni jest równoznaczne z rezygnacją z rekrutacji na dany kierunek i skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszych etapów rekrutacji.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Nie jest istotne z jakiego konta zostanie przelana opłata.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Co brane jest pod uwagę podczas procesu rekrutacji?
- lekarski i lekarsko-dentystyczny: biologia (poziom rozszerzony), chemia (poziom rozszerzony), matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)
- farmacja i analityka medyczna: biologia, chemia (poziom rozszerzony)
- położnictwo i pielęgniarstwo: biologia (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- fizjoterapia: biologia i chemia lub biologia i fizyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- ratownictwo medyczne: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- dietetyka: biologia lub chemia (poziom podstawowy lub rozszerzony)
- zdrowie publiczne: język (matura lub certyfikat) oraz matematyka/geografia/biologia/chemia/fizyka (poziom podstawowy lub rozszerzony)

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Tak. Z każdego przedmiotu kierunkowego należy otrzymać minimum 30 punktów rekrutacyjnych. Kandydat, który nie uzyskał z każdego przedmiotu kierunkowego przynajmniej takiego wyniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na studia stacjonarne.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma ograniczeń dotyczących ilości kierunków, na które ubiega się kandydat.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

W regulaminie studiów dokładnie opisane są dokumenty konieczne do złożenia:
https://www.umed.wroc.pl/content/przeniesienia-student%C3%B3w-z-innych-uczelni?fbclid=IwAR2KxCJpkHQO3Fl09ano1cmo-4KM0fWtYsIUfC5JVB7xNIk3XicGauKcCeM

Decyzja o zgodzie na przeniesienie jest zawsze indywidualna. Wysoka średnia na pewno nie zaszkodzi, ale nie jest gwarancją zgody Dziekana.

Zarówno przy przenoszeniu się z uczelni na uczelnię, jak i z kierunku na kierunek, istotne jest, by programy studiów się pokrywały. W przypadku różnic programowych, musisz zrealizować dany kurs z wcześniejszym rokiem. Przygotuj się, że być może będziesz musiał zapłacić za realizację tego kursu. Aby być pewnym, czy opłata dotyczy Twojego kierunku i formy studiów (stacjonarne/niestacjonarne), skontaktuj się z sekcją toku studiów lub dziekanatem.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie należy zamieścić do czasu zamknięcia elektronicznej rejestracji, co sprawdzić można w harmonogramie na stronie www.rekrutacja.umed.wroc.pl

Uczelnia akceptuje fotografie, które zostały wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zdjęcie w formie elektronicznej, które kandydat wgrywa w IRK do swojego profilu, powinno mieć wymiary 300×375 pikseli, format JPEG – JPG, rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi, maksymalny rozmiar 100 KB.

Zdjęcie elektroniczne powinno być identyczne ze zdjęciem papierowym, dostarczanym na uczelnię razem z pozostałymi dokumentami.

Wasze pytania:

Witam, czy na kierunku położnictwo wymaganym przedmiotem jest biologia czy można zastąpić ją chemią? +
Pytanie od: Rekrutacja

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Dzień dobry, chciałabym zapytać,czy osoba, która zdawała maturę w roku 1989 ma szansę przystąpić do rekrutacji? Jestem po Filologii Germańskiej i zapragnęłam rozpocząć drugie studia na wydziale Fizjoterapii. Czy mam szansę? Obecnie skończyłam 52 lata, pracowałam 27 lat w szkole,od 6 lat opiekuję się ludźmi starszymi z różnymi schorzeniami i to właśnie mobilizuje mnie bardzo do rozpoczęcia tego typu studiów. Będę wdzięczna za odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam Dorota Pietras+
Pytanie od: Dorota Pietras

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
  • Zasady rekrutacji

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - kierunki studiów

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (1)

Zawiedziony Ocena odpowiedz

Beznadziejny uniwersytet, kpina, sam jestem na niestacjonarnych studiach i nie czuje mojego wkładu w te uczelnie, ponadto wykładowcy oczekują od Ciebie nauki w domu gdyż oni są tu po to żeby jedynie nam dać wskazówki, ma się wrażenie że nie jesteś na studiach tylko prywatnie i hobbistycznie udzielasz się na kursach niczym na prawo jazdy, bardzo się zawiodłem, wyścig szczurów, a Wrocław to drogie miasto nawet jeśli biedny nie jesteś to nie jest to miłe za wszystko przepłacać, moja dziewczyna jest też na tym kierunku i jest tak samo zawiedziona