Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Politechnika Rzeszowska rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Politechnice Rzeszowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

U C H W AŁ A N r 71 / 2023 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025.

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, uchwala co następuje:

§ 1

Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Załącznik do uchwały nr 71/2023 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 czerwca 2023 r.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1

 1. Uchwała określa warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w ramach danego cyklu rekrutacyjnego dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, zwanej dalej „Politechniką Rzeszowską” lub „Uczelnią”.

 2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale Politechnika Rzeszowska prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na określone kierunki, profile i formy studiów.

 3. Rekrutacja jest prowadzona odrębnie:

  1. dla obywateli polskich;

  2. dla cudzoziemców.

 4. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia dla cudzoziemców są określone w rozdziale 4.

 5. Przyjęcie na studia obywateli polskich następuje w drodze wpisu na listę studentów, z zastrzeżeniem ust. 7.

 6. Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje w drodze decyzji administracyjnej rektora, z zastrzeżeniem ust. 7.

 7. O przyjęcie na studia na określony kierunek, poziom, profil i formę studiów nie może się ubiegać osoba będąca studentem tego kierunku studiów bez względu na poziom, profil i formę studiów, na których aktualnie studiuje.

 8. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 9. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wydanych przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjna przysługuje odwołanie do rektora. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wydanych przez rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja rektora wydana w drugiej instancji jest ostateczna. Na decyzję rektora przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 10. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

 11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 12. Uczelnia może, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, uwzględnić szczególne potrzeby kandydata i dostosować w szczególności organizację egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura oraz egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia drugiego stopnia do jego potrzeb lub udzielić innej formy wsparcia w trakcie rekrutacji.

§ 2

 1. Rekrutacja na określony kierunek, poziom, profil i formę studiów odbywa się w ramach ustalonej przez rektora liczby miejsc.

 2. Rektor ustali liczbę miejsc, o której mowa w ust. 1 do końca maja 2024 r.

 3. Rekrutacja jest prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych:

  1. od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego;

  2. od 15 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

 4. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego w ramach danego cyklu rekrutacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców zwany dalej „harmonogramem rekrutacji”, w tym termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura rektor określi w terminie do końca maja 2024 r. w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru zimowego oraz do końca grudnia 2024 r. w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

 5. Termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego sprawdzającego posiadane przez kandydata kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku określi dziekan.

§ 3

 1. Rekrutację kandydatów będących obywatelami polskimi przeprowadza Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej również „MKR”.

 2. Rekrutację kandydatów będących cudzoziemcami przeprowadza rektor.

 3. Tryb powoływania komisji rekrutacyjnej, zakres obowiązków i zadań związanych z rekrutacją na studia wyższe określa zarządzenie rektora.

 4. MKR ustala dla każdego kierunku, poziomu i profilu oraz formy studiów minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na studia w ramach liczby miejsc, o której mowa w § 2 ust. 1.

 5. W przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia posiadających świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą uznany za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej MKR ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z uwzględnieniem § 9 ust. 2.

 6. W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia posiadających dyplom uzyskany za granicą uznany za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej MKR ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady ustalenia ostatecznej liczby punktów branej pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym § 20 ust. 2.

 7. MKR ustala listy rankingowe kandydatów.

 8. MKR ogłasza listy osób przyjętych i nieprzyjętych.

 9. MKR przeprowadza rekrutację uzupełniającą dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rekrutacja jest przeprowadzana na wniosek kandydata. Wniosek powinien być złożony do MKR w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia pod rygorem odmowy jego uwzględnienia.

§ 4

 1. Uczelnia może nie uruchomić studiów na określonym kierunku, poziomie, profilu i formie studiów. W przypadku nieuruchomienia studiów na określonym kierunku, poziomie, profilu i formie studiów osobom będącym kandydatami na ten kierunek może zostać złożona propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek studiów.

 2. Decyzję o nieuruchomieniu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz formie studiów podejmuje rektor.

 3. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów będzie mniejsza od liczby miejsc ustalonej przez rektora dla tego kierunku studiów, rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej wyznaczając termin jej przeprowadzenia z uwzględnieniem terminów określonych w § 2 ust. 3. Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.

 4. Zakończona dla danego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów rekrutacja może zostać wznowiona w przypadku rezygnacji kandydatów już przyjętych na studia. Decyzję o wznowieniu rekrutacji podejmuje rektor wyznaczając termin jej przeprowadzenia z uwzględnieniem terminów określonych w § 2 ust. 3. Wznowiona rekrutacja jest prowadzona na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.

§ 5

 1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł, z tym że w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych opłata wynosi 150 zł.

 2. W przypadku wskazania w jednym postępowaniu rekrutacyjnym (podaniu) kierunku podstawowego i równoległego kandydat wnosi opłatę w wysokości określonej w ust.1.

 3. W przypadku, gdy kandydat bierze udział w więcej niż jednym postępowaniu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną wnosi za udział w każdym z nich.

 4. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi po terminie określonym w zarządzeniu rektora.

§ 6

 1. Uczelnia może pobierać opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 79 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 2. Wysokość opłat za usługi edukacyjne określi rektor w drodze zarządzenia w terminie do końca maja 2024 r.

§ 7

 1. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów, na studia pierwszego i drugiego stopnia w Systemie Internetowej Rekrutacji, zwanym dalej również „SIR” przez stronę internetową www.prz.edu.pl.

 2. Kandydat na studia jest zobowiązany, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, dokonać elektronicznej rejestracji i założyć osobiste konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (identyfikatorem konta jest numer wygenerowany przez system SIR).

 3. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy w szczególności do:

  1. wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych;

  2. wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów;

  3. przekazywania przez MKR informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym wyników kolejnych etapów oraz terminu i miejsca składania dokumentów.

 4. Osobiste konto rejestracyjne kandydata jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące z zastrzeżeniem, że decyzja w sprawie odmowy przyjęcia na studia jest przekazywana kandydatowi również w formie pisemnej i tylko w takiej formie ma moc prawną.

 5. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 6. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

 7. W systemie SIR jest prowadzona archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej zmiany.

 8. Rejestracja internetowa jest dostępna całą dobę w okresie rekrutacji, wynikającym z harmonogramu rekrutacji, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych przez kandydata wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa w trybie informacyjnym.

 9. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających kandydatom dokonanie rejestracji w SIR.

 10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian spowodowany awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów Uczelni.

§ 8

 1. Status kandydata na studia otrzymuje osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. w przypadku studiów pierwszego stopnia:

   1. uzupełniła i zatwierdziła ankietę osobową (formularz PODANIA SIR), podając wszystkie wymagane informacje,

   2. dokonała wyboru kierunku podstawowego i ewentualnie kierunku równoległego,

   3. wskazała poziom i wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na określony kierunek studiów,

   4. wniosła opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na indywidualny rachunek bankowy o numerze wygenerowanym przez SIR;

  2. w przypadku studiów drugiego stopnia:

   1. uzupełniła i zatwierdziła ankietę osobową (formularz PODANIA SIR), podając wszystkie wymagane informacje,

   2. dokonała wyboru kierunku studiów,

   3. wskazała ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz

   4. wskazała średnią ocen ze studiów,

   5. wskazała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego,

   6. wniosła opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia na indywidualny rachunek bankowy o numerze wygenerowanym przez SIR.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia poza kierunkiem podstawowym ma prawo wskazać drugi kierunek studiów tzw. kierunek równoległy. Kierunek równoległy może zostać wskazany przez kandydata wyłącznie na tej samej formie studiów, co wybrany kierunek podstawowy tj. odpowiednio na studiach stacjonarnych lub na studiach niestacjonarnych.

 3. Wskazanie kierunku podstawowego i równoległego odbywa się w terminie internetowej rejestracji na studia. Po tym terminie kandydat nie może samodzielnie dokonać zmiany wybranego kierunku podstawowego lub równoległego a zmiana wybranego kierunku może nastąpić jedynie przez MKR po złożeniu przez kandydata stosownego wniosku w sprawie zmiany kierunku.

 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, który wskazał dodatkowo kierunek równoległy uczestniczy równocześnie w postępowaniu rekrutacyjnym na obu kierunkach.

 5. Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną prawidłowo w przypadku, gdy zostaną wprowadzone przez kandydata wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, zostanie wybrany kierunek studiów oraz zostanie wniesiona przez kandydata opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia i kandydat na osobistym koncie rejestracyjnym uzyska potwierdzenie wpływu opłaty.

Rozdział 2

Studia pierwszego stopnia

§ 9

 1. Na studia pierwszego stopnia może zostać przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  4. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  5. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  6. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230);

  7. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 6;

  8. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  9. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

- a także spełni warunki rekrutacji ustalone w niniejszej uchwale.

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki:

  1. egzaminu dojrzałości;

  2. egzaminu maturalnego;

  3. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

  4. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych.

 2. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 9.

 3. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia odbywa się ze wskazaniem kierunku, poziomu, profilu i formy studiów wymienionego w tabeli:

 

Kierunek studiów

 

Poziom, profil i forma studiów

 

architektura

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

automatyka i robotyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

bezpieczeństwo wewnętrzne

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil praktyczny

studia stacjonarne studia niestacjonarne

biotechnologia

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

budownictwo

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

Chemical Engineering and Technology

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

Civil Engineering

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

elektromobilność

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

elektronika i telekomunikacja

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

elektrotechnika

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

energetyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

finanse i rachunkowość

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

geodezja i planowanie przestrzenne

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

informatyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

inżynieria chemiczna i procesowa

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

inżynieria farmaceutyczna

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

inżynieria i analiza danych

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

 

inżynieria materiałowa

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

inżynieria mechaniczna

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

inżynieria procesów biznesowych

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

inżynieria środowiska

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

inżynieria środków transportu

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

inżynieria w medycynie

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

inżynieria wzornictwa przemysłowego

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

logistyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

lotnictwo i kosmonautyka

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

matematyka

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

mechanika i budowa maszyn

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

mechatronika

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

Modern Management

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

technologia chemiczna

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

transport

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

zarządzanie

studia pierwszego stopnia (licencjackie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia prowadzone w Stalowej Woli

studia pierwszego stopnia (inżynierskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

§ 10

 1. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

 2. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia następuje w ramach ustalonej przez rektora liczby miejsc, zgodnie z następującymi zasadami:

  1. w pierwszej kolejności są przyjmowani kandydaci będący laureatami oraz finalistami olimpiad stopnia centralnego;

  2. pozostali kandydaci są przyjmowani na podstawie listy rankingowej, w kolejności określonej wartością wskaźnika rekrutacji R, w liczbie odpowiadającej planowanej liczbie miejsc, pomniejszonej o liczbę kandydatów, o których mowa w pkt 1.

 3. Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej jest wskaźnik rekrutacji R

obliczony według wzoru, z uwzględnieniem ust. 4 – 8:

R = P1*W + P2*W + 5E

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

P1 – wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu wymienionego dla danego kierunku w ust. 9 w Tabeli: Przedmioty i wagi w pozycji 1;

P2 – wynik egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu wymienionego dla danego kierunku w ust. 9 w Tabeli: Przedmioty i wagi w pozycji 2;

W – waga dla przedmiotu odpowiednio dla poziomu podstawowego lub rozszerzonego;

E – wynik końcowy z egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych w przypadku rekrutacji na kierunek architektura.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w przypadku „matury 2002” - w części zewnętrznej) maksymalnie z dwóch przedmiotów wymienionych w ust. 9 w Tabeli: Przedmioty i wagi.

 2. W przypadku kandydata, który na świadectwie dojrzałości ma odnotowane z określonego przedmiotu wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, w postępowaniu rekrutacyjnym jest uwzględniany poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

 3. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na określony kierunek studiów kandydat otrzymuje z tego przedmiotu w postępowaniu rekrutacyjnym „0” punktów.

 4. W przypadku kandydatów z tzw. „starą maturą”:

  1. oceny z egzaminu dojrzałości są traktowane na równi z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na poziomie rozszerzonym w systemie „nowej matury”;

  2. oceny ze świadectwa dojrzałości lub w przypadku kandydata, który dysponuje dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej są traktowane na równi z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na poziomie podstawowym w systemie „nowej matury”.

 5. Kandydatowi na studia prowadzone na Wydziale Mechaniczno - Technologicznym w Stalowej Woli do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego dodaje się:

  1. 25 punktów dla posiadaczy świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z uzyskanymi średnimi wynikami poniżej 75% punktów możliwych do uzyskania;

  2. 50 punktów dla posiadaczy świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z uzyskanymi średnimi wynikami na poziomie 75% i powyżej punktów możliwych do uzyskania.

 6. Tabela: Przedmioty i wagi.

 

 

 

 

 

 

Kierunek studiów

 

 

 

 

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Wagi stosowane do wyników uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu

maturalnego

 

Poziom

 

podstawowy

 

rozszerzony

architektura

egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych*)

wynik końcowy egzaminu wstępnego z uzdolnień

artystycznych x 5

 1. matematyka

 2. matematyka lub historia lub historia sztuki lub fizyka i

astronomia/fizyka lub geografia

x 1

x 1

x 2

x 2

automatyka i robotyka

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka lub język obcy

nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. matematyka lub historia

 2. historia lub geografia lub wiedza

o społeczeństwie lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

biotechnologia

 1. matematyka

 2. biologia lub chemia lub

matematyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

budownictwo

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka

i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

Chemical Engineering and Technology

 1. matematyka

 2. biologia lub chemia lub

matematyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

Civil Engineering

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

elektromobilność

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka

lub informatyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

elektronika

i telekomunikacja

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka lub język obcy

nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

elektrotechnika

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka

lub informatyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

energetyka

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i

astronomia/fizyka lub chemia lub geografia

x 1

x 1

x 2

x 2

finanse i rachunkowość

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i

astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

geodezja i

planowanie przestrzenne

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka, geografia lub język obcy

x 1

x 1

x 2

x 2

informatyka

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

inżynieria chemiczna i procesowa

 1. matematyka

 2. biologia lub chemia lub matematyka lub język obcy

nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

inżynieria farmaceutyczna

 1. matematyka

 2. biologia lub chemia lub matematyka lub język obcy

nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

inżynieria i analiza danych

 1. matematyka

 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy

nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

inżynieria materiałowa

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub chemia lub informatyka lub język

obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

inżynieria mechaniczna

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub

chemia lub informatyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

inżynieria procesów biznesowych

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub geografia lub

język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

inżynieria środków transportu

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub chemia lub informatyka lub język

obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

inżynieria środowiska

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i

astronomia/fizyka lub chemia lub biologia lub geografia

x 1

x 1

x 2

x 2

inżynieria w medycynie

 1. matematyka

 2. informatyka lub fizyka i

astronomia/fizyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

inżynieria wzornictwa przemysłowego

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub

chemia lub informatyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

logistyka

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i

astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

lotnictwo

i kosmonautyka

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub chemia lub informatyka lub język

obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

matematyka

 1. matematyka

 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka lub język obcy

nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

mechanika

i budowa maszyn

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub chemia lub informatyka lub język

obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

mechatronika

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub

chemia lub informatyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

Modern Management

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i

astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

technologia chemiczna

 1. matematyka

 2. biologia lub chemia lub

matematyka lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

transport

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

zarządzanie

 1. matematyka

 2. matematyka lub fizyka i

astronomia/fizyka lub geografia lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 3

x 3

zarządzanie i inżynieria produkcji

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub chemia lub informatyka lub

geografia lub język obcy nowożytny

x 1

x 1

x 2

x 2

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia prowadzone w Stalowej Woli

 1. matematyka

 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

§ 11

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim będący obywatelami polskimi powinni legitymować się dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub uzyskać wynik egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w zakresie od 80% do 100%.

 2. Wymagań określonych w ust. 1 nie stosuje się do kandydatów, którzy legitymują się dyplomem IB lub dyplomem EB, lub innym zagranicznym świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.

§ 12

 1. Zasady przeliczania ocen „starej matury” na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury”:

 

 

Ocena z egzaminu dojrzałości wyrażona w sześciostopniowej skali ocen

 

Wynik wyrażony w procentach w systemie „nowej matury”

 

Ocena z egzaminu dojrzałości wyrażona w czterostopniowej skali ocen

 

Wynik wyrażony w procentach w systemie „nowej matury”

 

celujący

 

100

 

bardzo dobry

 

100

 

bardzo dobry

 

85

 

dobry

 

70

 

dobry

 

70

dostateczny

 

30

 

dostateczny

 

50

 

-

 

-

 

dopuszczający (mierny)

 

30

 

-

 

-

 

 1. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej IB (poziom podstawowy 2- 7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury”:

 

„Matura Międzynarodowa” – IB (International

Baccalaureate )

Wynik wyrażony w procentach w systemie „nowej matury” Poziom

 

Wynik na dyplomie IB

podstawowy SL

rozszerzony z wyłączeniem przedmiotu matematyka

HL

rozszerzony dla przedmiotu matematyka

 

 

7

 

100%

 

100%

 

100%

 

 

6

 

86%

 

86%

 

100%

 

 

5

 

72%

 

72%

 

100%

 

 

4

 

58%

 

58%

 

100%

 

 

3

 

44%

 

44%

 

75%

 

 

2

 

30%

 

30%

 

50%

 

Granica zdawalności

 

1

 

-

 

15%

 

25%

 

Granica zdawalności

 

0

 

-

 

0%

 

0%

 

 1. Zasady przeliczania wyników Matury Europejskiej EB na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury”:

 

Przyporządkowanie poziomów Matury

 

Wynik na

 

Wynik

 

Wynik

Europejskiej EB do poziomów egzaminu

dyplomie

wyrażony w

wyrażony w

maturalnego w systemie „nowej matury”

Matury

procentach

procentach

 

Europejskiej

w systemie

w systemie

 

EB1)

„nowej

„nowej

 

 

matury”

matury”

 

 

Poziom

Poziom

 

 

podstawowy

rozszerzony

 

Przedmiot egzaminacyjny

 

Liczba godzin tygodniowo

 

Poziom nauczania i egzaminu

 

Język ojczysty

4

podstawowy

 

 

 

L1

 

 

9,51-10,00

100%

100%

Język ojczysty

4+3

rozszerzony

 

 

 

L1

 

 

 

 

 

 

Język obcy L2

 

3+3

 

dwujęzyczny

 

9,01-9,50

 

90%

 

90%

 

Język obcy L2

 

3 (przez 7 lat)

 

rozszerzony

 

8,51-9,00

 

80%

 

80%

 

Język obcy L3

4 (przez 5

lat)

rozszerzony

 

8,01-8,50

 

70%

 

70%

 

Język obcy L4

4 (przez 2

lata)

podstawowy

7,51-8,00

60%

60%

 

Język obcy L5

2

(przez 2 lata)

elementarny2)

7,01-7,50

50%

50%

Matematyka

5+3

zaawansowany

6,51-7,00

40%

40%

Pozostałe

przedmioty

od 4 do 5

rozszerzony

6,00-6,50

30%

30%

Pozostałe

przedmioty

od 2 do 3

podstawowy

0,00-5,99

0%

0%

 

1) Egzaminy Matury Europejskiej są oceniane w skali 1-100, a następnie wynik jest dzielony przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10, przy czym minimalna ocena zaliczająca wynosi 6.

2) Poziom egzaminu „elementarny” jest traktowany na równi z poziomem podstawowym.

§ 13

 1. Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych ma na celu sprawdzenie posiadanej przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy, uzdolnień i umiejętności z zakresu:

  1. przedstawienia rysunkowego opartego na elementarnym warsztacie rysunkowym i posługiwanie się wiedzą o perspektywie oraz dostrzeganie kształtów i proporcji;

  2. rysunkowej kompozycji o charakterze architektonicznym;

  3. wyobraźni architektonicznej.

 2. Zadania egzaminacyjne są realizowane za pomocą rysunku odręcznego, perspektywicznego w technice ołówkowej, walorowej na białym papierze formatu: 50 cm x 70 cm.

 3. Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych składa się z dwóch zadań egzaminacyjnych (z dwóch prac rysunkowych) i jest podzielony na dwa etapy, odpowiadające dwóm dniom egzaminu.

 4. Tematy prac rysunkowych obejmują:

  1. etap I  rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji – brył elementarnych lub pochodnych tych brył;

  2. etap II  rysunek z wyobraźni  kompozycja o charakterze architektonicznym.

 5. Każde z zadań egzaminacyjnych jest oceniane odrębnie w skali ocen od 2,0 do 5,0.

 6. Oceny uzyskane z poszczególnych zadań egzaminacyjnych (prac rysunkowych) przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

 

ocena

 

5,0

 

4,5

 

4,0

 

3,5

 

3,0

 

2,0

 

punkty

 

100

 

82

 

64

 

46

 

28

 

0

 1. Wynik końcowy egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych jest sumą punktów uzyskanych z obydwu etapów egzaminu.

 2. Warunkiem uczestniczenia kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest uzyskanie oceny pozytywnej  min. 3,0 (dostatecznej) z każdego etapu egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych.

 3. Wynik końcowy egzaminu z uzdolnień artystycznych oraz wyniki z egzaminu maturalnego maksymalnie z dwóch przedmiotów są przeliczane na punkty, z zastosowaniem wag określonych dla kierunku architektura w Tabeli: Przedmioty i wagi wskazanej w § 10 i z uwzględnieniem zasad określonych § 10.

 4. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym z egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych oraz egzaminu maturalnego decyduje o kolejności na liście kandydatów.

§ 14

 1. Kandydat na studia, będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego jest przyjmowany na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w uchwale Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, oraz niniejszej uchwale.

 2. Kandydat na studia będący laureatem konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, w tym organizowanego przez Uczelnię jest przyjmowany na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w uchwale Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską, oraz niniejszej uchwale.

§ 15

 1. Kandydat na studia pierwszego stopnia posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, może się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia pod warunkiem uznania świadectwa lub innego dokumentu za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Uznanie świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą odbywa się na zasadach określonych w art. 93-93 h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i może nastąpić:

  1. z mocy prawa w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4;

  2. w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty w przypadku, o którym mowa w ust. 5.

 3. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty):

  1. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;

  2. dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

  3. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

 4. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych (art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 5. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa albo innego dokumentu (art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 6. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 albo ust. 5, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program studiów kierunki studiów wyższych albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program studiów kierunki studiów wyższych (art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

§ 16

 1. Na podstawie danych pozyskanych drogą elektroniczną przez System Internetowej Rekrutacji oraz w oparciu o wyniki egzaminu wstępnego w przypadku kierunku architektura Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza oddzielnie dla każdego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów listy rankingowe kandydatów.

 2. Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna w uchwale, o której mowa w § 3 ust. 3 określa kryterium punktowe stanowiące podstawę sporządzenia list rankingowych kandydatów.

 3. Kandydaci, którzy z powodu wyczerpania planowanej liczby miejsc nie zostali umieszczeni na liście podstawowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, tworzą listę rezerwową.

 4. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na określony kierunek studiów ma obowiązek potwierdzić wolę podjęcia studiów przez złożenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 17, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 5. Niedopełnienie obowiązku złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w § 17 jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 6. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną umieszczeni na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia po zwolnieniu miejsc przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy podstawowej, którzy nie potwierdzą podjęcia studiów przez złożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 7. Podstawą do skreślenia kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia może być również stwierdzenie przez MKR niezgodności danych podanych w procesie rejestracji internetowej z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata.

 8. Kandydat, który został równocześnie zakwalifikowany do przyjęcia na dwa kierunki studiów podstawowy i równoległy ma obowiązek wskazać kierunek, na którym chce podjąć studia. Wskazanie kierunku odbywa się przez złożenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 17 w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Postanowienia ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.

 9. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, który potwierdzi podjęcie studiów i złoży komplet wymaganych dokumentów zostanie wpisany na listę studentów.

§ 17

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów, o którym mowa w § 16 ust. 4, jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:

  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR)  wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;

  2. kandydat z tzw. „nową maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości, kopię aneksu do świadectwa dojrzałości wydanego przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną  oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  3. kandydat z tzw. „starą maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, również kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną  oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  4. kandydat na studia prowadzone w Stalowej Woli: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  1. kandydat posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku świadectwa lub innego dokumentu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlegają uznaniu w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument poświadczający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, również decyzję kuratora wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą – oryginał świadectwa lub innego dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  2. kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  3. kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim będący obywatelem polskim, który nie uzyskał z egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego z języka angielskiego wyniku na poziomie rozszerzonym w zakresie od 80% do 100% jest zobowiązany przedłożyć kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego spełniającego wymagania określone zarządzeniem rektora.

 3. Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, o którym mowa w § 16 ust. 4, skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 4. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, Chemical Engineering and Technology, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria farmaceutyczna, inżynieria w medycynie, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów.

 5. Kandydaci, o których mowa w ust. 4 są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 14 dni licząc od dnia rozpoczęcia semestru zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego.

Rozdział 3 Studia drugiego stopnia

§ 18

 1. Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię.

 2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny.

 3. Kandydaci na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim będący obywatelami polskimi powinni legitymować się dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub uzyskać w trakcie studiów pierwszego stopnia ocenę z języka angielskiego co najmniej 4.0.

 4. Ocena z języka angielskiego uzyskana w trakcie studiów pierwszego stopnia jest ustalana na podstawie ocen ze wszystkich semestrów, w których było prowadzone kształcenie łącznie z oceną z egzaminu końcowego o ile był przeprowadzony. Ocena jest ustalana jako średnia arytmetyczna na podstawie ocen wyszczególnionych w suplemencie do dyplomu.

 5. Wymagań określonych w ust. 4 nie stosuje się do kandydatów, którzy legitymują się zagranicznym dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim lub dokumentem poświadczającym, że studia pierwszego stopnia prowadzone były w języku angielskim.

§ 19

Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia odbywa się ze wskazaniem kierunku, poziomu, profilu i formy studiów wymienionego w tabeli:

 

Kierunek studiów

 

Poziom, profil i forma studiów

 

architektura

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

automatyka i robotyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

 

 

bezpieczeństwo wewnętrzne

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

biotechnologia

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

budownictwo

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

Clean Energy

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

elektronika i telekomunikacja

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

elektrotechnika

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

energetyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

finanse i rachunkowość

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

geodezja i planowanie przestrzenne

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

informatyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

inżynieria farmaceutyczna

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

inżynieria i analiza danych

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

 

 

inżynieria materiałowa

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

inżynieria środowiska

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

inżynieria środków transportu

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

inżynieria w medycynie

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

logistyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

lotnictwo i kosmonautyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

matematyka

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

mechanika i budowa maszyn

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

mechanika i budowa maszyn

studia prowadzone w Stalowej Woli

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil praktyczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

mechatronika

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

Modern Management

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

 

 

technologia chemiczna

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

technologie wodorowe

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

zarządzanie

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

studia drugiego stopnia (magisterskie) profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

§ 20

 1. Przyjęcie na kierunki studiów drugiego stopnia wymienione w § 19 następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

 2. W konkursowym postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę:

  1. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych (D);

  2. średnia ważona ocen ze studiów (S);

  3. pozytywna ocena z egzaminu wstępnego (E) sprawdzającego posiadane przez kandydata kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

 3. Niezłożenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 25 ust. 1 - 3 w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

§ 21

 1. Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej jest wskaźnik rekrutacji R obliczony według wzoru:

R = D + S + 2E

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

D – ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych;

S – średnia ważona ocen ze studiów;

E – pozytywna ocena z egzaminu wstępnego, w przypadku rekrutacji na kierunek architektura pozytywna ocena portfolio.

 1. Ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych (D), średnia ważona ocen ze studiów (S) oraz ocena z egzaminu wstępnego (E) są przeliczane na punkty przez odpowiednią wagę ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej według poniższego zestawienia:

waga 1,0;

waga waga

5 ;

5,5

5 .

6

§ 22

 1. Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu wstępnego określa regulamin zatwierdzony przez właściwego dziekana.

 2. Egzamin wstępny odbywa się przed komisją, której skład określa dziekan.

 3. Zakres zagadnień egzaminu wstępnego dla danego kierunku studiów ustala dziekan i podaje do wiadomości kandydatów co najmniej na trzy miesiące przed ramowym terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia drugiego stopnia.

 4. Zakres egzaminu wstępnego obejmuje zestaw zagadnień sprawdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

 1. Terminy przeprowadzenia egzaminu wstępnego ustala dziekan i podaje do wiadomości kandydatów co najmniej na jeden miesiąc przed terminem egzaminu.

 2. Kandydat, który nie przystąpi do egzaminu wstępnego lub uzyska ocenę negatywną otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym z tego egzaminu ocenę E=0.

 3. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu wstępnego, kandydat może przystąpić do egzaminu poprawkowego, pod warunkiem, że występują jeszcze ustalone zgodnie z ust. 5 terminy.

 4. Na podstawie wyniku egzaminu wstępnego odbytego w danym roku akademickim kandydat może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia w tym samym roku akademickim.

 5. Jako ocena z egzaminu wstępnego może zostać uznana uzyskana przez kandydata ocena z egzaminu weryfikującego efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów pierwszego stopnia, o ile kandydat ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku oraz złoży zaświadczenie, o którym mowa w § 25 ust. 2.

§ 23

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura są brane pod uwagę:

  1. ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych;

  2. średnia ważona ocen ze studiów;

  3. ocena jakości prac zawartych w portfolio, przedstawianym przez kandydata.

 2. Portfolio przedkładane przez kandydata zawiera zmniejszone reprodukcje:

  1. kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej;

  2. kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia. Dopuszcza się projekty współautorskie z minimum 50%-owym udziałem kandydata.

 3. Portfolio należy przedłożyć w formie oprawionej broszury w formacie A3. Portfolio nie może zawierać plansz rozkładanych.

 4. Kandydaci dołączają do portfolio własnoręcznie podpisane oświadczenie, w którym deklarują, że:

  1. załączone do portfolio karty stanowią wierną kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego;

  2. załączone kopie dwóch projektów kursowych zostały wykonane na ukończonej przez kandydata szkole wyższej;

  3. zarówno przedstawiana praca dyplomowa, jak i projekty kursowe nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane po uzyskaniu oceny i uzyskaniu tytułu zawodowego, a także nie zostały w żaden sposób rozbudowane w terminie późniejszym.

 5. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno być trwale połączone z portfolio.

§ 24

 1. Ocena prac zawartych w portfolio, dokonywana jest przez Komisję Egzaminacyjną, której skład określa dziekan, według następujących kryteriów:

  1. kompletność portfolio. Brak zgodności portfolio z wymaganym zakresem wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

  2. jakość rozwiązań architektonicznych. Ocena jest dokonywana w szczególności w zakresie układu przestrzenno-urbanistycznego, funkcjonalności, atrakcyjności formalnej, konstrukcji i technologii, odniesienia do obowiązujących przepisów oraz innych walorów;

  3. jakość opracowania. Portfolio jest oceniane w szczególności pod względem czytelności przekazu, kompletności zakresu opracowania oraz walorów estetycznych prezentacji.

 2. W skład Komisji oceniającej portofolio wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich, będących pracownikami Politechniki Rzeszowskiej reprezentujący dyscyplinę naukową architektura i urbanistyka, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub doktora.

 3. Każdy z członków Komisji oceniającej portofolio przyznaje ocenę w skali od 2,0 do 5,0, zgodnie ze skalą ocen stosowaną na Politechnice Rzeszowskiej. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen przyznanych przez wszystkich członków komisji oceniającej i jest to liczba dziesiętna, określona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

 4. Warunkiem uczestniczenia kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest uzyskanie z portfolio oceny pozytywnej  min. 3,0.

§ 25

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:

  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji i podpisaną przez kandydata;

  2. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  3. kopię dokumentu potwierdzającego obowiązującą na ukończonej uczelni skalę ocen – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  4. kopię dokumentu potwierdzającego uzyskaną przez kandydata średnią ocen ze studiów – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;

  5. kandydat posiadający dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły wyższej uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

 2. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia powinien w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć zaświadczenie potwierdzające pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego (zaświadczenie o ukończeniu studiów) lub kopię dokumentu potwierdzającego uzyskany wynik z weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem. W przypadku braku takiego dokumentu przyjmuje się E=0.

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim będący obywatelem polskim, który nie uzyskał w trakcie studiów pierwszego stopnia oceny z języka angielskiego co najmniej 4.0 jest zobowiązany przedłożyć kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego spełniającego wymagania określone zarządzeniem rektora.

 2. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, inżynieria farmaceutyczna, technologia chemiczna, technologie wodorowe otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów.

 3. Kandydaci, o których mowa w ust. 4, są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 14 dni licząc od rozpoczęcia semestru zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego.

§ 26

 1. Kandydat na studia drugiego stopnia, posiadający dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Uznanie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą, w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rozdział 4 Cudzoziemcy

§ 27

 1. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów będących cudzoziemcami na studia pierwszego i drugiego stopnia w SIR przez stronę internetową www.prz.edu.pl. Przepisy § 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

 2. Kandydat na studia będący cudzoziemcem może się ubiegać o przyjęcie na określony kierunek, poziom, profil i formę studiów wymieniony w § 9 ust. 4 w przypadku studiów pierwszego stopnia i w § 19 w przypadku studiów drugiego stopnia.

 3. W celu wydania przez rektora decyzji administracyjnej o przyjęciu na studia kandydat będący cudzoziemcem jest zobowiązany złożyć komplet wymaganych dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1 w przypadku studiów pierwszego stopnia i w § 25 ust. 1 w przypadku studiów drugiego stopnia, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 4. W przypadku niezłożenia kompletu wymaganych dokumentów z przyczyn niezależnych od kandydata w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji kandydat na studia będący cudzoziemcem może zostać warunkowo przyjęty na studia. Wykaz brakujących dokumentów i termin ich dostarczenia zostanie określony w decyzji w sprawie warunkowego przyjęcia na studia.

 5. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w terminie określonym w decyzji w sprawie warunkowego przyjęcia na studia, osoba warunkowo przyjęta na studia traci prawo do podjęcia tych studiów.

§ 28

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia kandydata będącego cudzoziemcem są wyniki:

  1. egzaminu dojrzałości;

  2. egzaminu maturalnego;

  3. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

  4. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych.

 2. Kandydat na studia pierwszego stopnia będący cudzoziemcem, posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, może się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia pod warunkiem uznania świadectwa lub innego dokumentu za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Uznanie świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą odbywa się na zasadach określonych w § 15 ust. 2 – 6.

 4. W przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia będących cudzoziemcami posiadającymi świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą uznany za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej rektor ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wymienionych dla danego kierunku studiów w § 10 ust. 9 w Tabeli: Przedmioty i wagi. Przepisy § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 5. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości lub innym dokumencie uzyskanym za granicą uznanym za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na określony kierunek studiów kandydat otrzymuje z tego przedmiotu w postępowaniu rekrutacyjnym „0” punktów.

 6. Dla każdego kierunku studiów tworzona jest odrębna lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zawierająca w szczególności nazwiska kandydatów i uzyskaną liczbę punktów.

 7. Rektor przyjmuje kandydatów będących cudzoziemcami w ramach ustalonej liczby miejsc, o której mowa w § 2 ust.1.

§ 29

 1. Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęta osoba będąca cudzoziemcem, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 2. Kandydat na studia drugiego stopnia będący cudzoziemcem, posiadający dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Uznanie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 4. W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia będących cudzoziemcami, posiadającymi dyplom uzyskany za granicą uznany za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej rektor ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wymienionych w § 20 ust. 2. Przepisy § 21 stosuje się odpowiednio.

 5. Dla każdego kierunku studiów tworzona jest odrębna lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zawierająca w szczególności nazwiska kandydatów i uzyskaną liczbę punktów.

 6. Rektor przyjmuje kandydatów będących cudzoziemcami w ramach ustalonej liczby miejsc, o której mowa w § 2 ust.1.

§ 30

 1. Rektor w drodze zarządzenia może określić dodatkowe kryteria formalne, w szczególności dotyczące konieczności znajomości języka, w którym będą prowadzone studia, które kandydat na studia będący cudzoziemcem ma obowiązek spełnić.

 2. Rektor w drodze zarządzenia może określić wykaz dokumentów dodatkowych w szczególności potwierdzających dobry stan zdrowia, posiadanie prawa do ubezpieczenia, które kandydat na studia będący cudzoziemcem ma obowiązek dostarczyć.

 3. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2 rektor wyda do końca maja 2024 r.

Rozdział 5

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

§ 31

 1. Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję z potwierdzenia efektów uczenia się, może się ubiegać o przyjęcie na studia na określony kierunek, poziom i profil oraz formę studiów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może się ubiegać o przyjęcie na studia na rok akademicki, w którym studia będą prowadzone zgodnie z programem studiów będącym podstawą przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się.

 3. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu.

 4. Rekrutacja na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się jest prowadzona w terminie określonym w § 2.

 5. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest zobowiązana do dokonania rejestracji internetowej w SIR, wskazując kierunek studiów, na którym dokonano potwierdzenia efektów uczenia się i wpisania uzyskanego wyniku oraz do złożenia kompletu dokumentów wskazanych w § 17 w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub § 25 w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. Dodatkowo jest zobowiązana dołączyć decyzję wydziałowej komisji ds. potwierdzenia efektów uczenia się.

§ 32

 1. Rekrutację na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przeprowadza MKR.

 2. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

 3. MKR tworzy listę rankingową uszeregowaną według uzyskanych przez kandydatów wyników z potwierdzenia efektów uczenia się, uszeregowanych w kolejności od najwyższego do najniższego.

 4. Wynik uzyskany w trybie potwierdzenia efektów uczenia się decyduje o kolejności na liście rankingowej.

 5. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganym minimalnym wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, uprawniającym do przyjęcia na określony kierunek, poziom i profil oraz formę studiów.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)