Ogólne zasady rekrutacji na rok 2024/2025

Uniwersytet w Białymstoku rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Białostockim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała nr 3344 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę nr 3228 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu w Białymstoku wprowadza następujące zmiany w Uchwale nr 3228 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 1. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dziekan wydziału wyznacza w swojej jednostce pracownika odpowiedzialnego za:

  1. przygotowanie, organizację i przeprowadzenie rekrutacji na kierunki studiów/moduły specjalizacyjne prowadzone w danej jednostce,

  2. współpracę z UKR, w tym przedstawianie sprawozdań i informacji na żądanie przewodniczącego UKR,

  3. obliczanie w IRK punktów kwalifikacyjnych kandydatów oddzielnie dla każdego kierunku studiów/modułu specjalizacyjnego prowadzonego na wydziale,

  4. oznaczanie w IRK kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na dany kierunek/moduł specjalizacyjny w ramach limitu miejsc określonego dla kierunku,

  5. wysyłanie przez IRK wiadomości do kandydatów o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia na dany kierunek/moduł specjalizacyjny oraz o terminie i miejscu złożenia dokumentów,

  6. oznaczanie w IRK osób, które złożyły komplet dokumentów,

  7. wydruk i wysyłanie odmownych decyzji do kandydatów oraz decyzji dotyczących kandydatów cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na kierunek studiów/moduł specjalizacyjny prowadzony na wydziale,

  8. weryfikowanie i przyjmowanie dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz import danych z IRK do systemów obsługujących studentów dokonuje pracownik, o którym mowa w ust. 2, oraz inni wyznaczeni przez dziekana pracownicy wydziału.”

 1. w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dziekan do zadań, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3-8, może wyznaczyć dodatkowych pracowników wydziału.”

 1. w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są poświadczone przez uczelnię na podstawie przedłożonego oryginału:

  1. świadectwo dojrzałości/maturalne i/lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

  2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów); w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski zgodne z wymogami określonymi w § 21 ust. 2,

  1. pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

  2. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

  3. dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu.”

 1. w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Na kierunkach studiów: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, kryminalistyka, w trakcie których student jest narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia istnieje obowiązek przed rozpoczęciem roku akademickiego dostarczenia przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia zaświadczenia o braku przeciwskazań do studiowania na nich wystawionego przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badanie lekarskie wydawane jest podczas składania kompletu wymaganych dokumentów przez kandydata.”

 1. § 5 otrzymuje brzmienie:

㤠5

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Osoba wpisana na listę studentów uzyskuje prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania w systemie USOS w terminie wskazanym w regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia nie może złożyć dokumentów na kierunek, na którym aktualnie studiuje oraz może wybrać tylko jedną formę kształcenia w ramach tego samego kierunku.

 3. Odmowa przyjęcia kandydata na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje podpisuje przewodniczący UKR.

 4. Od odmownej decyzji UKR w sprawach przyjęcia na studia służy odwołanie do rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji na piśmie.

 5. Odwołanie powinno w szczególności zawierać wskazanie przepisów, które zostały naruszone wraz ze zwięzłym uzasadnieniem zarzutów.

 1. Decyzja o odmowie przyjęcia na studia jest doręczana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji podany przez kandydata w IRK.”

 1. w Załączniku nr 1:

 1. Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia

 • pkt 1.25. otrzymuje brzmienie:

„1.25. Kierunek: Informatyka i ekonometria

 • rekrutacja zawieszona.”

 • pkt 1.30. otrzymuje brzmienie:

„1.30. Kierunek: Lingwistyka stosowana (oferta edukacyjna dla kandydatów posiadających znajomość języka niemieckiego min. na poziomie A2, zainteresowanych nauką języka rosyjskiego od podstaw oraz kontynuujących naukę języka angielskiego – edukacja trójjęzyczna)

– rekrutacja zawieszona.”

 • pkt 1.32. otrzymuje brzmienie:

„1.32. Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  • rekrutacja zawieszona.”

 • pkt 1.33. otrzymuje brzmienie:

„1.33. Kierunek: Mikrobiologia

  • rekrutacja zawieszona.”

 • po pkt 1.40. dodaje się pkt 1.41. w brzmieniu:

„1.41. Kierunek: Dyplomacja publiczna

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, dowolny język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, filozofia, geografia.

Kandydaci, którzy zdali nową maturę:

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, dowolny język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia

– poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, którzy zdali starą maturę:

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, dowolny język obcy nowożytny, filozofia, geografia.

Kandydaci, którzy zdali Maturę Europejską (EB):

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: dowolny język obcy nowożytny, geografia, historia, język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, język polski, dowolny język obcy nowożytny, geografia – poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Kandydaci posiadający dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podjęcia studiów:

 • podstawą rekrutacji jest wynik/ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: dowolny język obcy nowożytny, geografia, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie.”

 • po pkt 1.41. dodaje się pkt 1.42. w brzmieniu:

„1.42. Kierunek: Twórcze pisanie

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– język polski.

Kandydaci, którzy zdali nową maturę:

– podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, którzy zdali starą maturę:

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego.

Kandydaci, którzy zdali Maturę Europejską (EB):

  • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):

  • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego – poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Kandydaci posiadający dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podjęcia studiów:

 • podstawą rekrutacji jest wynik/ocena z języka polskiego.

W przypadku braku wyniku/oceny z języka polskiego kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego.”

 • po pkt 1.42. dodaje się pkt 1.43. w brzmieniu:

„1.43. Kierunek: Biotechnologia

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. Kandydaci, którzy zdali nową maturę:

– podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, którzy zdali starą maturę:

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Kandydaci, którzy zdali Maturę Europejską (EB):

  • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):

  • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka – poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Kandydaci posiadający dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podjęcia studiów:

– podstawą rekrutacji jest wynik/ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, matematyka.”

 1. Studia stacjonarne: jednolite studia magisterskie

 • po pkt 2.4. dodaje się pkt 2.5. w brzmieniu:

„2.5. Kierunek: Psychologia

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia:

– dowolny język obcy nowożytny, język polski oraz jeden wybrany przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Kandydaci, którzy zdali nową maturę:

  • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z dowolnego języka obcego nowożytnego i z języka polskiego oraz z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, którzy zdali starą maturę:

  • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z dowolnego języka obcego nowożytnego i z języka polskiego oraz z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

W przypadku niezdawania dowolnego języka obcego nowożytnego na egzaminie dojrzałości będzie brany pod uwagę inny przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości wskazany przez kandydata.

Kandydaci, którzy zdali Maturę Europejską (EB):

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z dowolnego języka obcego nowożytnego i z języka polskiego oraz z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):

 • podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z dowolnego języka obcego nowożytnego i z języka polskiego oraz z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie – poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Kandydaci posiadający dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podjęcia studiów:

 • podstawą rekrutacji jest wynik/ocena z dowolnego języka obcego nowożytnego i z języka polskiego oraz z jednego wybranego przedmiotu spośród następujących: biologia, chemia, matematyka, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

W przypadku braku wyniku/oceny języka polskiego kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka polskiego.

* Rekrutacja zostanie uruchomiona pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych dotyczących prowadzenia kierunku studiów.

 1. w Załączniku nr 2:

Studia stacjonarne: studia drugiego stopnia

 • pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • rekrutacja zawieszona.”

 • pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

W postępowaniu w sprawie przyjęcie na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

 • pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Kierunek: Pedagogika resocjalizacyjna

 • rekrutacja zawieszona.”

 • pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Kierunek: Praca socjalna

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

 • pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26. Kierunek: Stosunki międzynarodowe

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

 • po pkt 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

„28. Kierunek: Dyplomacja publiczna i promocja regionu

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych) na dowolnym kierunku,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

 • po pkt 28 dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

„29. Kierunek: Studia wschodnie

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

 • po pkt 29 dodaje się pkt 30 w brzmieniu:

„30. Kierunek: Kryminalistyka

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) kierunków należących do dziedziny nauk społecznych, nauk humanistycznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

 • po pkt 30 dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

„31. Kierunek: Twórcza resocjalizacja z arteterapią

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

 • po pkt 31 dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

„32. Kierunek: Kognitywistyka i komunikacja

„W postępowaniu w sprawie przyjęcie na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych lub przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub sztuki,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

 • po pkt 32 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

„33. Kierunek: Biotechnologia

„W postępowaniu w sprawie przyjęcie na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dyscypliny: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku, biotechnologia, biologia medyczna, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, weterynaria, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

 1. w Załączniku nr 3

 1. Studia niestacjonarne: studia drugiego stopnia

 • pkt 3.6. otrzymuje brzmienie:

„3.6. Kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

W postępowaniu w sprawie przyjęcie na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

 • pkt 3.7. otrzymuje brzmienie:

„3.7. Kierunek: Pedagogika resocjalizacyjna

 • rekrutacja zawieszona.”

 • pkt 3.8. otrzymuje brzmienie:

„3.8. Kierunek: Praca socjalna

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

 • po pkt 3.9. dodaje się pkt 3.10. w brzmieniu:

„3.10. Kierunek: Twórcza resocjalizacja z arteterapią

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

 1. w Załączniku nr 4:

Kierunki studiów stacjonarnych prowadzone w językach obcych

  1. Studia pierwszego stopnia

 • pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

Kierunek: Филология

Moduł specjalizacyjny: русская филология – языковая коммуникация в администрации

 • rekrutacja zawieszona.”

  1. Studia drugiego stopnia

 • pkt 2.2. otrzymuje brzmienie:

„2.2. Kierunek: International Relations

 • rekrutacja zawieszona.”

 • dodaje się pkt 2.4. w brzmieniu:

„2.4. Kierunek: Applied Chemistry

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dyscypliny: nauki chemiczne, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna,

 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Komentarze (0)