Zasady rekrutacji na Akademię Muzyczną w Krakowie 2018/19

Akademia Muzyczna w Krakowie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na AM 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Muzycznej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

UCHWAŁA Nr 14/2017 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia warunków, trybu oraz terminu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2018/2019

Działając na podstawie art. 169 ust. 2  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) Senat Akademii Muzycznej w Krakowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

Ustala   się    warunki,   tryb    oraz   termin   rekrutacji   na    I   rok    stacjonarnych    i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej na rok akademicki 2018/2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Nr 14/ 2017 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 18 maja 2017 r.

Warunki, tryb oraz termin rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2018/2019

 

Rozdział I

Ogólne warunki i termin rekrutacji

 

§ 1

 1. Akademia Muzyczna w Krakowie dokonuje przyjęć na I rok studiów I i II stopnia na kierunki prowadzone w uczelni, w ramach ustalonych limitów.
 2. Uczelnia przeprowadza rekrutację na studia prowadzone w języku angielskim. O uruchomieniu studiów w języku angielskim decyduje rektor.
 3. Akademia Muzyczna w Krakowie wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przeprowadza rekrutację na kierunek Muzyka kościelna.
 4. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.
 5. Podstawę przyjęcia na studia I stopnia stanowią wyniki: z praktycznego egzaminu wstępnego oraz pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. W przypadku studentów zagranicznych jest to wynik z języka ojczystego.
 6. Podstawę przyjęcia na studia II stopnia stanowią wyniki z praktycznych egzaminów wstępnych oraz przedstawienie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub dokumentu równorzędnego.
 7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku pisemnej rezygnacji z egzaminów na 3 dni przed wyznaczonym terminem.
 8. Kandydaci zdający egzamin maturalny w roku 2018 zobowiązani są do wyrażenia zgody (podczas wypełniania deklaracji maturalnej w szkole średniej) na przetwarzanie danych w Krajowym Rejestrze  Egzaminów  Maturalnych,   w   celu   odczytania   wyników   matury   przez   uczelnię, w ww. rejestrze.
 9. Uczelnia przeprowadza rejestrację kandydatów na studia I i II stopnia korzystając z systemu elektronicznego, w języku polskim i angielskim:
  1. elektroniczna rejestracja kandydatów rozpoczyna się 4 maja 2018 r. i kończy  1  czerwca  2018 r.;
  2. link do systemu internetowej rejestracji kandydatów znajduje się na stronie internetowej: www.amuz.krakow.pl;
  3. kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie;
  4. w  celu  rejestracji  kandydat  wypełnia  i  zatwierdza  kwestionariusz  oraz  wyraża   zgodę   na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek/specjalność studiów oraz składa wydrukowane podanie (własnoręcznie  podpisane)  do  Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej, w wyznaczonym terminie;
  5. rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wygenerowanie i wysłanie kwestionariusza;
  6. osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji oraz przekazywania informacji dotyczących egzaminów wstępnych;
  7. uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 10. Rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunki: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, instrumentalistyka, wokalistyka, rozpoczyna się 14 czerwca 2018 r. i kończy 31 października 2018 r.
 11. Szczegółowe terminy egzaminów wstępnych zostaną ustalone przez odpowiednie wydziałowe komisje   rekrutacyjne   po   zakończeniu   elektronicznej   rejestracji   kandydatów   i   podane   do wiadomości na stronie internetowej: www.amuz.krakow.pl

 

§ 2

 1. Do egzaminu wstępnego dopuszczeni są kandydaci, którzy spełnią wymagania określone w § 1 oraz:
  1. w ogłoszonym przez uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny,
  2. w ogłoszonych przez uczelnię terminach przedstawią wymagane dokumenty, o których mowa w § 13.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite  studia  magisterskie  na   pokrewnym   kierunku,   mogą   zostać   przyjęci   na   studia po pozytywnie zdanym egzaminie i uprzednim sprawdzeniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodności programowej obu kierunków w stopniu umożliwiającym realizację studiów II stopnia. Na kierunku muzyka kościelna kandydaci muszą wykazać się dyplomem ukończenia studiów I stopnia  lub  jednolitych  magisterskich  na  pokrewnym  kierunku  z  oceną  końcową  nie niższą niż dobry.
 3. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów I stopnia wydany za granicą przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może ubiegać się o przyjęcie  na ogólnych zasadach pod warunkiem przedłożenia ww. dokumentu w oryginale i tłumaczeniu przysięgłym na język polski przed egzaminami.
 4. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom studiów I stopnia wydany za granicą przez inną szkołę lub uczelnię niż wymienione w punkcie 3, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach pod warunkiem uzyskania nostryfikacji ww. dyplomu w Polsce. Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia ww. dokumentu w oryginale i tłumaczeniu przysięgłym na język polski przed egzaminami, opatrzonym apostille. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłożenie dokumentu potwierdzającego nostryfikację w terminie późniejszym, wyznaczonym przez Wydziałową Komisję  Rekrutacyjną  z  uwzględnieniem  innych  terminów  obowiązujących w rekrutacji.
 5. Kandydaci posiadający Świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) lub zaświadczenie wydane przez Biuro IB w Genewie, podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

 

§ 3

 1. Kandydaci na studia I stopnia nie muszą posiadać  świadectwa ukończenia szkoły muzycznej       II stopnia. Podczas egzaminu wstępnego winni wykazać się umiejętnościami i wiedzą na poziomie odpowiadającym ukończeniu takiej szkoły.
 2. Studenci Akademii Muzycznej w Krakowie ubiegający się o podjęcie studiów w ramach kolejnego kierunku – zobowiązani są zdać wszystkie egzaminy obowiązujące kandydatów na I rok studiów danego kierunku.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.
 4. Kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej. Kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminów do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym forma ta nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu    wyrównanie    szans.    Forma    egzaminu    ustalana    jest    w    sposób    indywidualny,   z  Przewodniczącym  Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej,   w  drodze  szczegółowej   rozmowy   z kandydatem oraz weryfikacji dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, dostarczonych przez kandydata na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

§ 4

Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego określonego w Rozdziale IV.

 

§ 5

 1. Kandydaci przyjmowani  są  na  poszczególne  kierunki/specjalności  według  kolejności  miejsc.  O kolejności decyduje liczba uzyskanych punktów.
 2. Kandydaci na studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.
 3. W  przypadku  uzyskania   tej   samej   liczby   punktów  przez  dwóch  lub   więcej  kandydatów,  o kolejności przyjęć decyduje:
  1. w postępowaniu na studia I stopnia – uzyskany procentowy wynik na egzaminie maturalnym   z języka polskiego (poziom podstawowy), a w przypadku wyniku tożsamego – uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy),
  2. w postępowaniu na studia II studia – uzyskana średnia ocen na studiach I stopnia.
 4. Kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów w wyznaczonym terminie. Brak wpisu oznacza rezygnację ze studiów.

 

§ 6

W przypadku uruchomienia studiów niestacjonarnych przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje:

 1. na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,
 2. na podstawie odrębnego egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji ogłoszonej przez rektora.

 

§ 7

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (zwane dalej WKR) – powołane przez dziekanów.
 2. Przewodniczącym WKR jest dziekan lub wyznaczony przez dziekana prodziekan.
 3. W skład WKR wchodzą: przewodniczący, sekretarz, z-ca sekretarza oraz co najmniej trzech członków.
 4. Przewodniczący    WKR    powołuje    komisje     egzaminacyjne     i     ich     przewodniczących  do  przeprowadzania  poszczególnych  egzaminów.  Komisje  egzaminacyjne  mogą  pracować   w zespołach egzaminacyjnych.
 5. Dla poszczególnych specjalności przewodniczący WKR może powołać sekretarzy komisji egzaminacyjnych. Sekretarz WKR nadzoruje i koordynuje ich pracę.
 6. Komisja lub zespół muszą liczyć co najmniej trzy osoby.
 7. Do zadań WKR należy w szczególności:
  1. przyjmowanie zgłoszeń w systemie rejestracji elektronicznej oraz ich weryfikacja,
  2. przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia i kontrola ich kompletności,
  3. kontrolowanie zgodności danych wprowadzonych przez kandydatów podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w złożonych dokumentach,
  4. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, na inny kierunek niż ukończony na studiach I stopnia lub studiach magisterskich – sprawdzenie zgodności programowej, o której mowa w § 2 ust. 2,
  5. ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,
  6. przekazanie kandydatom informacji o miejscu i terminach egzaminów,
  7. organizacja oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników (etapowych i ostatecznych),
  8. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, w ramach przyznanego limitu miejsc,
  9. przygotowanie  i  ogłoszenie  list  kandydatów  przyjętych  na  I  rok  studiów,  nieprzyjętych    z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc oraz listy osób, które nie zdały egzaminu wstępnego,
  10. pisemne zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego, w tym sporządzenie i wysłanie decyzji administracyjnych,
  11. wydawanie (na prośbę kandydata) zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego,
  12. sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego,
  13. przesyłanie odwołań wraz z aktami sprawy do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (zwaną dalej UKR).
 8. Za prawidłowe wykonanie zadań określonych w ust. 7 punktach 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 odpowiadają sekretarze WKR.
 9. Po zakończeniu egzaminów wstępnych WKR sporządza i ogłasza listę kandydatów, którzy:
  1. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),
  2. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).
 10. Po otrzymaniu danych o wyniku egzaminów maturalnych wydziałowe komisje rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne i ogłaszają:
  1. listę kandydatów przyjętych na I rok studiów (alfabetyczną),
  2. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a z powodu niewystarczającej liczby punktów nie zostali przyjęci na I rok studiów w ramach posiadanych limitów miejsc (w kolejności uzyskanych punktów).
 11. Decyzję o wynikach egzaminów wstępnych kandydaci otrzymują drogą listową.
 12. W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą ilość  punktów  z  listy  osób,  które  zdały  egzamin  wstępny,  a  nie  zostały  przyjęte  z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc.

 

§ 8

Do przeprowadzenia  egzaminów  wstępnych  uprawnieni  są  nauczyciele  akademiccy  zatrudnieni  w uczelni.

 

§ 9

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.
 2. W protokole indywidualnym wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisują przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zespołu egzaminacyjnego i sekretarz komisji egzaminacyjnej. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego komisji i sekretarza komisji.
 3. Na podstawie indywidualnych protokołów, sekretarze sporządzają zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty, nieprzyjęty). Protokół podpisują wszyscy członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 10

 1. Egzaminy z gry na instrumencie i egzaminy wokalne są otwarte. Ze względu na warunki lokalowe oraz celem zapewnienia komfortu dla zdającego, przewodniczący komisji egzaminacyjnych może ograniczyć liczbę publiczności.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, z zagwarantowaniem ochrony danych osobowych wymaganej przepisami.

 

§ 11

Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.

 

§ 12

 1. Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne oraz odwoławczym od decyzji WKR jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.
 2. W skład UKR wchodzą: przewodniczący, co najmniej jeden prorektor, sekretarz oraz przedstawiciele poszczególnych wydziałów.
 3. Przewodniczącym UKR jest wyznaczony przez rektora prorektor.
 4. Do zadań UKR należy w szczególności:
  1. podejmowanie ustaleń dotyczących prac WKR,
  2. kontrola przestrzegania przez WKR warunków i trybu rekrutacji,
  3. kontrola poprawności przeprowadzania egzaminów na studia I i II stopnia,
  4. podejmowanie,     sporządzenie     i     rozesłanie      decyzji     administracyjnych     wydanych w postępowaniu odwoławczym w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia.
 5. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci mają prawo złożyć odwołanie do UKR.
 6. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem komisji, która wydała decyzję.
 7. Podstawą  odwołania  może  być  jedynie  wskazanie  naruszenia  warunków  i  trybu  rekrutacji  na studia.
 8. Wydziałowe komisje rekrutacyjne zobowiązane są w terminie 7 dni od dnia, w którym odwołanie zostało złożone, przekazać je wraz z aktami sprawy do UKR.
 9. UKR rozpatruje odwołania kandydatów w terminie  ustalonym  przez  przewodniczącego  UKR, nie wcześniej niż 14 dni od daty doręczenia decyzji WKR o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 10. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje UKR. Decyzja UKR jest ostateczna.

 

Rozdział II Wymagane dokumenty

 

§ 13

1.Do formularza rekrutacyjnego wymagane jest:

 1. kolorowe   zdjęcie,  jak   do  dowodu  osobistego,  tj.   o  wymiarach  35x45  mm,  wykonane   na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,  pokazujące  wyraźnie  oczy,  zwłaszcza  źrenice  i  przedstawiające  osobę  w pozycji  frontalnej,  bez  nakrycia  głowy  i  okularów  z  ciemnymi  szkłami,  patrząca  wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 2. kserokopia lub skan suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub inny dokument potwierdzający przebieg tych studiów – dotyczy kandydatów zdających na inny niż ukończony kierunek na studiach I stopnia, z wyłączeniem absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie.
 1. Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej:
  1. dowód tożsamości – do wglądu,
  2. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,
  3. ponadto na specjalność kompozycja: na STUDIA I STOPNIA

co najmniej trzy samodzielnie wykonane prace kompozytorskie, preferowane różne składy: instrumentalne, wokalne lub mieszane.

 

NA STUDIA II STOPNIA

wybór partytur kompozycji własnych o zróżnicowanej obsadzie (orkiestrowe, kameralne, solowe, wokalne, instrumentalne) zrealizowanych w ostatnich latach, dowodzących znajomości  warsztatu  kompozytorskiego  na   poziomie  ukończonych  studiów  I  stopnia     w specjalności kompozycja.

3.Aby dokonać wpisu na studia należy złożyć następujące dokumenty:

 1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub uwierzytelnioną notarialnie kopię – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia,
 2. oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich lub uwierzytelnioną notarialnie kopię – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia,
 3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia – dotyczy absolwentów szkół muzycznych II stopnia – nieobowiązkowo,
 4. czytelną kserokopię dokumentu tożsamości – powiększoną dwukrotnie – obie strony,
 5. 3 kolorowe fotografie zgodnie z wymaganiami z § 13 ust. 1.
 1. Kandydaci – obcokrajowcy oraz kandydaci wybierający studia w języku angielskim składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski.
 2. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 zostały uzyskane za granicą, kandydat przedstawia je w oryginale i tłumaczeniu na język polski, wraz z dokumentem stwierdzającym ich nostryfikację (jeżeli jest wymagana).

 

Rozdział III

 

§ 14

 

ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Komisje egzaminacyjne mają prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.
 2. Szczegółowe wymagania programowe stanowią załącznik nr 1 i 2 do WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019.
 3. Do  egzaminu  przystępuje   się  z  własnymi  materiałami  nutowymi.  Kandydat  może   wystąpić   z własnym akompaniatorem lub skontaktować się przed egzaminem z akompaniatorem uczelni. Dotyczy również sekcji rytmicznej.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Komentarze (0)