Zasady rekrutacji na UJ 2018/2019

Zasady rekrutacji na UJ 2018/2019

Uniwersytet Jagielloński rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UJ 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała nr 68/V/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 maja 2017 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 i 169 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

 

Dział I  Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Niniejsza uchwała określa:

  1. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji;

  2. zasady organizacji komisji rekrutacyjnych;

  3. warunki oraz tryb rekrutacji;

  4. zasady ustalania wyników będących podstawą przyjęcia na studia;

  5. zasady przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania;

  6. liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów.

 2. W niniejszej uchwale użyte pojęcia oznaczają:

  1. ustawa o systemie oświaty – ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

  2. jednostka – jednostka organizacyjna prowadząca nabór na studia;

  3. dziekan – kierownik jednostki;

  4. komisja – wydziałowa komisja rekrutacyjna;

  5. nowa matura – egzamin maturalny kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

  6. stara matura  –  egzamin  dojrzałości  kończący  się  uzyskaniem  świadectwa  dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

  7. matura IB – matura międzynarodowa przeprowadzana przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie;

  8. matura  EB  –  matura  europejska  przeprowadzana  przez  Szkoły  Europejskie  zgodnie   z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu 21 czerwca 1994 roku o statusie Szkół Europejskich;

  9. inna matura zagraniczna – egzamin zagraniczny potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się w Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura IB i matura EB;

  10. system ERK – system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów;

  11. konto ERK – indywidualne konto kandydata w systemie ERK.

 

Dział II

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

 

§ 2

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się nie później niż 30 czerwca i kończy się nie później niż 1 października 2018 roku.

 2. Prorektor UJ ds. dydaktyki może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 1 października. Warunkiem uzyskania zgody jest wskazanie, że prowadzenie naboru nie spowoduje naruszenia właściwej realizacji dydaktyki rozpoczynającej się 1 października oraz że osoby przyjęte na studia w tym naborze będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

 3. Szczegółowy harmonogram organizacji naboru na studia określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

Dział III

Zasady organizacji komisji rekrutacyjnych

 

§ 3

 1. Dla przeprowadzenia naboru w jednostce dziekan powołuje spośród pracowników UJ jedną komisję.

 2. Jeżeli liczba studiów na danym poziomie kształcenia, dla których ustala się oddzielne listy ran- kingowe przekracza piętnaście, dziekan może powołać odrębną komisję dla przeprowadzania naboru na ten poziom kształcenia.

 3. Niezależnie od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, dziekan może powołać także odrębne komisje dla przeprowadzenia naboru na studia prowadzone w językach obcych. Przepis ust.  2 stosuje się odpowiednio.

 4. W przypadku uwzględniania przy ustalaniu wyniku kwalifikacji egzaminu wstępnego dziekan może spośród pracowników UJ powołać zespół lub zespoły egzaminacyjne, uwzględniając po- trzeby wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji.

 5. Na potrzeby  przeprowadzania  egzaminów  wstępnych  dla  cudzoziemców  ubiegających  się  o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, dziekan powołu- je odrębny zespół egzaminacyjny, wspólny dla wszystkich studiów.

 6. W skład zespołów egzaminacyjnych mogą wchodzić pracownicy innych uczelni, z którymi UJ podpisał porozumienia lub umowy międzynarodowe. W przypadku braku porozumienia lub umowy międzynarodowej powołanie pracownika innej uczelni do zespołu egzaminacyjnego może nastąpić za zgodą Prorektora UJ ds. dydaktyki, a w przypadku studiów prowadzonych przez Collegium Medicum – Prorektora UJ ds. Collegium Medicum.

 7. W celu zapewnienia obsługi bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego dziekan może spośród pracowników UJ powołać wydziałowych koordynatorów ds. rekrutacji.

 

§ 4

 1. Komisja realizuje wszystkie czynności związane z ustaleniem wyników kwalifikacji osób bio- rących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji oraz określonymi procedurami.

 2. Komisja oraz zespoły egzaminacyjne realizują wszystkie czynności związane z przeprowadze- niem egzaminów wstępnych. W uzasadnionych przypadkach komisja lub zespół egzaminacyjny może zadecydować o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego za pośrednictwem środków poro- zumiewania się na odległość, w szczególności drogą telefoniczną.

 3. Komisji przysługuje prawo ustalenia minimalnego wyniku kwalifikacji wymaganego do przyjęcia kandydata na studia najpóźniej na pierwszym posiedzeniu, na którym zatwierdza i podpisuje listę rankingową dla danych studiów. W odniesieniu do wszystkich kandydatów, których wynik jest niższy, komisja wydaje decyzję o odmowie przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów.

 4. Komisja rozpatruje wnioski i skargi oraz opiniuje odwołania kandydatów złożone w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

 5. Komisja oraz zespoły egzaminacyjne dokumentują przebieg każdej z części postępowania kwalifi- kacyjnego sporządzając z nich stosowny protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji lub zespołu egzaminacyjnego biorący udział w danej czynności postępowania. Protokoły są przeka- zywane do jednostki i archiwizowane w dokumentacji przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 6. Jeżeli zgodnie z warunkami rekrutacji wstęp na studia jest wolny, decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan. W takim przypadku warunkiem przyjęcia na studia jest dokonanie i po- twierdzenie rejestracji w systemie ERK  oraz  dokonanie  wpisu  na  studia.  Niedokonanie  wpisu w terminie jest  równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

Dział IV

Ogólne warunki i tryb rekrutacji

 

§ 5

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy deklarują posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyższych na odpowiednim poziomie oraz dopełnili wymaganych czynności w sposób zgodny z określonymi procedurami.

 1. Rekrutację na pierwszy rok studiów prowadzi się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ERK.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów zobowiązany jest do dokonania rejestracji w systemie ERK.

 3. Informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego są przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu ERK lub wyznaczonych w tym celu stron internetowych.

 4. Kandydat zakłada w systemie ERK konto ERK, wypełniając formularz elektroniczny, w którym przekazuje wymagane dane osobowe oraz dane teleadresowe. Zakładając konto ERK kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania re- krutacyjnego, w tym na publikowanie w sieci Internet list rankingowych, oraz na potrzeby do- kumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarza- nie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się     o przyjęcie na studia i powoduje umorzenie postępowania.

 5. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośred- nictwem konta ERK oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 6. Kandydat za pośrednictwem konta ERK w wyznaczonym terminie przekazuje oraz zatwierdza informacje wymagane w postępowaniach kwalifikacyjnych na poszczególne studia. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepeł- nych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje komisji.

 7. Kandydat za pośrednictwem  konta  ERK  dokonuje  rejestracji  na  studia  poprzez  ich  wybór z udostępnionego katalogu studiów oraz wypełnienie odpowiadającego tej rejestracji formularza elektronicznego, a następnie zatwierdzenie podanych w nim wymaganych danych.

 8. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę tylko ci kandydaci, których rejestracje zostały potwierdzone. Potwierdzenie rejestracji następuje po spełnieniu w wyznaczonym termi- nie wszystkich warunków określonych w szczegółowych warunkach organizacji naboru dla da- nych studiów.

 9. Z zastrzeżeniem ust. 11, kandydat ma w danym postępowaniu ustalany jeden liczbowy wynik kwalifikacji wyrażony liczbą z zakresu od 0 (zero) do 100 (sto), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki kandydatów są umieszczane na liście rankingowej, uporządkowa- nej malejąco ze względu na liczbowy wynik kwalifikacji.

 10. W przypadku studiów, dla których nie określa się liczbowego wyniku kwalifikacji, kolejność kandydatów na liście rankingowej ustalana jest na podstawie kolejności zatwierdzenia przez kandydatów rejestracji w systemie ERK.

 11. Listy rankingowe, wyniki kwalifikacji oraz informacje o przyjęciu na studia publikowane są wyłącznie w systemie ERK.

 12. Kandydat po otrzymaniu w koncie ERK komunikatu o przyjęciu na studia jest zobowiązany do dokonania wpisu. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygna- cją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem mu przez komisję de- cyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 13. W przypadku studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodli- wych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat dokonując wpisu otrzymuje skie- rowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zo- bowiązany do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, zaświadczenia lekarskiego o braku prze- ciwskazań do podjęcia studiów do jednostki prowadzącej wpisy. Niedopełnienie tego obowiąz- ku skutkuje uchyleniem decyzji o przyjęciu i wydaniem mu przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 14. Szczegółowe warunki organizacji naboru określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 6

 1. Kandydaci niepełnosprawni lub przewlekle chorzy podlegają tej samej procedurze rekrutacyj- nej, co wszyscy kandydaci.

 2. W przypadku, gdy szczegółowe warunki i tryb rekrutacji przewidują egzamin wstępny, kandy- dat może ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminu do swoich potrzeb wynikających z nie- pełnosprawności.

 1. Sposób adaptacji formy egzaminu ustalany jest w sposób indywidualny, na podstawie szczegó- łowej rozmowy z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwier- dzającej specyfikę niepełnosprawności.

 2. Decyzję o sposobie adaptacji formy egzaminu podejmuje odpowiednio przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub przewodniczący komisji w uzgodnieniu z kierownikiem działu odpowie- dzialnego za obsługę spraw osób niepełnosprawnych.

 

§ 7

 1. Rekrutacja na studia przebiega w oparciu o dwie grupy zasad:

  1. dotyczących obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich;

  2. dotyczących cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

 2. Dla wybranych studiów jednostka może określić także odrębne zasady rekrutacji dotyczące osób ubiegających się o przyjęcie na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się. W przy- padku braku określenia takich zasad nie prowadzi się rekrutacji na tej podstawie.

 

Dział V

Zasady ustalania wyników będących podstawą rekrutacji dla osób podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 

Rozdział I

Jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia

 

§ 8

 1. Podstawę ustalenia liczbowego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na jednolite studia magister- skie oraz studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kwalifikacyjnych, których lista znajduje się w załączniku nr 1 (część A) do niniejszej uchwały.

 2. W uzasadnionych przypadkach ustala się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności ko- nieczność uzyskania określonej liczby punktów z wyniku maturalnego z danego przedmiotu na określonym   poziomie,   a   dla   określonej   grupy   kandydatów   konieczność   przystąpienia  i pozytywnego zaliczenia egzaminów wstępnych sprawdzających predyspozycje do podjęcia danych studiów, niesprawdzane w trybie egzaminu maturalnego.

 3. Kandydaci posiadający:

  1. nową maturę są przyjmowani na podstawie wyników egzaminu maturalnego uzyskanych  w części pisemnej (przedstawionych w procentach);

  2. maturę IB lub maturę EB są przyjmowani na podstawie ocen z pisemnej części egzaminu umieszczonych odpowiednio na dyplomie IB lub świadectwie EB;

 4. starą maturę są przyjmowani na podstawie wyników:

  1. egzaminu maturalnego umieszczonych na zaświadczeniu, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

  2. centralnych egzaminów wstępnych (CEW) uzyskanych w Uczelni lub w innych uczelniach, z którymi UJ lub UJ Collegium Medicum zawarły porozumienie o wzajemnej uznawalności wyników CEW;

  3. egzaminu dojrzałości umieszczonych na świadectwie dojrzałości, przyporządkowanych według wzorów określonych w załączniku nr 1 (część D) do niniejszej uchwały;

  4. inną maturę zagraniczną są przyjmowani na podstawie wyników umieszczonych na świa- dectwie lub dokumencie uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 5. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 11, ustala się dla poszczególnych studiów zestaw oraz istotność przedmiotów branych pod uwagę przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji, w oparciu o następujące zasady:

  1. dla  każdego z przedmiotów kwalifikacyjnych z ustalonej listy, oznaczanego dalej  przez    i (dla i = 1, …, 19), ustala się wagę wi wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga wi stanowi mnożnik dla wyniku pi z przedmiotu i oraz odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia. Przedmioty i, które nie są brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, otrzymują wagi wi równe 0 – ustalane w ten sposób domyślnie w przypadku braku wskazania innej wagi;

 1. przedmioty, dla których ustalono niezerowe wagi dzieli się na rozłączne grupy, w obrębie których znajdują się przedmioty posiadające podobne znaczenie w postępowaniu rekruta- cyjnym oraz określa liczby wyników przedmiotowych branych pod uwagę w każdej z nich;

 2. jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowej weryfi- kacji wiedzy lub uzdolnień kandydata w zakresie spoza ustalonej listy przedmiotów, określa się nazwę takiego przedmiotu kwalifikacyjnego (i przypisuje się mu oznaczenie i = 20) oraz wagę. Przedmiot ten brany pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji wszystkim kandydatom stanowi samodzielnie odrębną grupę w rozumieniu pkt 2;

 3. w uzasadnionych przypadkach ustala się wymagany poziom dla przedmiotu i branego pod uwagę przy obliczaniu liczbowego wyniku kwalifikacji.

 4. Liczbowym wynikiem kwalifikacji kandydata, stanowiącym podstawę dalszego postępowania kwalifikacyjnego, jest średnia ważona z czynnikiem normującym:

pi(1)·wi(1) +…+ pi(n)·wi(n) W gdzie W jest sumą n wag, wybranych zgodnie z ustaleniami ust. 4, odpowiadających w posz- czególnych grupach przedmiotom z najwyższymi wagami. Łącznego wyboru n przedmiotów    z odpowiednich grup, zgodnie z ust. 4, dokonuje się w sposób najkorzystniejszy dla kandydata.

 1. Wynik  przedmiotowy   pi   obliczany   kandydatowi   odrębnie   dla   każdego   z   przedmiotów i = 1, …, 19, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według następującego wzoru, z uwzględnieniem ust. 4 pkt 4:

  1. dla nowej matury oraz starej matury:

pi := max{ 1 P, R, min{ 4 D,100}}

gdzie: P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami  egzaminu  maturalnego uzyskanymi z pisemnej części egzaminu na poziomie odpowiednio: podstawowym, rozszerzonym, dwuję- zycznym (wyłącznie dla i = 10, 11, 12, 14, 16, 17);

 1. dla matury IB:

pi := max{ 1 P, R, min{ 4 D,100}}·100

gdzie P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego z przedmiotu i na poziomie przyporządkowanym według tabeli określonej w załączniku nr 1 (część B) do niniejszej uchwały. W przypadku, gdy w postępowaniu kwalifikacyjnym brane pod uwagę są wyniki z przedmiotu kwalifikacyjnego i = 7 lub 8, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest najkorzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 1 (część A);

 1. dla matury EB:

pi := max{ 1 E, 1 P, R, min{ 4 D,100}}·10

gdzie E, P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi z pisemnej części egzaminu z przedmiotu i na poziomie przyporządkowanym według tabeli określonej w załączniku nr 1 (część C) do niniejszej uchwały. W przypadku, gdy w postępowa- niu kwalifikacyjnym brane pod uwagę są wyniki z przedmiotu kwalifikacyjnego i = 9 lub 16, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest najkorzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 1 (część A) do niniejszej uchwały;

 1. dla innej matury zagranicznej:

pi := max{ 1 P, R}

gdzie: P, R są posiadanymi przez kandydata wynikami uzyskanymi z przedmiotu i na poziomie podstawowym i rozszerzonym,  wyrażonymi  z zachowaniem proporcji  w skali od 0  do 100.  W przypadku, gdy w postępowaniu kwalifikacyjnym brane pod uwagę są wyniki z przedmiotu kwalifikacyjnego i = 9 lub 15, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest najko- rzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana  zgodnie  z tabelą określoną w załączniku nr 1 (część A) do niniejszej uchwały. O ostatecznym przyporządkowaniu wyników z przedmiotów posiadanych przez kandydata do przedmiotów i oraz do poziomów P i R decyduje komisja na podstawie analizy dostarczonego świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 1. Brak wyniku z egzaminu maturalnego jest podczas obliczania wyniku przedmiotowego przyj- mowany jako wynik równy 0 (zero).

 2. Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych studiów, w tym zestaw oraz istotność przedmiotów branych pod uwagę przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji kandydata, określa dla:

  1. studiów w języku polskim – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

  2. studiów w językach obcych – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 3. Zasady uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach  określa  odrębna uchwała Senatu.

 4. Na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadza- na rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został  podwyższony  w  wyniku  odwołania,   o  którym  mowa   w  art.  44zzz  ust.  7   ustawy o systemie oświaty, uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tych studiów. Wnio- sek powinien być złożony do komisji w terminie określonym w harmonogramie organizacji na- boru pod rygorem odmowy jego uwzględnienia.

 

Rozdział II

Studia drugiego stopnia

 

§ 9

 1. Podstawą ustalenia liczbowego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na studia drugiego stopnia są wyniki elementów kryteriów kwalifikacji (zwanych dalej elementami), których lista znajduje się w załączniku nr 1 (część E) do niniejszej uchwały.

 2. W uzasadnionych przypadkach ustala się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności ko- nieczność posiadania dyplomu ukończenia określonych studiów lub konieczność przystąpienia  i pozytywnego zaliczenia egzaminów wstępnych.

 3. Dla każdych studiów ustala się zestaw studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok.

 4. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 11, w uzasadnionych przypadkach zestaw studiów dzieli się na grupy: podstawową i dodatkowe. W przypadku takiego podziału dla każdej wyodrębnionej grupy do- datkowej ustala się współczynnik α będący liczbą większą od zero i mniejszą od jeden, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla grupy podstawowej współczynnik α wynosi

  1. Współczynnik α stanowi mnożnik dla liczbowego wyniku kwalifikacji i odzwierciedla istotność tych wyników w postępowaniu.

 5. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 11, dla poszczególnych studiów ustala się zestaw oraz istotność ele- mentów branych pod uwagę przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji, w oparciu o nastę- pujące zasady:

 6. dla każdych studiów ustala się co najwyżej dwa, a w szczególnie uzasadnionych przypad- kach co najwyżej trzy, elementy brane pod uwagę przy rekrutacji  i  oznaczane dalej  przez i (dla i = 1, …, 7);

 7. dla każdego z ustalonych wyżej elementów i  określa się wagę wi będącą liczbą całkowitą  z przedziału od 0 do 100 wyrażającą procentowy udział wyniku pi z elementu i w wyniku kwalifikacji kandydata. Waga wi stanowi mnożnik dla wyniku pi za element i odzwiercie- dlający istotność wyniku z tego elementu w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia. Elementy, które nie są brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, otrzymują wagi wi równe 0 – ustalane domyślnie w przypadku braku wskazania innej wagi;

 8. jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowej wery- fikacji wiedzy lub uzdolnień kandydata w zakresie spoza listy elementów i = 1, …, 7, okre- śla się nazwę co najwyżej jednego elementu (i = 8), w ramach którego taka dodatkowa weryfikacja wiedzy może nastąpić;

 9. w przypadku wyboru elementu i = 5, 6, 7 w szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji określa się zakres i tematykę egzaminu wstępnego.

 1. Liczbowym wynikiem kwalifikacji  kandydata  jest  średnia  ważona  wyników  pi  z  wagami  wi ustalonymi zgodnie z ust. 5 pkt 2 liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów należących do grup dodat- kowych tak uzyskany wynik mnoży się przez odpowiadający danej grupie współczynnik α, ustalony zgodnie z ust. 4.

 2. Kandydat posiadający więcej niż jeden dyplom studiów wyższych, których ukończenie upraw- nia do ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok danych studiów, podczas rejestracji wskazuje, na podstawie którego dyplomu oblicza się wszystkie wyniki pi z ustalonych elementów i.

 3. Wynik pi z każdego z elementów i z listy ustalonej w załączniku 1 (część E) do niniejszej uch- wały jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i ustalaną odpowiednio dla elementów:

 1. i = 1, 2, 3, 4, zgodnie ze wzorem:

max-min

pi := ocena-min ×100

gdzie: ocena – jest uzyskaną przez kandydata oceną, min – jest najniższą, a max – najwyż- szą oceną możliwą do uzyskania w skali, w której wystawiona została ocena kandydata;

 1. i = 5, 6, 7, w skali od 0 do 100, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako liczba procent punktów możliwych do uzyskania. Nieprzystąpienie kandydata do egzaminu wstępnego skutkuje uzyskaniem z niej 0 (zero) punktów;

 2. i = 8, w skali od 0 do 100, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w sposób opisany w szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji.

 1. W przypadku braku:

 1. pracy dyplomowej – uwzględniana jest ocena z projektu, na podstawie którego kandydat otrzymał dyplom studiów wyższych. W przypadku braku zarówno oceny z pracy dyplomowej, jak i oceny z projektu, uwzględniana jest średnia ze studiów ustalona zgodnie z regulaminem uczelni, w której kandydat ukończył studia;

 2. egzaminu dyplomowego – uwzględniana jest ocena z obrony projektu (forma egzaminu ustna lub pisemna), na podstawie którego kandydat otrzymał dyplom studiów wyższych.  W przypadku braku zarówno oceny z egzaminu dyplomowego, jak i oceny z obrony proje- ktu, uwzględniana jest średnia ze studiów ustalona zgodnie z regulaminem uczelni, w któ- rej kandydat ukończył studia;

 3. średniej ze studiów lub oceny na dyplomie bądź braku możliwości ich jednoznacznego ustalenia – uwzględniany jest wynik ustalony przez komisję na podstawie przedłożonych dokumentów. Wynik ustalony przez komisję jest ostateczny.

 1. Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych studiów, w tym zestaw oraz istotność ele- mentów branych pod uwagę przy ustalaniu liczbowego wyniku kwalifikacji dla poszczególnych studiów określa dla:

 1. studiów w języku polskim – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

 2. studiów w językach obcych – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 1. Zasady uwzględniania w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnięć w konkursach określa odrębna uchwała Senatu.

 

Dział VI

Zasady ustalania wyników będących podstawą rekrutacji dla osób podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

 

§ 10

 1. Cudzoziemcy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 są umieszczani na jednej – w ramach danych studiów – liście rankingowej, odrębnej od listy rankingowej osób ubiegających się o przyjęcie na te studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 2. W uzasadnionych przypadkach określa się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności ko- nieczność posiadania wyniku z określonego przedmiotu, konieczność posiadania dyplomu ukończenia określonych studiów, znajomość języka polskiego lub obcego na określonym poziomie lub konieczność przystąpienia i pozytywnego zaliczenia egzaminów wstępnych.

 3. Kolejność kandydatów na liście rankingowej dla studiów:

 1. prowadzonych przez wydziały: Farmaceutyczny, Lekarski oraz Nauk o Zdrowiu – ustalana jest na podstawie kolejności zatwierdzenia przez kandydatów rejestracji w systemie ERK;

 2. prowadzonych przez pozostałe jednostki – ustalana jest na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji oraz przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia danych studiów.

 3. Dodatkowe kryteria formalne określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

 

Dział VII

Liczby miejsc na poszczególnych studiach

 

§ 11

 1. Liczby miejsc na poszczególne studia jednolite magisterskie oraz pierwszego i drugiego stopnia określone są w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

  1. górny limit przyjęć – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich;

 3. limit przyjęć cudzoziemców – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;

 4. dolny limit przyjęć – najmniejszą łączną liczbę osób przyjętych wymaganą do uruchomienia studiów.

 5. Senat Uczelni upoważnia Prorektora UJ ds. dydaktyki do podejmowania decyzji w sprawie:

  1. zmian limitów przyjęć ustalonych niniejszą uchwałą w celu ich dopasowania do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa;

  2. nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż dolny limit przyjęć.

 

Dział VIII Postanowienia końcowe

 

§ 12

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie począwszy od rozpoczęcia rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

 2. Uchwała nr 50/IV/2015 Senatu UJ z 29 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.) traci moc wraz z końcem roku akademickiego 2017/2018, z tym że jej postanowienia stosuje się do spraw dotyczących rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 wszczętych i niezakończonych przed tym terminem.

 

Komentarze (0)