Zasady rekrutacji na UJ 2015/2016

uniwersytet jagielloński rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na UJ 2015/16

Uchwała nr 88/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 maja 2014 roku

w sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji, w  tym  limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz § 138 ust. 1 Statutu UJ, ustala się, co następuje:

 

§ 1

Określa się szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć, na pierwszy rok jed- nolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, wymienionych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dla osób posiadających obywatelstwo polskie oraz wszystkich innych osób podejmujących studia – zgodnie z art. 43 ustawy – na zasadach obowiązujących obywateli polskich, szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć wraz z liczbą miejsc na które mogą być przyjmowani uczestnicy konkursów, określone są w załącznikach nr 1, 2 oraz 3 do niniejszej uchwały, odpowiednio dla:

1) jednolitych  studiów  magisterskich  oraz  studiów  pierwszego  stopnia  prowadzonych w języku polskim – załącznik nr 1;

2) studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim – załącznik nr 2;

3) studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w językach obcych – załącznik nr 3.

2. Dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego podejmujących studia – zgodnie z art. 43 ustawy – na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, warunki i tryb po- dejmowania studiów określone są w uchwale nr 11/II/2011 Senatu UJ z 23 lutego 2011 ro- ku z późn. zm. z uwzględnieniem limitów przyjęć określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Użyte w uchwale określenia odnoszące się do limitów przyjęć oznaczają:

1) górny limit przyjęć – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich;

2) limit przyjęć cudzoziemców – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;

3) dolny limit przyjęć – najmniejszą łączną liczbę osób przyjętych wymaganą do urucho- mienia studiów.

§ 4

1. Do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów, o których mowa w § 1, wprowa- dza się System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ 2015, za pośrednictwem którego są realizowane wszystkie procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego.

2. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów zobowiązani są do dokonania rejestracji w systemie oraz spełnienia wszystkich warunków określonych dla jej potwierdzenia.

§ 5

1. Kandydaci,  którym  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym  uwzględniane  są   osiągnięcia w olimpiadach i konkursach są zobowiązani spełnić wszystkie warunki formalne określone w warunkach rekrutacji i trybie naboru na dane studia.

2. Laureaci konkursów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym są przyjmowani na pierwszy rok  studiów  po  spełnieniu  wszystkich  procedur  rekrutacyjnych  określonych w drodze odrębnych przepisów, na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz odpo- wiednio w porozumieniach, zawartych pomiędzy UJ a organizatorem danego konkursu, lub regulaminach, wymienionych odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Senat UJ upoważnia Prorektora UJ ds. dydaktyki do podejmowania decyzji w sprawie:

1) zmian limitów przyjęć określonych niniejszą uchwałą,

2) nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż ustalony dla danych studiów dolny limit przyjęć, a także wszelkich innych decyzji będących wynikiem dopasowania wielkości limitów przyję- tych niniejszą uchwałą do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązują- cych przepisów prawa.

§ 7

Prorektor UJ ds. dydaktyki określi w drodze zarządzenia szczegółowe warunki organizacji naboru na studia, o których mowa w § 1.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

czytaj więcej...

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)