Ogólne zasady rekrutacji na ASP na rok 2018/19

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie rekrutacja 2018 - Zasady rekrutacji na ASP w Warszawie 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z 25 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2018/2019

Niniejszy Regulamin uchwalony w oparciu o przepis Art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zmianami) ustala zasady rekrutacji na:

 • I rok jednolitych studiów magisterskich
 • I rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
 • I rok studiów drugiego stopnia (magisterskich)

system IRK – system Internetowej Rejestracji Kandydata

 

ROZDZIAŁ I

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W SYSTEMIE STACJONARNYM

 

I.WYMAGANIA OGÓLNE

 

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 1. posiada świadectwo dojrzałości,
 2. wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne,
 3. uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście klasyfikacyjnej (wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego),
 4. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki studiowania,
 5. dostarczyła orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku.

 

II.DOKUMENTACJA

 

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego Wydziału lub do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 1. W formie elektronicznej:
 1. formularz zgłoszeniowy - należy go wypełnić poprzez system IRK
 2. cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236x295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.

 

 1. W formie papierowej:
 1. wypełniony    formularz    zgłoszeniowy    z    fotografią    z    wizerunkiem    kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
 3. czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
 4. dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45m, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3
  • w przypadku fotografii w ciemnych okularach załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
  • w przypadku fotografii w nakryciu głowy załącza się zaświadczenie o

przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 1. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 2. potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
 3. w przypadku kandydatów na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw
 4. osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

 

III.EGZAMINY WSTĘPNE

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w załączniku nr 1  do niniejszego Regulaminu.
 2. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminu określane są przez  Rektora  w kalendarzu (organizacji) danego roku akademickiego.
 3. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w trzech etapach, z zastrzeżeniem pkt. 4) i 5):
 1. I etap – komisyjny przegląd prac plastycznych kandydatów, ocena tzw. teczek (portfolio).
 2. II etap – egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. W trakcie egzaminu praktycznego kandydaci na poszczególne kierunki studiów wykonują prace podlegające ocenie odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Dla kierunku Sztuka Mediów drugim etapem jest „przygotowanie materiałów do autoprezentacji”.
 3. III etap – autoprezentacja, której celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata

 

w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, sprawdzana jest również wiedza kandydata z zakresu chemii.

 1. Rekrutacja na kierunku historia sztuki prowadzonym przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną przeprowadzana jest w dwóch etapach, tj.: ocena portfolio oraz autoprezentacja.
 2. Rekrutacja na kierunku grafika prowadzonym przez Wydział Grafiki przeprowadzana jest w dwóch etapach, tj.:
  1. pierwszy etap - ocena prac plastycznych (portfolio) połączona z autoprezentacją,
  2. drugi etap - egzamin praktyczny.

 

IV.PUNKTACJA

 

 1. Ocena etapu I:
 1. Przy ocenie prac plastycznych kandydatów (portfolio) Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne stosują skalę punktową w przedziale od 0 do 10, z zastrzeżeniem pkt 2). Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów, z zastrzeżeniem pkt 2) i 3).
 2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów z uwzględnieniem Rozdziału XI pkt. I.3.1).
 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Grafiki przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30 punktów. Do II etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 11 punktów.
 1. Ocena etapu II
 1. Ocenie  podlega  każda  część  egzaminu  praktycznego.  Kandydat  może  otrzymać za część praktyczną maksymalnie 105 punktów, z zastrzeżeniem pkt 3) i 4). Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Do kolejnego etapu dopuszczone są osoby, które uzyskały minimum punktowe, określane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i podane do publicznej widomości w terminie nie później  niż  do  dnia poprzedzającego  dzień rozpoczęcia  rekrutacji,   z zastrzeżeniem pkt.5
 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przy ocenie etapu II - „przygotowanie materiałów do autoprezentacji” - stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30.
 4. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki za II etap rekrutacji kandydaci mogą otrzymać od 0 do 90 punktów.
 5. Na kierunku Scenografia do III etapu egzaminów wstępnych dopuszczeni zostają wszyscy kandydaci biorący udział w każdej części egzaminu praktycznego. Etap II oceniany jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jednocześnie z etapem III, tj. autoprezentacją, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.
 6. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Grafiki przy ocenie etapu II stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 100 punktów.
 1. Do autoprezentacji nie może zostać dopuszczony kandydat, który nie uzyskał świadectwa dojrzałości, mimo otrzymania minimum punktowego, o którym mowa w pkt 2).

 

 1. Ocena etapu III
 1. Przy ocenie autoprezentacji Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne stosują skalę punktową w przedziale od 0 do 30, z zastrzeżeniem pkt. 2)-4). Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nie przystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania kwalifikacyjnego. Osoba,  która  nie  przystąpiła  do  egzaminu  zostaje  wykluczona  z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.
 2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przy ocenie etapu III „autoprezentacji” stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 20, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XI.
 3. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, punktowana jest również chemia zdawana przez kandydata na maturze lub w postaci testu sprawdzającego przeprowadzanego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale IX. Za autoprezentację, łącznie z testem z chemii, kandydaci mogą otrzymać od 0 do 45 punktów.
 4. Na kierunku Historia Sztuki, w ramach autoprezentacji, punktowany jest również przedmiot Historia Sztuki zdawany przez kandydata na maturze, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XIII.

 

 1. Zasady punktacji
 1. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rekrutacyjnej stanowi:
  1. dla kierunku Sztuka Mediów prowadzonego przez Wydział Sztuki Mediów - suma punktów za wszystkie trzy etapy tj.: teczka, przygotowanie do autoprezentacji oraz autoprezentacja,
  2. dla kierunku Historia Sztuki prowadzonego przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną suma punktów za oba etapy, tj.: przegląd portfolio oraz autoprezentacja,
  3. dla kierunku Scenografia etap II i III oceniany jest łącznie, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt,
  4. dla kierunku Grafika prowadzonego przez Wydział Grafiki podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rekrutacyjnej stanowi suma punktów uzyskanych za ocenę portfolio wraz z autoprezentacją (etap I) oraz za część praktyczną (etap II),
  5. dla  pozostałych  kierunków  suma  punktów  uzyskanych  za  część  praktyczną     i autoprezentację,

 

 1. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności kandydata decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za przedmiot kierunkowy np. rysunek na Wydziale Grafiki czy malarstwo na Wydziale Malarstwa itp., z zastrzeżeniem pkt. 3) i 4).

 

 1. Na kierunku Sztuka Mediów w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji. Jeśli w dalszym ciągu ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama o lokacie będzie decydowała ilość punktów otrzymanych w II etapie egzaminów wstępnych – przygotowanie materiałów do autoprezentacji. Jeśli nadal ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 

 1. Na kierunku Historia Sztuki w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji.

 

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mają prawo do ustalenia minimum punktowego kwalifikującego na I rok studiów. Minimum punktowe musi być ustalone i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień składania przez kandydata dokumentów i teczek z pracami.

 

 1. Na studia nie może zostać zakwalifikowany kandydat, który nie dostarczy świadectwa dojrzałości w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, mimo uzyskania minimum punktowego, o którym mowa w pkt. IV.4.5).

 

ROZDZIAŁ II

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzi niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Grafiki, Wydziale Architektury Wnętrz i Wydziale Sztuki Mediów.

 

I.WYMAGANIA OGÓLNE

 

1. Do odbywania niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 1. posiada świadectwo dojrzałości
 2. wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne
 3. uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście klasyfikacyjnej (wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego)
 4. zawarła z uczelnią umową określającą warunki odbywania studiów.

 

II.DOKUMENTACJA

 

Kandydat na niestacjonarne studia I stopnia zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

 

 1. W formie elektronicznej:
 1. formularz zgłoszeniowy - należy go wypełnić poprzez system IRK;
 2. cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236x295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy dołączyć w systemie IRK; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.

 

 1. W formie papierowej:
 1. wypełniony    formularz    zgłoszeniowy    z    fotografią   z    wizerunkiem    kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny);
 3. czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
 4. dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.
  • w przypadku fotografii w ciemnych okularach załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
  • w przypadku fotografii w nakryciu głowy załącza się zaświadczenie o

przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 1. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 2. potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów

 

 1. osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

 

III.EGZAMINY WSTĘPNE

 

 1. Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów (dotyczy Wydziału Architektury Wnętrz, Wydziału Grafiki i Wydziału Sztuki Mediów).
 2. Egzaminy na studia niestacjonarne odbywają się w oddzielnym terminie, po zakończeniu egzaminów praktycznych na studia stacjonarne.
 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w Załączniku nr 1  do niniejszego Regulaminu.
 4. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminu określane są przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów, z zastrzeżeniem ust. 3.
 5. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, prowadzone przez ASP w Warszawie, określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ III

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

I.WPROWADZENIE

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadza rekrutację na studia drugiego stopnia na następujących Wydziałach:

 

 1. W systemie studiów stacjonarnych na Wydziałach:
 1. Rzeźby
 2. Architektury Wnętrz,
 3. Wzornictwa, specjalność: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej,
 4. Sztuki Mediów,
 5. Scenografii,
 6. Zarządzania Kulturą Wizualną.

 

 1. W systemie studiów niestacjonarnych na wydziałach:
 1. Architektury Wnętrz,
 2. Grafiki,
 3. Sztuki Mediów.

 

 1. Do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:
 1. uzyskała zawodowy tytuł licencjata, inżyniera lub magistra
 2. uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez odpowiednią Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
 3. podpisała z uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych

 

II.DOKUMENTACJA

 

 1. Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału lub Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 

 1. W formie elektronicznej:

1)    formularz zgłoszeniowy - należy go wypełnić poprzez system IRK;

 1. cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236x295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić w systemie IRK.; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.

 

2. W formie papierowej:

 1. wypełniony   formularz   zgłoszeniowy   z       fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów;
 3. dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.
  • w przypadku fotografii w ciemnych okularach załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku

 

 • w przypadku fotografii w nakryciu głowy załącza się zaświadczenie o

przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

 1. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów);
 2. potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej;
 3. suplement, w  przypadku,  gdy  kandydat  jest  absolwentem  innego  kierunku  ASP  w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje;
 4. w przypadku osób zdających na studia stacjonarne: oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – oświadczenie zamieszczono w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu;
 5. osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności;

 

 1. Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

 

2. W formie elektronicznej:

 1. formularz zgłoszeniowy - należy go wypełnić poprzez system IRK;
 2. cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236x295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), którą należy wstawić w systemie IRK; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.

 

2. W formie papierowej:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów
 3. poświadczoną przez pracownika dziekanatu danego Wydziału ASP w Warszawie lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kopię świadectwa dojrzałości
 4. czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
 5. dwie fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, identyczne z fotografią umieszczoną w systemie IRK; fotografie muszą spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.
 6. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
 7. potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 8. suplement
 9. w przypadku osób zdających na studia stacjonarne: oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – oświadczenie zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu
 10. osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności

 

III.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia na poszczególne kierunki określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.
 2. Terminy rekrutacji na studia II stopnia:
  1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej,   na   poszczególnych    kierunkach    studiów    podane    są   w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminów określane są przez Dziekanów Wydziałów, z zastrzeżeniem ust. 1.

 

ROZDZIAŁ IV

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

 

I.KANDYDACI NIEPEŁNOSPRAWNI

 

Osoby niepełnosprawne podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu odpowiedniemu dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych egzaminów praktycznych, które mają na celu ocenę predyspozycji plastycznych kandydata, ASP w Warszawie nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych. Na wniosek kandydata niepełnosprawnego ASP w Warszawie umożliwia dostosowanie sposobu postępowania kwalifikacyjnego do indywidualnej sytuacji niepełnosprawnego, przykładowo: zamiast autoprezentacji w formie ustnej może być przeprowadzona autoprezentacja w formie pisemnej (tekst odręczny lub wykonany przy pomocy komputera).

 

II.ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 1. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

 1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 1. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych niniejszym Regulaminem.

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne działają na podstawie Regulaminu Komisji Rekrutacyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

III.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

 1. Teczki z dokumentami oraz pracami domowymi kandydatów przyjmowane są przez Dziekanaty lub Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w wyznaczonych przez Dziekana miejscach.

 

 1. Fotografia cyfrowa z wizerunkiem kandydata, przeznaczona do wstawienia w systemie IRK, musi być przygotowana wg następujących wymogów:

 

 1. musi być kolorowa i mieć jednolite jasne tło
 2. musi mieć proporcje 20 mm x 25 mm (236x295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)
 3. musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów
 4. musi mieć dobrą jakość, ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry
 5. musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii
 6. musi pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice

 

 1. musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym

wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w ust. 4 i 5.

 

 1. Fotografia papierowa z wizerunkiem kandydata (identyczna z fotografią umieszczoną w systemie IRK), składana wraz z innymi dokumentami musi być przygotowana wg następujących wymogów, , tj.:

 

 1. musi być kolorowa
 2. musi mieć jednolite jasne tło
 3. musi mieć proporcje 35 mm x 45 mm
 4. musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów
 5. musi mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry
 6. musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,– o ile nie występują przesłanki, o których mowa w ust. 4 i 5
 7. fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

 

 1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat,  z  powodu  wrodzonej  lub  nabytej  wady  narządu  wzroku,  wydane  zgodnie     z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.).
 2. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do  wniosku załącza się zaświadczenie      o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Wydziały zobowiązane są do przygotowania sal i zgromadzenia niezbędnych materiałów do przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 

 1. Wydziały wyznaczają osobę odpowiedzialną za pozyskanie osób pozujących podczas egzaminów praktycznych.

 

 1. Opłaty egzaminacyjne wnoszone  przez  kandydatów  ustala  corocznie  Rektor  ASP w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 1. Szczegółowy terminarz rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie ustalany jest przez Rektora w kalendarzu ogólnym danego roku akademickiego.

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w Załączniku nr 1  do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Każdy kandydat zobowiązany jest do odbioru prac praktycznych złożonych w teczce w terminie określonym przez właściwy wydział, podpisując stosowne zobowiązanie. Po wyznaczonym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 1. Kandydat, który nie został zakwalifikowany na I rok studiów zobowiązany jest do odbioru dokumentów złożonych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, w terminie wyznaczonym przez właściwy wydział. Po wyznaczonym terminie dokumenty zostaną wysłane na adres podany przez kandydata.

 

 1. Prace wykonane podczas egzaminu praktycznego są dokumentami procesu rekrutacyjnego i nie podlegają zwrotowi. Przechowywane są jedynie do czasu upłynięcia terminu składania odwołań od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Po tym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydat zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie w tej sprawie.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Komentarze (0)