Ogólne zasady rekrutacji 2024/2025

Akademia Muzyczna w Katowicach rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Akademii Muzycznej w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

WARUNKI I TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

 

Rozdział I

§1

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zwana dalej „Akademią”, dokonuje przyjęć na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Rektora.

 2. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia jest wypełnienie obowiązków wymienionych w § 2 oraz zdanie z odpowiednią ilością punktów egzaminów wstępnych, zgodnie z zakresem egzaminu wstępnego określonym w Rozdziale II w terminach ustalonych przez Rektora.

 3. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy i mogą być dwuetapowe. Pierwszy etap jest wtedy etapem wstępnym, po którym kandydat decyzją komisji egzaminacyjnej przechodzi lub nie przechodzi do II etapu egzaminów wstępnych. Niezaliczenie etapu I jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu wstępnego.

 4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości ustalonej przez Rektora.

§2

 1. Kandydat na studia przystępuje do postępowania rekrutacyjnego poprzez:

  1. rejestrację w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) oraz wypełnienie stosownego wniosku o przyjęcie na studia, wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych i wygenerowanie wniosku

  2. złożenie podpisanego wniosku, o którym mowa pod lit. a) wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauki i Nauczania Akademii – osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice.

 2. Czynności wymienione w ust. 1 lit a) i b) kandydat jest zobowiązany wykonać w terminach ustalonych przez Rektora i podanych do publicznej wiadomości do końca stycznia 2024 r. w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025, dostępnym na stronie internetowej www.am.katowice.pl. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej liczy się data stempla pocztowego.

 3. System Internetowej Rejestracji Kandydata działa pod adresem www.am.katowice.pl w panelu Rekrutacja.

 4. Kandydat korzysta z dostępu do internetu we własnym zakresie.

 5. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za niemożnoś

 6. rejestracji oraz wykonanie czynności wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat przesyła informację dotyczącą występującego problemu na adres e-mail: rekrutacja@am.katowice.pl

 7. Wymagane dokumenty, o których mowa w ust.1 lit. b):

  1. jedno zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu paszportów

  2. dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne lub wniosek kandydata do Rektora o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej. Ze zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej kandydat może skorzystać na jednym kierunku studiów.

  3. dla kandydatów na studia pierwszego stopnia: oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (świadectwa maturalnego) oraz jego kserokopię, złożone w terminie określonym w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025, dostępnym na stronie internetowej www.am.katowice.pl

  4. dla kandydatów na studia drugiego stopnia: odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub studiów drugiego stopnia wraz z suplementem lub jednolitych studiów magisterskich. Absolwenci studiów pierwszego stopnia z 2024 r. do czasu otrzymania dyplomu winni przedstawi

  5. zaświadczenie o ukończeniu studiów złożone w terminie określonym w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025, dostępnym na stronie internetowej www.am.katowice.pl

  6. w przypadku uzyskania świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów poza granicami Polski kandydat przedkłada stosowny dokument przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego zgodnie z art. 69 ust. 2, art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą” oraz art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów ustala się następująco:

  1. 6 maja 2024 r.- rozpoczęcie

  2. 31 października 2024 r.- zakończenie.

 2. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi szczególnej organizacji egzaminu wstępnego, proszeni są o dołączenie stosownej informacji do składanej dokumentacji. W przypadku kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi decyzję o zakresie egzaminu wstępnego podejmuje komisja egzaminacyjna, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności kandydata.

§3

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na warunkach określonych w art. 323 ust.1 ustawy.

 2. Cudzoziemcy przystępują do postępowania rekrutacyjnego na zasadach wskazanych w niniejszych warunkach i trybie rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Na wniosek cudzoziemca niewymienionego w art. 324 ust. 2 ustawy Rektor może go zwolnić z postępowania rekrutacyjnego w całości lub w części.

 4. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Akademii, poza dokumentami wskazanymi w § 2 przedkładają:

  1. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w art. 324 ust. 2 ustawy - jeżeli zamierzają studiować bez ponoszenia opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim

  2. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. W przypadku braku takiego dokumentu znajomoś

  3. języka polskiego może potwierdzi

  4. komisja egzaminacyjna

  5. dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub dokument potwierdzający, iż są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Cudzoziemcy przyjmowani są na studia na podstawie decyzji Rektora.

§4

 1. Dopuszcza się możliwoś

 2. zdawania przez kandydata egzaminu wstępnego na kilka kierunków studiów. W takim przypadku kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego na każdy z kierunków studiów w pełnym zakresie.

 3. Kandydat może przystąpić do egzaminów na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, na różnych poziomach.

 4. Kandydat może przystąpić do egzaminów na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, na jednym poziomie z tym że:

  1. w przypadku uzyskania z egzaminu liczby punktów uprawniających do przyjęcia na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, kandydat w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest wybra

  2. jedną specjalnoś

  3. , którą będzie studiowa

  4. w ramach wybranego kierunku;

  5. w przypadku niewybrania przez kandydata specjalności w terminie wskazanym pod lit. a) kandydat zostaje przyjęty na specjalnoś

  6. , z egzaminu na którą otrzymał wyższą liczbę punktów;

 5. Osoba, która posiada już status studenta danego kierunku na danym poziomie studiów stacjonarnych w Akademii, nie może przystąpić do rekrutacji na ten kierunek i poziom. Nie można studiowa

 6. na tym samym kierunku na tym samym poziomie dwóch lub więcej specjalności.

 7. Studenci Akademii ubiegający się o podjęcie studiów w ramach innego kierunku, przystępują do egzaminów wstępnych na zasadach obowiązujących wszystkich kandydatów na I rok studiów.

§5

 1. Kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki i specjalności/specjalizacje według kolejności miejsc, o której decyduje liczba uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych. Na wniosek Dziekana, Rektor może określi

 2. limit także dla poszczególnych specjalizacji.

 3. W przypadku rezygnacji kandydata na liście studentów umieszcza się kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

§6

 1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego lub drugiego stopnia a także w przypadku braku kandydatów, którzy zdali egzamin na dany kierunek/specjalność/specjalizację, Rektor może ogłosi

 2. rekrutację uzupełniającą na ten kierunek/specjalność/specjalizację, w tym - w przypadku studiów pierwszego stopnia - dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki 2024/2025 oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44 zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty lub rozszerzyć limit na innym kierunku/specjalności/specjalizacji.

 3. Rektor może podjąć decyzję o nieuruchomieniu danego kierunku lub specjalności studiów stacjonarnych w przypadku małej liczby kandydatów.

§7

 1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zwana dalej UKR. Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych Rektor powołuje Komisje Egzaminacyjne.

 2. Do zadań UKR należy w szczególności:

  1. przeprowadzenie postępowania w sprawie przyjęcia na studia;

  2. przyjęcie na studia, które następuje w drodze wpisu na listę studentów;

  3. odmowa przyjęcia na studia.

 3. Organem odwoławczym od decyzji UKR jest Rektor.

§8

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.

 2. W protokole wpisuje się punkty uzyskane z egzaminu. Protokół podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

§9

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 2. Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzyma

 3. zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego.

 

Rozdział II

Zakres egzaminu wstępnego

 1. Maksymalna ocena obejmująca wszystkie elementy egzaminu wstępnego wynosi 100 pkt. Egzamin wstępny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60 pkt.

 2. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025 na stronie www.am.katowice.pl, w terminie do 31 stycznia 2024 r.

 3. Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

 4. Wynik egzaminu wstępnego stanowi 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.

 

  1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

Kierunek Kompozycja i teoria muzyki Specjalność – Kompozycja

Egzamin oceniający predyspozycje kandydata w dziedzinie kompozycji, w tym przedstawienie 2-3 utworów skomponowanych samodzielnie oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek Kompozycja i teoria muzyki Specjalność – Teoria muzyki

Egzamin oceniający predyspozycje kandydata w dziedzinie teorii muzyki oraz rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek Dyrygentura

Specjalność – Dyrygentura symfoniczno-operowa

Egzamin oceniający uzdolnienia z dyrygentury symfoniczno-operowej,

w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek Dyrygentura

Specjalność – Dyrygentura chóralna i przedmioty ogólnomuzyczne

Egzamin oceniający uzdolnienia z dyrygentury chóralnej oraz uzdolnienia głosowe, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność – Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne

Egzamin oceniający uzdolnienia głosowe i uzdolnienia z dyrygowania, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) wybrany instrument oraz fortepian

(wybrany instrument nie obowiązuje pianistów)

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Specjalność – Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne

Egzamin oceniający uzdolnienia głosowe i uzdolnienia z rytmiki i improwizacji fortepianowej, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) fortepian

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność – Muzykoterapia

Egzamin oceniający uzdolnienia głosowe, uzdolnienia do prowadzenia zajęć muzykoterapeutycznych, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) wybrany instrument oraz fortepian

(wybrany instrument nie obowiązuje pianistów)

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Instrumentalistyka

Specjalność – Gra na instrumencie – fortepian, gitara, harfa, instrumenty dęte i perkusja, instrumenty historyczne

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, w tym rozmowa

kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

 1. samodzielne opracowanie utworu

 2. czytanie a vista

1-20 pkt

1-10 pkt

1-10 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Instrumentalistyka

Specjalność – Gra na instrumencie – instrumenty smyczkowe

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, w tym samodzielne przygotowanie utworu, czytanie a vista i rozmowa kwalifikacyjna

1-80 pkt

Egzamin praktyczny z kształcenia słuchu

1-20 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Instrumentalistyka Specjalność – Gra na instrumencie – akordeon, organy

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) samodzielne opracowanie utworu oraz czytanie a vista

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Instrumentalistyka Specjalność – Organy – muzyka kościelna

Egzamin oceniający uzdolnienia z gry organowej, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-50 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu i harmonia praktyczna (harmonizacja pieśni, modulacje,

wiczenia słuchowe,

wiczenia śpiewane)

 1. improwizacja na temat pieśni

 2. czytanie a vista

 

1-25 pkt

1-15 pkt

1-10 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Wokalistyka Specjalność – Wokalno-aktorska

Etap I

 

Egzamin oceniający wstępnie uzdolnienia ze śpiewu

kwalifikacja do II etapu

Etap II

 

Egzamin oceniający uzdolnienia ze śpiewu, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-75 pkt

Egzamin praktyczny: 1) predyspozycje aktorskie

2) kształcenie słuchu

1-15 pkt

1-10 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Taniec Specjalność – Tancerz teatru tańca

Etap I

 

Egzamin oceniający wstępnie uzdolnienia z zakresu tańca współczesnego oraz

teatru tańca

kwalifikacja do

II etapu

Etap II

 

Egzamin oceniający uzdolnienia z zakresu tańca współczesnego oraz teatru tańca,

w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) wymowa i wyrazistoś

 

1-10 pkt

1-30 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa Specjalność – Kompozycja i aranżacja

Egzamin oceniający uzdolnienia z kompozycji i aranżacji, improwizacji,

w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu oraz harmonia

2) wybrany instrument oraz fortepian

(wybrany instrument nie obowiązuje pianistów)

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa Specjalność – Instrumentalistyka jazzowa

Egzamin oceniający uzdolnienia z instrumentu głównego, improwizacji, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-70 pkt

Egzamin praktyczny z kształcenia słuchu

1-30 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa Specjalność – Wokalistyka jazzowa/ Wokalistyka estradowa

Etap I

 

Egzamin oceniający wstępnie uzdolnienia ze śpiewu

kwalifikacja do II etapu

Etap II

 

Egzamin oceniający uzdolnienia ze śpiewu solowego, improwizacji, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-60 pkt

Egzamin praktyczny: 1) kształcenie słuchu

2) dykcja i recytacja

1-25 pkt

1-15 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa Specjalność – Realizacja dźwięku

Egzamin oceniający uzdolnienia, w tym rozmowa kwalifikacyjna

1-70 pkt

Egzamin praktyczny: kształcenie słuchu oraz solfeż barwy

1-30 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

  1. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Kierunek – Kompozycja i teoria muzyki Kierunek – Dyrygentura

Kierunek – Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kierunek – Jazz i muzyka estradowa

Egzamin praktyczny

1-60 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna

1-40 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

Kierunek – Instrumentalistyka Kierunek – Taniec

Egzamin z przedmiotów kierunkowych

1-60 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna

1-40 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

Kierunek – Wokalistyka Specjalność – Wokalno-aktorska

Egzamin ze śpiewu solowego

1-75 pkt

Egzamin z aktorstwa

1-15 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna

1-10 pkt

Ogółem maksimum

100 pkt

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Komentarze (0)