Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

14.05.2024

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi tworzą bardzo długą listę interesujących propozycji kształcenia. W różnorodnej przestrzeni odnaleźć można Administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli kierunek adresowany do osób zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy obejmującej szereg zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnej administracji oraz zarządzaniem bezpieczeństwem. Co warto zaznaczyć, kandydaci wybierający ten kierunek mają możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w zakresie kursów kwalifikowanych, w tym między innymi kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Studia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w UNIWERSYTET WSB MERITO ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień odnoszących się do funkcjonowania organów administracji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Studenci zaznajamiają się między innymi z: zasadami kierowania instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny, działaniem organów administracji publicznej, narzędziami wspomagającymi zarządzanie bezpieczeństwem, prawnymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego, informatycznymi systemami bezpieczeństwa, jak również źródłami prawa i procesu decyzyjnego Unii Europejskiej. Ponadto dowiadują się jak rozpoznawać zagrożenia, przeciwdziałać zagrożeniom oraz naprawiać ich skutki.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunki Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi zdobywają wiedzę obszerną, złożoną z licznych zagadnień. Co warto zaznaczyć, część zajęć realizowana jest w formie wizyt studyjnych w instytucjach i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa i administracji, dzięki czemu łatwiej zrozumieć poruszaną problematykę. Naturalnie podstawą kształcenia jest bogaty program, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • ustrój administracji RP,
 • legislacja administracyjna,
 • bezpieczeństwo informacji i informacyjne,
 • bezpieczeństwo gospodarcze,
 • kontrola i audyt bezpieczeństwa,
 • prawo finansowe i finanse publiczne,
 • ochrona ludności,
 • zarządzanie bezpieczeństwem

Studenci Administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą podjąć jedną spośród kilku specjalności, dzięki którym mogą nie tylko rozwijać indywidualne zainteresowania, ale również przygotowywać się do wykonywania określonych działań zawodowych. Specjalnościami są: Administracja bezpieczeństwa publicznego, Bezpieczeństwo energetyczne, Prawo nowoczesnych technologii i cyberbezpieczeństwo oraz Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa. Dzięki specjalnościom studenci mogą poszerzyć wiedzę o wiadomości dotyczące między innymi: zarządzania procesami bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego, polityki energetycznej państwa, zapobiegania przestępstwom popełnianym z użyciem technologii informatycznych czy zarządzania zasobami ludzkimi w służbach mundurowych.

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne zdobywają rozległą wiedzę. Warto jednak zaznaczyć, że rozwijają także jasno określone umiejętności. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: rozpoznawania różnego rodzaju zagrożeń, organizowania i zarządzania pracą jednostek administracji publicznej, zarządzania procesami bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego, prowadzenia mediacji i negocjacji, pozyskiwania oraz zabezpieczania i analizowania elektronicznych śladów przestępstw czy też zarządzania zasobami ludzkimi w służbach mundurowych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: zwalczania przestępczości zorganizowanej, negocjacji w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwa informacyjnego służb publicznych, informatyki i analizy śledczej. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: urzędach miejskich, urzędach gminnych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach centralnej energetyki, instytucjach finansowych, Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, policji, żandarmerii wojskowej, krajowej administracji skarbowej, straży granicznej, służbie więziennej, Państwowej Straży Pożarnej.

 

Opinie

Studia w Łodzi to niezwykle pojemny i bogaty obszar, w którym propozycję dla siebie odnajdą osoby o różnych potrzebach edukacyjnych i zainteresowaniach. Chcąc pozyskać wiedzę będącą połączeniem zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa wewnętrznego należy wybrać omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Uniwersytet WSB Merito w Łodzi opinie? Kamil, student Administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Studia w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi mają wymiar praktyczny, dzięki czemu przygotowują do wykonywania ważnych i odpowiedzialnych obowiązków zawodowych. Dużym atutem studiów są specjalności, a także wykładowcy, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację i bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • narzędzi oceny potencjalnych zagrożeń,
 • zasad zarządzania procesem bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • informatycznych systemów bezpieczeństwa,
 • prawa zamówień publicznych,
 • zasad prawidłowego organizowania i nowoczesnego zarządzania pracą jednostek administracji publicznej,
 • polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej,
 • narzędzi i technik wykorzystywanych do walki z cyberprzestępczością,
 • analizowania zjawisk w zakresie obronności państwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • urzędach miejskich,
 • urzędach gminnych,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • urzędach centralnej energetyki,
 • instytucjach finansowych,
 • Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • policji,
 • żandarmerii wojskowej,
 • krajowej administracji skarbowej,
 • straży granicznej,
 • służbie więziennej,
 • Państwowej Straży Pożarnej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Łódź

Komentarze (0)