Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2024/2025

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Uczelnia prowadzi rekrutację na I rok studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach liczby miejsc określonej przez Rektora.

 2. Limit przyjęć na kierunek Lekarski określa w drodze rozporządzenia Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki.

 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów określa załącznik nr 6 do uchwały.

 4. Rekrutację prowadzi się na następujące kierunki studiów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite magisterskie

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite magisterskie

Administracja

Analityka gospodarcza

 

 

Architektura wnętrz

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Budownictwo

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo i nowe media

Ekonomia

Elektrotechnika

Filologia angielska

Filologia

- w zakresie filologia angielska

Finanse i rachunkowość

Fizjoterapia

Grafika

Informatyka

Informatyka techniczna

Kosmetologia

2

 

 

 

 

 

 

 

Lekarski

Lingwistyka stosowana

Mechanika i budowa maszyn

Menedżer produktu

Nauczanie chemii1

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pielęgniarstwo

Pojazdy elektryczne i hybrydowe

Prawo

Psychologia

Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków

Robotyka i automatyzacja procesów

Sztuka mediów

Technika służb mundurowych1

Transport i logistyka

Turystyka i rekreacja

1

Wychowanie fizyczne

Zarządzanie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 1. Liczba miejsc określona na poszczególne kierunki studiów może być w uzasadnionych przypadkach zmieniana przez Rektora na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za dany kierunek studiów, w ramach ogólnej liczby, o której mowa w ust. 1.

 2. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

2a) świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  1. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

3a) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

1 po utworzeniu kierunku lub uruchomieniu studiów

  1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.);

  2. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt. 4;

  3. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  4. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 2. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mają możliwość przystąpienia do rekrutacji uzupełniającej.

 3. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki:

  1. egzaminu dojrzałości;

  2. egzaminu maturalnego;

  3. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

  4. egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych.

 4. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w ust. 6 pkt. 4-7.

 5. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, obowiązani są dodatkowo złożyć:

  1. tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły potwierdzone przez tłumacza przysięgłego,

  2. zaświadczenie z kuratorium oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania) o równoważności świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości,

  3. w przypadku braku równoważności świadectwa – decyzję kuratora o uznaniu świadectwa za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości, będącej wynikiem nostryfikacji przeprowadzonej w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 447, z późn. zm.).

Nie dotyczy to osób, które posiadają:

   1. świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate),

   2. świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate),

   3. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach, które z mocy prawa potwierdzają wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej,

   4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

   5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 1. Obywatele polscy będący kandydatami na studia drugiego stopnia, posiadający dyplom uzyskany w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, składają oryginał dyplomu wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie ma umowy o uznawalności wykształcenia, dyplom należy nostryfikować w trybie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881).

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia określa załącznik nr 5 do uchwały.

 2. Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich zostały określone w uchwale Nr 000-8/17/2022 Senatu UTH Radom z dnia 19 maja 2022 r. obowiązującej na lata 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

 3. Zasady ubiegania się o studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na określonym kierunku, poziomie i profilu ustala Senat UTH Radom odrębną uchwałą.

§ 2

Kandydaci ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydaci z niepełnosprawnościami

 1. Uczelnia zapewnia kandydatom ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością i przewlekle chorym, warunki do udziału w procesie rekrutacji.

 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 zamierzający ubiegać się o przyjęcie na studia mają takie same prawa i obowiązki, jak pozostali kandydaci i podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, jak wszyscy kandydaci i przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, właściwe dla wybranego przez siebie kierunku studiów.

 3. W przypadku, gdy o przyjęcie na kierunki, o których mowa w § 6 ust. 4, ubiega się osoba ze szczególnymi potrzebami, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zastosować inną niż ustalona formę kwalifikacji, uwzględniając stopień niepełnosprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 4. Kandydaci ze szczególnymi potrzebami mają prawo wnioskować o dostosowanie sposobu organizacji procesu rekrutacji do ich rodzaju potrzeb.

 5. Zgłaszanie potrzeb w zakresie dostosowania procesu rekrutacji do potrzeb kandydata ze szczególnymi potrzebami musi nastąpić w terminie 14 dni przed planowaną rozmową kwalifikacyjną/egzaminem do Biura Osób z Niepełnosprawnością (BOzN).

 6. Kandydat na studia winien przedstawić i złożyć do BOzN stosowną dokumentację np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie oraz dokumentację medyczną dotyczącą choroby przewlekłej. Wszystkie informacje o stanie zdrowia kandydata są poufne.

 7. Kandydat który przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania studiów na danym kierunku studiów, może skorzystać z prawa do wnioskowania o wyeliminowanie lub ograniczenie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. W przypadku ograniczenia czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia osoba ta otrzymuje skierowanie na badania lekarskie dotyczące tylko tych ograniczonych czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

§ 3

Studiowanie na wielu kierunkach

 1. Student może studiować na więcej niż jednym kierunku studiów.

 2. Podjęcie dodatkowego kierunku studiów możliwe jest wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego.

 3. W rekrutacji na dany rok akademicki można być przyjętym tylko na jeden kierunek danego stopnia w trybie stacjonarnym, co oznacza, że:

  1. kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz

  2. kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia.

 4. Kandydat może być przyjęty na wiele kierunków niestacjonarnych.

 5. Jeżeli kandydat został przyjęty na studia stacjonarne w pierwszej turze, to w kolejnej turze na ten sam poziom studiów może być przyjęty pod warunkiem złożenia rezygnacji z wcześniejszego kierunku.

§ 4

Organy przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana na zasadach określonych w statucie Uczelni.

 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

  1. udział w opracowywaniu procedur rekrutacyjnych,

  2. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

  3. sporządzanie list osób przyjętych na studia,

  4. podejmowanie decyzji w sprawie odmowy przyjęcia na studia,

  5. wyrażanie stanowiska w sprawach odwołań i skarg składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,

  6. sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego,

  7. archiwizacja pełnej dokumentacji dotyczącej postępowania rekrutacyjnego.

 3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 5. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Rektora.

 6. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji Studentów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

§ 5

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.sirk.uniwersytetradom.pl w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia, zwanym dalej SIRK.

 2. System SIRK jest dostępny dla kandydata z dowolnego komputera podłączonego do internetu:

  • w okresie rejestracji – w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów,

  • poza okresem rejestracji – w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).

 3. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w systemie SIRK.

 4. Rejestracja kandydata w systemie SIRK w terminach określonych harmonogramem rekrutacji jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.

 5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest:

 1. założyć osobiste konto dostępowe do systemu SIRK,

 2. dokonać wyboru formy studiów, wydziału oraz kierunku studiów,

 3. wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych,

 4. wprowadzić, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do uchwały, dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,

 5. wnieść w określonym terminie opłatę rekrutacyjną (na każdy aplikowany kierunek studiów) na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez system SIRK; dokonanie opłaty po terminie oznacza unieważnienie rejestracji.

 1. Kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów, przy czym przy składaniu dokumentów wskazuje kierunek podstawowy.

 2. Rejestrację uważa się za wiążącą po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 5.

 3. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

 4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez kandydata hasła dostępu do osobistego konta w systemie SIRK osobom trzecim.

 5. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezapoznania się kandydata podczas przebiegu postępowania rekrutacyjnego z informacjami umieszczanymi na jego osobistym koncie w systemie SIRK oraz na stronie internetowej www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl.

§ 6

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących etapów:

  1. rejestracja na studia,

  2. składanie dokumentów,

  3. postępowanie kwalifikacyjne,

  4. przyjęcie na studia w drodze wpisu na listę studentów lub wydanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sporządzenie wspólnej listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na wybrany kierunek studiów na podstawie:

  1. wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości,

  2. ocen ze świadectwa ukończenia szkoły,

  3. dodatkowego sprawdzenia umiejętności i predyspozycji kandydata do studiowania na kierunkach wymienionych w ust. 4,

  4. egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w przypadkach przewidzianych w niniejszych zasadach,

  5. konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych,

  6. oceny kwalifikacji nieformalnych, lub

  7. wyłącznie na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów.

 3. Szczegółowe kryteria oraz zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów określają załączniki do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów:

  1. nr 1 – rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie,

  2. nr 2 – rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie,

  3. nr 3 – rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia,

  4. nr 4 – zasady przeprowadzenia egzaminu sprawności fizycznej.

 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy ustalonej liczby miejsc, przyjmowani zostają wszyscy kandydaci, wobec których Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stwierdziła na podstawie złożonych dokumentów spełnienie warunków przewidzianych w niniejszych zasadach, z wyjątkiem kierunków:

  1. Architektura wnętrz,

  2. Grafika,

  3. Sztuka mediów,

  4. Wychowanie fizyczne, na które wprowadza się, celem sprawdzenia umiejętności i predyspozycji kandydata, sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

 5. Sprawdzianami uzdolnień kierunkowych są:

  1. ocena prac twórczości własnej kandydatów na kierunki: Architektura wnętrz, Grafika, Sztuka mediów,

  2. rozmowa kwalifikacyjna na kierunki: Architektura wnętrz, Grafika, Sztuka mediów,

  3. egzamin sprawności fizycznej kandydatów na kierunek Wychowanie fizyczne.

 6. Zasady przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 5, są następujące:

  1. oceny prac twórczości własnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje komisja egzaminacyjna powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów,

  2. egzamin sprawności fizycznej przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów,

  3. przebieg sprawdzianu jest protokołowany, a wynik kandydata punktowany.

 7. Zasady kwalifikacji kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie:

  1. na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, według malejącej wielkości wskaźnika rekrutacyjnego W, sporządzana jest dla każdego kierunku studiów lista rankingowa, która określa kolejność przyjmowania na studia;

  2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając ustaloną liczbę miejsc na dany kierunek, określa wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego W kwalifikującą do przyjęcia na I rok studiów i sporządza listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową;

  3. Uczelniana Komisja ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do umieszczenia kandydata na liście rezerwowej;

  4. umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia,

  5. kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia (w przypadku rekrutacji uzupełniającej oraz na studia niestacjonarne – kandydat dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego) zobowiązany jest dostarczyć komplet wymaganych dokumentów w ustalonym i nieprzekraczalnym terminie wskazanym w indywidualnym powiadomieniu (poprzez system SIRK lub e-mail), a także podanym do publicznej wiadomości; niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych (lub dopuszczonych do postępowania rekrutacyjnego);

  6. kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek studiów przy dostarczeniu dokumentów wskazuje kierunek podstawowy;

  7. kandydaci z listy rezerwowej składają komplet wymaganych dokumentów w terminach określonych przez komisję rekrutacyjną;

  8. powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia będą uzupełniane, z zachowaniem kolejności, z listy rezerwowej aż do wypełnienia ustalonej liczby miejsc, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji;

  9. po dokonaniu weryfikacji dokumentów Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza listy osób przyjętych na I rok studiów, dokonuje wpisów na listę studentów oraz wydaje decyzje o odmowie przyjęcia na studia, przy czym przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy uzyskali tę samą najmniejszą liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia2;

  10. o przebiegu postępowania rekrutacyjnego kandydat jest informowany na bieżąco na stronie internetowej Uczelni dotyczącej rekrutacji oraz poprzez system SIRK (komunikaty oraz informacje na osobistym koncie dostępowym do systemu), przy czym komunikat o wyniku postępowania rekrutacyjnego widoczny na indywidualnym koncie publikowany jest wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest równoznaczny z wpisem na studia albo decyzją o odmowie przyjęcia na studia.

 8. O podjętej przez komisję rekrutacyjną decyzji o odmowie przyjęcia na studia, kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej.

 9. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 10. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów z powodu braku miejsc, oraz kandydaci aplikujący na kierunek studiów, który nie został uruchomiony z powodu niewystarczającej liczby chętnych, mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, na którym planowana liczba miejsc nie została wypełniona, z zachowaniem zasad obowiązujących przy rekrutacji na dany kierunek, bez wnoszenia dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

 11. Na kierunkach, na których ustalona liczba miejsc nie zostanie wykorzystana, może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest według zasad rekrutacji podstawowej.

2 nie dotyczy kandydatów na kierunek Lekarski

 1. Niedopuszczalne jest przyjęcie na ten sam kierunek, poziom i formę studiów kandydata, który jest studentem UTH Radom na tym kierunku, poziomie i formie studiów. Ponowna rekrutacja na ten sam kierunek studiów prowadzony w tej samej formie, jest możliwa po uprzednim skreśleniu z listy studentów.

 2. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

§ 7

Wymagane dokumenty

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie zobowiązani są złożyć w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu SIRK,

  2. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – kopie poświadczone przez Uczelnię za zgodność z oryginałem w miejscu składania dokumentów,

  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania3,

  4. aktualną fotografię kandydata zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5 cm x 4,5 cm),

  5. potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w systemie SIRK,

  6. świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w przypadku „starej matury” – kopia poświadczona przez Uczelnię za zgodność z oryginałem w miejscu składania dokumentów.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są złożyć, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub wypisem z przebiegu studiów – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów – oraz dokumenty wskazane w szczegółowych zasadach przyjęć na studia drugiego stopnia (zał. nr 3 do uchwały). Kandydaci na studia drugiego stopnia nie składają zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.

 3. Podczas składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia dowodu tożsamości. Osoby składające dokumenty z upoważnienia kandydata powinny ponadto złożyć pełnomocnictwo podpisane przez kandydata.

 4. Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców podany jest w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 8

 1. Opłata wnoszona za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na studia podlega zwrotowi w całości jedynie w przypadku:

  1. rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia, zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji określonym w harmonogramie rekrutacji,

  2. niezdania egzaminu maturalnego, przy czym podstawą zwrotu opłaty jest zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

  3. unieważnienia rejestracji w wyniku wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji,

  4. nieuruchomienia kierunku studiów.

 2. Zwrotu opłaty dokonuje się na pisemny wniosek kandydata, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 3. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć do dnia 30 listopada roku kalendarzowego, w którym przeprowadzane było postępowanie rekrutacyjne.

3 dotyczy kierunków, w przypadku których może nastąpić narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

§ 9

Studia prowadzone w trybie niestacjonarnym są studiami płatnymi. Wysokość odpłatności ustala Rektor stosownym zarządzeniem.

§ 10

Uczelnia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów, w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów. Zmiany nie mogą zostać wprowadzone w toku rekrutacji.

§ 11

Niniejsze zasady zamieszcza się na stronie internetowej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu www.uniwersytetradom.pl.

Załącznik nr 1 do warunków rekrutacji

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2024/2025

 1. Użyte w niniejszych zasadach pojęcia odnoszą się:

  1. „egzamin dojrzałości” – do „starej matury”,

  2. „egzamin maturalny” – do „matury 2002" oraz ,,nowej matury” (od 2005 r.).

 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki studiów, na których liczba kandydatów przekroczy ustaloną liczbę miejsc, wprowadza się wskaźnik rekrutacyjny W umożliwiający ustalenie wspólnej listy rankingowej dla kandydatów, którzy zdawali „starą maturę”, „nową maturę”, Maturę Międzynarodową potwierdzoną dyplomem IB (International Baccalaureate) oraz Maturę Europejską EB potwierdzoną dyplomem EB (European Baccalaureate). Wskaźnik rekrutacyjny stanowi sumę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z wartości wskaźnika rekrutacyjnego. Wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikującą do przyjęcia na I rok studiów określa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, przy czym minimalny wskaźnik rekrutacyjny dla kierunków Architektura wnętrz, Sztuka mediów, Grafika, wynosi 21 pkt, a dla kierunku Wychowanie fizyczne – 10 pkt.

 4. Niezależnie od liczby kandydatów przeprowadza się dodatkowe sprawdziany uzdolnień na kierunki:

 • Architektura wnętrz,

 • Grafika,

 • Sztuka mediów,

 • Wychowanie fizyczne,

 1. Do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego dokonuje się następujących przeliczeń:

  1. oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości przelicza się na liczbę punktów wg tabeli 14:

Tabela 1. Przeliczanie ocen ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły średniej na liczbę punktów.

 

 

 

 

Skala ocen

Punkty

Skala ocen

Punkty

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

85

dobry

70

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

 

 

dopuszczający

30

 

 

 

  1. wyniki ze wskazanych przedmiotów części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty. Procent wyniku dla obu poziomów – podstawowego i rozszerzonego – równy jest liczbie punktów,

  2. wyniki ze wskazanych przedmiotów egzaminu maturalnego wyrażone w punktach w skali od 1 do 100, przyjmuje się bez zmian,

4 nie dotyczy kierunku Lekarskiego

11

  1. wyniki ze wskazanych przedmiotów egzaminu Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wyrażone dla obu poziomów podstawowego i rozszerzonego, przelicza się na skalę ocen nowej matury zgodnie z tabelą 2:

Tabela 2. Przeliczanie wyników egzaminu Matury Międzynarodowej IB oraz Matury Europejskiej EB.


 

 

 

 

 

 

 

Matura międzynarodowa (IB)

Skala ocen 1–7

Matura europejska (EB)

Skala ocen 1–10

ocena

z dyplomu IB

punkty na poziomie

ocena

z dyplomu EB

punkty na poziomie

podstawowym

SL

rozszerzonym

HL

podstawowym

rozszerzonym

7

100

200

9,51 – 10,00

100

200

6

85

170

9,01 – 9,50

90

180

5

70

140

8,51 – 9,00

80

160

4

55

110

8,01 – 8,50

70

140

3

40

80

7,51 – 8,00

60

120

2

30

60

7,01 – 7,50

50

100

1

0

0

6,51 – 7,00

40

80

 

6,00 – 6,50

30

60

1,00 – 5,99

0

0

 

  1. wyniki ze wskazanych przedmiotów ze świadectw ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej, przeliczane są przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną według przyjętych przez nią zasad.

 1. Wymagania wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę przeprowadzania egzaminu maturalnego w części zewnętrznej (pisemnej) uznaje się za równoważne z wymaganiami egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej.

 2. Dla poszczególnych kierunków studiów wskaźnik rekrutacyjny jest obliczany zgodnie z tabelą 3:

Tabela 3. Zestawienie wskaźników rekrutacyjnych W na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

 

 

Kierunek

Wskaźnik rekrutacyjny W

Administracja

W = H (lub WOS) + 0,5Jp + Job

Analityka gospodarcza

W = M (lub G, I) + 0,5Jp + Job

Architektura wnętrz

W = Rk + Tw

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności

W = M + Ch (lub B lub F) + 0,4Job

Bezpieczeństwo wewnętrzne

W = H (lub G lub WOS) + 0,5Jp + Job

Budownictwo

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Dziennikarstwo

W = Jp + Job

Ekonomia

W = M (lub G) + 0,5Jp + Job

Finanse i rachunkowość

W = M (lub G, H) + 0,5Jp + Job

Elektrotechnika a)

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Filologia angielska

W = 0,5Jp + Jang

Filologia

- w zakresie filologia angielska

W = 0,5Jp + Jang

Fizjoterapia c)

W = B (lub Ch, F) + 0,5Job

Grafika

W = Rk + Tw

Informatyka

W = M + I+ 0,1Job

Informatyka techniczna a)

W = M + I+ 0,1Job

Kosmetologia

W = M + B (lub Ch) + 0,4Job

Lekarski c)

W = B + Ch + F (lub M)

Lingwistyka stosowana

W = 0,5Jp + Jang (lub Jniem)

Mechanika i budowa maszyn

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Menedżer produktu

W = M (lub G lub Ch lub WOS) + Job

Pedagogika

W = Jp + Job + 0,3H/B/WOS

Pedagogika specjalna

W = Jp + Job + 0,3H/B/WOS

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

W = Jp + Job + 0,3H (lub B, WOS)

Pielęgniarstwo c)

W = B (lub Ch, F) + 0,5Job

Pojazdy elektryczne i hybrydowe

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Prawo

W = H (lub WOS) + Jp + 0,5Job

Psychologia

W = Jp+Job+0,3H (lub B, M, WOS)

Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

Robotyka i automatyzacja procesów

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Sztuka mediów

W = Rk + Tw

Technika służb mundurowych

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Transport i logistyka a)

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Turystyka i rekreacja b)

W = M + F (lub Ch, B, G, H) + 0,3Job

Wychowanie fizyczne c)

W = E + 0,1Jp+ 0,1B (lub F, Ch) + 0,1Job

Zarządzanie

W = M (lub G lub H) + 0,5Jp + Job

Zarządzanie i inżynieria produkcji

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Objaśnienia oznaczeń:

B – biologia, Ch – chemia, F – fizyka, G – geografia, H – historia, I – informatyka, Jang – język angielski, Jniem – język niemiecki, Job – język obcy nowożytny, Jp – język polski, M – matematyka, WOS – wiedza o społeczeństwie;

Tw – ocena prac twórczości własnej dla kierunków:

 • Grafika, Sztuka mediów– portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3; teczka punktowana jest w skali 030 pkt; teczka punktowana jest w skali 030 pkt;

 • Architektura wnętrz – portfolio z min. 10 pracami plastycznymi o wymiarach min. A3 z zakresu malarstwa, rysunku odręcznego, rysunku perspektywicznego. Do portfolio można dołączyć inne wybrane przez kandydata prace. Mogą to być fotografie, grafiki, projekty itp.

Rk – rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o sztuce i kulturze na kierunki: Architektura wnętrz, Grafika, Sztuka mediów, punktowana w skali 010 pkt.

E – egzamin sprawności fizycznej przeprowadzony wg zasad określonych w zał. 4 do warunków rekrutacji.

a) dla kierunków: Elektrotechnika, Transport i logistyka, Informatyka, Informatyka techniczna, w przypadku gdy M = 0

i F (lub Ch, I) = 0, wskaźnik rekrutacyjny wynosi 0;

b) dla kierunku Turystyka i rekreacja, w przypadku, gdy M = 0 i F (lub Ch, B, G, H) = 0, wskaźnik rekrutacyjny wynosi 0;

c) kandydaci zobowiązani są do złożenia oryginalnego, ważnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiowania, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; badania lekarskie kandydatów przeprowadzać mogą wyłącznie lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651).

 1. Wskaźnik rekrutacyjny jest obliczany według odrębnych zasad dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie „nowej matury” oraz „starej matury”, i tak:

  1. dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną:

B, Ch, F, G, H, Hszt, I, Jang, Jniem, Job, Jp, M, WOS – jest równe większej z liczb: P albo 2 R,

gdzie:

P – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (z części pisemnej) na poziomie podstawowym,

R – liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (z części pisemnej) na poziomie rozszerzonym;

  1. dla kandydatów (z wyłączeniem kierunku Lekarskiego) ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku złożenia egzaminu dojrzałości (stara matura) wydanym przez szkołę:

B, Ch, F, G, H, I, Jang, Jniem, Job, M, WOS – jest równe podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z pisemnego albo ustnego egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu, przy przyjęciu do przeliczenia wyższej oceny,

Jp – jest równe sumie punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego.

 1. Dla kierunku studiów Ekonomia (specjalność International Business and Finance) realizowanego w języku angielskim i dedykowanego obcokrajowcom, w odniesieniu do studentów z krajów nieanglojęzycznych, wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 1. Na kierunek Lingwistyka stosowna wymagany jest minimalny poziom znajomości języka obcego określonego we wskaźniku rekrutacyjnym na poziomie B1.

 1. Zasady kwalifikacji na kierunek Lekarski

  1. wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego na kierunek Lekarski dokonuje się, biorąc pod uwagę:

   1. w przypadku przedmiotów obowiązkowych  biologia i chemia:

    • wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów odrębnie dla każdego z nich;

    • wyniki egzaminu Matury Międzynarodowej IB lub Matury Europejskiej EB z poziomu rozszerzonego (HL);

   2. w przypadku przedmiotów do wyboru  fizyka lub matematyka:

    • wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów;

    • wyniki egzaminu Matury Międzynarodowej IB oraz Matury Europejskiej EB z poziomu podstawowego (SL) lub z poziomu rozszerzonego (HL);

   3. wyniki egzaminu zagranicznego lub wyniki kształcenia, potwierdzone świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2230), świadectwem i innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty bądź świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  2. wyniki z przedmiotów objętych wskaźnikiem rekrutacyjnym z innego niż IB oraz EB zagranicznego świadectwa, o którym mowa w ust. 11 pkt 1 ppkt c, są przeliczane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną według ustalonych przez nią zasad;

  3. jeżeli przyjęcie na kierunek Lekarski grupy kandydatów o takiej samej łącznej liczbie punktów powodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności decyduje liczba punktów z przedmiotu biologia, a następnie liczba punktów z przedmiotu chemia;

  4. UTH Rad. zastrzega sobie możliwość przyjęcia mniejszej liczby kandydatów niż limit określony przez Ministra Zdrowia;

  5. Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych na kierunek Lekarski dla kandydatów ze „starą maturą”, którzy zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępują do tego egzaminu.

Załącznik nr 2

do warunków rekrutacji

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2024/2025

 1. Zasady rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie zostały ustalone dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) oraz egzaminu dojrzałości (stara matura).

 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych nie przekroczy ustalonej liczby miejsc, postępowanie kwalifikacyjne na kierunki:

  • Administracja

  • Analityka gospodarcza

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  • Budownictwo

  • Ekonomia

  • Elektrotechnika

  • Filologia angielska

  • Filologia w zakresie Filologia angielska

  • Finanse i rachunkowość

  • Informatyka

  • Informatyka techniczna

  • Mechanika i budowa maszyn

  • Menedżer produktu

  • Pedagogika

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  • Pedagogika specjalna

  • Pojazdy elektryczne i hybrydowe

  • Prawo

  • Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków

  • Robotyka i automatyzacja procesów

  • Technika służb mundurowych5

  • Turystyka i rekreacja5

  • Transport i logistyka

  • Zarządzanie

  • Zarządzanie i inżynieria produkcji

przeprowadza się na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów.

 1. Jeżeli liczba kandydatów na kierunki wymienione w ust. 2 przekroczy ustaloną liczbę miejsc, postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o wielkość wskaźnika rekrutacyjnego W, z zastosowaniem postanowień załącznika nr 1 do uchwały – Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 2. Niezależnie od liczby kandydatów na kierunek Lekarski postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się z zastosowaniem postanowień załącznika nr 1 do warunków rekrutacji.

 3. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów niestacjonarnych na kierunek Grafika przeprowadza się według tych samych zasad, jak w przypadku studiów stacjonarnych.

5 po utworzeniu kierunku lub uruchomieniu studiów

 1. Ustalenie kolejności kandydatów na liście rankingowej dla danego kierunku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich następuje w oparciu o wielkość wskaźnika rekrutacyjnego W.

Załącznik nr 3

do warunków rekrutacji

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2024/2025

§ 1

 1. O przyjęcie na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów, na zasadach:

  1. na kierunki Analityka gospodarcza, Ekonomia, Finanse i rachunkowość:

   1. przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra lub licencjata kierunku studiów do dyscypliny ekonomia i finanse;

   2. kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na kierunkach przyporządkowanych do innych dyscyplin naukowych niż ekonomia i finanse przyjmowani są pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych, wynikających z porównania efektów uczenia się osiągniętych przez kandydata na studiach pierwszego stopnia z efektami uczenia się przypisanymi do studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku;

   3. kandydaci przyjęci na studia na zasadach określonych w ppkt b otrzymują od dziekana wydziału wykaz różnic do uzupełnienia wraz z terminem ich zaliczenia;

  2. na kierunek Administracja:

   1. przyjmowani są kandydaci z tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równoważnym, uzyskanym na dowolnym kierunku studiów;

   2. kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż kwalifikowany kierunek studiów przyjmowani są pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 2;

  3. na kierunek Dziennikarstwo i nowe media przyjmowani są kandydaci:

   1. posiadający tytuł zawodowy licencjata kierunku studiów w zakresie dziennikarstwa,

   2. posiadający tytuł zawodowy licencjata lub magistra kierunku studiów innego niż w zakresie dziennikarstwa, ale przyporządkowanego do dyscypliny wiodącej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych – pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2;

   3. posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra kierunku studiów nieprzyporządkowanego do dyscypliny wiodącej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych – pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2 oraz spełnienia w toku rekrutacji wymogów określonych w § 2 ust. 5 pkt 2;

  4. na kierunki Elektrotechnika, Transport i logistyka:

   1. przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, na kierunku studiów przyporządkowanym do dyscypliny naukowej (odpowiednio) Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, Inżynieria lądowa, geodezja i transport;

   2. kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera, którzy ukończyli studia wyższe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w innej dyscyplinie niż (odpowiednio) Automatyka, elektronika i elektrotechnika i technologie kosmiczne, Inżynieria lądowa, geodezja i transport przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2;

  5. na kierunek Filologia angielska:

   1. przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym licencjata kierunków studiów Filologia angielska lub Filologia (w zakresie filologia angielska);

   2. do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia angielska) uprawnia dyplom licencjata dowolnego kierunku studiów pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 2 ust. 4

  6. na kierunek Sztuka mediów:

   1. przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia – absolwenci studiów wyższych kierunków plastycznych pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 2 ust. 3;

   2. przyjmowani są kandydaci z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata kierunku studiów innych niż plastyczne pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 2 ust. 3;

   3. w przypadku kandydatów będących absolwentami kierunków innych niż plastyczne, kandydat jest zobowiązany do uzupełnienia kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunku Sztuka mediów. Uzupełnienie to powinno nastąpić w trakcie trwania pierwszego roku studiów drugiego stopnia. Decyzję taką podejmuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału Sztuki UTH Rad.;

  7. na kierunek Mechanika i budowa maszyn:

   1. przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych na kierunku studiów przyporządkowanym do wiodącej (przeważającej) dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna;

   2. kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera, którzy ukończyli studia wyższe w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych w innej dyscyplinie niż inżynieria mechaniczna, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych w ust. 2;

  8. na kierunek Pedagogika – przyjmowani są:

   1. kandydaci posiadający kwalifikacje pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika lub posiadający tytuł zawodowy licencjata lub magistra innego kierunku studiów z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych na kierunkach nadających uprawnienia pedagogiczne;

   2. kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybranym kierunku, lokowanym w dziedzinach nauk społecznych lub nauk humanistycznych – pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 2 ust. 6;

  9. na kierunek Pielęgniarstwo – przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo;

  1. na kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy:

   1. przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata kierunku studiów, przyporządkowanego do dyscyplin naukowych w ramach dziedzin: nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych lub nauk rolniczych;

  2. na kierunek Nauczanie chemii

   1. przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata kierunku studiów przyporządkowanego do dyscyplin naukowych w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych lub nauk społecznych.

 1. Kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek studiów, zobowiązani są do uzupełnienia różnic wynikających z porównania efektów uczenia się. Wykaz różnic programowych oraz termin ich zaliczenia określa dziekan jednostki prowadzącej kierunek studiów.

 2. Kandydaci, posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich w przypadku aplikowania na kierunki techniczne zobowiązani są do uzupełnienia właściwych kompetencji inżynierskich.

§ 2

 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia nie przekroczy ustalonej liczby miejsc, postępowanie kwalifikacyjne na kierunki:

  • Administracja

  • Analityka gospodarcza

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Ekonomia

  • Elektrotechnika

  • Finanse i rachunkowość

  • Mechanika i budowa maszyn

  • Nauczanie chemii

  • Pielęgniarstwo

  • Transport i logistyka

przeprowadza się na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów.

 1. W przypadku przekroczenia planowanej liczby miejsc ustalonej dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, postępowanie kwalifikacyjne na kierunki wymienione w ust. 1, przeprowadza się według rankingu ustalonego na podstawie wyniku studiów na dyplomie.

 2. Przyjęcie kandydatów na kierunek: Sztuka mediów przeprowadza się według rankingu ustalonego na podstawie:

 1. wyników oceny prac twórczości własnej (portfolio zawierające minimum 10 prac plastycznych z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów) punktowanej w skali 030 pkt;

 2. wyników rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż plastyczne) z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce punktowanej w skali 010 pkt; absolwenci kierunków plastycznych otrzymują z rozmowy kwalifikacyjnej maksymalną liczbę punktów;

 3. minimalna wielkość wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikująca do przyjęcia na studia wynosi 21 pkt.

 1. Przyjęcie kandydatów na kierunek Filologia angielska następuje w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny uwzględniający:

 1. w przypadku kandydatów posiadających kwalifikacje pierwszego stopnia kierunku Filologia angielska i Filologia (w zakresie filologia angielska) – wynik studiów na dyplomie,

 2. kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, o ile wynik studiów na dyplomie studiów licencjackich pozwala umieścić kandydata w puli miejsc przewidzianych limitem przyjęć, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, obejmującej językoznawstwo, wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich i sprawdzającej poziom językowy kandydata, który powinien odpowiadać poziomowi co najmniej C1,

 3. ustalenie wspólnej listy kandydatów, o których mowa w pkt. 1 i 2, następuje w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny, polegający na przeliczeniu liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, o których mowa w pkt. 2, na oceny:

46–50 pkt bardzo dobry (5)

41–45 pkt dobry plus (4,5)

36–40 pkt dobry (4)

31–35 pkt dostateczny plus (3,5)

26–30 pkt dostateczny (3).

 1. Przyjęcie kandydatów na kierunek Dziennikarstwo i nowe media następuje w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny uwzględniający:

 1. wynik ukończenia studiów na dyplomie – w przypadku kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata kierunku studiów w zakresie dziennikarstwa albo tytuł zawodowy licencjata lub magistra kierunku studiów innego niż w zakresie dziennikarstwa, ale przyporządkowanego do dyscypliny wiodącej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych,

 2. wynik egzaminu pisemnego – w przypadku kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra kierunku studiów nieprzyporządkowanego do dyscypliny wiodącej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych; egzamin weryfikuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z ww. dziedzin (z dyscyplin: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji; literaturoznawstwo, historia, językoznawstwo, filozofia, nauki o kulturze i religii), niezbędne do podjęcia studiów,

 3. ustalenie wspólnej listy kandydatów, następuje po przeliczeniu liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, o których mowa w pkt. 2, na oceny:

46-50 pkt bardzo dobry (5)

41-45 pkt dobry plus (4,5)

36-40 pkt dobry (4)

31-35 pkt dostateczny plus (3,5)

26-30 pkt dostateczny (3).

 1. Przyjęcie kandydatów na kierunek Pedagogika następuje w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny uwzględniający:

 1. w przypadku kandydatów posiadających kwalifikacje pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika lub posiadających tytuł zawodowy licencjata lub magistra innego kierunku studiów z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych na kierunkach nadających uprawnienia pedagogiczne – wynik studiów na dyplomie;

 2. w przypadku kandydatów, posiadających tytuł licencjata (magistra) uzyskany po ukończeniu studiów na innym niż wybrany kierunku lokowanym w dziedzinach nauk społecznych lub humanistycznych, dodatkowo przeprowadza się:

  1. rozmowę kwalifikacyjną obejmującą zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii, ocenianą w skali 0÷35 pkt, przy czym należy uzyskać minimum 18 pkt,

  2. ocenę doświadczenia zdobytego w ramach współpracy z placówkami realizującymi zadania z zakresu opieki, wychowania, edukacji, resocjalizacji, socjoterapii; kwalifikacje te oceniane są w skali 0÷15 pkt, przy czym należy uzyskać minimum 8 pkt;

 3. ustalenie wspólnej listy kandydatów, o których mowa w pkt. 1 i 2, następuje w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny, polegający na przeliczeniu liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, o których mowa w pkt. 2 na oceny:

46–50 pkt bardzo dobry (5)

41–45 pkt dobry plus (4,5)

36–40 pkt dobry (4)

31–35 pkt dostateczny plus (3,5)

26–30 pkt dostateczny (3).

Załącznik nr 4

do warunków rekrutacji

Zasady przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej na kierunek Wychowanie fizyczne

Egzamin sprawności fizycznej na kierunek Wychowanie fizyczne obejmuje 4 sprawdziany (0÷50 punktów):

 1. pływanie – punktowane w skali 0÷20 pkt,

 2. próba zwinności – punktowana w skali 0÷10 pkt,

 3. próba siły – punktowana w skali 0÷10 pkt,

 4. próba wytrzymałości – punktowana w skali 0÷10 pkt.

Kandydat musi uzyskać wynik łączny powyżej 10 pkt. i jednocześnie wynik powyżej 0 pkt. z pływania.

§ 1

Opis konkurencji

 1. Pływanie (0÷20 pkt)

Egzamin z pływania polega na przepłynięciu dystansu 50 m (w limicie czasowym poniżej 1 min. dla mężczyzn i poniżej 1 min. 15 sek. dla kobiet), jednym spośród czterech stylów:

  • styl dowolny (kraul na piersiach),

  • styl klasyczny (żabka),

  • styl grzbietowy (kraul na grzbiecie),

  • styl motylkowy (delfin).

Wynik i ocena

Kryterium oceny stanowi uzyskanie ww. limitu czasowego i prezentowany przez kandydata styl zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Błędy w technice pływackiej wpływają na obniżenie oceny.

 1. Próba zwinności (0÷10 pkt)

Opis próby

Próba pochodzi z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej ICSPFT. Polega na przebiegnięciu (z pozycji startowej wysokiej) czterokrotnie odcinka 10 m (dwa razy tam i z powrotem) z przenoszeniem dwóch klocków drewnianych o wymiarach 5 x 5 x 5 cm umieszczonych w półkolu o promieniu 0,5 m za linią przeciwległą do półkola przed linią startu.

Ćwiczący po sygnale rozpoczyna bieg sprzed linii początkowej do drugiej linii oddalonej o 10 m, podnosi jeden z dwóch klocków umieszczonych w półkolu i biegnie z nim z powrotem do linii startu. Tam kładzie (nie rzuca!) klocek w drugim półkolu, biegnie znów do przeciwległej linii, podnosi drugi klocek, który przenosi i kładzie tak, jak poprzedni. Gdy któryś z klocków zostanie wrzucony do półkola, a nie położony za linią, próbę uznaje się za nieważną.

Wynik i ocena

Z dwóch wykonanych prób, notuje się krótszy czas biegu z dokładnością do 0,1 sekundy, a następnie przelicza się go na punkty wg tabeli 1.

Tabela 1. Normy punktacji dla próby zwinności.

 

 

 

 

 

Punkty

Czas biegu z dokładnością do 0,1s

Kobiety

Mężczyźni

10

>11,0

>9,5

9

11,0-11,6

9,5-10,1

8

11,7-12,3

10,2-10,8

7

12,4-13,0

10,9-11,5

6

13,1-13,6

11,6-12,2

5

13,7-14,3

12,3-12,9

4

14,4-15,0

13,0-13,6

3

15,1-15,6

13,7-14,3

2

15,7-16,3

14,4-15,0

1

16,4-17,0

15,1-15,5

0

<17,0

<15

 1. Próba siły (0÷10 pkt)

Opis próby

Próba pochodzi z Testu Sprawności Fizycznej Zdzisława Chromińskiego. Polega na rzucie piłką lekarską 3kg na odległość z ustawienia tyłem do kierunku rzutu.

Ćwiczący wykonujący rzut staje tyłem do pola rzutu w małym rozkroku i wykonuje rzut oburącz w tył ponad głową, poprzedzony jednym lub dwoma zamachami przygotowawczymi. Po rzucie nie można przekroczyć linii rzutu.

Wynik i ocena

Wykonuje się trzy próby (pomiar z dokładnością do 0,1 m). Notuje się najlepszy wynik, a następnie przelicza się go na punkty wg tabeli 2.

Tabela 2. Normy punktacji dla próby siły.

 

 

 

 

 

Punkty

Odległość rzutu z dokładnością do 0,1 m

Kobiety

Mężczyźni

10

<8,5

<11,5

9

8,2-8,5

11,2-11,5

8

7,8-8,1

10,8-11,1

7

7,4-7,7

10,4-10,7

6

7,0-7,3

10,0-10,3

5

6,6-6,9

9,6-9,9

4

6,2-6,5

9,2-9,5

3

5,8-6,1

8,8-9,1

 

 

 

2

5,4-5,7

8,4-8,7

1

5,0-5,3

8,0-8,3

0

>5,0

>8,0

 1. Próba wytrzymałości (0÷10 pkt)

Opis próby

Próba pochodzi z Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej „Eurofit”. Polega na przebiegnięciu (z pozycji startowej wysokiej) jak największej liczby 20-metrowych odcinków (w tempie dyktowanym przez odtwarzacz).

Za każdym zwrotem ćwiczący przekracza linię obiema stopami. Biegnie się takim tempem, aby w momencie usłyszenia odtwarzanego sygnału znajdować się na końcu 20-metrowego odcinka. Zadaniem ćwiczącego jest utrzymanie podawanego rytmu biegu tak długo, jak potrafi. Jeśli przestaje utrzymywać podawany rytm jego próba zostaje przerwana z zaliczeniem ostatniego prawidłowo zaliczonego odcinka. Ćwiczący może także sam zdecydować o zakończeniu próby, jeśli poczuje się zbyt zmęczony, aby dokończyć kolejny odcinek. Wówczas także zalicza mu się ostatni prawidłowo zaliczony odcinek.

Wynik i ocena

Wykonuje się jedną próbę. Notuje się liczbę przebiegniętych odcinków, a następnie przelicza się ją na punkty wg tabeli 3.

Tabela 3. Normy punktacji dla próby wytrzymałości.

 

 

 

 

 

Punkty

Liczba zaliczonych odcinków 20-metrowych

Kobiety

Mężczyźni

10

<65

<106

9

61-65

96-106

8

56-60

89-95

7

51-55

82-88

6

46-50

75-81

5

41-45

68-74

4

36-40

61-67

3

31-35

54-60

2

26-30

47-53

1

20-25

40-46

0

>20

>40

§ 2

Postanowienia dodatkowe

 1. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli w trakcie egzaminu wystąpiły czynniki przeszkadzające kandydatowi w koncentracji lub inne wypadki losowe egzaminator może zadecydować o powtórzeniu próby.

 2. Kandydaci, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów z egzaminu sprawnościowego jak ostatni kandydat na liście rankingowej zwiększają ustaloną przez Rektora liczbę miejsc na kierunek Wychowanie fizyczne.

 3. Kandydaci na kierunek Wychowanie fizyczne zobowiązani są do złożenia oryginalnego, ważnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do studiowania, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; badania lekarskie kandydatów przeprowadzać mogą wyłącznie lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651).

 4. Osiągnięciami sportowym, kwalifikującymi do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu ze sprawności fizycznej na kierunku Wychowanie fizyczne i przyznania maksymalnej liczby punktów egzaminacyjnych – są osiągnięcia sportowe, potwierdzone przez właściwy komitet olimpijski lub krajowy związek sportowy (Związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.):

  • uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy,

  • wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych:

   • w kategorii seniorów i młodzieżowców: miejsce 1-8 w mistrzostwach kraju,

   • w kategorii juniorów: osiągnięcie miejsce 1-6 w mistrzostwach kraju,

   • w kategorii juniorów młodszych: miejsce 1-3 w mistrzostwach kraju

  • wyniki sportowe w sportach zespołowych:

   • w kategorii seniorów i młodzieżowców: o miejsce 1-8 w mistrzostwach kraju,

   • w kategorii juniorów: miejsca 1-6 w mistrzostwach kraju,

   • uczestnictwo w rozgrywkach ekstraklasy (najwyższej klasy rozgrywkowej).

 5. Zaświadczenia potwierdzające ww. osiągnięcia sportowe kandydata muszą być oryginałem zawierającym: datę wystawienia, numer dziennika instytucji je wydającej, opis osiągnięcia sportowego (termin, miejsce i nazwa zawodów), podpis (prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku sportowego), pieczątkę (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Podpisy na zaświadczeniu „w zastępstwie” (w/z) i z upoważnienia (z up.) nie będą honorowane.

 6. Zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia sportowe kandydat przesyła (tylko w pliku PDF) drogą elektroniczną do Uczelni na wskazany adres w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.

Załącznik nr 5

do warunków rekrutacji

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2024/2025

§ 1

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia stacjonarne lub niestacjonarne pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, zwanym dalej Uniwersytetem lub UTH Rad., na zasadach określonych w art. 323, 324 i 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Przepisy ustawy mają zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach, zaś w przypadku wątpliwości interpretacyjnych mają przed nimi pierwszeństwo.

§ 2

 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

  1. legitymują się jednym z następujących dokumentów:

   1. wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2230),

   2. świadectwo lub inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

   3. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

   4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

   5. świadectwo lub inny dokument zagraniczny uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r., oraz

  2. wykażą wymagane w Uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów.

 2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeżeli posiadają decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te studia oraz wykażą wymagane w Uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów.

 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, cudzoziemiec przedstawia decyzję nie później niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach – w terminie ustalonym przez Rektora UTH Rad.

§ 3

 1. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

  1. posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

   1. wydany w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

   2. wydany za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:

    • zgodnie z art. 326 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub

    • na podstawie umowy międzynarodowej albo w drodze postępowania nostryfikacyjnego, o których mowa w art. 327 ust. 1 ww. ustawy,

  1. wykażą wymagane w Uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów.

 2. W przypadku dyplomów oraz innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą, podlegających uznaniu w drodze nostryfikacji, cudzoziemiec przedstawia decyzję stwierdzającą równoważność z odpowiednim wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej dyplomem ukończenia studiów wyższych, nie później niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach – w terminie ustalonym przez Rektora UTH Rad.

 3. Ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519, z późn. zm.), który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, może być potwierdzone w drodze postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

§ 4

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, o których mowa w § 1, jeżeli:

  1. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, lub

  2. są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) ,

  3. posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

  4. wykażą się odpowiednim stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów w przypadku, gdy w trakcie studiów będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

 2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli poza spełnieniem warunków, o których mowa w ust. 1:

  1. ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

  2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, lub

  3. uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie UTH Rad., że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

  4. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

  5. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

§ 5

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznym przez UTH Rad., na zasadach określonych w tych umowach;

  3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

  4. decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w odniesieniu do jej stypendystów;

  5. decyzji administracyjnej Rektora UTH Rad.

 2. Minister może przyznać cudzoziemcowi stypendium, finansowanie lub dofinansowanie do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałt na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania. Środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem NAWA.

 3. Cudzoziemcy mogą odbywać studia:

  1. na zasadach odpłatności;

  2. bez odpłatności;

  3. jako stypendyści strony polskiej;

  4. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

  5. jako stypendyści UTH Rad.

§ 6

 1. Rektor UTH Rad. ustala wysokość opłat za odbywanie studiów na zasadach, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1.

 2. Rektor może obniżyć opłatę, o której mowa w ust. 1, lub zwolnić z niej całkowicie na wniosek cudzoziemca, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej lub podjął, na zasadach odpłatności, studia na drugim kierunku lub kształcenie w innej formie.

 3. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt. 2, 3 i 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej oraz na podstawie:

  1. decyzji administracyjnej Rektora;

  2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

§ 7

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia i odbywanie ich na zasadach obowiązujących obywateli polskich (bez opłat), może się ubiegać każdy cudzoziemiec spełniający warunki określone w § 2 i § 3, jeżeli:

  1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego pracownika, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

  3. posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519, z późn. zm.);

  4. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5. jest posiadaczem certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

  6. jest posiadaczem Karty Polaka lub osobą, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

  7. jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  8. posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 1. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 1 pkt. 2–8, nie może ubiegać się o stypendium socjalne oraz o kredyt studencki.

§ 8

 1. W celu przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji rekrutacyjnej, cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są dokonać elektronicznej rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji, oraz przesłać do Działu Współpracy z Zagranicą w formie elektronicznej kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2.

 2. Cudzoziemcy będący kandydatami na pierwszy rok studiów zobowiązani są złożyć w wyznaczonym terminie w Dziale Współpracy z Zagranicą UTH Rad., następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu SIRK;

  2. paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia do wglądu;

  3. kserokopie świadectw lub dyplomów (oryginały do wglądu), o których mowa w § 2 i 3 wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikacyjnymi – przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;

  4. kserokopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 poświadczone notarialnie lub przez Uczelnię, na podstawie okazanych oryginałów;

  5. jeden z dokumentów, o którym mowa w § 4 ust. 2, potwierdzający znajomość języka polskiego;

  6. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4;

  7. kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki poświadczoną na zasadach określonych w ust. 2 pkt 4, albo oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt. 2 i 3;

  8. aktualną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm;

  9. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

 3. Cudzoziemcy odbywający studia na zasadach odpłatności wnoszą opłaty na rachunek bankowy albo do kasy Uczelni, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć, zgodnie z programem studiów. W uzasadnionych przypadkach, Rektor UTH Rad., może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach.

Załącznik nr 6

do warunków rekrutacji

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2024/2025

 1. Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na kierunki rozpoczynające cykl kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025 przebiega w ramowych terminach, które obejmują:

  1. 13 maja 2024 r. – termin uruchomienia Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia (SIRK) – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w formie elektronicznej na wszystkie kierunki studiów;

  2. od dnia 13 maja 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r. – okres rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie;

  3. od dnia 01 sierpnia 2024 r. do dnia 27 września 2024 r. – okres rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w przypadku niewykorzystania liczby miejsc;

  4. od dnia 13 maja 2024 r. do dnia 27 września 2024 r. – okres rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

 2. Rekrutacja na studia na kierunki rozpoczynające cykl kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2024/2025 przebiega w okresie od dnia 6 stycznia do dnia 14 lutego 2025 r.

 3. Terminy, o których mowa w pkt. 1 i 2, obejmują wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, tj.: elektroniczną rejestrację na studia, postępowanie kwalifikacyjne (rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy pisemne, sprawdzenie umiejętności i predyspozycji kandydata do studiowania), złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz ogłoszenie wyników.

 4. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zatwierdza Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. W przypadkach uzasadnionych harmonogram może zostać zmieniony przez Rektora.

 5. W przypadku, jeżeli liczba miejsc, o której mowa w § 1 ust. 1 ,,Warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2024/2025”, nie zostanie wyczerpana, Rektor – na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – może wyrazić zgodę na przedłużenie rekrutacji z zastrzeżeniem, że wszystkie jej etapy zostaną zakończone:

  1. do dnia 15 października 2024 r. – w przypadku rekrutacji na studia stacjonarne na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025,

  2. do dnia 29 października 2024 r. – w przypadku rekrutacji na studia niestacjonarne na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025,

  3. do dnia 28 lutego 2025 r. – w przypadku rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2024/2025.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Komentarze (0)