Ogólne zasady rekrutacji 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na ASP w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała nr 16/2023 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2024/2025

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą,” Senat określa następujące warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2024/2025.

§1

 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na kierunki. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów, zawierają załączniki od nr 1 do nr 11 do niniejszej uchwały.

 2. Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

 3. Limity przyjęć na I rok studiów określa w drodze odrębnej uchwały Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, podając liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na dany rok akademicki.

 4. Tryb działania Komisji Rekrutacyjnych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku określa Regulamin prac Komisji Rekrutacyjnych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wprowadzony zarządzeniem nr 30/2023 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2023 roku.

 5. Zasady przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów
  olimpiad stopnia centralnego określa uchwała nr 15/2023 Senatu Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku z dnia 30.05.2023 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów i finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego - III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego (OPP), w latach akademickich: 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028. 2028/2029, 2029/2030.

 6. Zasady przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku kandydatów
  w trybie potwierdzenia efektów uczenia się określa Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uchwalony uchwałą nr 54/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 27.11.2019 r.

 7. Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rok akademicki 2024/2025 określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§2

 1. Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbywa się w panelu Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej „panelem IRK”, dostępnym na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod adresem: www.asp.gda.pl. Zgodnie z procedurą kandydat rejestruje się elektronicznie w panelu IRK, dokonuje opłaty na indywidualne konto wskazane w panelu kandydata, a następnie przystępuje do wyznaczonych kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 2. Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji (rejestracja w IRK, wysyłka zadań, teczek/portfolio, rozmowa kwalifikacyjna oraz inne wymagane) do korzystania z konta gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie. Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rejestrację kandydatów w formie tradycyjnej, przez którą rozumie się przesłanie przez kandydata wymaganych dokumentów pocztą wraz z oryginałem dowodu wpłaty.

 4. W przypadku przesłania przez kandydata wymaganych dokumentów pocztą wraz z oryginałem wpłaty - rejestracji elektronicznej dokonuje Biuro Rekrutacji właściwe dla wybranego przez kandydata kierunku studiów. W tym przypadku o zachowaniu terminu rejestracji decyduje data wpłynięcia dokumentów do Biura Rekrutacji.

 5. Rekrutacja na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku cudzoziemców może obywać się w sposób przewidziany w ust. 1-3 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

 6. Osoby z niepełnosprawnościami podlegają takiemu samemu procesowi rekrutacji jak pozostali kandydaci na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Forma pomocy osobom z niepełnosprawnościami w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika Biura Rekrutacji właściwego kierunku z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów z niepełnosprawnościami. 

 7. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych w panelu IRK kandydatów na dany kierunek jest mniejsza niż określony na kierunek limit przyjęć, postępowanie rekrutacyjne może nie zostać przeprowadzone, a studia nieuruchomione. Decyzję o nieprzeprowadzaniu naboru w takim wypadku podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w formie uchwały na najbliższym posiedzeniu Senatu. Informacja w tym przedmiocie zostanie podana do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 8. Kandydaci na studia na danym kierunku, które nie zostaną uruchomione zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej, zostaną poinformowani o tym fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 9. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do panelu IRK, a w szczególności za wpisane niewłaściwych danych osobowych uniemożliwiających kontakt z kandydatem lub niezgodne z prawdą potwierdzenie posiadania wykształcenia uprawniającego do podjęcia studiów w wybranej formie kształcenia.

 10. Kandydat zakwalifikowany jednocześnie na studia stacjonarne i niestacjonarne na tym samym kierunku musi wybrać, na które studia złoży dokumenty, czyli które studia rozpocznie. Nie może podjąć studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na tym samym kierunku równocześnie. Nie może także studiować tego samego kierunku w dwóch trybach jednocześnie.

 11. Absolwenci ASP w Gdańsku, nie mogą ponownie podjąć studiów na ASP w Gdańsku na kierunku, poziomie studiów które ukończyli (bez względu na zakres programowy).

§3

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Składa się ono, w zależności od poziomu kształcenia i formy studiów, z jednego, dwóch lub więcej etapów. Szczegółowe warunki postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów określają załączniki do niniejszej uchwały. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego, określone w załącznikach, o których mowa w zdaniu poprzednim, odbywać mogą się z wykorzystaniem metod i technik komunikowania się na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między kandydatami na studia oraz członkami Komisji Rekrutacyjnych.

 2. Komisja Rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów, w wyznaczonych terminach,
  na stronie internetowej uczelni www.asp.gda.pl zamieszcza listy z poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego oraz listy osób zakwalifikowanych do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 3. Suma punktów uzyskanych z poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego stanowi podstawę do ustalenia lokaty kandydata na liście rankingowej.

 4. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów, decyduje liczba punktów osiągniętych podczas wielozadaniowego egzaminu praktycznego, jeśli taki egzamin jest przewidziany w zasadach rekrutacji. W innym przypadku o kolejności kandydata na liście rankingowej decyduje Komisja Rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał wyższe oceny z zagadnień kierunkowych.

 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.

 6. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek, Komisja Rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów sporządza listę rankingową kandydatów z punktami.

 7. Zgodnie z art. 72 ust. 5 Ustawy wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 8. O wpisaniu na listę studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w ramach limitu miejsc, decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 9. Komisja Rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku, w wyznaczonych terminach, na stronie internetowej uczelni www.asp.gda.pl ogłasza listę osób które zdały egzaminy i zmieściły się w limicie przyjęć na dany kierunek studiów.

 10. Dane osobowe kandydatów oraz osób które zdały egzaminy wstępne na publikowanych lista są kodowane.

§4

 1. Kandydat, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez właściwą Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów, którzy zdali egzaminy i zmieścili się w limicie przyjęć, winien złożyć w Biurze Rekrutacji właściwego kierunku, w ciągu 7 dni kalendarzowych, następujące dokumenty:

 1. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

  1. podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane i wydrukowane z panelu IRK, oraz własnoręcznie podpisane,

  2. poświadczoną przez uczelnię kopie świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 2. na studia drugiego stopnia:

  1. podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane i wydrukowane z panelu IRK, oraz własnoręcznie podpisane,

  2. poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 1. student ubiegający się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, w zależności od poziomu kształcenia, jest zobowiązany złożyć kserokopie dokumentów, o których mowa w punkcie 1) lub 2), poświadczone przez uczelnię, której jest już studentem.

 1. Dokumenty winny być złożone w przezroczystej koszulce.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o przedłużeniu terminu złożenia wymaganych dokumentów podejmuje Przewodniczący właściwej dla kierunku Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Na kierunkach wykazujących czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza Medycyny Pracy. Szczegóły dotyczące badań lekarskich zostały opisane na stronie internetowej www.asp.gda.pl.

§5

 1. Po upływie terminu składania dokumentów przez kandydatów, którzy zdali egzaminy i zmieścili się w limicie, następuje „wpis na listę studentów” na dany kierunek. Na liście osób wpisanych na listę studentów na dany kierunek studiów znajdą się kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów i zakwalifikowali się na dany kierunek w ramach ustalonego limitu przyjęć oraz w terminie złożyli wymagane dokumenty.

 2. Wpis na listę studentów polega na nadaniu, przez właściwą Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na koncie kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata IRK statusu „wpisany na listę studentów". 

 3. Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów:

 1. Rekrutacja dodatkowa dotyczy kierunków, na których w rekrutacji podstawowej zakwalifikowano do przyjęcia na studia mniejszą liczbę kandydatów aniżeli ustalony limit przyjęć. Decyzja o uruchomieniu rekrutacji dodatkowej na dany kierunek, w przypadku złożenia stosownego wniosku przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zostaje podjęta przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i podana do publicznej wiadomości. Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej. Ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji na dany kierunek studiów zawierające limit wolnych miejsc oraz terminy egzaminów wstępnych publikowane są na stronie internetowej www.asp.gda.pl. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK, dokonują opłaty i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.

 2. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy kierunków, na których limit przyjęć nie został wypełniony w rekrutacji podstawowej lub wskutek rezygnacji osób wpisanych na listę studentów zwolniły się miejsca i nie ma już na listach osób, które zdały egzamin wstępny na dany kierunek, ale nie zmieściły się w limicie przyjęć. Na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o ogłoszeniu informacji o rekrutacji uzupełniającej w ramach wolnych miejsc na dany kierunek. W rekrutacji uzupełniającej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek i formę studiów, zdali egzamin lecz nie zostali przyjęci na studia gdyż znaleźli się poza określonym limitem przyjęć na dany kierunek. Kandydaci o których mowa w niniejszym ust. mogą zwrócić się z podaniem do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęcie na inny kierunek studiów, na który limit przyjęć nie został wypełniony, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w ust. 4 poniżej. Podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów wraz z wymaganymi w rekrutacji dokumentami kandydat składa w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku www.asp.gda.pl informacji o wolnych miejscach na dany kierunek. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w ramach niniejszej procedury podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji uzupełniającej określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§6

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół, który zawiera imię i nazwisko kandydata oraz wykaz uzyskanych punktów z poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 2. Protokół z przebiegu postępowania rekrutacyjnego podpisuje Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej.

§7

 1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora działającego poprzez organ wskazany w statucie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 2. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

§8

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 3. Decyzje o nieprzyjęciu podpisywane są przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej właściwego kierunku, a w przypadku cudzoziemców przez rektora.

 4. Decyzje o nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatom na piśmie. Decyzję doręcza się kandydatom drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Sposób doręczenia decyzji wskazuje kandydat podczas rejestracji na studia.

 5. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia przysługuje odwołanie do rektora, działającego poprzez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 6. W przypadku, gdy decyzję wydał rektor (dotyczy cudzoziemców) przysługuje możliwość złożenia wniosku do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 7. Odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się do rektora (organu odwoławczego) za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (organu pierwszej instancji) - art. 129 § 1 Kpa.

 8. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek wezwać kandydata do uzupełnienia dokumentacji, jeżeli jest to konieczne do rozpatrzenia odwołania (art. 64 § 2 Kpa).

 9. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia odwołania (art. 133 Kpa), po zweryfikowaniu odwołania wykonuje jedną z poniższych czynności:

 1. wydaje nową decyzję (art. 132 Kpa), w której uchyla lub zmienia zaskarżoną decyzję w przypadku uznania, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie z uwagi na stwierdzenie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych w uchwale Senatu (w szczególności polegających na nieprawidłowym przeliczeniu punktów lub w przypadku obniżenia się progu rankingu); od wydanej na tej podstawie decyzji służy również odwołanie, albo

 2. w przypadku uznania, że odwołanie nie zasługuje w całości na uwzględnienie ustosunkowuje się do odwołania, potwierdza liczbę uzyskanych punktów i przekazuje odwołanie, wraz z kompletną dokumentacją, w tym z kopią zaskarżanej decyzji oraz pocztowym potwierdzeniem odbioru, do rektora za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, przekazywaną dokumentację kieruje się do przewodniczącego lub sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, po rozpatrzeniu odwołania, wydaje opinię w przedmiocie sprawy i przekazuje dokumentację rektorowi.

 2. Ostateczną decyzję podejmuje rektor. Od decyzji rektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunek Malarstwo i w roku akademickim 2024/2025.

 2. Załącznik nr 2 Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunek Rzeźba w roku akademickim 2024/2025.

 3. Załącznik nr 3 Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne studia I i II stopnia na kierunek Intermedia w roku akademickim 2024/2025

 4. Załącznik nr 4 Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne studia I i II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz w roku akademickim 2024/2025.

 5. Załącznik nr 5 Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia I i II stopnia na kierunek Wzornictwo w roku akademickim 2024/2025

Załącznik nr 5a Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne studia I i II stopnia na kierunek Wzornictwo w roku akademickim 2024/2025.

 1. Załącznik nr 6 Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne studia I i II stopnia na kierunek Architektura Przestrzeni Kulturowych w roku akademickim 2024/2025.

 2. Załącznik nr 7 Zasady postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunek Grafika w roku akademickim 2024/2025.

Załącznik nr 7a Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie on-line na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Grafika, oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Grafika w roku akademickim 2024/2025.

 1. Załącznik nr 8 Zasady postępowania rekrutacyjnego w trybie hybrydowym na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Fotografia w roku akademickim 2024/2025.

 2. Załącznik nr 9 Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2024/2025.

 3. Załącznik nr 10 Szczegółowy terminarz rekrutacji na rok akademicki 2024/2025.

 4. Załącznik nr 11 Szczegółowe zasady rekrutacji uzupełniającej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2024/2025.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Komentarze (0)