Ogólne zasady rekrutacji na UE rok akademicki 2018/2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UE w Poznaniu 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała nr 88 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w roku akademickim 2018/2019.

Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 30 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 30 głosami „tak”, działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 pkt 5 Statutu UEP, ustalił następujące warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (zwanym dalej Uczelnią lub UEP) w roku akademickim 2018/2019:

 

§ 1

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego.
 2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia ubiegają się o przyjęcie na wydział i kierunek. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów, jeżeli liczba kandydatów na ten kierunek jest mniejsza niż 30 osób. Kandydatom na taki kierunek studiów składana jest propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek, a w wypadku braku zainteresowania – jest zwracana opłata rekrutacyjna.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne przy przyjęciach na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego  stopnia  ma charakter konkursowy i uwzględnia  wyniki egzaminów   z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP, wpisane na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia (polskie świadectwo dojrzałości albo jego zagraniczny odpowiednik), przedkładanym przez kandydata w procesie rekrutacji.
 4. Studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje nauka dwóch języków obcych. Jeden z tych języków musi być kontynuacją języka obcego wybranego do kwalifikacji na studia – w grupie dla zaawansowanych. Studentów wszystkich kierunków studiów obowiązuje nauka języka angielskiego. Studentów, którzy zamierzają podjąć studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz gospodarka turystyczna, od I roku studiów obowiązuje nauka dwóch języków obcych na poziomie zaawansowanym. Student nie może podjąć nauki języka obcego w grupie dla początkujących, jeżeli uczył się tego języka w szkole średniej lub zdawał go na egzaminie maturalnym/dojrzałości.
 5. Cudzoziemcy wymienieni w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym mogą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale Senatu nr 85 (2014/2015) z dnia 22 maja 2015 roku.
 7. Kandydaci, którzy poddali się postępowaniu rekrutacyjnemu w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.
 8. Na studia prowadzone w językach obcych wstęp jest wolny, z zastrzeżeniem zd. 3 i 4.

 

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów, określonych w odrębnych przepisach. W wypadku studiów prowadzonych w języku obcym finansowanych ze źródeł zewnętrznych, o ile warunki finansowania tego wymagają albo wynika to z wymagań instytucji finansującej/rozdzielającej środki, przyjęcie na studia może następować po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego albo postępowania kwalifikacyjnego. Zasady rekrutacji ustala w takim wypadku organ właściwy w świetle przepisów ustawy i statutu UEP, natomiast warunki kwalifikacji na studia ustala Rektor w formie zarządzenia.

 1. Osoby posiadające już status studenta danego wydziału i kierunku studiów pierwszego stopnia na UEP nie mogą się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na ten sam wydział i kierunek.
 2. Decyzję o liczbie miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych podejmuje Senat UEP.

 

§ 2

 1. Postępowanie rekrutacyjne na UEP organizuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana przez rektora. Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na studia stacjonarne i niestacjonarne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powoływane przez dziekanów.
 2. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor wyznaczony przez rektora. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest dziekan lub prodziekan wyznaczony przez dziekana.
 3. Zadaniem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest:
  • dopuszczanie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,
  • ustalenie liczby punktów rankingowych określających możliwość kwalifikacji do przyjęcia na studia,
  • podejmowanie decyzji w sprawie rozbieżności pomiędzy punktacją elektronicznie deklarowaną a rzeczywistą, wynikającą ze świadectwa dojrzałości,
  • podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,
  • zawiadomienie kandydatów o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.
 4. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
  • zatwierdzanie – na wniosek właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – wydziałowych limitów punktów rankingowych upoważniających do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia,
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
  • podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dotyczących przyjęcia na studia.

 

§ 3

 1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów na wybrany kierunek, mogą się ubiegać o przyjęcie na studia na kierunek, na którym postępowanie rekrutacyjne obejmowało te same przedmioty kwalifikacyjne, jeżeli na kierunku tym nie została wyczerpana liczba miejsc. Jeżeli na kierunku, na którym nie została wyczerpana liczba miejsc, rekrutacja odbywa się na podstawie innych przedmiotów niż na pozostałe kierunki, o przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek i nie zostali przyjęci na I rok studiów - na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
  1. podanie (według ustalonego formularza),
  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo oryginał dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzony apostille, do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony,
  3. ankieta osobowa,
  4. deklaracja podjęcia studiów na UEP,
  5. poświadczona przez UEP kopia dokumentu tożsamości (dowodu osobistego albo paszportu),
  6. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów na studia - na kierunkach, na których może występować narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, tj.: towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Skierowanie na badania jest wystawiane kandydatom przez UEP. Kandydat, który uzyskał orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia na danym kierunku studiów na okres krótszy niż planowany cykl kształcenia, po przyjęciu na studia podlega okresowym badaniom lekarskim na podstawie skierowania wystawionego przez dziekana wydziału,
  7. jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  8. nośnik (np. płyta kompaktowa) z kolorową fotografią cyfrową o wymiarach 20 × 25mm (236 x 295 pikseli) w rozdzielczości 300 dpi, o rozszerzeniu .jpg lub .tif (bez kompresji),
  9. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
  10. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad, którzy nie mają stosownego wpisu na świadectwie dojrzałości),
  11. zaświadczenie o liczbie punktów z matury międzynarodowej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem International Baccalaureate),
  12. zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej albo zaświadczenie, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania, jeżeli na samym dokumencie nie ma stosownego zapisu (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),
  13. tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),
  14. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
  15. potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie oryginału tego dokumentu Uczelnia sporządzi jego poświadczoną kopię, a oryginał zostanie zwrócony (dotyczy kandydatów, których świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej są odrębnymi dokumentami),

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, o których mowa w § 1 pkt 5, składają ponadto:

 1. potwierdzoną   kserokopię     paszportu   albo    innego   dokumentu   tożsamości uprawniającego do przekraczania granic i pobytu na terytorium RP (zamiast dokumentu wskazanego w ppkt e),
 1. potwierdzoną kserokopię dokumentu uprawniającego do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
 2. oświadczenie o zasadach studiowania (dotyczy cudzoziemców, którzy, mając możliwość wyboru, wybrali zasady podjęcia studiów obowiązujące obywateli polskich),
 3. zaświadczenie o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy w zgłoszeniu elektronicznym zaznaczyli, że mają pochodzenie polskie).
 1. Od kandydatów przystępujących do postępowania rekrutacyjnego jest wymagane elektroniczne zgłoszenie.
 2. Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia nie zwraca opłaty rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem § 1 pkt 2.
 3. Kandydaci nieposiadający w ostatnim dniu przyjmowania dokumentów na studia oryginału lub odpisu dyplomu matury międzynarodowej albo świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą, są obowiązani złożyć do akt Uczelni oryginał wyżej wymienionego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września roku kalendarzowego, w którym kandydat ubiega się o przyjęcie na studia (dotyczy kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową albo ukończyli szkołę średnią za granicą).
 4. Jeżeli po upływie terminu składania dokumentów liczba miejsc na kierunkach nie zostanie wyczerpana, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. Zmianę limitu punktów zatwierdza w imieniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia nastąpi nie wcześniej niż 5 maja i nie później niż 20 maja roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).
 6. Rozpoczęcie rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia nastąpi nie wcześniej niż 10 lipca i nie później niż 15 lipca roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).
 7. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala Senat Uczelni.
 8. Rektor może podjąć decyzję o dodatkowej rekrutacji przy zachowaniu warunków i trybu oraz terminów rekrutacji określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 4

 1. Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z przedmiotów kwalifikacyjnych, wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.
 2. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i rachunkowość biznesu, gospodarka turystyczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie, są:
  1. geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,
 1. matematyka,
 2. język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.
 1. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku informatyka i ekonometria są:
  1. fizyka albo geografia, albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,
  2. matematyka,
  3. język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.
 2. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku polityka społeczna są:
  1. geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate), albo wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata,
  2. język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.
 3. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunkach: towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji są:
  1. biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka – do wyboru przez kandydata,
  2. język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.
 4. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku prawno-ekonomicznym prowadzonym wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są:
  1. geografia albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata,
  2. język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.
 5. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt 2 - 6 dokonuje kandydat na studia.
 6. Liczbę punktów rankingowych oblicza się zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 7. Na podstawie liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP są sporządzone w postępowaniu rekrutacyjnym jednolite listy rankingowe kandydatów na każdym z kierunków.
 8. Jeżeli kandydat nie posiada na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej za granicą/ dyplomie matury IB żadnego z przedmiotów, o których mowa w punktach 2–6, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na kierunku, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie została wyczerpana liczba miejsc.

 

§ 5

 1. Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z przedmiotów kwalifikacyjnych, wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.
 1. Przedmiotami kwalifikacyjnymi są:
  1. na kierunkach ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i rachunkowość biznesu, gospodarka turystyczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie:
   • historia albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,
   • matematyka,
   • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata,
  2. na kierunku polityka społeczna:
   • historia albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate), albo wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata,
   • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata,
  3. na kierunku towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji:
   • biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka – do wyboru przez kandydata,
   • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata,
  4. na kierunku informatyka i ekonometria:
   • fizyka albo historia, albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,
   • matematyka,
   • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.
 2. Liczbę punktów rankingowych oblicza się zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Na podstawie liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP są sporządzone w postępowaniu rekrutacyjnym jednolite listy rankingowe kandydatów na każdym z kierunków.
 4. Jeżeli kandydat na studia niestacjonarne nie zdawał na egzaminie maturalnym żadnego z przedmiotów wymienionych w pkt 2, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na wydziale, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie została wyczerpana liczba miejsc.

 

§ 6

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym  wpisuje  się  liczbę  punktów  uzyskanych  przez  kandydata  zgodnie   z postanowieniami § 4–5.

Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów w kolejności według liczby uzyskanych punktów.
 2. Uchwały Komisji zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na I rok studiów w kolejności według liczby uzyskanych punktów i podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na I rok studiów w ramach limitów punktów zatwierdzonych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
 4. Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów jest wywieszana w siedzibie Uczelni, wyniki udostępniane są na profilu kandydata, na stronie internetowej UEP.
 5. Decyzje o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia podpisuje w imieniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w razie jego usprawiedliwionej nieobecności – zastępca przewodniczącego.

 

§ 7

 1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydat może się odwołać bezpośrednio do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu odwołania podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podpisuje w imieniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna
 4. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na zasadach i w trybie przewidzianym we właściwych przepisach.
 5. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, rozpoczynane w roku akademickim 2018/2019, a których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został następnie podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
  1. w odniesieniu do kandydatów, co do których decyzja w sprawie przyjęcia na studia nie została jeszcze wydana – mogą złożyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wniosek o zmianę liczby punktów w związku z podwyższeniem wyniku egzaminu maturalnego. Wniosek taki winien być złożony przed upływem terminów ogłoszenia wyników rekrutacji, wynikających z odpowiedniej uchwały Senatu UEP w sprawie Harmonogramu rekrutacji w roku akademickim 2018/2019;
  2. w odniesieniu do kandydatów, co do których wydana została ostateczna decyzja o nieprzyjęciu na studia - mogą być przyjęci na studia po złożeniu wniosku do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o zmianę decyzji o nieprzyjęciu na studia. Wniosek taki  powinien  zawierać  informację  o  liczbie  uzyskanych  punktów z przedmiotów kwalifikacyjnych, które kandydat uzyskał w związku z podwyższeniem wyniku egzaminu maturalnego oraz być złożony najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na danym kierunku studiów. Jeżeli w efekcie podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego kandydat uzyska liczbę punktów kwalifikacyjnych wymaganą przy przyjęciu na dany kierunek studiów oraz złoży wymagane dokumenty rekrutacyjne, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może - o ile przemawia za tym słuszny interes kandydata - zmienić ostateczną decyzję o nieprzyjęciu na studia i przyjąć go na studia na UEP.

 

§ 8

Uchwała Senatu UEP w sprawie postępowania rekrutacyjnego na studia jest podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej UEP oraz jest udostępniana w siedzibie Uczelni.

 

 

§ 9

 1. Uczelnia pobiera opłaty za studia lub świadczone usługi edukacyjne określone w art. 99 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Zasady pobierania opłat określa Senat UEP, a ich wysokość ustala rektor.

 

Komisję skrutacyjną stanowili: dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP i mgr inż. Waldemar Bilski.

 

 

Załącznik  nr  1  do  uchwały  nr  88  (2016/2017)  z  dnia  26 maja  2017  roku

Metody obliczania punktów rankingowych.

 

 1. Egzamin maturalny i szkoła średnia ukończona za granicą, wyniki wyrażone procentowo z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego.

Podstawą obliczenia liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych jest liczba punktów procentowych z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny     z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100): 2.

 

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40): 2.

 

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego według standardów dla klas dwujęzycznych, ustala się w następujący sposób:

(1,2 × liczba punktów procentowych na poziomie klas dwujęzycznych + 100): 2,

przy czym łączna liczba punktów nie może przekroczyć maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania z języka obcego.

 

 1. International Baccalaureate i szkoła średnia ukończona za granicą, oceny w skali 0-7 z uwzględnieniem poziomu podstawowego (Standard) i rozszerzonego (Higher).

 

Ocenom na dyplomie International Baccalaureate (IB) na poziomie HL i SL przyporządkowuje się następującą liczbę punktów:

 

Ocena

Liczba punktów

kwalifikacyjnych

7 - excellent

100

6 - very good

90

5 - good

80

4 - satisfactory

60

3 - mediocre

40

2 - poor

30

 

Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Higher, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie HL + 100): 2.

 

Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z  wybranego  przedmiotu  na  poziomie  Standard,  ustala  się w następujący sposób:

 

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie SL + 40): 2.

 

 

 1. European Baccalaureate i szkoła średnia ukończona za granicą, oceny w skali 0-10 z uwzględnieniem poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 

Ocenom na dyplomie European Baccalaureate (EB)/dyplomie ukończenia szkoły średniej za granicą na poziomie rozszerzonym i podstawowym przyporządkowuje się następującą liczbę punktów:

Ocena

Liczba punktów

9,00 - 10,00

100

8,00 - 8,99

90

7,00 - 7,99

80

6,00 - 6,99

60

5,00 - 5,99

40

4,00 - 4,99

30

0 - 3,99

0

 

Liczbę punktów rankingowych kandydatów którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób:

 

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie rozszerzonym + 100): 2.

 

Liczbę punktów rankingowych kandydatów którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób:

 

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie podstawowym + 40): 2.

 

 1. Szkoła średnia ukończona za granicą, oceny w skali 0-12, brak zróżnicowania poziomu egzaminu.

 

Ocenom na dyplomie ukończenia szkoły średniej za granicą przyporządkowuje się następującą liczbę punktów:

 

Ocena

Liczba punktów

12

100

11

90

 

10

80

9

70

8

60

7

50

6

40

5

30

1-4

0

 

 

 1. Szkoła średnia ukończona za granicą, punktacja wyrażona literami alfabetu z literą A jako najwyższą, brak zróżnicowanego poziomu egzaminów.

 

Ocena

Liczba punktów

A

100

B

90

C

70

D

50

E

30

F

0

 

 

 1. Egzamin dojrzałości.

Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych jest sumą punktów za oceny na świadectwie dojrzałości uzyskane z poszczególnych przedmiotów kwalifikacyjnych. Za ocenę z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości przyznaje się następującą liczbę punktów:

 

Ocena

Liczba punktów

Celujący

100

Bardzo dobry

90

Dobry

70

Dostateczny

50

Dopuszczający

30

 

 

 1. Świadectwo dojrzałości/szkoła średnia ukończona za granicą, oceny wyrażone w skali 2-5, brak zróżnicowania poziomów egzaminu:

 

Ocena

Liczba punktów

5

100

4

80

3

60

2

0

 

 1. Szkoła średnia ukończona za granicą, oceny wyrażone w skali 1-5, brak zróżnicowanego poziomu egzaminów:

 

Ocena

Liczba punktów

1,0 – 1,9

100

2,0 - 2,9

80

3,0 – 3,9

60

4,0 – 4,9

30

5,0

0

 

 1. Dla dokumentów z wynikami egzaminów bez zróżnicowanego poziomu stosuje się punktację z tabeli odpowiadającej danej skali ocen bez uwzględniania wzorów. Dla dokumentów z wynikami egzaminów na poziomie rozszerzonym i podstawowym stosuje się punktacje z tabeli odpowiadającej danej skali ocen oraz odpowiednio dla poziomu wzory wymienione w pkt 1.

 

 1. Maksymalna liczba punktów rankingowych z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego wynosi 100.

 

 1. W odniesieniu do systemów oceniania innych niż wymienione w pkt 2-8 stosuje się odpowiednio przelicznik procentowy, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 100% skali – 100 pkt.

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego i nie ma wpisanej liczby punktów na dokumencie będącym podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

 

 1. Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie egzaminu (dotyczy egzaminu maturalnego i szkoły średniej ukończonej za granicą z wynikami egzaminu wyrażonymi w procentach) z przedmiotu kwalifikacyjnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Komentarze (0)