Ogólne zasady rekrutacji na UP rok akademicki 2018/19

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UP w Poznaniu 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

Uchwała nr 89/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2018/2019

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 8 i § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 2

 1. Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, będzie prowadzona na następujące kierunki:

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący

kierunek i rekrutację

Biotechnologia Ekoenergetyka

Informatyka i agroinżynieria Inżynieria rolnicza

Ochrona środowiska Rolnictwo

 

 

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Leśny

Agroturystyka

Biologia o specjalności: biologia stosowana

Weterynaria (jednolite studia magisterskie)

Zootechnika

 

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Inżynieria biotworzyw Projektowanie mebli Technologia drewna

 

Technologii Drewna

Architektura krajobrazu Medycyna roślin Ogrodnictwo

Ogrodnictwa

i Architektury Krajobrazu

Dietetyka

Jakość i bezpieczeństwo żywności Technologia żywności i żywienie człowieka

Nauk o Żywności i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska

Inżynierii Środowiska

i Gospodarki Przestrzennej

Ekonomia

Finanse i rachunkowość Polityka społeczna

 

Ekonomiczno-Społeczny

 

 1. Rekrutacja na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, będzie prowadzona na następujące kierunki:

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący

kierunek i rekrutację

Ekoenergetyka Inżynieria rolnicza Rolnictwo

 

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Leśny

Zootechnika

Medycyny Weterynaryjnej

i Nauk o Zwierzętach

Technologia drewna

Technologii Drewna

Architektura krajobrazu Medycyna roślin Ogrodnictwo

Ogrodnictwa

i Architektury Krajobrazu

Dietetyka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Nauk o Żywności

i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska

Inżynierii Środowiska

i Gospodarki Przestrzennej

Ekonomia

Finanse i rachunkowość Polityka społeczna

 

Ekonomiczno-Społeczny

 

 

§ 3

 1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:

  1. wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku weterynaria z dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80% punktów,

  2. wyników egzaminu  maturalnego  (z  części  pisemnej)  lub  egzaminu  dojrzałości  (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów.

 2. Kandydaci na kierunek projektowanie mebli, przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego, potwierdzający predyspozycje graficzne. Egzamin odbędzie się do 5 lipca 2018 roku.

 3. Z egzaminu, o którym mowa w ust. 2, zwolnieni będą kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2016- 2018 przez uczelnię publiczną.

 4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dostosuje warunki przeprowadzenia egzaminu,

o którym    mowa    w   ust.    2,   do   potrzeb    osób    niepełnosprawnych    i    rodzaju    ich niepełnosprawności.

 1. Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Studiów, w terminie do dnia 31 marca 2018 roku.

 2. Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

 

Kierunek studiów

Przedmioty kierunkowe (w porządku alfabetycznym)

Agroturystyka

Biologia albo geografia, albo historia, albo matematyka,

albo wiedza o społeczeństwie

Architektura krajobrazu

Biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo

matematyka

Biologia

Biologia albo chemia, albo matematyka

Biotechnologia

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

Dietetyka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

Ekoenergetyka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo matematyka

Ekonomia

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka,

albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Finanse i rachunkowość

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka,

albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Gospodarka przestrzenna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo informatyka, albo matematyka

Informatyka i

agroinżynieria

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

informatyka, albo matematyka

Inżynieria biotworzyw

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

informatyka, albo matematyka

Inżynieria i gospodarka

wodna

Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria rolnicza

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

informatyka, albo matematyka

Inżynieria środowiska

Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo informatyka, albo matematyka

Jakość i bezpieczeństwo

żywności

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

Leśnictwo

Biologia albo matematyka

Medycyna roślin

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

Ochrona środowiska

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

geografia, albo matematyka

Ogrodnictwo

Biologia albo chemia, albo matematyka

Polityka społeczna

Geografia albo historia, albo informatyka, albo

matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Projektowanie mebli

Fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

(+ egzamin z rysunku odręcznego)

Rolnictwo

Biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka

Technologia drewna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

informatyka, albo matematyka

Technologia żywności

i żywienie człowieka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo

matematyka

Weterynaria

Biologia i chemia

Zootechnika

Biologia albo chemia, albo matematyka

 

§ 4

 1. Rejestracja  kandydatów  na  studia  odbywa  się  drogą   elektroniczną,   w  terminie  od   1 czerwca do 20 września 2018 roku.

 2. Szczegółowy terminarz przebiegu rekrutacji ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Rektorską Radę Dydaktyczną, w terminie do dnia 31 marca 2018 roku.

 3. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.

 4. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Kandydaci, którzy złożyli odwołanie w sprawie wyniku egzaminu maturalnego, zobowiązani są poinformować Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o tym fakcie.

 5. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty, w szczególności:

  1. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,

  2. ankietę osobową zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku — nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

  3. poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata w przypadku osób będących cudzoziemcami,

  4. dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką.

 6. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat, z uwzględnieniem w szczególności kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania.

 7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.

 8. Kandydaci przyjęci na niektóre kierunki studiów otrzymują wraz z decyzją skierowanie na badania lekarskie. Listę kierunków, na które wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zawiera załącznik do niniejszej uchwały. Złożenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań, jest warunkiem koniecznym do podjęcia studiów.

 

§ 5

 1. Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów w pierwszej turze rekrutacji. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej, ustalając warunki prowadzenia tych studiów, w tym wspólne zajęcia z innym kierunkiem.

 2. Studia niestacjonarne są odpłatne.

 3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, ustala Rektor w terminie do 31 marca 2018 roku.

 4. Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a osobą przyjętą na studia.

 

§ 6

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.).

 

 1. Cudzoziemców obowiązują warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą.

 

§7

 1. Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia  są przekazywane  w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata.

 2. Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 89/2017 Senatu UPP

Lista kierunków, na które wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

 

Kierunek studiów

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia

 

Agroturystyka

odczynniki chemiczne,

zwierzęta i materiał pochodzenia odzwierzęcego.

 

 

Architektura krajobrazu

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli),

ruchome części maszyn.

Biologia

o specjalności: biologia stosowana

odczynniki chemiczne,

materiał biologiczny, w tym zwierzęta i materiał pochodzenia odzwierzęcego.

 

 

 

 

 

Biotechnologia

odczynniki chemiczne,

materiał biologiczny (rośliny, zwierzęta oraz grzyby),

mikroorganizmy i ich metabolity, urządzenia emitujące promieniowanie UV, urządzenia emitujące mikrofale,

praca w pomieszczeniach zamkniętych, pozbawionych naturalnego oświetlenia, długotrwałe powtarzanie tych samych czynności w pozycji siedzącej lub stojącej, obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

Dietetyka

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy i ich metabolity, krew i preparaty tkankowe,

materiał biologiczny.

 

 

Ekoenergetyka

odczynniki chemiczne,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

mikroorganizmy i ich metabolity, obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

 

 

Informatyka i agroinżynieria

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

długotrwałe powtarzaniu tych samych czynności w pozycji siedzącej,

obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

 

Inżynieria rolnicza

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

paliwa, oleje i smary,

zwierzęta, obornik i inne nawozy organiczne, obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

Jakość i bezpieczeństwo żywności

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy patogenne,

promieniowanie UV.

 

 

 

Leśnictwo

odczynniki chemiczne, paliwa, oleje i smary, suszony materiał zielnikowy,

grzyby i ich zarodniki oraz roztocze, alergeny (pyłki traw i drzew), zwierzęta i materiały pochodzenia zwierzęcego,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne.

 

 

Medycyna roślin

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli),

ruchome części maszyn.

 

 

 

 

Ochrona środowiska

odczynniki chemiczne,

alergeny (pyłki traw i drzew oraz suszony materiał zielnikowy),

mikroorganizmy i ich metabolity, zwierzęta i materiały pochodzenia zwierzęcego,

ekspozycja na niekorzystne warunki atmosferyczne,

obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

Ogrodnictwo

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli),

ruchome części maszyn.

 

 

 

 

 

 

Rolnictwo

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki traw i drzew oraz suszony materiał zielnikowy),

zwierzęta i materiał pochodzenia zwierzęcego,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne,

ekspozycja na niekorzystne warunki atmosferyczne,

obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy i ich metabolity,

materiał biologiczny.

 

 

Weterynaria

odczynniki chemiczne,

zwierzęta i materiał pochodzenia odzwierzęcego,

materiał biologiczny oraz patogeny odzwierzęce.

 

Zootechnika

odczynniki chemiczne,

zwierzęta i materiał pochodzenia odzwierzęcego,

materiał biologiczny.

 

 

 

Uchwała nr 380/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r.w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018.

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 8 i § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 2

 1. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.

 2. Na kierunek Architektura krajobrazu mogą być przyjęci wyłącznie kandydaci posiadający tytuł zawodowy „inżynier architekt krajobrazu” lub „inżynier architekt”.

 3. Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub absolwenci studiów licencjackich po uzupełnieniu efektów inżynierskich z zakresu danego kierunku kształcenia.

 4. Uczelnia może prowadzić zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia, na zasadach odpłatności.

 

§ 3

 1. Rekrutacja na I  rok  studiów  stacjonarnych  drugiego  stopnia,  rozpoczynających  się  w roku akademickim 2017/2018, będzie prowadzona na następujące kierunki:

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący

kierunek i rekrutację

rozpoczynające się od semestru zimowego

Biologia Neurobiologia

Turystyka przyrodnicza

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Dietetyka

Nauk o Żywności i Żywieniu

Ekonomia

Ekonomiczno-Społeczny

rozpoczynające się od semestru letniego

Biotechnologia* Ekoenergetyka*

Informatyka i agroinżynieria* Inżynieria rolnicza*

Ochrona środowiska* Rolnictwo*

 

 

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Ochrona przyrody

Leśny

 

Zootechnika*

Medycyny Weterynaryjnej

i Nauk o Zwierzętach

Inżynieria biotworzyw*

Projektowanie mebli* Technologia drewna*

 

Technologii Drewna

Architektura krajobrazu Medycyna roślin*

Ogrodnictwo*

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Analityka żywności*

Technologia żywności i żywienie człowieka*

Nauk o Żywności i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria środowiska*

Inżynierii Środowiska

i Gospodarki Przestrzennej

*kierunek kończy się tytułem zawodowym magister inżynier

 

 1. Rekrutacja na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, będzie prowadzona na następujące kierunki:

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek

i rekrutację

rozpoczynające się od semestru zimowego

Ekoenergetyka* Rolnictwo*

Rolnictwa i Bioinżynierii

Zootechnika*

Medycyny Weterynaryjnej

i Nauk o Zwierzętach

Architektura krajobrazu Medycyna roślin* Ogrodnictwo*

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dietetyka

Technologia żywności i żywienie człowieka*

Nauk o Żywności i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna Inżynieria środowiska*

Inżynierii Środowiska

i Gospodarki Przestrzennej

Ekonomia

Ekonomiczno-Społeczny

rozpoczynające się od semestru letniego

Ochrona środowiska* Inżynieria rolnicza*

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Ochrona przyrody

Leśny

Technologia drewna*

Technologii Drewna

*kierunek kończy się tytułem zawodowym magister inżynier

 

§ 4

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:

  1. 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,

  2. uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów I stopnia,

  3. kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie  w  przypadku,   gdy   brak   jest   absolwentów   kierunku   zgodnego  z kierunkiem studiów drugiego stopnia,

 

 1. dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów I stopnia.

 1. Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1, są określone w uchwale Senatu. W przypadku gdy Uczelnia nie prowadzi studiów I stopnia na danym kierunku, wymagane efekty określa uchwała właściwej rady wydziału.

 2. Rada wydziału może określić kierunki studiów, których ukończenie uprawnia kandydata do podjęcia studiów II stopnia w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

 3. Zasady  określone  w  ust.  1  nie  dotyczą  kierunków:  Analityka  żywności,  Dietetyka   i Neurobiologia, na które wszystkich  kandydatów obowiązuje egzamin  wstępny.  Formę i zakres egzaminu określa właściwa rada wydziału.

 4. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 2 – 4, podaje się do wiadomości publicznej na stronie internetowej wydziału nie później niż 8 miesięcy przed terminem rejestracji kandydatów.

 5. Kwalifikacja na specjalność i/lub specjalizację magisterską następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.

 

§ 5

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia z angielskim językiem wykładowym będzie prowadzona na kierunki: Ekonomia, Inżynieria środowiska, Leśnictwo, Ogrodnictwo  o  specjalności  hodowla  roślin  i  nasiennictwo,  Technologia  żywności   i żywienie człowieka oraz Zootechnika o specjalności zarządzanie produkcją zwierzęcą.

 2. Wstęp na studia, o których mowa w ust. 1 jest wolny, z uwzględnieniem §§ 2 i 4.

 

§ 6

 1. Rejestracja  kandydatów  na  studia  odbywa  się  drogą   elektroniczną,   w  terminie  od   1 czerwca do 20 września 2017 roku dla kierunków rozpoczynających się od semestru zimowego, a od 10 stycznia do 22 lutego 2018 r. dla kierunków rozpoczynających się od semestru letniego.

 2. Szczegółowy terminarz przebiegu rekrutacji ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Rektorską Radę Dydaktyczną, w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

 3. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.

 4. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych wymagane dokumenty, w szczególności:

  1. poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,

  2. poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów,

  3. ankietę osobową zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

  4. poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata w przypadku osób będących cudzoziemcami,

  5. aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

  6. oświadczenie o studiowaniu na innych kierunkach w uczelni publicznej,

  7. dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką.

 5. Kandydaci przyjęci na niektóre kierunki studiów otrzymują wraz z decyzją skierowanie na badania lekarskie. Listę kierunków, na które wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

 

Złożenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań, jest warunkiem koniecznym do podjęcia studiów.

 

§ 7

 1. Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może postanowić inaczej, określając dodatkowe zasady prowadzenia studiów.

 2. Warunek określony w ust. 1 nie dotyczy studiów prowadzonych w języku angielskim.

 3. Studia niestacjonarne i studia prowadzone w języku angielskim są odpłatne.

 4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3, ustala Rektor w terminie do 31 maja 2017 roku.

 5. Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a osobą przyjętą na studia.

 

§ 8

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.).

 2. Cudzoziemców obowiązują warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą, za wyjątkiem kandydatów na studia, o których mowa w § 5.

 

§ 9

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaje podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych na I rok studiów decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.  Decyzje  Wydziałowych  Komisji   Rekrutacyjnych   są   przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata.

 2. Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 380/2016 Senatu UPP

Lista kierunków, na które wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

 

Kierunek studiów

Czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia

Analityka żywności

odczynniki chemiczne.

 

Agroturystyka

odczynniki chemiczne,

kontakt ze zwierzętami i z materiałem pochodzenia odzwierzęcego.

 

 

Architektura krajobrazu

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli),

kontakt z ruchomymi częściami maszyn.

 

Biologia

o specjalności: biologia stosowana

odczynniki chemiczne,

kontakt z materiałem biologicznym, w tym ze zwierzętami i z materiałem pochodzenia odzwierzęcego.

 

 

 

 

 

Biotechnologia

odczynniki chemiczne,

materiał biologiczny (rośliny, zwierzęta oraz grzyby),

mikroorganizmy i ich metabolity, urządzenia emitujące promieniowanie UV, urządzenia emitujące mikrofale,

praca w pomieszczeniach zamkniętych, pozbawionych naturalnego oświetlenia, długotrwałe powtarzaniu tych samych czynności w pozycji siedzącej lub stojącej, obsługa urządzeń laboratoryjnych i

pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

Dietetyka

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy i ich metabolity, krew i preparaty tkankowe,

materiał biologiczny.

 

 

Ekoenergetyka

odczynniki chemiczne,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, mikroorganizmy i ich metabolity,

obsługa urządzeń laboratoryjnych i

pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

 

Informatyka i agroinżynieria

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, długotrwałe powtarzaniu tych samych czynności w pozycji siedzącej,

obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

 

 

Inżynieria rolnicza

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin,

ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, paliwa, oleje i smary,

zwierzęta, obornik i inne nawozy organiczne, obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

 

 

Leśnictwo

odczynniki chemiczne,

kontakt z paliwami, olejami i smarami, kontakt z suszonym materiałem zielnikowym, kontakt z grzybami i ich zarodnikami oraz roztoczami,

kontakt z alergenami (pyłki traw i drzew), kontakt ze zwierzętami i materiałem pochodzenia zwierzęcego,

kontakt z ruchomymi częściami maszyn i urządzeniami technicznymi.

 

 

Medycyna roślin

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli),

kontakt z ruchomymi częściami maszyn.

 

Neurobiologia

odczynniki chemiczne,

kontakt z materiałem biologicznym, w tym ze zwierzętami i z materiałem pochodzenia odzwierzęcego.

 

 

 

 

Ochrona środowiska

odczynniki chemiczne,

alergeny (pyłki traw i drzew oraz suszony materiał zielnikowy),

mikroorganizmy i ich metabolity,

zwierzęta i materiały pochodzenia zwierzęcego, ekspozycja na niekorzystne warunki atmosferyczne,

obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

Ogrodnictwo

odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów, jad pszczeli),

kontakt z ruchomymi częściami maszyn.

 

 

 

 

Rolnictwo

odczynniki chemiczne, nawozy mineralne i środki ochrony roślin,

alergeny (pyłki traw i drzew oraz suszony materiał zielnikowy),

zwierzęta i materiał pochodzenia zwierzęcego, ruchome części maszyn i urządzenia techniczne, ekspozycja na niekorzystne warunki atmosferyczne,

obsługa urządzeń laboratoryjnych

i pomiarowych wymagająca koncentracji i pełnej sprawności psychoruchowej.

 

 

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy i ich metabolity,

materiał biologiczny.

Towaroznawstwo

o specjalności: zarządzanie jakością żywności

odczynniki chemiczne, mikroorganizmy patogenne,

promieniowanie UV.

 

 

Weterynaria

odczynniki chemiczne,

kontakt ze zwierzętami i z materiałem pochodzenia odzwierzęcego,

kontakt z materiałem biologicznym oraz patogenami odzwierzęcymi.

 

Zootechnika

odczynniki chemiczne,

kontakt ze zwierzętami i z materiałem pochodzenia odzwierzęcego,

kontakt z materiałem biologicznym.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)