Zasady rekrutacji na UŁ 2018/19

Zasady rekrutacji na UŁ 2018/19

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiówna rok akademicki 2018/2019.

 

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Na rok akademicki 2018/2019 w Uniwersytecie Łódzkim przyjmowani będą kandydaci na studia stacjonarne oraz niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia wymienione w niniejszym załączniku do uchwały.

 2. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów zaproponowana przez rady poszczególnych wydziałów UŁ określona została przez Senat UŁ w niniejszym załączniku do uchwały.

 3. Tryb rekrutacji na studia regulują przepisy Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim, stanowiącego załącznik do uchwały nr 391 Senatu UŁ z dnia 17 listopada 2014 r.

§ 2

 

 1. Do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki określone w niniejszym załączniku do uchwały oraz posiada:

  1. świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

  2. tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 2. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie określonym niniejszymi zasadami uprawnieni są obywatele polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.).

 3. Zasady uznawania lub nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą regulują:

  1. art. 93-93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r. poz. 375),

  2. odpowiednie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

 4. Zasady uznawania lub nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą regulują:

  1. art. 191a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.),

  2. odpowiednie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 5. Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie tych studiów poprzez przedstawienie:

  1. dokumentu potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,

  2. certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

  3. potwierdzenia UŁ, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 6. Zasady podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi określa:

  1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1842 ze zm.),

  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. z 2016 r., poz. 1501),

 1. odrębne przepisy obowiązujące w UŁ.

 2. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym w czasie egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych ustalana jest z wydziałową komisją rekrutacyjną za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych po osobistym zgłoszeniu się kandydata do Pełnomocnika z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

§ 3

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

 1. Na studia stacjonarne kandydat składa dokumenty, o których mowa w ust. 3 - 7, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia w terminie i miejscu podanym przy kierunku/specjalności. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 3-7 kandydat składa wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania.

Niezłożenie w/w dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia na ten kierunek/specjalność.

 1. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia niestacjonarne kandydat składa oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 - 7 wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania.

Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności.

 1. Od kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

 2. w przypadku kandydatów z nową maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej;

 3. w przypadku kandydatów ze starą maturą: kopia świadectwa dojrzałości lub kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczone przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej;

 4. kserokopia dowodu osobistego.

 5. Na niżej wymienione kierunki i specjalności kandydat zobowiązany jest złożyć dodatkowo

zaświadczenie lekarskie:

 1. na wszystkie kierunki Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy. Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunki Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do postępowania kwalifikacyjnego na te kierunki;

 2. na kierunek: turystyka i rekreacja (I stopień) - Filia Tomaszów Mazowiecki: w przypadku braku oceny z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej konieczne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływaniem. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza: „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.

 3. Na studia pierwszego stopnia na kierunek turystyka i rekreacja (WNG i Filia w Tomaszowie Maz.) kandydat zobowiązany jest złożyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej.

 4. Na wszystkie kierunki Wydziału Prawa i Administracji oraz Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim kandydat zobowiązany jest złożyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm.

 5. Na studia drugiego stopnia kandydat zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 1, 2, 3 lit. c oraz 4 lit. a kopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu poświadczone przez Uniwersytet Łódzki – oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej, oraz:

 6. na kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logopedia (Wydział Filologiczny); geografia oraz turystyka i rekreacja – forma niestacjonarna (Wydział Nauk Geograficznych); gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania); geoinformacja (Wydział Nauk

Geograficznych i Wydział Matematyki i Informatyki), kierunki na Wydziale Filozoficzno- Historycznym: historia, filozofia, etnologia, historia sztuki, religioznawstwo, wojskoznawstwo; kierunki na Wydziale Chemii – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych;

 1. na kierunki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych i ogólnym wyniku studiów na dyplomie;

 2. na kierunki Wydziału Chemii – w przypadku braku suplementu do dyplomu (dla kandydatów z dyplomem sprzed 2005 r.) – wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię;

 3. na kierunek Leśnictwo (pod warunkiem uruchomienia kierunku) – w przypadku braku suplementu do dyplomu – kartę przebiegu studiów poświadczoną przez macierzystą uczelnię.

 4. Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.

 

§ 4

Zasady przyjęć dla kandydatów z nową maturą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów legitymujących się nową maturą polega na wyliczeniu punktów na podstawie świadectwa dojrzałości z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.

 2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego z egzaminu maturalnego z określonych przy poszczególnych kierunkach/specjalnościach przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca wynik na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.

 1. Kategorie przedmiotów:

 2. kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

 3. kategoria "2" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

 4. kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z 2 różnych przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwa wyniki (ma wyniki z tych przedmiotów na dwóch poziomach lub ma wyniki z więcej niż dwóch przedmiotów) do kwalifikacji będą uwzględniane te wyniki, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wyniki z przedmiotów wymienionych w tej kategorii

nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na

dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

 1. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach - do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko raz - w sposób korzystniejszy dla kandydata.

 2. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu pisemnego dwujęzycznego z języka obcego podany jest w tabeli w pkt. 6 (przelicznik dla neofilologii dotyczy tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych). Część egzaminu z przedmiotu pisana w języku obcym liczona jest zamiennie z poziomem rozszerzonym z tego przedmiotu.

 3. Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

 4. Kategoria przedmiotu

  Poziom podstawowy

  Poziom rozszerzony

  Poziom dwujęzyczny

  w przypadku języka obcego

  1

  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

  Przedmiot jest wymagany

   

  1,5

   

  4

   

  5 (dla neofilologii x 7)

  2

  do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

  Przedmiot jest wymagany

   

  1

   

  3

   

  3,75

  3

  do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów

  Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie

  na dany kierunek/specjalność

   

   

  0,5

   

   

  1

   

   

  1,25

 

§ 5

Zasady przyjęć dla kandydatów ze starą maturą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów legitymujących się starą maturą polega na obliczeniu punktów za oceny z egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.

 2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z określonych w zasadach przedmiotów ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca oceny z egzaminu maturalnego oraz przeliczniki za każdy przedmiot.

 3. Kategorie przedmiotów:

 4. kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

 5. kategoria "2" - do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

 6. kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwie oceny z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwie oceny (ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będą uwzględniane te oceny, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Jeżeli z danego przedmiotu kandydat posiada oceny z egzaminu ustnego i pisemnego do przeliczenia mogą zostać wzięte pod uwagę obie oceny. Posiadanie ocen z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

 7. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach, do przeliczenia punktów brany jest

pod uwagę tylko w jednej kategorii z pierwszeństwem dla kategorii wymaganych (1 i 2), w sposób korzystniejszy dla kandydata. Przedmiot uwzględniony do przeliczenia w kategorii 1 albo 2 nie może być ponownie uwzględniony w kategorii 3.

 1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego dwujęzycznego podany jest w tabeli w pkt. 8 i 9.

 2. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu maturalnego na podstawie posiadanego certyfikatu językowego lub tytułu laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego – otrzymuje maksymalną liczbę punktów z tej części egzaminu, której zwolnienie dotyczy.

 3. Przeliczniki dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Przedmiot kategorii 2

 • Skala ocen od 6 do 2

   

  Skala ocen od 5 do 3

  Ocena          

  Liczba punktów

  Ocena

  Liczba punktów

  Celująca         

  300

  Bardzo dobra

  300

  Bardzo dobra

  233

  Dobra

  165

  Dobra          

  165

  Dostateczna

  30

  Dostateczna     

  98

   

   

       Dopuszczająca

  30

   

   

 

Przedmiot kategorii 3

 • Skala ocen od 6 do 2

   

  Skala ocen od 5 do 3

  Ocena             

  Liczba punktów

  Ocena

  Liczba punktów

  Celująca           

  100

  Bardzo dobra

  100

  Bardzo dobra

  79

  Dobra

  58

  Dobra             

  58

  Dostateczna

  15

  Dostateczna        

  37

   

   

  Dopuszczająca

  15

   

   

 

 1. Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej na wszystkich kierunkach/specjalnościach z wyjątkiem określonym w punkcie 9.

Przedmiot kategorii 1:

 • Skala ocen od 6 do 2

   

  Skala ocen od 5 do 3

  Ocena 

  Liczba punktów

  Ocena

  Liczba punktów

  Celująca

  500

  Bardzo dobra

  500

  Bardzo dobra

  413

  Dobra

  325

 • Dobra

  325

   

  Dostateczna

  150

  Dostateczna

  238

   

   

  Dopuszczająca

  150

   

   

 

Przedmiot kategorii 2

 • Skala ocen od 6 do 2

   

  Skala ocen od 5 do 3

  Ocena           

  Liczba punktów

  Ocena

  Liczba punktów

  Celująca         

  375

  Bardzo dobra

  375

  Bardzo dobra

  310

  Dobra

  244

  Dobra         

  244

  Dostateczna

  113

  Dostateczna     

  179

   

   

  Dopuszczająca

  113

   

   

 

Przedmiot kategorii 3

 • Skala ocen od 6 do 2

   

  Skala ocen od 5 do 3

  Ocena           

  Liczba punktów

  Ocena

  Liczba punktów

  Celująca          

  125

  Bardzo dobra

  125

  Bardzo dobra

  107

  Dobra

  89

  Dobra          

  89

  Dostateczna

  53

  Dostateczna     

  71

   

   

      Dopuszczająca

  53

   

   

 

 1. Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej wymienionego w kategorii 1 na kierunkach/specjalnościach neofilologicznych - przeliczniki dotyczą tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych:

Przedmiot kategorii 1:

 • Skala ocen od 6 do 2

   

  Skala ocen od 5 do 3

  Ocena

  Liczba punktów

  Ocena

  Liczba punktów

  Celująca

  700

  Bardzo dobra

  700

  Bardzo dobra

  578

  Dobra

  455

  Dobra

  455

  Dostateczna

  210

  Dostateczna

  333

   

   

  Dopuszczająca

  210

   

   

 

§ 6

Zasady przyjęć dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

 1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.

 2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).

 3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).

 4. Jeśli na danym kierunku /specjalności stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy poziomu egzaminu, mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki nowej matury dla odpowiedniego poziomu.

 5. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

 6. Matura Międzynarodowa IB

  Nowa matura

   

  Matura Międzynarodowa IB

  Nowa matura

  SL

  PP

  HL

  PR

  7

  100%

  7

  100%

  6

  86%

  6

  85%

  5

  72%

  5

  70%

  4

  58%

  4

  55%

  3

  44%

  3

  40%

  2

  30%

  2

  25%

  1

  0%

  1

  10%

 

§ 7

Zasady przyjęć dla kandydatów z maturą zagraniczną i maturą europejską (EB)

W czasie trwania elektronicznej rejestracji kandydaci wraz z kopią dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz ich tłumaczeniem na język polski składają dodatkowo wniosek o wskazanie przedmiotów i określenie ocen ze świadectwa maturalnego, które będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na wskazany kierunek.

 1. Osoby, które nie posiadają na świadectwie dojrzałości wyników z egzaminów równorzędnych z egzaminami polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą być kwalifikowane na podstawie innych wyników dokumentujących na świadectwie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek. Decyzję o uznaniu przedmiotów oraz przypisaniu im ocen podejmuje Dziekan lub Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust.2, stosuje się skale ocen określone w § 5 ust. 7; oceny wpisywane są do systemu rekrutacyjnego przez pracowników COSiD-RiTS .

 3. Oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 3 przeliczane są zgodnie z zasadami starej matury określonymi w § 5 niniejszej uchwały.

 4. Dokumenty, o których mowa w ust.1 składane są przez obywateli polskich – w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i Tok Studiów, a przez cudzoziemców – w Biurze Współpracy z Zagranicą. Jednostki te, po zakwalifikowaniu przez komisje rekrutacyjne kandydatów do przyjęcia na wybrany kierunek, przekazują komplet dokumentów sekretarzowi właściwej komisji.

 5. Zasady postępowania określone w ust. 1-5 obowiązują również w przypadku dyplomów zagranicznych w zakresie ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.

 

§ 8

Egzamin wstępny na studia/ rozmowa kwalifikacyjna

 1. Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej w uczelni.

 2. Egzamin pisemny jest anonimowy.

 3. Kandydat, który w czasie składania egzaminu korzysta z niedozwolonych pomocy lub zachowuje się nieodpowiednio, zostaje wydalony z sali i nie jest dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, a fakt ten zostaje odnotowany w dokumentach kandydata.

 4. Każda praca pisemna sprawdzana jest przez dwóch egzaminatorów, specjalistów z danego przedmiotu, a umotywowana opinia wyrażona jest liczbą punktów. Błędy i ich rodzaje zaznacza się na marginesie pracy. Liczba punktów nie podlega zmianie po jej ogłoszeniu.

 5. Oddzielnie może być oceniana każda z części pisemnej pracy egzaminacyjnej.

 6. Kandydat ma prawo do wglądu do własnych prac egzaminu wstępnego w obecności przewodniczącego lub członka wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

 7. Na kierunkach, na których przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne, przebieg i wynik każdej rozmowy winien być potwierdzony osobnym protokołem opatrzonym datą, godziną oraz podpisem osoby przeprowadzającej tę rozmowę i członków komisji.

 8. Egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w obecności członków wydziałowej komisji

rekrutacyjnej. Liczbę punktów z egzaminu ustala egzaminator, a zatwierdza komisja. Uchwały komisji zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 1. Kandydat, który nie uzyskał minimum punktów z egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej, nie może zostać przyjęty na studia, ponieważ wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej jest w tej sytuacji negatywny.

§ 9

Odstąpienie od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub powołana przez niego komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej (w stosunku do wszystkich kandydatów na dany kierunek/specjalność studiów, których egzamin obowiązuje) najpóźniej w dniu egzaminu wstępnego na studia/rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 10

Przepisy końcowe

 

Niniejsze zasady podaje się do wiadomości publicznej do 31 maja 2017 r.

 

STUDIA STACJONARNE

PIERWSZEGO STOPNIA I

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

BIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

W ramach kierunku BIOLOGIA przewidywane jest uruchomienie specjalności nauczycielskiej, o ile zgłosi się na nią co najmniej 20 osób. Szczegółowy program studiów w ramach specjalności zostanie podany w programie studiów dla kierunku BIOLOGIA na rok akademicki 2018/2019.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dowolny przedmiot zdawany na maturze

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym i co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

BIOTECHNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dowolny przedmiot zdawany na maturze

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym i co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

MIKROBIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dowolny przedmiot zdawany na maturze

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym i co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dowolny przedmiot zdawany na maturze

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym i co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dowolny przedmiot zdawany na maturze

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym i co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

 

WYDZIAŁ CHEMII

 

CHEMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Specjalności: Chemia w nauce i gospodarce, Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów, Chemia kosmetyczna.

Specjalność będzie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka

Wymagana znajomość języka angielskiego.

ANALITYKA CHEMICZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

CHEMIA MEDYCZNA

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat UŁ

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 7-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 45

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

ANALITYKA GOSPODARCZA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka

Kandydaci na kierunek analityka gospodarcza winni znać język angielski w stopniu średnio zaawansowanym.

 

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne,

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia, WOS

 

EKONOMIA EKOBIZNES

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, biologia, chemia, informatyka

 

EKONOMIA EKOBIZNES, studia w języku angielskim Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

język obcy nowożytny

maksymalnie jeden (wymagany)

 

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, biologia, chemia, informatyka

Kandydaci na kierunek Ekonomia Ekobiznes, studia w języku angielskim winni znać język angielski w stopniu zaawansowanym (na poziomie minimum B1).

 

EKONOMIA MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka

 

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 240

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

 

EKONOMIA, studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

Kandydaci na kierunek ekonomia, studia w języku angielskim winni znać język angielski w stopniu zaawansowanym.

 

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, informatyka

3

matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka

maksymalnie dwa (nie wymagane)

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, informatyka

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, informatyka

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, fizyka, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, fizyka, geografia, informatyka

Kandydaci na kierunek informatyka i ekonometria winni znać język angielski w stopniu średnio zaawansowanym.

 

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, WOS, historia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język polski, WOS, historia

 

RYNEK FINANSOWY

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, informatyka

3

matematyka, geografia, historia, informatyka

maksymalnie dwa (nie wymagane)

 

 

SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, WOS, historia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język polski, WOS, historia

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

FILOLOGIA POLSKA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

 

INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, informatyka,

geografia, matematyka

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Orientacyjny limit miejsc: 70

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy , WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy , WOS, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia

DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)

2

maksymalnie jeden(wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

,maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura

antyczna, drugi język obcy, filozofia, geografia, matematyka

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów.

 

KULTUROZNAWSTWO

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

`

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

 

 

 

FILMOZNAWSTWO

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia

 

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Rekrutacja na kierunek składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdza się predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu (swobodna wypowiedź, przeczytanie fragmentu tekstu, wykonanie ćwiczeń wskazanych przez logopedę). Niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego wg tabeli:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, fizyka, matematyka

 

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 25

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min. 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS, język grecki i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA HISZPAŃSKA + JĘZYK ANGIELSKI

(nauka języka hiszpańskiego od początku, język angielski zaawansowany; przyjmowane są także osoby z zaawansowaną znajomością języka hiszpańskiego)*

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min. 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski lub język hiszpański

2

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy lub język polski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

* wstępna deklaracja poziomu języka w momencie składania dokumentów.

Od kandydata wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego i polskiego.

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat

(język francuski od podstaw lub zaawansowany, drugi język obcy od podstaw lub zaawansowany)*

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 75 – 5 grup językowych

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

Maksymalnie jeden (wymagany)

Język obcy

2

Maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

Maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura

antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

*wstępna deklaracja poziomu języka w momencie składania dokumentów

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 70

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym albo innego języka obcego,

znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.


 

Kategoria przedmiotu

 

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, geografia, filozofia, drugi język obcy

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 35

Specjalność zostanie uruchomiona gdy zgłosi się co najmniej 20 osób

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, WOS, drugi język obcy, filozofia

 

 

FILOLOGIA WŁOSKA

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat UŁ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Nauka języka włoskiego od podstaw w grupie początkującej lub średniozaawansowanej.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej. Nie jest wymagana znajomość języka włoskiego.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, geografia

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA WŁOSKA

nabór na specjalność odbędzie się pod warunkiem nieutworzenia kierunku filologia włoska

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Nauka języka włoskiego od podstaw w grupie początkującej lub średniozaawansowanej.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej. Nie jest wymagana znajomość języka włoskiego.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

 

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, geografia

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób. Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

(albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

(albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1;

znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język niemiecki (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów.

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 90 osób – 4 grupy językowe*

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 35 kandydatów.

Kategoria przedmiotu:

Przedmioty:

 

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

 

2

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

 

3

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

*Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów.

 

NIEMCOZNAWSTWO

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość historii powszechnej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, znajomość WOS na poziomie szkoły średniej, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, drugi język obcy, geografia

 

STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE (prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Ratyzbonie)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 20, w tym 10 – rekrutacja w Uniwersytecie Łódzkim, 10 – rekrutacja w Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Z uwagi na łączenie zajęć na innych kierunkach studiów brak jest progowej liczby osób niezbędnej do uruchomienia kierunku.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 dla

studentów rekrutowanych w UŁ, znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1 dla studentów rekrutowanych w UŁ i na poziomie min. C1 dla studentów rekrutowanych w UR.

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język niemiecki (albo język polski lub inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język niemiecki w przypadku matury obcojęzycznej)

UWAGA: wymagana znajomość języka polskiego

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna,

filozofia, drugi język obcy, geografia

III rok studiów studenci studiują w Uniwersytecie w Ratyzbonie w ramach programu ERASMUS plus, stypendia przyznawane są na co najmniej 1 semestr.

 

PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

 

 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

ARCHEOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

ETNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letni) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski lub inny przedmiot zdawany przez kandydata

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy lub dowolny przedmiot zdawany przez kandydata

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze

FILOZOFIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, jeżeli na studia zgłosi się co najmniej 30 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata (np. filozofia)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze w tym obowiązkowo język polski jeśli nie został wybrany w 1 kategorii

 

OKCYDENTALISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób. Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, inny dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze w tym obowiązkowo język polski jeśli nie został wybrany w 1 kategorii

 

 

HISTORIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc łącznie: 130

Kierunek zostanie uruchomiony gdy zgłosi się minimum 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka, informatyka

 

RELIGIOZNAWSTWO

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, jeżeli zgłosi się min. 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, język angielski, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, język angielski, matematyka

3

historia, WOS, geografia, język polski, język angielski, biologia, matematyka, historia

maksymalnie dwa (nie wymagane)

sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, drugi język obcy

 

WOJSKOZNAWSTWO

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony gdy zgłosi się minimum 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, język polski, historia sztuki, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, język polski, historia sztuki, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

drugi język obcy nowożytny, historia, WOS, język polski, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka

 

HISTORIA SZTUKI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy lub dowolny przedmiot zdawany na maturze

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

FIZYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki i praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

 

POPULARYZACJA I NAUCZANIE FIZYKI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

2

język obcy

maksymalnie jeden (wymagany)

 

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

 

NANOTECHNOLOGY

Studia w języku angielskim prowadzone we współpracy z Wydziałem Chemii UŁ.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

 

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia inżynierskie (7-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 250

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

 

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

MATEMATYKA

Specjalności: Nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki, Matematyka finansowa i aktuarialna, Matematyka ogólna, Matematyka teoretyczna, Financial Mathematics (Matematyka finansowa) – studia w języku angielskim) .

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 50 osób. Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

 1. Nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób;

 2. Matematyka finansowa i aktuarialna – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób;

 3. Matematyka ogólna – bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc;

 4. Matematyka teoretyczna – bez ograniczeń minimalnej liczby.

Wyboru specjalności Financial Mathematics kandydaci dokonują podczas rekrutacji. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, informatyka

 

INFORMATYKA

Specjalności: Sieci komputerowe i przetwarzanie danych, Grafika komputerowa i projektowanie gier, Informatyka ogólna, Computer Science (Informatyka ogólna) – studia w języku angielskim Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 300

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 50 osób. Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

 1. Sieci komputerowe i przetwarzanie danych – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób ,

 2. Grafika komputerowa i projektowanie gier – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,

 3. Informatyka ogólna – bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc.

Wyboru specjalności Computer Science (Informatyka ogólna) – studia w języku angielskim kandydaci dokonują podczas rekrutacji. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka

 

ANALIZA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 3,5-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka

 

 

GEOGRAFIA

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

GEOMONITORING

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne,

profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

UWAGA:

 • do e-rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja mogą przystąpić kandydaci, którzy mają na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocenę z wychowania fizycznego; osoby z przyczyn zdrowotnych zwolnione z wychowania fizycznego nie będą kwalifikowane;

 • kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną.

 

CLIMATOLOGY

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, fizyka, matematyka, chemia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, fizyka, matematyka, chemia, informatyka, język polski, język obcy,

biologia, historia, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

PSYCHOLOGIA

Studia jednolite magisterskie (10-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 130

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, biologia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (nowożytny)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia

Studia od III roku będą realizowane w ramach specjalizacji, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 420

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 90 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (nowożytny)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia

Studia od IV semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.

Uniwersytet Łódzki umożliwia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich kontynuację na studiach drugiego stopnia.

 

 

PRAWO

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 250

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 80 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, WOS, geografia, historia

*dla obywateli polskich lub osób posiadających kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym

 

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 80 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka, WOS

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia

*dla obywateli polskich lub osób posiadających kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym

 

POLITYKA SPOŁECZNA

(kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno- Socjologicznym UŁ)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka, WOS

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia

*dla obywateli polskich lub osób posiadających kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym

 

 

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

POLITOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, język polski, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język

polski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język

polski, historia sztuki

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, filozofia, historia, WOS, geografia, historia sztuki

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia

muzyki

 

STUDIA AZJATYCKIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, język polski, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański,

rosyjski)

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 

INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES – studia w języku angielskim

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat UŁ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), WOS,

historia, geografia, język polski, matematyka, historia sztuki

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka

 

 

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

ANALITYKA BIZNESU

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka,

WOS

 

 

FINANSE I INWESTYCJE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka,

WOS

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka,

WOS

 

MARKETING

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka,

WOS

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka,

WOS

 

 

RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

język obcy nowożytny

maksymalnie jeden (wymagany)

 

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka,

WOS

 

 

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 95

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka,

WOS

 

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka,

WOS

 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia,

chemia

 

 

BUSINESS MANAGEMENT (studia w języku angielskim)*

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, fizyka, historia, matematyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka,

WOS

 

MANAGEMENT AND FINANCE (studia w języku angielskim)*

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

* od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka,

WOS

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

I WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

GEOINFORMACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne,

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, informatyka, fizyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski,

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie lub inżynierskie 3,5-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy, język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, język obcy, język polski, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie/inżynierskie 3,5-roczne*) – stacjonarne Orientacyjny limit miejsc łącznie: 20

Kierunki/specjalności wchodzące w skład MISM-P:

 1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:

  • Biologia

  • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

  • Biotechnologia

  • Mikrobiologia

  • Ochrona Środowiska

 2. Wydział Chemii:

 3. Chemia

 4. Fizyka

 5. Informatyka

 6. Matematyka

 7. Analiza danych

 8. Informatyka

 9. Geografia

 10. Geomonitoring

 11. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej:

 12. Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Wydział Nauk Geograficznych:

*w zależności od wybranego kierunku/specjalności

Nabór na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno–Przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wchodzących w skład MISM-P.

Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku ubiega się o przyjęcie na MISM-P.

Na studia w ramach MISM-P. będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki, na które ubiegają się o przyjęcie.

 

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc łącznie: 51

Kierunki/specjalności wchodzące w skład MISH-S:

 1. Wydział Filologiczny:

  • filologia angielska – 2 osoby

  • filologia germańska – 2 osoby

  • filologia-specjalność: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – 2 osoby

  • filologia polska – 4 osoby

  • filologia-specjalność: filologia słowiańska – 2 osoby

  • filologia romańska* – 2 osoby

  • filologia-specjalność: filologia rosyjska – 2 osoby

  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 2 osoby

  • kulturoznawstwo – 2 osoby

  • filmoznawstwo – 2 osoby

  • nowe media i kultura cyfrowa – 2 osoby

 2. Wydział Filozoficzno-Historyczny:

 3. etnologia – 2 osoby

 4. filozofia – 3 osoby

 5. historia – 3 osoby

 6. historia sztuki – 2 osoby

 7. międzynarodowe studia kulturowe – 5 osób

 8. politologia – 5 osób

 9. stosunki międzynarodowe – 5 osób

 10. socjologia – 2 osoby

 11. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych:

 12. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny:

 

Nabór na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISH-S.

Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISH-S.

Na studia w ramach MISH-S będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISH-S, w liczbie podanej przy kierunku/specjalności. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISH-S, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

*pod warunkiem utworzenia kierunku

 

STUDIA NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO STOPNIA I

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

BIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

W ramach kierunku BIOLOGIA przewidywane jest uruchomienie specjalności nauczycielskiej. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się 30 osób. Szczegółowy program studiów w ramach specjalności zostanie podany w programie studiów niestacjonarnych dla kierunku BIOLOGIA na rok akademicki 2018/2019.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku biologia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska.

 

CHEMIA

WYDZIAŁ CHEMII

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób. Specjalności: chemia w nauce i gospodarce, Chemia kosmetyczna. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób. Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie jak na studia stacjonarne na kierunku „chemia”.

 

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

 

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku ekonomia.

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku gospodarka przestrzenna.

 

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku informatyka.

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku logistyka.

 

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku praca socjalna.

 

SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku socjologia.

 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 7-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożonych dokumentów, a w przypadku większej liczby kandydatów – zasady takie same jak na studia stacjonarne.

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

MATEMATYKA

Specjalność: Matematyka ogólna i finansowa

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne),

profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, informatyka

 

INFORMATYKA

Specjalności: Sieci komputerowe i przetwarzanie danych, Grafika komputerowa i projektowanie gier, Informatyka ogólna

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne) Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób. Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

 1. Sieci komputerowe i przetwarzanie danych – specjalność uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób;

 2. Grafika komputerowa i projektowanie gier – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób;

 3. Informatyka ogólna – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób. Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka

 

ANALIZA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 3,5-letnie) – niestacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (nie wymagany)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka

 

 

 

GEOGRAFIA

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak dla studiów stacjonarnych.

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak dla studiów stacjonarnych.

UWAGA:

 • do e-rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja mogą przystąpić kandydaci, którzy mają na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocenę z wychowania fizycznego; osoby z przyczyn zdrowotnych zwolnione z wychowania fizycznego nie będą kwalifikowane,

 • kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną.

 

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

 

PSYCHOLOGIA

Studia jednolite magisterskie (10-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 130

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

Zasady przyjęć:

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zasady przyjęć takie, jak na studia stacjonarne.

Studia od III roku będą realizowane w ramach specjalizacji, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.

 

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

Zasady przyjęć:

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zasady przyjęć takie, jak na studia stacjonarne.

Studia od IV semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.

Uniwersytet Łódzki umożliwia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich kontynuację na studiach drugiego stopnia.

 

PRAWO

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) - niestacjonarne (wieczorowe)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same jak na studia stacjonarne - kierunek prawo.

PRAWO

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same jak na studia stacjonarne - kierunek prawo.

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same jak na studia stacjonarne - kierunek administracja.

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 140

Grupa kierunków Zarządzanie uruchomiona zostanie, gdy zgłosi się co najmniej 70 osób.

Kierunki: Analityka biznesu, Marketing,

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie,

Zarządzanie publiczne, Zarzadzanie zasobami ludzkimi.

Wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów.

Zasady przyjęć na grupę kierunków Zarządzanie:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same, jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: Analityka biznesu; Marketing; Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami; Zarządzanie; Zarządzanie publiczne; Zarzadzanie zasobami ludzkimi.

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same, jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych na kierunku Logistyka.

 

GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Grupa kierunków Finanse i rachunkowość uruchomiona zostanie, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Kierunki:

Finanse i inwestycje, Rachunkowość.

Wybór kierunku nastąpi do końca pierwszego roku studiów.

Zasady przyjęć na grupę kierunków Finanse i rachunkowość:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same, jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Rachunkowość oraz na kierunku Finanse i inwestycje.

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie lub inżynierskie 3,5-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak dla studiów stacjonarnych.

 

STUDIA STACJONARNE

DRUGIEGO STOPNIA

 

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

BIOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności, których wykaz będzie podany w ofercie Wydziału na rok akademicki 2018/2019 wraz z limitami przyjęć na każdą z nich. Kandydat, w chwili składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, zostanie poproszony o złożenie deklaracji wyboru specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy deklaracje złoży na nią co najmniej 15 osób.

BIOTECHNOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 75

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki i ochrony środowiska, nauk rolniczych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności, których wykaz będzie podany w ofercie Wydziału na rok akademicki 2018/2019 wraz z limitami przyjęć na każdą z nich. Kandydat, w chwili składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, zostanie poproszony o złożenie deklaracji wyboru specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy deklaracje złoży na nią co najmniej 15 osób.

 

GENETYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

 

MIKROBIOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna.

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku mikrobiologia oraz studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, biochemii, biofizyki i nauk medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie kierunku ukończenia studiów (kierunek mikrobiologia – 4 pkt, pozostałe kierunki – 1 pkt), średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności, których wykaz będzie podany w ofercie Wydziału na rok akademicki 2018/2019 wraz z limitami przyjęć na każdą z nich. Kandydat, w chwili składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, zostanie poproszony o złożenie deklaracji wyboru specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy deklaracje złoży na nią co najmniej 15 osób.

 

 

CHEMIA

WYDZIAŁ CHEMII

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Specjalności: Chemia w nauce i gospodarce, Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów, Chemia kosmetyczna.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunku Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów kształcenia stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku „Chemia” (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów Komisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

 

ANALITYKA CHEMICZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Analityka chemiczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku analityka chemiczna, chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów kształcenia stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku „Analityka chemiczna” (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów Komisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

 

NAUCZANIE CHEMII

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 20

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków: Chemia kosmetyczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków Chemia kosmetyczna i Chemia, a także kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów chemicznych pierwszego lub drugiego stopnia albo absolwenci studiów I lub II stopnia kierunków pokrewnych (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów Komisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

 

NANOTECHNOLOGY

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat UŁ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne w języku angielskim

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Chemia, Fizyka oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku chemia, fizyka lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

 

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

 

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat UŁ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów, przy czym ustala się następujące mnożniki ocen z dyplomu:

 • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku: Bankowość i finanse cyfrowe: mnożnik 3,

 • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich na kierunkach ekonomicznych i/lub informatycznych: mnożnik 2

- dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich na kierunkach z obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych: mnożnik 1.

 

ECONOMICS AND INTERNATIONAL BUSINESS

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Kandydaci na kierunek Economics and International Business, studia w języku angielskim winni znać język angielski w stopniu zaawansowanym.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

EKONOMIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

LOGISTYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

POLITYKA SPOŁECZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

PRACA SOCJALNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

REWITALIZACJA MIAST (rekrutacja od semestru zimowego i od semestru letniego) Rekrutacja prowadzona przez Politechnikę Łódzką: http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/lista-kierunkow Studia drugiego stopnia (magisterskie 5-semestralne) – stacjonarne profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Rewitalizacja miast musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszarów: technicznego, społecznego, ścisłego lub przyrodniczego.

Podstawą przyjęcia będzie ocena z całości studiów potwierdzona wpisem na dyplomie.

RYNEK FINANSOWY

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

 1. Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) lub magisterskich (lub równorzędnych) z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinach : ekonomia, finanse oraz nauki o zarzadzaniu i dziedziny nauk

matematycznych w dyscyplinie matematyka na specjalnościach matematyka finansowa i aktuarialna oraz

analiza finansowa (lub podobne). W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w stosunku do przyjętego limitu kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Rynek finansowy, prowadzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

 1. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów wskazanych w punkcie 1, przyjmowani są

absolwenci studiów licencjackich (lub równorzędnych) lub magisterskich (lub równorzędnych) z pozostałych dziedzin nauki, na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia dotyczące rynków finansowych oraz metod analizy tych rynków. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy przejdą rozmowę kwalifikacyjną z wynikiem pozytywny , kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów.

Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 1. W postepowaniu rekrutacyjnym od wszystkich osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia kierunek

Rynek finansowy wymagane są kompetencje absolwentów studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość lub Rynek finansowy, prowadzony na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Jeśli kandydat nie posiada ww. kompetencji lub nie uzyskali ich w wyniku procesu formalnego kształcenia, może podjąć studia pod

warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów brakujących kompetencji np. w formie zajęć nieobjętych planem studiów.

SOCJOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

FILOLOGIA POLSKA

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich wszystkich kierunków.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów.

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

INFORMATOLOGIA DLA BIZNESU Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat UŁ

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

KULTUROZNAWSTWO

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów. Podanie informacji o preferowanym wyborze specjalności.

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów z taką samą oceną z rozmowy kwalifikacyjnej decydować będzie średnia ocen ze studiów.

LOGOPEDIA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

 1. z uwagi na specyfikę kierunku oferta skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich kierunków: logopedia, logopedia ogólna, logopedia ogólna i kliniczna, logopedia z audiologią.

 2. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie:

  • konkursu dyplomów – 50%

  • średniej ocen ze studiów, wyliczonej przez macierzysty dziekanat (tej samej, która była uwzględniona przy wyliczeniu oceny na dyplomie) – 50% .

Należy złożyć zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów.

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA HISZPAŃSKA

JĘZYK HISZPAŃSKI + AMERYKANISTYKA FILOLOGICZNA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min. 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i studiów magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków/specjalności niż filologia hiszpańska wymagany certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci nieposiadający certyfikatu muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich kompetencje językowe. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów, pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli absolwenci filologii hiszpańskiej.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2; zaawansowana znajomość języka angielskiego i polskiego; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej), podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat UŁ

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Uruchomienie poszczególnych specjalizacji uzależnione będzie od liczby chętnych. Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia romańska (francuska), wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2.

Konkurs dyplomów.

 

FILOLOGIA WŁOSKA

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat UŁ

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii włoskiej, jak również dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków i specjalności. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim.

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA WŁOSKA

Nabór na specjalność odbędzie się pod warunkiem nieutworzenia kierunku Filologia włoska.

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii włoskiej, jak również dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków i specjalności. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim.

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Kryteria przyjęcia kandydata będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

 • kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów (dyplom studiów licencjackich).

Kryteria przyjęcia kandydata nie będącego absolwentem studiów licencjackich specjalności filologia klasyczna:

 • kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnego kierunku.

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia rosyjska, wymagane jest udokumentowanie znajomości języka rosyjskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu dyplomów.

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej lub dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w innym zakresie plus znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona certyfikatem oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskana w konkursie dyplomów (50%) i rozmowie kwalifikacyjnej (50%)**. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i dotyczy jednej z poniższych dziedzin, do wyboru przez kandydata:

 • metodyka nauczania języków obcych,

 • językoznawstwo,

 • język angielski – zastosowania,

 • literatura krajów angielskiego obszaru językowego,

 • kultura krajów angielskiego obszaru językowego,

 • teoria i praktyka przekładu.

W czasie rozmowy oceniana będzie znajomość wybranej problematyki oraz kompetencja językowa.

** W zależności od ilości kandydatów Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

 

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 20

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich. Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich na poziomie co najmniej B2. O kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Kandydaci powinni posiadać następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej, podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie )

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie min.B2/ C1; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii germańskiej), podstawowa orientacja w niemieckim życiu kulturalnym, podstawowa wiedza o strukturze języka niemieckiego.

Dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na filologię germańską z drugim językiem obcym, poświadczona znajomość tego języka na poziomie min. B1, w przypadku j. angielskiego min. B2+.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż filologia germańska wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

 

 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

 

ARCHEOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

ETNOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku absolwentów studiów magisterskich).

 

 

FILOZOFIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, jeżeli na studia zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do studiowania na studiach drugiego stopnia (dyplom ukończenia dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich), w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie brany ranking sporządzony według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.

 

HISTORIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób. Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich kierunków humanistycznych, społecznych geograficznych, ekonomicznych, prawniczych i o obronności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

 

RELIGIOZNAWSTWO

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/magisterskich kierunków: humanistycznych, społecznych, geograficznych, ekonomicznych i prawniczych.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

 

WOJSKOZNAWSTWO

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

 

HISTORIA SZTUKI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/magisterskich) kierunku historia sztuki lub studiów I stopnia lub magisterskich innego kierunku: obszaru nauk humanistycznych, obszaru sztuki, obszaru nauk technicznych (architektura i urbanistyka).

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i rankingu sporządzonego według średniej ze studiów I stopnia lub studiów magisterskich.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na studia będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki, w ramach ustalonego limitu miejsc.

 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

FIZYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki i praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

 

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

MATEMATYKA

Specjalności: Teoretyczna, Nauczycielska w zakresie matematyki*, Matematyka finansowa i aktuarialna, Matematyka ogólna.

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 140

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się podczas rekrutacji co najmniej 30 osób. Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

 1. Teoretyczna – bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc: minimalna średnia z ukończonych studiów – co najmniej 4,00.;

 2. Nauczycielska w zakresie matematyki – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób*;

 3. Matematyka finansowa i aktuarialna – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób;

 4. Matematyka ogólna – bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc.

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

*Osoby nie posiadające przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej będą musiały uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki.

INFORMATYKA

Specjalności: Systemy informatyczne, Interaktywne media, Computer Science (Informatyka ogólna) – studia w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 140

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób. Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

 1. Systemy informatyczne – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób ,

 2. Interaktywne media – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,

 3. Computer Science (Informatyka ogólna) – studia w języku angielskim – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

 

 

 

GEOGRAFIA

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Egzamin wstępny z elementami: geografii, turystyki, rekreacji i hotelarstwa (p)*. Uzyskanie 50% + 1 pkt maksymalnej liczby punktów oznacza pozytywny wynik egzaminu.

* w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż przewidziany limit komisja może odstąpić od egzaminu.

 

 

 

PEDAGOGIKA

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc łącznie 300

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 90 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: humanistycznych, społecznych, edukacja techniczno-informatyczna, edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne oraz dla absolwentów studiów magisterskich drugiego stopnia i jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach humanistycznych i społecznych.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

Studia od II semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości, przy czym warunkiem studiowania specjalności Pedagogika Wieku Dziecięcego jest ukończenie studiów licencjackich z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego, edukacji zintegrowanej, edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji elementarnej lub porównywalnych.

 

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 

ADMINISTRACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

 

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne,

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

POLITOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne,

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne,

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

INTERNATIOLNAL AND POLITICAL STUDIES – studia w języku angielskim

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat UŁ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne,

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 110

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

LOGISTYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunków: Logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunków: Logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

ZARZĄDZANIE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

ZARZĄDZANIE DLA NIEEKONOMISTÓW

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat UŁ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Specjalność zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

BUSINESS MANAGEMENT (studia w języku angielskim)

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zasady przyjęć:

Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów, przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie lub 1,5-roczne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób

Zasady przyjęć:

O przyjęcie na studia 2-letnie mogą się ubiegać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

O przyjęcie na studia 1,5-roczne mogą się ubiegać absolwenci studiów inżynierskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

 

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

I WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

GEOINFORMACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

 

 

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie/1,5-roczne*) – stacjonarne Orientacyjny limit miejsc łącznie: 20

Kierunki/specjalności wchodzące w skład MISM-P:

 1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:

  • Biologia

  • Biotechnologia

  • Genetyka

  • Mikrobiologia

  • Ochrona Środowiska

 2. Wydział Chemii:

 3. Chemia

 4. Fizyka

 5. Informatyka

 6. Matematyka

 7. Informatyka

 8. Geografia

 9. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej:

 10. Wydział Matematyki i Informatyki

 11. Wydział Nauk Geograficznych:

*w zależności od wybranego kierunku/specjalności

Nabór na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno – Przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wchodzących w skład MISM-P.

Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P.

Na studia w ramach MISM-P. będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki, na które ubiegają się o przyjęcie.

 

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc łącznie: 58

Kierunki/specjalności wchodzące w skład MISH-S

 1. Wydział Filologiczny:

  • filologia angielska – 4 osoby

  • filologia germańska – 2 osoby

  • filologia-specjalność: filologia klasyczna – 4 osoby

  • filologia polska – 4 osoby

  • filologia-specjalność: filologia słowiańska – 1 osoba

  • filologia romańska* – 2 osoby

  • filologia-specjalność: filologia rosyjska – 2 osoby

  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 2 osoby

  • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – 2 osoby

  • kulturoznawstwo – 2 osoby

 2. Wydział Filozoficzno-Historyczny:

 3. etnologia – 3 osoby

 4. filozofia – 3 osoby

 5. historia – 5 osób

 6. historia sztuki – 5 osób

 7. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych:

  • międzynarodowe studia kulturowe – 5 osób

  • politologia – 5 osób

  • stosunki międzynarodowe – 5 osób

 8. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 9. socjologia – 2 osoby

 

Nabór na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISH-S.

Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISH-S.

Na studia w ramach MISH-S będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISH-S, w liczbie podanej przy kierunku/specjalności. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISH-S, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

 

*pod warunkiem utworzenia kierunku

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

DRUGIEGO STOPNIA

 

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

BIOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności, których wykaz będzie podany w ofercie Wydziału na rok akademicki 2018/2019 wraz z limitami przyjęć na każdą z nich. Kandydat, w chwili składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, zostanie poproszony o złożenie deklaracji wyboru specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy deklaracje złoży na nią co najmniej 15 osób.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób. Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności, których wykaz będzie podany w ofercie Wydziału na rok akademicki 2018/2019 wraz z limitami przyjęć na każdą z nich. Kandydat, w chwili składania dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, zostanie poproszony o złożenie deklaracji wyboru specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy deklaracje złoży na nią co najmniej 15 osób.

 

CHEMIA

WYDZIAŁ CHEMII

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 20

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób. Specjalności: Chemia w nauce i gospodarce, Chemia kosmetyczna.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunku Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie jak na studia stacjonarne na kierunku „Chemia”.

 

NAUCZANIE CHEMII

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 20

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie jak na studia stacjonarne na kierunku „Nauczanie chemii”.

 

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

 

EKONOMIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

LOGISTYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

PRACA SOCJALNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

SOCJOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

 

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2 –letnie ) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów kierunków innych niż filologia angielska wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu ustnego z języka angielskiego na tym poziomie.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

 

 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

 

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne)- niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 12 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

 

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

MATEMATYKA

Specjalności: Matematyka ogólna i finansowa, Nauczycielska w zakresie matematyki*

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób. Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

 1. Matematyka ogólna i finansowa – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób;

 2. Nauczycielska w zakresie matematyki – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób*.

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

*Osoby nie posiadające przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej będą musiały uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki.

INFORMATYKA

Specjalności: Systemy informatyczne, Interaktywne media, Informatyka ogólna

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 25 osób. Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

 1. Systemy informatyczne – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób;

 2. Interaktywne media – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób;

 3. Informatyka ogólna – specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

 

 

GEOGRAFIA

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla posiadaczy dyplomów licencjata kierunku geografia, gospodarka przestrzenna i turystyka i rekreacja, a także innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla posiadaczy dyplomów licencjata kierunku turystyka i rekreacja, geografia i gospodarka przestrzenna, a także absolwentów studiów magisterskich kierunku geografia i gospodarka przestrzenna.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

 

 

PEDAGOGIKA

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc łącznie: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: humanistycznych, społecznych, edukacja techniczno-informatyczna, edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne oraz dla absolwentów studiów magisterskich drugiego stopnia i jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach humanistycznych i społecznych.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

Studia od II semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości, przy czym warunkiem studiowania specjalności Pedagogika Wieku Dziecięcego jest ukończenie studiów

licencjackich z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego, edukacji zintegrowanej, edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji elementarnej lub porównywalnych.

 

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 

ADMINISTRACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Zarządzania UŁ.

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

PRAWO MEDYCZNE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Studia drugiego stopnia (2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu decyduje kolejność złożonych dokumentów.

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Studia drugiego stopnia (2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna oraz analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

LOGISTYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunków: Logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunków: Logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych, kierunku Logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

ZARZĄDZANIE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

 

ZARZĄDZANIE DLA NIEEKONOMISTÓW

Pod warunkiem utworzenia kierunku przez Senat UŁ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 60

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, geodezji oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach..

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

 

 

FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

 

 

INSTYTUT TURYSTYKI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Wszyscy kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną. Wymagana jest ocena z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Osoby bez oceny z wychowania fizycznego muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy posiadające adnotację „zdolny/a do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną”.

W ramach kierunku Turystyka i rekreacja proponowane są następujące specjalności:

 • Turystyka biznesowa,

 • Hotelarstwo i gastronomia,

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

W ramach kierunku Zarządzanie proponowane są następujące specjalności:

 • Logistyka,

 • Rachunkowość i zarządzanie finansami,

 • Zarządzanie organizacjami publicznymi, Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

W ramach kierunku Zarządzanie proponowane są następujące specjalności:

 • Logistyka,

 • Rachunkowość i zarządzanie finansami,

 • Zarządzanie organizacjami publicznymi,

 • Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się minimum 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

ADMINISTRACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się minimum 30 osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

INSTYTUT NAUK LEŚNYCH

 

LEŚNICTWO

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 3,5-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 96

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi co najmniej 30 osób

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, matematyka, geografia

 

LEŚNICTWO

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 4-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 96

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku leśnictwo w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

 

LEŚNICTWO (studia rozpoczynające się od semestru letniego)

Pod warunkiem utworzenia kierunku

Studia drugiego stopnia (magisterskie 3-semestralne) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 96

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się minimum 30 osób.

Dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku leśnictwo oraz inżynierskich i magistersko-inżynierskich w zakresie innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Wymagany dyplom ukończenia studiów I stopnia z tytułem inżyniera kierunku leśnictwo albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku, którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student jest zobowiązany do uzupełnienia braków kompetencyjnych. Wraz z ww. dyplomem niezbędne jest złożenie suplementu zawierającego program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić kartę przebiegu studiów poświadczoną przez macierzystą uczelnię. Podejmując decyzję Komisja Rekrutacyjna określa efekty kształcenia, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

 

LEŚNICTWO (studia rozpoczynające się od semestru zimowego)

Pod warunkiem utworzenia kierunku

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 96

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się minimum 30 osób.

Dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku leśnictwo oraz inżynierskich i magistersko-inżynierskich w zakresie innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć:

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; zasady przyjęć takie same jak na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Leśnictwo w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)