Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na AGH 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w    sprawie    warunków,    trybu    oraz    terminu    rozpoczęcia    i  zakończenia  rekrutacji  na  pierwszy  rok  studiów  pierwszego   i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Na podstawie art. 169 ust. 1-7 i 10-16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 3 oraz art. 61 ust. 1 Statutu AGH Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ustala, co następuje:

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 odbywać się będzie według tych samych warunków i w tym samym trybie.

 2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach  rekrutacyjnych   obejmujących   rejestrację   kandydatów   w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, zwanym dalej „systemem e-Rekrutacja”, oraz:

 3. złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja przez kandydata deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów, zwanej dalej „deklaracją”;

 4. w  przypadku  kandydatów  na   studia   drugiego   stopnia   udział w egzaminie wstępnym lub złożenie przez kandydata oświadczenia absolwenta AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego;

 5. wstępną kwalifikację kandydatów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR);

 6. złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;

 7. dokonanie  przez  kandydata,  który  otrzymał  pozytywną  decyzję o przyjęciu na studia, wpisu na pierwszy rok studiów, poprzez uzupełnienie   wszystkich   wymaganych  dokumentów   określonych odrębnym zarządzeniem Rektora, o którym mowa w ust. 11.

 1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje kolegialnie decyzje o przyjęciu na dany kierunek studiów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

 2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może upoważnić w formie pisemnej poszczególnych członków Prezydium do podpisywania w jej imieniu decyzji o przyjęciu na studia.

 3. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia określa §2 niniejszej uchwały.

 4. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów  drugiego stopnia określa §3 niniejszej uchwały.

 5. Rekrutacja na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/ 2019 będzie prowadzona w dwóch okresach – letnim i zimowym.

 6. Rekrutacja  w  okresie  letnim  rozpocznie  się  4  czerwca  2018 r.  i zakończy się 30 września 2018 r.

 7. Rekrutacja w  okresie  zimowym  rozpocznie  się  7  stycznia  2019  r.  i zakończy się 23 lutego 2019 r.

 8. Szczegółowy kalendarz rekrutacji w okresach podanych w ust. 6 i 7 określi Rektor w drodze zarządzenia.

 9. Wśród deklarowanych przez Kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia i formy studiów.

 10. Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące obywatelami polskimi określa Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 11. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem  na  studia  określi  Rektor  AGH w drodze zarządzenia.

 

§2

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia

 1. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 zawiera tabela 1.

 2. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 zostaną określone w uchwale Senatu AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2018/2019.

 3. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według ogólnego wzoru (1), w którym poszczególne składniki obliczane są zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt 1-5.

W = 4 .G + J                               (1)

 1. Dla   kandydatów,   którzy   posiadają   świadectwo   dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100 punktów:

G – to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden  z przedmiotów wymienionych w tabeli 1. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200, przy czym:

 1. jeżeli kandydat zdawał  więcej  niż  jeden  przedmiot  wymieniony w tabeli 1, to wybierany jest wynik najlepszy;

 2. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, to składnik G obliczany jest jako suma tych wyników;

 3. jeżeli na świadectwie  dojrzałości  umieszczony  jest  wynik  tylko  z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru (2):

 

G = N                                    (2)

 1. jeżeli na  świadectwie  dojrzałości  umieszczony  jest  wynik  tylko  z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru (3):

ìN dla

G =

íN

ï    + 2 × (N - 30) dla N < 30%

30% £ N £ 80%

(3)

î

ïN +100 dla N > 80%

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów z matematyki, to jako ostateczna wartość składnika G przyjęty będzie wynik lepszy z wartości wyliczonych według lit. b i d.

J – to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) przeliczona według zasad podanych dla wyliczania wartości składnika G. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy, to wybierany jest wynik najlepszy. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.

Tabela 1. Kierunki studiów pierwszego stopnia oraz przedmioty główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego (1).

 

Lp.

Wydział / Kierunek

Przedmiot główny

Górnictwa i Geoinżynierii

1.

Budownictwo

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

2.

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

3.

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

4.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

5.

Edukacja Techniczno- Informatyczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

6.

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka lub informatyka

7.

Inżynieria Ciepła

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

8.

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

9.

Inżynieria Obliczeniowa

matematyka lub fizyka lub informatyka

10.

Metalurgia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 

Lp.

Wydział / Kierunek

Przedmiot główny

11.

Automatyka i Robotyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

12.

Elektrotechnika

matematyka lub fizyka lub informatyka

13.

Informatyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

14.

Inżynieria Biomedyczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

15.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

matematyka lub fizyka lub informatyka

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

16.

Elektronika

matematyka lub fizyka lub informatyka

17.

Elektronika i Telekomunikacja

matematyka lub fizyka lub informatyka

18.

Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)

matematyka lub fizyka lub informatyka

19.

Informatyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

20.

Teleinformatyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

21.

Automatyka i Robotyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

22.

Inżynieria Akustyczna

matematyka lub fizyka lub informatyka

23.

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

24.

Mechanika i Budowa Maszyn

matematyka lub fizyka lub informatyka

25.

Inżynieria Mechatroniczna

matematyka lub fizyka lub informatyka

26.

Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim)

matematyka lub fizyka lub informatyka

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

27.

Ekologiczne Źródła Energii

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

28.

Geofizyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

29.

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

30.

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

31.

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub

 

 

Lp.

Wydział / Kierunek

Przedmiot główny

 

 

biologia lub geografia

32.

Ochrona Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

33.

Turystyka i Rekreacja

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

34.

Geodezja i Kartografia

matematyka lub fizyka lub informatyka

35.

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

36.

Ceramika

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

37.

Chemia Budowlana

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

38.

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

39.

Technologia Chemiczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

Odlewnictwa

40.

Inżynieria Procesów Odlewniczych

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

41.

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Metali Nieżelaznych

42.

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

43.

Metalurgia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

44.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

45.

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

46.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Zarządzania

47.

Informatyka i Ekonometria

matematyka lub fizyka lub informatyka

48.

Zarządzanie

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub

 

 

Lp.

Wydział / Kierunek

Przedmiot główny

 

 

geografia

49.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Energetyki i Paliw

50.

Energetyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

51.

Technologia Chemiczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Fizyki i Informatyki Stosowanej

52.

Fizyka Medyczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

53.

Fizyka Techniczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

54.

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka lub informatyka

Matematyki Stosowanej

55.

Matematyka

matematyka

Humanistyczny

 

56.

 

Informatyka Społeczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

 

57.

 

Kulturoznawstwo

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

 

58.

 

Socjologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

 

2)Dla    kandydatów     posiadających     świadectwo    dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali ocen 1-6 lub 2-5:

G – to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według tabeli 2  z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów  wymienionych w tabeli 1 lub      w przypadku, gdy do żadnego z nich nie przystępował na egzaminie maturalnym – oceny ze świadectwa dojrzałości. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.

J – to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 2 oceny z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika J odpowiada liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego wymienionego powyżej, umieszczonego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.

Tabela 2. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5.

 

Ocena

liczba punktów

rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

Od 1992 r.

Celujący

-

200

Bardzo dobry

200

160

Dobry

133

120

Dostateczny

67

80

Dopuszczający

-

40

 

Jeżeli kandydat posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J na poziomie 200 pkt. Uwzględniane będą certyfikaty wymienione w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

3)Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury międzynarodowej:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 3 wyniku   z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego; jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to przeliczenie następuje według tabeli 4. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 1, to wybierany jest wynik najlepszy.

J – wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka angielskiego.

 

Tabela

3.     Liczba    punktów

przypisana

poszczególnym    ocenom

 

umieszczonym      na

świadectwie

dojrzałości      matury

 

międzynarodowej   dla

matematyka.

przedmiotu

głównego    innego    niż

 

Ocena

poziom SL

poziom HL

liczba punktów

7

100

200

6

86

171

5

71

143

4

57

114

3

43

86

2

29

57

1

14

29

 

Tabela

4.     Liczba

punktów

przypisana

poszczególnym

ocenom

 

umieszczonym

na

świadectwie

dojrzałości

matury

międzynarodowej dla przedmiotu matematyka.

 

Ocena

poziom SD

poziom SL

poziom HL

liczba punktów

7

100

200

200

6

86

171

200

5

71

143

200

4

57

114

200

3

43

86

150

2

29

57

100

1

14

29

50

 

4)Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości matury dwujęzycznej:

G - liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu  maturalnego   z   przedmiotu   głównego   zdawanego   w języku polskim przeliczona według zasad podanych w pkt. 1. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 1 to wybierany jest wynik najlepszy.

J – wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka wykładowego.

5)Dla   kandydatów    posiadających   dokument   uzyskany   poza granicami Polski równoważny świadectwu dojrzałości:

G - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego (proporcjonalnie do stosowanej skali ocen na świadectwie), którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1. Przeliczenia wyników dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.

J – wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka obcego.

 1. Przedmioty główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego (1) dla kierunków studiów pierwszego stopnia na poszczególnych wydziałach AGH zawiera tabela 1.

 2. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1), o którym mowa w ust. 3, równą lub większą niż 300 pkt.

 

§3

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia

 1. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według ogólnego wzoru (4):

 

W = wE .E + wS . S                         (4)

w którym:

 

E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów  kształcenia  (EKK)  w  zakresie  wiedzy,  umiejętności     i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku  studiów;  egzamin  wstępny  oceniany  będzie  w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych  studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala  ocen  wynosiła  2÷5)  lub  16,67  (gdy  w uczelni   wydającej   dyplom   skala   ocen   wynosiła   2÷6);   w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;

wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego;

wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz:

wE + wS = 10                         (5)

Wagi składników wzoru (4) określone są w tabeli 5.

 1. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce przeliczenia średniej ocen dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH w Krakowie.

 2. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (4) dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia zawiera tabela 5.

 3. Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów.

Tabela  5.   Wagi  składników  wskaźnika  rekrutacji  (4)   dla  kierunków drugiego stopnia studiów.

 

 

 

Lp.

 

 

Wydział / Kierunek

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępnego

[wE]

z przeliczenia średniej ocen

[wS]

Górnictwa i Geoinżynierii

1.

Budownictwo

5

5

2.

Górnictwo i Geologia

5

5

3.

Inżynieria Środowiska

5

5

4.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

5

5

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 

5.

Edukacja Techniczno-Informatyczna

5

5

6.

Informatyka Stosowana

5

5

7.

Inżynieria Ciepła

5

5

 

 

 

Lp.

 

 

Wydział / Kierunek

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępnego

[wE]

z przeliczenia średniej ocen

[wS]

8.

Inżynieria Materiałowa

5

5

9.

Inżynieria Obliczeniowa

5

5

10.

Metalurgia

5

5

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

11.

Automatyka i Robotyka

6

4

12.

Elektrotechnika

6

4

13.

Informatyka

6

4

14.

Inżynieria Biomedyczna

6

4

15.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

6

4

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

16.

Elektronika i Telekomunikacja

8

2

17.

Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)

8

2

18.

Informatyka

8

2

19.

Teleinformatyka

8

2

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

20.

Automatyka i Robotyka

4

6

21.

Inżynieria Akustyczna

4

6

22.

Mechanika i Budowa Maszyn

4

6

23.

Inżynieria Mechatroniczna

4

6

24.

Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim)

4

6

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

25.

Ekologiczne Źródła Energii

4

6

26.

Geofizyka

4

6

27.

Górnictwo i Geologia

4

6

28.

Informatyka Stosowana

4

6

29.

Inżynieria Środowiska

4

6

 

 

 

 

Lp.

 

 

Wydział / Kierunek

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępnego

[wE]

z przeliczenia średniej ocen

[wS]

30.

Ochrona Środowiska

4

6

31.

Turystyka i Rekreacja

4

6

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

32.

Geodezja i Kartografia

6

4

33.

Inżynieria Środowiska

6

4

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

34.

Ceramika

5

5

35.

Inżynieria Materiałowa

5

5

36.

Technologia Chemiczna

5

5

Odlewnictwa

37.

Inżynieria Procesów Odlewniczych

5

5

38.

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

5

5

Metali Nieżelaznych

39.

Inżynieria Materiałowa

6

4

40.

Metalurgia

6

4

41.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

6

4

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

42.

Górnictwo i Geologia

4

6

43.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

4

6

Zarządzania

44.

Informatyka i Ekonometria

7

3

45.

Zarządzanie

7

3

46.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

7

3

Energetyki i Paliw

47.

Energetyka

6

4

48.

Technologia Chemiczna

6

4

 

 

 

 

Lp.

 

 

Wydział / Kierunek

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu wstępnego

[wE]

z przeliczenia średniej ocen

[wS]

Fizyki i Informatyki Stosowanej

49.

Fizyka Medyczna

5

5

50.

Fizyka Techniczna

5

5

51.

Informatyka Stosowana

5

5

Matematyki Stosowanej

52.

Matematyka

6

4

Humanistyczny

53.

Kulturoznawstwo

6

4

54.

Socjologia

6

4

 

 1. Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji (4) może być wynik egzaminu kierunkowego na studiach pierwszego stopnia zdanego w tym samym roku akademickim.

 2. Zakres i forma egzaminu kierunkowego, o którym mowa w ust. 5 muszą być identyczne z zakresem i formą egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

 3. Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów ust. 5 podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat  musi  posiadać   tytuł   inżyniera   lub   magistra   inżyniera z zastrzeżeniem ust. 9.

 5. W przypadku niespełniania warunku określonego w ust. 8 uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich możliwe jest tylko w oparciu

o program    studiów    z    co    najmniej    dodatkowym    semestrem

„wyrównawczym” zatwierdzonym przez Radę Wydziału właściwą dla danego kierunku i opublikowanym w Bazie Syllabus AGH minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.

 

§4

Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)