Ogólne zasady rekrutacji na rok 2024/2025

Uniwersytet Rzeszowski rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Rzeszowskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała nr 269/06/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2024/2025

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PSWiN” oraz § 22 ust. 3 pkt 1 lit. a Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego (tj. Uchwała nr 222/03/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 marca 2023 r.), Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:

TEKST JEDNOLITY

(z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 309/01/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.)

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Postępowanie rekrutacyjne w Uniwersytecie Rzeszowskim (zwanym dalej „UR”) przeprowadza Centralna Komisja Rekrutacyjna (zwana dalej „CKR) w składzie:

  1. przewodniczący;

  2. wiceprzewodniczący;

  3. pełnomocnicy ds. rekrutacji;

  4. sekretarze;

  5. przedstawiciel Samorządu Studentów UR – pełniący funkcję obserwatora mającego na celu ochronę interesów kandydatów na studia oraz zachowanie transparentności postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego na UR.

 2. CKR powoływana jest przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego (zwanego dalej „Rektorem”) na czas trwania rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie (zwane dalej „studiami”) na rok akademicki 2024/2025. Szczegółowy zakres obowiązków CKR w zakresie prowadzonej rekrutacji określa Rektor w drodze zarządzenia.

1

 1. CKR prowadzi rekrutację na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami przyjęć dla poszczególnych kierunków studiów określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa Uchwała nr 270/06/2023 Senatu UR z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na rok akademicki 2027/2028.

 3. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów określają rady dydaktyczne kolegiów, a zatwierdza Rektor w drodze zarządzenia z zastrzeżeniem możliwości przyjęcia mniejszej liczby kandydatów niż określony limit.

 4. Zasady pobierania opłaty rekrutacyjnej oraz ustalenie jej wysokości w walucie obcej określa Rektor w drodze zarządzenia.

 5. Ramowe terminy rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej rejestracji obejmują:

  1. na kierunki studiów, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025 – okres od 27 maja 2024 r. do 23 września 2024 r.;

  2. na kierunki studiów, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru letniego roku akademickiego 2024/2025 – okres od 7 stycznia 2025 r. do 21 lutego 2025 r.

 6. Ramowe terminy rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej rejestracji dla kierunku lekarskiego w języku angielskim (English Division) obejmują okres od 1 lutego 2024 r. do 23 września 2024 r.

 7. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego w ramach terminów ramowych, o których mowa w ust. 7 i 7a, ustala Rektor.

 8. Terminy, o których mowa w ust. 7 i 8 obejmują wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego tj. czas na elektroniczną rejestrację, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, egzaminy wstępne sprawdzające uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną, podanie do wiadomości kandydatów wyników kwalifikacji, przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych, udostępnienie ostatecznych list rankingowych.

 9. W uzasadnionych przypadkach w ramach posiadanych limitów miejsc, Rektor może przyjąć osobę po upływie terminów określonych w ust. 7 i 8, nie później jednak niż do 7 października 2024 r., natomiast w przypadku rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2024/2025 do dnia 7 marca 2025 r. – tylko w przypadku, gdy tak przyjętej osobie uczelnia zapewni realizację wszystkich zajęć niezbędnych do zaliczenia etapu studiów. Osoba przed podjęciem kształcenia, zobowiązana jest dopełnić wszystkich wymienionych w niniejszej uchwale formalności dotyczących przyjęcia na studia.

 10. Za uzasadniony przypadek, o którym mowa w ust. 11, uznaje się w szczególności podwyższenie wyniku z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w związku z weryfikacją sumy punktów lub wniesieniem odwołania, o których mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja.

 11. Przyjęcie na studia w drodze potwierdzania efektów uczenia się oraz przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej regulują odrębne przepisy.

 1. Przez kandydata rozumie się osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, która dokonała kompletnej rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym oraz wniosła opłatę rekrutacyjną na wygenerowane w nim indywidualne subkonto. Niedokonanie powyższych formalności eliminuje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 2. Niedopuszczalne jest ubieganie się o przyjęcie na studia na kierunek, poziom i profil realizowany na UR, na którym kandydat posiada już status studenta.

 3. Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoba, która posiada jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa, jest traktowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatel Polski.

 4. Dokumentem stwierdzającym obywatelstwo kandydata jest dowód osobisty lub paszport. Dokumenty wydawane cudzoziemcowi powinny zawierać jego dane zgodne z pisownią w dokumencie stwierdzającym obywatelstwo.

 5. Kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia mogą być przyjmowani z pominięciem kryteriów rekrutacyjnych na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UR, na zasadach określonych w tych umowach;

  3. decyzji ministra;

  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

  5. decyzji administracyjnej Rektora.

 6. Cudzoziemcy będący kandydatami na stypendystę programu NAWA (nieposiadający decyzji dyrektora NAWA), zobowiązani są spełnić szczegółowe warunki rekrutacji na dany kierunek.

 7. Ostateczną decyzję administracyjną dotyczącą osób wymienionych w ust. 18 podejmuje Rektor.

KOLEGIALNE ZESPOŁY REKRUTACYJNE I KOMISJE EGZAMINACYJNE

§ 2

 1. W celu zabezpieczenia potrzeb organizacyjnych rekrutacji, Rektor powołuje kolegialne zespoły rekrutacyjne (zwane dalej „KZR”) na czas trwania rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025.

 2. Pracą kolegialnego zespołu rekrutacyjnego koordynuje pełnomocnik ds. rekrutacji, który odpowiada za przebieg rekrutacji na wskazanych kierunkach, na którym dane Kolegium realizuje kształcenie. Szczegółowy tryb i zasady powoływania pełnomocników ds. rekrutacji i KZR oraz zakres ich obowiązków określa Rektor w drodze zarządzenia.

 3. W przypadku uwzględniania przy ustalaniu wyniku kwalifikacji egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne, sprawność fizyczną lub szczególne predyspozycje do podejmowania studiów niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także w zakresie nieobjętym wynikami egzaminu zagranicznego lub wynikami kształcenia ujętymi na świadectwie, dyplomie lub dokumencie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawą PSWiN, Rektor spośród pracowników uczelni będących nauczycielami akademickimi, powołuje komisję egzaminacyjną. Szczegółowy tryb i zasady powoływania komisji egzaminacyjnej określa Rektor w drodze zarządzenia.

 4. W uzasadnionych przypadkach komisja egzaminacyjna może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

TRYB REKRUTACJI NA STUDIA

§ 3

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzona jest w drodze elektronicznej rekrutacji za pośrednictwem uczelnianego systemu rekrutacyjnego, z uwzględnieniem § 1 ust. 11.

 2. Kandydat zakłada w uczelnianym systemie rekrutacyjnym jedno, indywidualne konto, w którym wprowadza wymagane dane osobowe oraz teleadresowe.

 3. Zakładając konto kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym na publikowanie w systemie list rankingowych oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.

 4. Kandydat, za pośrednictwem indywidualnego konta, przekazuje oraz zatwierdza informacje wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrane kierunki studiów.

 5. Kandydat jest zobowiązany do przekazania, w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji na studia, danych wymaganych w celu ustalenia wyniku kwalifikacji.

 6. Fakt podania w przeszłości danych w ramach udziału w rekrutacji na studia w UR lub odbywania studiów na UR obecnie lub w przeszłości, nie zwalania kandydata z obowiązku podania danych określonych w ust. 5.

 7. UR nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej UR oraz na indywidualnym koncie kandydata w uczelnianym systemie rekrutacyjnym lub za błędnie wprowadzone przez niego dane do tego systemu.

 8. W przypadku załączania w uczelnianym systemie rekrutacyjnym, skanów dokumentów, stanowiących podstawę kwalifikacji na studia, kandydat bierze pełną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych przekazanych podczas rejestracji i przyjmuje do wiadomości, że UR nie ponosi odpowiedzialności za treść podawanych przez kandydata informacji.

 9. W przypadku braku załączenia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub załączenia niekompletnych bądź uszkodzonych plików, KZR przy ustalaniu wyniku kwalifikacji przyznaje kandydatowi zero („0”) punktów, co skutkuje odmową przyjęcia na studia.

 10. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. UR nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

 11. UR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji lub wprowadzania zmian, spowodowanej awariami sieci niezależnymi od UR lub okresowym przeciążeniem serwerów UR.

 12. Po zamknięciu systemu rekrutacyjnego kandydat nie ma możliwości zmiany zamieszczonych treści ani dodania brakujących ocen lub dokumentów.

§ 4

  1. W postępowaniu kwalifikacyjnym biorą udział kandydaci, którzy posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie, zgodnie ze szczegółowymi warunkami przyjęć, o których mowa w § 1 ust. 3 oraz dopełnili wszystkich wymaganych formalności.

  2. Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, komplet następujących dokumentów:

   1. podanie o przyjęcie na studia zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu rekrutacyjnego;

   2. poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię:

    1. jednego z dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy PSWiN - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (świadectwo),

    2. dyplomu ukończenia studiów - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia;

   3. 1 aktualną fotografię kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (załączana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

   4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów – w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

   5. oryginał pełnomocnictwa, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

   6. tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów, które wydane są w języku obcym;

   7. inne dokumenty określone w części szczegółowej niniejszej uchwały.

  3. Kandydat cudzoziemiec na studia zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, dokumenty określone w § 4 ust. 2 oraz dodatkowo następujące dokumenty:

   1. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia:

    1. dyplom, który na podstawie przepisów ustawy PSWiN potwierdza wykształcenie na odpowiednim poziomie studiów lub został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi,

    2. w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji – zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów w Polsce,

    3. kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument,

    4. dokument, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. a;

   2. potwierdzoną przez UR kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów bez ponoszenia opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu);

   3. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), tj.:

    1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

    2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, na poziomie minimum B2, lub

    3. świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim na poziomie minimum B2, lub

    4. zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez UR;

   4. zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów w Polsce (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty), w przypadku, jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów.

  4. W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą, UR może zażądać od kandydata zaświadczenia, że świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne albo dyplom ukończenia studiów uprawniają w kraju, w którym zostały wydane do podjęcia odpowiednio studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia (w przypadku, gdy informacja taka nie jest zamieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów). Uczelnia może zażądać od kandydata także informacji o skali ocen użytej w dokumentach, o których mowa powyżej.

  5. W wyjątkowych przypadkach kandydat cudzoziemiec za zgodą Rektora może przedstawić oryginały wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem studiów.

  6. W przypadku studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat, który zakwalifikował się na dany kierunek studiów otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów do właściwego KZR. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia podjęcie studiów.

  7. Kandydat chcący przesłać dokumenty pocztą tradycyjną lub kurierem zobowiązany jest do skompletowania wymaganych dokumentów, uwierzytelnienia ich „za zgodność z oryginałem” przez polskiego notariusza oraz przesłania ich drogą pocztową/kurierem na adres i w godzinach pracy KZR, zgodnie z terminami ustalonymi przez pełnomocnika ds. rekrutacji, udostępnianymi na indywidualnym koncie kandydata w uczelnianym systemie rekrutacyjnym.

  1. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów lub dostarczenie niekompletnych dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, będzie skutkować odmową przyjęcia na studia.

  2. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na I rok studiów, UR zwraca kandydatowi złożone przez niego prace wstępne sprawdzające uzdolnienia artystyczne, jeżeli zakres egzaminów wstępnych przewidywał ich złożenie.

  3. Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością, uniemożliwiającą mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym, może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UR (np. transport pomiędzy budynkami UR, tłumacz języka migowego, osobisty asystent itp.). Inny sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej ustala Rektor.

  4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia są jawne, poprzez udostępnienie w systemie rekrutacyjnym list rankingowych osób biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym z podaniem numerów identyfikujących kandydatów.

  5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

  6. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji CKR w sprawie odmowy przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora za pośrednictwem CKR w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 5

 1. W czynnościach związanych z rekrutacją na studia, w imieniu kandydata może występować osoba posiadająca właściwe pełnomocnictwo oraz kserokopię wymaganych dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 (oryginały do wglądu).

 2. Pełnomocnik podczas dokonywania czynności wymienionych w ust. 1 każdorazowo przekazuje pełnomocnictwo podpisane przez kandydata lub jego przedstawiciela ustawowego oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

 3. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na UR, KZR wykonuje kserokopię oryginału pełnomocnictwa i potwierdza za zgodność z oryginałem. Kserokopia pełnomocnictwa pozostaje w aktach kandydata.

 4. Pełnomocnik występujący w imieniu kandydata, zobowiązany jest dostarczyć dokumenty do właściwego KZR w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji na studia.

 5. W przypadku kandydata, który jest niepełnoletni, wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest możliwe po przedstawieniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

 6. Kandydat cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów prowadzony w języku polskim, zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2.

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ REKRUTACJI

§ 6

  1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki:

   1. egzaminu dojrzałości;

   2. egzaminu maturalnego;

   3. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

   4. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych.

  2. Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

   1. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;

   2. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.

  3. W postępowaniu rekrutacyjnym, kandydatów z tzw. „starą maturą” obowiązują te same kryteria kwalifikacji (przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu), co kandydatów z „nową maturą”.

  4. Wyniki z egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu lub egzaminów zawodowych przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób: 1% punktów = 1 punkt rekrutacyjny.

  5. Kandydat na studia, posiadający świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 69 ust. 1 PSWiN kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”.

  6. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), na świadectwie uzyskanym poza granicami RP, przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

  7. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych, wyniki egzaminu maturalnego (IB - International Baccalaureate) oraz absolwentom Szkół Europejskich, wyniki egzaminu maturalnego (EB - European Baccalaureate) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

  8. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia nie stanowią inaczej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia i ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

  9. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

  10. Na kierunkach studiów, na których w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagany jest język polski, kandydatowi, który ukończył szkołę średnią za granicą zamiast języka polskiego uwzględnia się język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny chyba, że szczegółowe warunki przyjęć na dany kierunek stanowią inaczej.

  1. Brak na świadectwie maturalnym/dojrzałości wyszczególnionego przedmiotu dodatkowego, z zastrzeżeniem ust. 10, powoduje, że w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje zero („0”) punktów z tego przedmiotu, ale nie wyklucza go to z dalszego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

  2. Brak na świadectwie maturalnym/dojrzałości przedmiotu obowiązkowego jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

  3. W przypadku studiów drugiego stopnia, gdzie jako kryterium kwalifikacyjne brana jest pod uwagę ocena z zaliczenia, zapisowi „zal” przypisuje się wartość oceny dostatecznej.

  4. Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się kandydata na egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną albo na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

  5. Na uzasadniony, pisemny wniosek kandydata kwestionującego wynik z egzaminu wstępnego, KZR umożliwia kandydatowi bądź jego pełnomocnikowi wgląd w wyniki swojej pracy wstępnej, w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia. Z wglądu do pracy sporządza się protokół.

  6. Rezygnacja z podjęcia studiów przed rozpoczęciem roku akademickiego tj. 01.10.2024r. następuje wyłącznie na pisemny wniosek osoby przyjętej na studia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy PSWiN, Statutu UR oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Decyzje w sprawach nieuregulowanych podejmuje Przewodniczący CKR.

 2. Za wykonanie niniejszej uchwały Senat UR czyni odpowiedzialnym Centralną Komisję Rekrutacyjną.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. Sylwester Czopek Rektor

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)