Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Artystyczny rok akademicki 2018/2019

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UAP 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

UCHWAŁA SENATU Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Nr 60/2016/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019".

Na podstawie art. 169 ust, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo ❑ szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), w zw. z § 31 ust. 1 pkt 2) oraz § 85 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w głosowaniu jawnym, Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu postanowił co następuje:

 

§1

Uchwala się „Regulamin organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2018/2019", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU — STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
 

 

Przepisy ogólne 
 

 

§1

 1. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (dalej także „UAP" lub „Uniwersytet"), działając na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 t.j. z późn. zm. — dalej „ustawa") przeprowadza dodatkowe egzaminy na studia celem sprawdzenia uzdolnień artystycznych kandydatów.
 2. Egzaminy, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są w postaci sprawdzianu kwalifikacyjnego, którego warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wynika z niniejszego Regulaminu. Warunki i tryb rekrutacji uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.
 3. Dodatkowe egzaminy nie są przeprowadzane w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunek Kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Zasady przeprowadzania rekrutacji na powyższy kierunek uregulowane są w treści § 35.
 4. Wszystkie     postanowienia   niniejszego    Regulaminu    stosuje    się    odpowiednio
  w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia chyba, że z treści tych postanowień lub tytułu danej jednostki redakcyjnej wynika inaczej.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio w postępowaniu kwalifikacyjnym wobec cudzoziemców chyba, że z treści tych postanowień lub ustawy wynika inaczej.

 

Organy właściwe
 

 

§2

Rektor Uniwersytetu ustala terminarz postępowania rekrutacyjnego w porozumieniu z Międzywydziałową Komisją Rekrutacyjną.

 

§3

1. Do celów organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego w Uniwersytecie powołuje się Komisje Rekrutacyjne:

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,
 2. Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną,
 3. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne,
 4. Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne na studiach stacjonarnych (zwane dalej Kierunkowymi Komisjami Rekrutacyjnymi).

2. Kadencja członków Komisji Rekrutacyjnych trwa do czasu powołania członków Komisji Rekrutacyjnych na nową kadencję.

3. Utrata mandatu członka Komisji Rekrutacyjnej następuje na skutek:

 1. rezygnacji z zajmowanej funkcji,
 2. utraty statusu pracownika Uniwersytetu,
 3. odwołania przez organ powołujący,
 4. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.

4. Komisje Rekrutacyjne prowadzą swoje prace i podejmują decyzje na posiedzeniach.

5. Terminy posiedzeń Komisji Rekrutacyjnych ustalają ich Przewodniczący.

6. Komisje Rekrutacyjne są uprawnione do prowadzenia prac i podejmowania decyzji, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 członków Komisji Rekrutacyjnych.

7. Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

8. Członek Komisji Rekrutacyjnej zainteresowany osobiście treścią decyzji podejmowanej przez Komisję Rekrutacyjną - tj. w sprawach, które dotyczą go osobiście, jego małżonka, krewnych lub powinowatych - wstrzymuje się od głosowania.

 

§4

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje w terminie do 15 maja każdego roku akademickiego, Rektor Uniwersytetu.
 2. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 1. Prorektor wyznaczony przez Rektora - jako Przewodniczący,
 2. inni członkowie w liczbie nie większej niż 3.
 3. Sekretarz Komisji. Sekretarz Komisji dba o obsługę administracyjno-techniczną pracy Komisji.

 

§5

Do kompetencji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie lub ustawie, należy rozpoznawanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w trybie opisanym w Regulaminie.

 

§6

 1. Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje w terminie do 15 lutego każdego roku akademickiego, Rektor Uniwersytetu.
 2. W skład Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 1. Prorektor ds. studenckich lub inna osoba wskazana przez Rektora - jako Przewodniczący,
 2. Zastępca Przewodniczącego,
 3. Przewodniczący Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
 4. nie więcej niż dwóch Sekretarzy Komisji. Sekretarz Komisji dba o obsługę administracyjno-techniczną pracy Komisji.

Do kompetencji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie należy:

a. przedstawienie projektów dokumentacji rekrutacyjnej,

 1. czuwanie nad przestrzeganiem kalendarza postępowania rekrutacyjnego,
 2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego.

 

§7

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wraz z wchodzącymi w ich skład Kierunkowymi Komisjami Rekrutacyjnymi powołują Dziekani Wydziałów w terminie do dnia 01 lutego każdego roku akademickiego.
 2. W skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 1. Prodziekan lub wskazana przez Dziekana osoba - jako Przewodniczący,
 2. wszyscy członkowie Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej,
 3. Sekretarz

§8

Do kompetencji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie lub ustawie należy:

 1. przeprowadzanie sprawdzianów kwalifikacyjnych na kierunki i specjalności prowadzone przez Wydział,
 2. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć na studia oraz sporządzanie listy osób przyjętych na studia i przedstawianie jej do wiadomości Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§9

1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają czynności związane z przebiegiem sprawdzianu kwalifikacyjnego w składach Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych.

2. Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia są powoływane przez właściwego Dziekana i liczą 5 osób za wyjątkiem kierunku kuratorstwo i teorie sztuki, na którym Kierunkowa Komisja Rekrutacyjna liczy 3 osoby — w tym:

 1. trzech przedstawicieli kierunku studiów, na którym przeprowadzany jest sprawdzian kwalifikacyjny,
 2. po jednym specjaliście z dziedziny malarstwa i rysunku (za wyjątkiem kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki).

3. Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne na studia drugiego stopnia powoływane są przez właściwego Dziekana i liczą według jego uznania 3 lub 5 osób — będących przedstawicielami kierunku studiów i specjalności, na których przeprowadzany jest sprawdzian kwalifikacyjny.

4. Podczas przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej na studia pierwszego stopnia na sali każdorazowo musi być obecnych co najmniej trzech członków składu egzaminacyjnego. W przypadku, gdy nie jest to możliwe przeprowadzanie sprawdzianu kwalifikacyjnego należy przerwać na czas przeszkody.

5. Podczas przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia na sali każdorazowo musi być obecnych co najmniej dwóch członków składu egzaminacyjnego trzyosobowego lub co najmniej trzech członków składu egzaminacyjnego pięcioosobowego. W przypadku, gdy nie jest to możliwe przeprowadzanie sprawdzianu kwalifikacyjnego należy przerwać na czas przeszkody.

 

Przebieg sprawdzianu kwalifikacyjnego — postanowienia ogólne

 

§10

 1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów spełniających wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie, którzy do dnia wskazanego w terminarzu postępowania rekrutacyjnego złożą właściwe dokumenty.
 2. Lista wymaganych dokumentów zostaje ogłoszona przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną na stronie internetowej Uniwersytetu do dnia 15 marca 2018 r.
 3. Dokumenty kandydata wymagane dla dopuszczenia do sprawdzianu kwalifikacyjnego przyjmuje od kandydatów wyznaczony przez Rektora dział administracyjny UAP. Pracownicy ww. działu dokonują kontroli przedstawionej dokumentacji kandydata oraz akceptacji pod względem formalnym, co do zgodności z wymogami. Następnie dział ten sporządza ogólną listę zarejestrowanych kandydatów na dany kierunek i specjalność, którą przedkłada Przewodniczącemu Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowym Komisjom Rekrutacyjnym. Kandydat, którego dokumentacja jest prawidłowa i kompletna, zostaje dopuszczony do sprawdzianu kwalifikacyjnego.
 4. Kandydat, którego dokumentacja jest niepełna, winien zostać wezwany do uzupełnienia wymaganej dokumentacji. O fakcie uzupełnienia dokumentacji wyznaczony przez Rektora dział administracyjny UAP informuje Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Kandydat na studia pierwszego stopnia, który zdaje maturę w roku przeprowadzania rekrutacji, może być dopuszczony do egzaminu bez przedłożenia kopii świadectwa dojrzałości, o ile nie zostało ono jeszcze wydane. Kopia (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem) świadectwa maturalnego powinna być przedłożona w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Brak świadectwa dojrzałości w chwili podejmowania przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzję w przedmiocie przyjęcia na studia (o której mowa w § 16) stanowi w myśl art. 169 ust. 1 pkt 1) ustawy podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.
 7. Na równi z brakiem świadectwa dojrzałości traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.
 8. Kandydat na studia drugiego stopnia, który kończy studia pierwszego stopnia (lub studia jednolite magisterskie) w tym samym roku, może być dopuszczony do egzaminu bez przedłożenia kopii dyplomu oraz suplementu dotyczących studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich), o ile nie zostały one jeszcze wydane. Kopia (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem) dyplomu i suplementu powinna być przedłożona w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.
 9. Brak dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub jednolitych magisterskich) w chwili podejmowania przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzję w przedmiocie przyjęcia na studia (o której mowa w § 16) stanowi w myśl art. 169 ust. 1 pkt 2) ustawy podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.
 10. Na równi z brakiem dyplomu traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o realizacji części procesu rekrutacyjnego, w szczególności procesu rejestracji kandydatów, w formie elektronicznej. Warunki i zasady realizacji procesu rekrutacyjnego w formie elektronicznej zostaną określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną i podane do publicznej wiadomości w terminie, o którym mowa w ust. 2.

 

Przebieg sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia

 

§12

1. Zasady i przebieg poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach studiów i specjalności wynikają 2 Części Il niniejszego Regulaminu.

2. Każda z części sprawdzianu kwalifikacyjnego przeprowadzana jest przez wyznaczoną Kierunkową Komisję Rekrutacyjną.

3. W przypadku dużej liczby kandydatów przystępujących do sprawdzianu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o podziale na grupy.

4. Kandydat przed wejściem na salę, w której odbywa się sprawdzian kwalifikacyjny okazuje dowód osobisty i oddaje „dowód wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny”.

 

Przebieg sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia

 

§13

1. Sprawdzian kwalifikacyjny na każdy kierunek studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie stanowi sprawdzian kierunkowy polegający na rozmowie kwalifikacyjnej i prezentacji prac kandydata oraz dokumentacji artystycznej, z szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej, z uwzględnieniem odrębności dla poszczególnych kierunków i specjalności.

2. Rozmowa kwalifikacyjna wraz z prezentacją prac przez kandydata ma na celu weryfikację jego zdolności intelektualnych, wiedzy o sztuce oraz kulturze zwłaszcza w kontekście prezentacji pracy dyplomowej.

3. Zasady i przebieg poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach studiów i specjalności wynikają 2 Części lll niniejszego Regulaminu.

4. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadzany jest przez Kierunkową Komisję Rekrutacyjną na studiach drugiego stopnia.

5. W przypadku dużej liczby kandydatów przystępujących do sprawdzianu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o podziale na grupy.

6. Kandydat przed wejściem na salę, w której odbywa się sprawdzian kwalifikacyjny okazuje dowód osobisty i oddaje „dowód wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny”.

 

§14

1. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia kandydat może otrzymać łącznie od 0 do 20 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji w dwóch zakresach:
a. za przedstawione prace - do 10 punktów,
b. za rozmowę kwalifikacyjną - do 10 punktów.

Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat musi otrzymać łącznie co najmniej 5 punktów w ramach obu zakresów podlegających ocenie, z zastrzeżeniem ust. 3.

Nieuzyskanie punktów z jednego 2 zakresów z ust. 1 podlegających ocenie (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi 0 punktów.

2. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie
otrzymuje punktów (0 punktów).

 


Ustalenie i ogłoszenie wyników sgrawdzianu kwalifikacyjnego


§15


l. Członkowie Kierunkowej Komisji Egzaminacyjnej dokonują indywidualnie oceny danego kandydata w ramach punktacji ustalonej dla danej części sprawdzianu kwalifikacyjnego, po czym przedstawiają swoje propozycje oceny do decyzji Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej, która w drodze głosowania ustala ostateczny wynik danego kandydata.

Po przeprowadzeniu sprawdzianu kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół zbiorczy dla każdej Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej, uwzględniający punktacje uzyskane podczas poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego przez wszystkich kandydatów podlegających ocenie przez daną Kierunkową Komisję Rekrutacyjną. Protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zbiorczy wyników sprawdzianu kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów, wskazujący na wyniki poszczególnych kandydatów z podziałem na poszczególne części sprawdzianu kwalifikacyjnego oraz wynik łączny, z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji łącznej (od najwyższej), jak również wskazujący na wynik sprawdzianu (pozytywny Iub negatywny) oraz wskazanie co przyjęcia na studia (TAK lub NIE).

l. Na protokole zbiorczym, o którym mowa w ust. 3 nanosi się podział kandydatów uzyskujących pozytywny wynik na tych, którzy mieszczą się w limicie przyjęć dla danego kierunku studiów i kandydatów poza tym limitem. Do cudzoziemców, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego i będą odbywać kształcenie na zasadach odpłatności lub będą odbywać studia jako stypendyści strony polskiej, nie stosuje się limitów przyjęć.

i. Na podstawie dokonanej kwalifikacji kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listy z wynikami sprawdzianu kwalifikacyjnego wymieniające wstępne ustalenia w zakresie:

5. kandydatów przyjętych na studia z podziałem na poszczególne rodzaje studiów,
kierunki studiów i specjalności,

b. kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc,

c. kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

6. Listy zawierające dane określone w ust. 6 podpisane przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub jego zastępcę podlegają ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Uniwersytetu oraz na stronie internetowej UAP. Na listach podaje się informację o tym, że ostateczny wynik zostanie przekazany wformie decyzji, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia
kandydatowi.

7. W stosunku do kandydatów przyjętych na studia sporządzany jest następnie indywidualny protokół kandydata uwzględniający punktacje uzyskane podczas poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego podpisany przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, który przechowywany jest w teczce kandydata.

 


§161. Na skutek przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wydaje w odniesieniu do każdego kandydata decyzję i przesyła ją kandydatowi.

2. Decyzja o przyjęciu na studia zostaje wydana w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia (w tym dostarczywszy odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego oraz znaleźli się wgronie kandydatów z najwyższym wynikiem - nieprzekraczającym limitu przyjęć dla danego kierunku.

3. Decyzja o nie przyjęciu na studia sporządzana jest z dodatkowym stwierdzeniem wyniku egzaminu i wydawana jest:

a. ze wskazaniem uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego jednak nie znaleźli się grupie przyjętych ze względu na limit przyjęć dla danego kierunku, a także w stosunku do kandydatów, którzy uzyskawszy pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego nie spełnili warunków ustawowych przyjęcia na studia (w szczególności dostarczenia odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów),

b. ze wskazaniem uzyskania negatywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali negatywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego albo nie spełnili ustawowych wymogów przyjęcia na studia.

4. Decyzję sporządzoną na piśmie wraz z uzasadnieniem doręcza się kandydatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzje podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub osoba przez niego upoważniona ze składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja zawiera pouczenie o możliwości odwołania się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz informację, że podstawą
odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków lub trybu rekrutacji na studia.

 


§17
 


1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji.

2. Decyzja zapadła w wyniku odwołania jest ostateczna.

3. Decyzja ta jest sporządzana na piśmie i doręczana wraz z uzasadnieniem osobie, która złożyła odwołanie, z pouczeniem o możliwości złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

 


§18
 


1. W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie zostali przyjęci na studia na dany kierunku i specjalności kandydaci w liczbie równej limitowi przyjęć na danym kierunku, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o przeprowadzenie drugiego naboru na studia na danym kierunku i specjalności.

2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna niezwłocznie informuje Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną o decyzji, o której mowa w ust. 1 i przystępuje do organizacji postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze.

3. Do postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze stosuje się wprost zasady dotyczące pierwszego naboru, przy czym kandydaci ponownie składają wnioski, zaś zadania wzakresie sprawdzianu kwalifikacyjnego są odmienne od tych, przed którymi stanęli kandydaci w pierwszym naborze.

4. W drugim naborze kandydaci ubiegają się o przyjęcie w ramach miejsc pozostałych po pierwszym naborze.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Komentarze (0)