Ogólne zasady rekrutacji na UWS 2024/2025

Uniwersytet w Siedlcach rekrutacja 2024 - zasady rekrutacji na UHP w Siedlcach 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie w Siedlcach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

UCHWAŁA Nr 164/2023 SENATU UNIWERSYTETU W SIEDLCACH z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2024/2025

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 10 Statutu UwS uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Niniejsza uchwała określa warunki, tryb i terminy rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

  1. kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia;

  2. Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanej dalej „IRK” – należy przez to rozumieć elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia;

  3. osobistym koncie rejestracyjnym kandydata – należy przez to rozumieć fragment serwera IRK, w którym przechowywane są informacje związane z procesem rejestracji i kwalifikacji kandydata na studia (w tym dane osobowe kandydata, informacja o wybranych przez niego kierunkach studiów, wyniki postępowania rekrutacyjnego);

  4. egzaminie maturalnym, zwanym dalej „nową maturą” – należy przez to rozumieć egzamin zdany w latach 2005-2024, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230);

  5. egzaminie dojrzałości, zwanym dalej „starą maturą” – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

  6. świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie nowej matury – należy przez to rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin, o którym mowa w pkt 4;

  7. świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie starej matury – należy przez to rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin, o którym mowa w pkt 5;

  8. Maturze Międzynarodowej, zwanej dalej „IB” – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (dyplom Matury Międzynarodowej wydany przez International Baccalaureate Organization), o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty;

  9. Maturze Europejskiej, zwanej dalej „EB” – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich (Dz.U. z 2005 r. poz. 10), o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

  1. świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą – należy przez to rozumieć świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, i ust. 2-4 oraz art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

  2. maturze zagranicznej – należy przez to rozumieć egzamin zagraniczny, potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem, o którym mowa w pkt 10;

  3. zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez OKE – należy przez to rozumieć zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 1. Postanowienia ogólne

§ 2

  1. Rekrutację na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie w Siedlcach (dalej „UwS”) prowadzi się w następujących terminach:

   1. w przypadku studiów, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru zimowego, rekrutację rozpoczyna się nie później niż 31 maja 2024 r. i kończy nie później niż 30 września 2024 r.;

   2. w przypadku studiów drugiego stopnia, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru letniego, rekrutację rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 stycznia 2025 r. i trwa ona nie dłużej niż do rozpoczęcia tego semestru w przypadku studiów stacjonarnych oraz do terminu pierwszego zjazdu w przypadku studiów niestacjonarnych, z zastrzeżeniem, że osoby przyjęte na studia w tej rekrutacji muszą mieć możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

  2. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone etapami/turami, w ramach terminów określonych w ust. 1, do wyczerpania liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W przypadku kierunku lekarskiego, w sytuacji gdy przyjęcie wszystkich kandydatów z taką samą ilością punktów wiązałoby się z przekroczeniem limitu miejsc, zostaje wydana decyzja o ich nieprzyjęciu na studia, co wiąże się z niewypełnieniem limitu miejsc.

  3. Rektor, na wniosek dziekana wydziału, może dokonać zmiany w ustalonych liczbach miejsc za wyjątkiem kierunku lekarskiego, w przypadku którego limit miejsc ustalony jest przez Ministra Zdrowia.

  4. Rektor, w terminie do dnia 29 marca 2024 r., określi szczegółowy terminarz organizacji postępowania rekrutacyjnego oraz szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji elektronicznej.

  5. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z wpisu na listę studentów albo decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

  6. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

§ 3

 1. Rekrutację na pierwszy rok studiów prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez dziekanów, zgodnie z zasadami określonymi przez rektora w drodze zarządzenia.

 2. Rekrutację prowadzi się na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów.

 3. Kandydat może dokonać rejestracji wyłącznie na jedną formę studiów na danym kierunku i poziomie studiów.

 4. Nie mogą aplikować na dany kierunek/poziom studiów osoby:

  1. aktualnie studiujące na tym kierunku/poziomie prowadzonym w danym języku;

  2. posiadające dyplom absolwenta tego kierunku/poziomu studiów prowadzonych w danym języku.

§ 4

 1. Rektor, na uzasadniony wniosek dziekana, może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku studiów także w przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż ustalona liczba miejsc dla danego kierunku.

 2. Rektor, na wniosek dziekana, może podjąć decyzję o zamknięciu rekrutacji na kierunek, poziom lub formę studiów na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego.

§ 5

 1. O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:

  1. w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, świadectwo maturalne uzyskane za granicą, dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureat), dyplom matury europejskiej (European Baccalaureat);

  2. w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – dyplom ukończenia studiów, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

  3. posiada dyplom magistra inżyniera lub inżyniera – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek gospodarka przestrzenna, informatyka, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią lub zootechnika;

  4. posiada dyplom licencjata pielęgniarstwa – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo;

  5. wprowadziła swoje dane do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), zgodnie z zasadami określonymi w § 9;

  6. wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez rektora, w drodze odrębnego zarządzenia.

 2. Osoba posiadająca świadectwo maturalne uzyskane za granicą (inne niż dyplom matury międzynarodowej IB lub dyplom matury europejskiej EB) może ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w przypadku, gdy dokument ten jest zalegalizowany lub opatrzony apostille i gdy dana osoba ma prawo ubiegać się

o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym dokument został wydany, z zastrzeżeniem ust. 4.

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w państwie, w którym został wydany, a następnie uznany za równorzędny z odpowiednim dyplomem polskim, z zastrzeżeniem ust. 4.

 2. W przypadku świadectwa maturalnego lub dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła taką umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, kandydat składa zaświadczenie o nostryfikacji albo decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

§ 6

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim jest poświadczenie przez kandydata znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy potwierdzonego odpowiednim dokumentem.

 2. Za dokument poświadczający znajomość języka angielskiego uznaje się:

  1. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) lub

  2. świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub uczelni wyższej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim lub

  3. uzyskane w procesie rekrutacji potwierdzenie, że stopień znajomości języka angielskiego kandydata pozwala na podjęcie studiów w tym języku.

 3. W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia, przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej, z tytułu ukończonego kierunku studiów, jako dokument, o którym mowa ust. 2 pkt 3, rozumie się pozytywny wynik (minimum ocenę dostateczną) z rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 7

 1. Przyjęcie na studia cudzoziemców przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w art. 323 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 2. Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w UwS określa odrębne zarządzenie rektora.

 3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim jest poświadczenie przez kandydata znajomości języka polskiego na zasadach określonych zarządzeniem Rektora.

 4. Decyzje administracyjne o przyjęciu lub odmowie przyjęcia cudzoziemca na studia podejmuje rektor.

§ 8

 1. Kandydaci z niepełnosprawnością oraz kandydaci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia.

 2. W przypadku niepełnosprawności kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia lub kandydata ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, uniemożliwiającymi udział w rozmowie kwalifikacyjnej, kandydat może ubiegać się o dostosowanie warunków rozmowy do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 3. Kandydat, o którym mowa w ust. 2, składa wniosek o dostosowanie warunków rozmowy nie później niż na trzy dni przed zakończeniem właściwego dla siebie terminu dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych w danej turze rekrutacji do właściwej komisji rekrutacyjnej. W przypadku niedotrzymania procedury wniosek nie jest rozpatrywany.

 4. Sposób dostosowania warunków rozmowy ustalany jest indywidualnie, na podstawie wniosku oraz aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności.

 5. Decyzję, o której mowa w ust. 4, podejmuje odpowiednio przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej w uzgodnieniu z Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

§ 9

 1. Kandydat dokonując rejestracji w systemie IRK wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, będące laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów, o których mowa w § 19, składają dodatkowo, we właściwej komisji rekrutacyjnej, dokumenty potwierdzające status laureata lub finalisty, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK.

 3. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez UwS potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na rachunek UwS.

 4. Komisja rekrutacyjna, po otrzymaniu od kandydata kompletu dokumentów, sprawdza poprawność wpisanych do systemu IRK danych. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia.

§ 10

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 2. Po zakończeniu każdego etapu/tury postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyników uzyskanych przez wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na dany kierunek, formę, poziom studiów tworzy się:

  1. listę rankingową, w malejącej kolejności uzyskanych punktów lub ocen (studia drugiego stopnia), która określa kolejność przyjmowania na studia;

  2. listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia;

  3. listę osób niezakwalifikowanych do przyjęcia;

  4. listę osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów;

  5. listę osób nieprzyjętych na studia;

  6. protokół zbiorczy;

  7. protokół indywidualny dla każdego kandydata.

 3. Wszystkie protokoły podpisują przewodniczący lub wiceprzewodniczący i wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej. Decyzje (za wyjątkiem decyzji dotyczących kandydatów cudzoziemców) i wszystkie listy podpisuje w imieniu komisji rekrutacyjnej przewodniczący tej komisji lub wiceprzewodniczący.

 4. Skreślenia i zmiany dokonywane na listach oraz w protokole potwierdza przewodniczący/wiceprzewodniczący komisji swoim podpisem.

 5. Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu nieuruchomienia kierunku lub formy studiów, komisja rekrutacyjna może zaproponować przyjęcie na inną formę lub kierunek studiów, pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w § 12-13 albo § 21.

§ 11

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej komisji rekrutacyjnej.

 3. Od decyzji Rektora, o której mowa w § 7 ust. 4, służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

§ 12

  1. Dla kandydatów na studia pierwszego stopnia rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych z:

 

Lp.

Kierunek studiów

Forma studiów

Podstawa rekrutacji:

1

2

3

1.

Administracja

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

2.

Analiza danych

stacjonarne

dwa przedmioty: obowiązkowo matematyka, do wyboru

informatyka, język obcy

3.

Analityka z

diagnostyką molekularną

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: język obcy, język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

4.

Bezpieczeństwo informacyjne

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

5.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: język obcy, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

6.

Bezpieczeństwo narodowe

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: język obcy, język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

7.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: język obcy, język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

8.

Biologia

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: informatyka, język obcy, język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

9.

Biologia sądowa

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: informatyka, język obcy, język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

10.

Biology (studia w jęz. angielskim)

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: informatyka, język obcy, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

11.

Chemia

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

12.

Dietetyka

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

13.

Filologia polska

stacjonarne

dwa przedmioty: obowiązkowo język polski, do wyboru

język obcy, historia

14.

Filologia 1)

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty: obowiązkowo język angielski, do wyboru język polski lub drugi język obcy

15.

Gospodarka odpadami i recykling

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

 

16.

Gospodarka przestrzenna

 

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka,

geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

17.

Historia

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

18.

Infobrokerstwo i nowoczesna biurowość

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

19.

Information security

(studia w jęz. angielskim)

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia, historia,

informatyka, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

20.

Informatyka

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

21.

Instrumentalna analityka chemiczna

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

22.

Inżynieria procesów technologicznych

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, język obcy

23.

Kosmetologia

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

24.

Kryminologia

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

25.

Logistics (studia w jęz. angielskim)

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

26.

Logistyka

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o

społeczeństwie

 

27.

Logopedia z audiologią

 

stacjonarne

rozmowa kwalifikacyjna - sprawdzenie poprawności wymowy (na podstawie rozmowy spontanicznej i czytania) oraz przydatności do zawodu; konkurs świadectw dojrzałości: obowiązkowo język polski

28.

Matematyka

stacjonarne

dwa przedmioty: obowiązkowo matematyka, do wyboru

fizyka, informatyka, język obcy

29.

Pedagogika

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

30.

Pielęgniarstwo

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

31.

Ratownictwo medyczne

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, informatyka, matematyka

32.

Rolnictwo

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka,

geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

33.

Sztuki plastyczne

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

34.

Turystyka i rekreacja

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

35.

Zarządzanie

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka,

język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

36.

Zoopsychologia z animaloterapią

stacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

37.

Zootechnika

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o

społeczeństwie

 

1 na kierunku filologia wiodącym językiem kształcenia jest język angielski

  1. Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek logopedia z audiologią jest dostarczenie (w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) audiogramu, potwierdzającego prawidłowy słuch kandydata. Wada wymowy uniemożliwia przyjęcie na studia.

  2. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-100 punktów. Uzyskanie wyniku poniżej 30 punktów lub niezgłoszenie się na rozmowę skutkuje nieprzyjęciem na studia. Kandydat otrzymuje 0 pkt z całości postępowania kwalifikacyjnego.

  3. Kandydat, który nie spełnił wymogów określonych w ust. 3, nie może zostać zakwalifikowany do wpisania na listę rankingową.

§ 13

 1. Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych z:

 

Lp.

Kierunek studiów

Forma studiów

Podstawa rekrutacji:

1

2

3

 

1.

 

Kierunek lekarski

 

stacjonarne

dwa przedmioty: obowiązkowo biologia (poziom rozszerzony), do wyboru chemia (poziom rozszerzony), fizyka (poziom rozszerzony), matematyka (poziom

podstawowy albo poziom rozszerzony)

2.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

3.

Pedagogika specjalna

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia,

język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

4.

Prawo

stacjonarne niestacjonarne

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na kierunek lekarski jest uzyskanie z egzaminu maturalnego min. 30% punktów na poziomie rozszerzonym lub min. 60% punktów na poziomie podstawowym. Kandydat, który nie spełnia tych wymogów, otrzymuje 0 pkt z całości postępowania kwalifikacyjnego i nie może zostać zakwalifikowany do wpisania na listę rankingową.

 2. Kandydaci ze starą maturą ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym przedmiotów.

§ 14

 1. W przypadku kandydatów z nową maturą, pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, brana jest wyłącznie część pisemna egzaminu maturalnego.

 2. Podstawą rekrutacji jest liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie podstawowym, według zasady 1%=0,5 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, według zasady 1%=1 pkt.

 3. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przeliczany jest na poziom rozszerzony, z zastosowaniem zasady określonej w ust. 2, a następnie przemnożony przez współczynnik 1,25, z zastrzeżeniem, że wynik ostateczny nie może przekroczyć 100 punktów.

 4. Kandydat może uzyskać do 100 punktów z jednego przedmiotu.

§ 15

 1. Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata ze starą maturą, dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali nową maturę.

 2. Dla kandydatów ze starą maturą podstawą rekrutacji są oceny z egzaminu dojrzałości - część pisemna albo część ustna - przeliczane na punkty w następujący sposób:

6,0 – 100 pkt

5,0 – 90 pkt

4,0 – 70 pkt

3,0 – 50 pkt

2,0 – 30 pkt

Ostateczny wynik z danego przedmiotu obliczany jest wg zasady wynik x 0,8, z zastrzeżeniem ust. 3

 1. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski, pod uwagę przy obliczaniu wyników brane są wyłącznie wyniki z zaświadczenia z OKE przeliczone zgodnie z zasadami określonymi w § 14.

§ 16

 1. Dla kandydatów z maturą zagraniczną podstawą rekrutacji są przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu albo rozszerzonemu na egzaminie maturalnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W przypadku braku możliwości zdawania przez kandydata przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji, komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego równoważnego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata.

 3. W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony wg zasady wynik x 0,8.

 4. Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny.

§ 17

 1. Wynik egzaminu uzyskany na dyplomach IB oraz EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

Egzamin IB

Egzamin EB

Egzamin maturalny

(nowa matura)

7 pkt

9,00– 10,00

100%

6 pkt

8,00 – 8,99

90%

5 pkt

7,50 – 7,99

75%

4 pkt

7,00 – 7,49

60%

3 pkt

6,00 – 6,99

45%

2 pkt

5,00 – 5,99

30%

 

 1. Wynik z matury IB z danego przedmiotu zdawanego na poziomie HL (higher level) jest traktowany jako wynik na poziomie rozszerzonym. Wynik z matury IB z danego przedmiotu zdawanego na poziomie SL (standard level) jest traktowany jako wynik na poziomie podstawowym.

 2. Wynik z matury EB - końcowy z danego przedmiotu realizowanego w zakresie 4-5 godzin tygodniowo traktowany jest jako poziom rozszerzony, a wynik końcowy z przedmiotu realizowanego w zakresie 2-3 godzin tygodniowo traktowany jest jako poziom podstawowy. Pod uwagę brane będą jedynie wyniki z przedmiotów, które uwzględniają ocenę z egzaminu maturalnego.

§ 18

 1. Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie obliczona na zasadach określonych w § 12-17, liczona jest jako suma punktów z dwóch wskazanych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia przedmiotów, z zastrzeżeniem pkt 1-3:

  1. w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski – suma punktów z biologii – waga przedmiotu 58% i drugiego przedmiotu – waga przedmiotu 42%. Jeżeli przyjęcie kandydatów z taką samą ostateczną liczbą punktów powodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie decyduje liczba punktów z przedmiotu biologia z pominięciem wagi;

  2. w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek filologia - suma ¾ liczby punktów z języka angielskiego i ¼ liczby punktów z języka polskiego lub drugiego języka obcego;

  3. w przypadku kierunku logopedia z audiologią - suma ¾ liczby punktów z języka polskiego i ¼ liczby punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Wynik kandydata może być wyrażony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zapis „zwolniony” na świadectwie maturalnym, jest równoznaczny z uzyskaniem przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia maksymalnej liczby punktów z danego przedmiotu.

 4. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2024/2025, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą złożyć wniosek do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie do 30 września 2024 r. o sprostowanie/podwyższenie wyniku postępowania rekrutacyjnego

§ 19

 1. Na podstawie złożonych dokumentów, po spełnieniu pozostałych wymagań określonych niniejszą uchwałą, na studia przyjmowani są:

  1. laureaci i finaliści olimpiad określonych odrębną uchwałą Senatu UwS;

  2. laureaci Konkursu Historycznego w Grodnie o nazwie „Dzieje Polski" - na kierunek historia;

  3. laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – na kierunek filologia polska, historia;

  4. laureaci ogólnopolskiego konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca” - na kierunek agroleśnictwo, rolnictwo, zootechnika;

  5. laureaci i finaliści stopnia okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - na kierunek agroleśnictwo, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika;

  6. laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Rolniczych pt. „Polska wieś w Europie” - na kierunek agroleśnictwo, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika;

  7. laureaci ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” - na kierunek ratownictwo medyczne;

  8. laureaci Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym - na kierunek ratownictwo medyczne.

 2. Kandydaci określeni w ust. 1 otrzymują maksymalną liczbę punktów do zdobycia z całości postępowania kwalifikacyjnego.

§ 20

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w pierwszym etapie/turze postępowania rekrutacyjnego, zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów, po otrzymaniu na osobiste konto rejestracyjne informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

 2. W przypadku kolejnych etapów/tur postępowania rekrutacyjnego warunkiem przystąpienia do tego postępowania jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski do złożenia kompletu wymaganych dokumentów zobowiązane są wyłącznie osoby, które otrzymają na osobiste konto rejestracyjne informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

 4. Złożenie dokumentów przez kandydata traktowane jest jako wniosek o wpisanie na listę studentów.

 5. Terminy składania dokumentów ustalane są Zarządzeniem Rektora. Niedostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w wymaganym terminie uznaje się za rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje odmową przyjęcia na studia. Na zwolnione miejsca zostaną zakwalifikowani kolejni kandydaci z listy rankingowej/rezerwowej.

 6. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie do kompletu dokumentów zalicza się:

  1. oryginał lub uwierzytelniony odpis odpowiednio: świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, albo dyplomu IB, albo dyplomu EB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, z zastrzeżeniem ust. 7;

  2. ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowaną z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;

  3. podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii w przypadku kandydatów nieposiadających ELS wydanej przez UwS;

  4. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;

  5. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

  6. oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego – w przypadku kandydata niepełnoletniego, który w chwili wpisu na studia nie będzie miał ukończonych 18 lat.

 7. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski oryginały dokumentów złożone w procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna przekazuje do dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, który zwraca je właścicielowi po wpisaniu na listę studentów.

 8. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek agroleśnictwo, analityka z diagnostyką molekularną, biologia, biologia sądowa, chemia, dietetyka, gospodarka odpadami i recykling, informatyka, instrumentalna analityka chemiczna, inżynieria procesów technologicznych, kosmetologia, kierunek lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika, komisja rekrutacyjna wydaje kandydatowi skierowanie do lekarza medycyny pracy. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentów zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku do właściwego dziekanatu. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwi podjęcie studiów.

 9. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski oraz kierunek kosmetologia, zobowiązane są do dostarczenia do właściwego dziekanatu - w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentów, zaświadczenia o odbyciu szczepienia przeciwko WZW typu B. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwi podjęcie studiów.

 10. Od kandydata ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą może być wymagane dodatkowo:

  1. zaświadczenie potwierdzające, iż złożone świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument. Zaświadczenie to może być wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo;

  2. dokument przedstawiający skalę ocen, jeśli nie jest ona wskazana na świadectwie maturalnym, potwierdzony przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat

   • dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

 11. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia składają dodatkowe dokumenty, określone w zarządzeniu rektora w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia w UwS przez cudzoziemców.

 12. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny IB lub EB w roku rekrutacji i oczekują na wystawienie świadectwa, do postępowania kwalifikacyjnego dopuszcza się osoby, które posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wystawione przez upoważnione organy. Kwalifikacja tych kandydatów będzie miała charakter warunkowy do czasu przedstawienia oryginału dyplomu IB lub EB w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia

§ 21

  1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej z uwzględnieniem ocen uzyskanych z:

 

Lp.

Kierunek studiów

Forma studiów

Podstawa rekrutacji

1

2

3

4

 

1.

 

Administracja

 

stacjonarne niestacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

2.

National security (studia w jęz. angielskim)

 

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim - w

przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

3.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

stacjonarne niestacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

4.

 

Biologia

 

stacjonarne niestacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta

innego kierunku studiów

 

5.

 

Chemia

 

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

6.

 

Dietetyka

 

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta

innego kierunku studiów

 

 

7.

 

 

Filologia 1)

 

stacjonarne niestacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów w zakresie języka angielskiego albo rozmowa kwalifikacyjna w

języku angielskim w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

8.

 

Filologia polska

 

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

9.

Gospodarka przestrzenna

 

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo

rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

10.

 

Historia

 

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

11.

 

Informatyka

 

stacjonarne niestacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta

innego kierunku studiów

 

12.

 

Kryminologia

stacjonarne niestacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta

innego kierunku studiów

 

13.

 

Logistyka

stacjonarne niestacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

14.

 

Logopedia

 

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta kierunku logopedia lub logopedia z audiologią albo rozmowa

kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta pokrewnego kierunku studiów z zastrzeżeniem § 22 ust. 1

 

15.

 

Matematyka

 

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

16.

 

Mathematics (studia w jęz. angielskim)

 

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo

rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

17.

 

Pedagogika

stacjonarne niestacjonarne

ocena z dyplomu w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów z zastrzeżeniem § 22 ust. 2

18.

Pielęgniarstwo

stacjonarne

ocena z dyplomu

 

19.

 

Rolnictwo

stacjonarne niestacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo

rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

 

20.

 

Sztuki plastyczne

 

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo

rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

21.

Turystyka i rekreacja

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta

innego kierunku studiów

 

22.

 

Zarządzanie

stacjonarne niestacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

23.

Management (studia w jęz. angielskim)

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim - w

przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

24.

Zoopsychologia z animaloterapią

 

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

 

25.

 

Zootechnika

stacjonarne niestacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta

innego kierunku studiów

1 na kierunku filologia kształcenie prowadzone jest w zakresie języka angielskiego

§ 22

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek logopedia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci tego samego lub pokrewnego kierunku studiów posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy uzyskane zgodnie z przepisami prawa określonymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek pedagogika mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci tego samego lub pokrewnego kierunku studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne.

§ 23

 1. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje zagadnienia z zakresu modułów/zajęć kierunkowych, do których odnoszą się efekty uczenia się, właściwe dla studiów pierwszego stopnia wybranego kierunku studiów.

 2. W przypadku konieczności rozstrzygnięcia, czy ukończony przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym lub czy kandydat posiada wymagane niniejszymi przepisami uprawnienia, decyzję podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna na podstawie suplementu lub indeksu osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia.

 3. Wykaz kierunków pokrewnych ustalany jest przez dziekana wydziału przed rozpoczęciem rekrutacji.

 4. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra 5,0

dobra plus 4,5

dobra 4,0

dostateczna plus 3,5

dostateczna 3,0

niedostateczna 2,0

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która otrzymała ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej lub która nie zgłosiła się na rozmowę kwalifikacyjną, nie może zostać przyjęta na studia i nie może być wpisana na listę rankingową. Kandydat otrzymuje 0 pkt. z całości postępowania kwalifikacyjnego i decyzję o nieprzyjęciu na studia.

§ 24

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim stosuje się skalę ocen określoną w § 23 ust. 4.

§ 25

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, po dokonaniu rejestracji w systemie IRK, zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

  1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);

  2. ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowaną z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;

  3. podania o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego, po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii w przypadku kandydatów nieposiadających ELS wydanej przez UwS;

  4. oświadczenia o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;

  5. potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

  6. potwierdzenia uzyskania przygotowania nauczycielskiego lub pedagogicznego (np. suplementu do dyplomu, indeksu) – dotyczy kandydatów na kierunek logopedia, pedagogika;

  7. suplementu do dyplomu lub indeksu – dotyczy wyłącznie kandydatów, w przypadku których zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym.

 2. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek biologia, chemia, dietetyka, informatyka, pielęgniarstwo, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika, komisja rekrutacyjna wydaje kandydatowi skierowanie do lekarza medycyny pracy. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w informacji o wpisaniu na listę studentów zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku do właściwego dziekanatu. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwi podjęcie studiów.

 3. Od kandydata z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą może być wymagane dodatkowo:

  1. zaświadczenie potwierdzające iż dyplom uprawnia do kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument. Zaświadczenie to może być wydane przez uczelnię, w której odbywała się nauka;

  2. dokument przedstawiający skalę ocen, jeśli nie jest ona wskazana na dyplomie potwierdzony przez uczelnię którą ukończył kandydat – dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

 4. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia składają dodatkowo dokumenty określone w zarządzeniu rektora w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia w UwS przez cudzoziemców.

 5. Złożenie dokumentów przez kandydata traktowane jest jako wniosek o wpisanie na listę studentów.

 6. Niezłożenie przez kandydata w ustalonym terminie kompletu dokumentów, skutkuje nieprzyjęciem na studia – pomimo dokonania rejestracji w IRK i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SENATU

prof. dr hab. Mirosław Minkina

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Siedlcach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Siedlcach

Komentarze (0)