Zasady rekrutacji na WAT 2018/19

 

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na WAT 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

Zasady rekrutacji na studia wojskowe

 

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską oraz wojskową pracownię psychologiczną,
 • posiada znajomość języka angielskiego na odpowiednim (min. 8 pkt. rankingowych, tj.: 63% na poziomie podstawowym lub 38% na poziomie rozszerzonym, lub 3 na "starej maturze")
 • posiada wiek co najmniej 18 lat.

 W terminie rejestracji na studia wojskowe – 1-31 marca – kandydat zobowiązany jest:

 • zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie Wojskowej Akademii Technicznej;
 • dostarczyć do Akademii wypełniony i podpisany wniosek o powołanie do służby kandydackiej;
 • wnieść opłatę rekrutacyjną.

W terminie do 13 lipca 2018, kandydat zobowiązany jest uzupełnić w Internetowej Rejestracji Kandydatów wy­niki i/lub oceny będące podstawą naliczenia punktów rankingowych (przepisane ze świadectwa dojrzałości) oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (np. dyplom olimpiady).

 

Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim okre­ślonym przez siebie kierunku studiów
Kandydat na studia "wojskowe" może jednocześnie zarejestrować się (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej) na stacjonarne i/lub niestacjonarne studia "cywilne"; w takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywany jest na studiach "wojskowych" , w drugiej - na studiach "cywilnych" stacjonarnych, w trzeciej - na studiach "cywilnych" niestacjonarnych

 

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" z lat 2007-2018 - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego 
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane z części pisemnej lub ustnej w czasie egzaminu maturalnego 

 

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w IRK i złożenie wniosku o powołanie do służby kandydackiej,
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej,
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT, obejmujący: bieg na 50 m, bieg na 1000 m (dla kobiet - 800 m), podciąganie na drążku (dla kobiet - zwis na drążku na czas). Za każdą konkurencję można otrzymać 100 pkt. - aby test był zaliczony, należy uzyskać min. 145 pkt.
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera,
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości ,
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości.

 

Kandydat przyjęty na studia wojskowe,  zobowiązany jest dostarczyć do Akademii:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • aktualną fotografię oraz fotografię w formie cyfrowej przesłaną przez IRK,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • życiorys. 

 

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie, trak­towane jest jako rezygnacja kandydata z podjęcia studiów w Akademii i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

 

Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej  – 3 punkty rankingowe

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną  – 2 punkty rankingowe 

 

Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych za świadectwo dojrzałości:

 • ma­tema­ty­ka - max 45 pkt. ran­kin­go­wych,
 • fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka) - na wszyst­kie kie­run­ki stu­diów z  wyjątkiem kie­run­ku chemia; - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • chemia - na kie­run­ek chemia - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • informatyka – na kie­run­ek informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo - max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język ob­cy nowożyt­ny - max 20 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język pol­ski - max 5 pkt. ran­kin­go­wych.

 

 SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - system naliczania punktów

 • 0 punktów rankingowych - za uzyskanie 0 - 144 punktów przeliczeniowych, co oznacza niezaliczenie sprawdzianu sprawności fizycznej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych
 • 1 punkt rankingowy - za uzyskanie 145 -155 punktów przeliczeniowych
 • 2 punkty rankingowe - za uzyskanie 156 -180 punktów przeliczeniowych
 • 3 punkty rankingowe - za uzyskanie 181 i więcej punktów przeliczeniowych.

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - system naliczania punktów

 • 0 punktów rankingowych – w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji i motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym, co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej kierunku studiów wojskowych;
 • 1 punkt rankingowy – w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym 
 • 2 punkty rankingowe - w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w pkt. 2), a ponadto posiada udokumentowane dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej takie jak ukończenie klasy o profilu mundurowym, przynależność do organizacji o charakterze proobronnym, służba w NSR.

 

Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych
Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości ("stara matura") określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa

 

Zasady rekrutacji na studia cywilne I stopnia

Kandydat w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej może zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne; w przypadku takiej jednoczesnej rejestracji, najpierw jest rozpatrywany na stu­diach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.
 

Rejestracja obejmuje:

 • wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

 

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

 

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki techniczne (inżynierskie):

 • matematyka - max 45 pkt. rankingowych,
 • fizyka z astronomią (fizyka) - na wszystkie kierunki studiów z wyjątkiem kierunku chemia; - max 30 pkt. rankingowych,
 • chemia - na kierunku chemia oraz biogospodarka - max 30 pkt. rankingowych,
 • biologia - na kierunku biogospodarka - max 30 pkt. rankingowych, 
 • informatyka – na kie­run­ki informatyczne- max 30 pkt. ran­kin­go­wych,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.

 

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki licencjackie*:

 • geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie - max 45 pkt. rankingowych,
 • matematyka - max 30 pkt. rankingowych,
 • język obcy nowożytny - max 20 pkt. rankingowych,
 • język polski - max 5 pkt. rankingowych.

 

* bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie


Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),
 • aktualna fotografia oraz fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • kserokopia dowodu osobistego.

 

 

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.


Zasady rekrutacji na studia cywilne II stopnia:

 

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwukrotnie:

 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym (październik),
 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (luty),

 

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii;

 

Kandydat podczas rejestracji w IRK wybiera interesujący go kierunek studiów i maksymalnie 3 specjalności na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność na studiach stacjonarnych rozpatrywany jest kolejno na drugą i trzecią. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki prowadzona jest centralnie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

 

Na rejestrację składa się również dostarczenie przez kandydata dokumentów:

 • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,
 • aktualna fotografia oraz fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK,
 • kserokopia dowodu osobistego.

 

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach;
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do każdego kandydata.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o terminach, limitach i zasadach rekrutacji itp. dostępne są na stronie www.wat.edu.pl

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (1)

Kacper Pilich odpowiedz

Jestem młody lecz wiem że z językami obcymi SE nie poradze ale może kiedyś dołącze do służb naszego kraju (mam dopiero 13 lat)